Quyết định số 613/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
2
download

Quyết định số 613/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 613/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban tổ chức hội thi “Tin học giỏi ngành Giao thông vận tải năm 2009” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 613/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 613/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI THI “TIN HỌC GIỎI NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2009” BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT; Căn cứ Nghị định số 64/20007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-BGTVT ngày 30/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT; Theo đề nghị của Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội thi “Tin học giỏi ngành Giao thông vận tải năm 2009” gồm các thành viên sau đây: 1. Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam - Trưởng ban 2. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Phó trưởng ban thường trực 3. Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam - Phó Trưởng ban 4. Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - UV, Trưởng ban giám khảo 5. Chủ tịch Công đoàn CQ Bộ kiêm Phó chánh VP - Ủy viên Bộ 6. Đại diện Lãnh đạo Vụ Tài chính - Ủy viên 7. Đại diện Lãnh đạo Vụ Khoa học Công nghệ - Ủy viên 8. Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên 9. Đại diện Lãnh đạo Báo GTVT - Ủy viên 10. Trưởng phòng HCTH Trung tâm CNTT - Ủy viên
  2. 11. Trưởng ban tuyên giáo CĐ GTVT VN - Ủy viên thư ký Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam là cơ quan thường trực. Danh sách Ban tổ chức Hội thi do Trưởng ban tổ chức quyết định theo đề nghị của các đơn vị thành viên. Điều 2. Ban tổ chức Hội thi có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi; Quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Hội thi; Phát động, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Hội thi, hướng dẫn tham gia Hội thi; Tổ chức thi, chấm thi, tổng kết Hội thi và đề nghị Bộ trưởng cấp Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt. Kinh phí Hội thi được lấy từ nguồn kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin của Trung tâm công nghệ thông tin, nguồn kinh phí hoạt động của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam và các nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp khác. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông Chánh văn phòng Bộ; Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Tổ chức, Khoa học công nghệ; Trưởng ban tổ chức Hội thi và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Tổng Liên đoàn LĐVN; - Website Bộ GTVT; - Lưu: VT, CĐ GTVT VN, TTCNTT. Trần Doãn Thọ
Đồng bộ tài khoản