Quyết định số 6216A/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
5
download

Quyết định số 6216A/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6216A/QĐ-UB về việc chuyển DNNN Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận thành công ty Cổ phần Kỹ Thuật Xây dựng quận Phú Nhuận do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6216A/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 6216A/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C CHUY N DNNN CÔNG TY K THU T XÂY D NG QU N PHÚ NHU N THÀNH CÔNG TY C PH N K THU T XÂY D NG QU N PHÚ NHU N. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Thông tư s 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n nh ng v n v tài chính khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Thông tư s 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n xác nh giá tr doanh nghi p khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Thông tư s 15/2002/TT-L TBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n v chính sách i v i ngư i lao ng khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Quy t nh s 6216/Q -UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v vi c xác nh giá tr doanh nghi p th c hi n c ph n hóa Công ty K thu t Xây d ng qu n Phú Nhu n ; Xét t trình s 679/ MDN ngày 09 tháng 12 năm 2004 c a Thư ng tr c Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph ; QUY T NNH i u 1. Phê duy t phương án c ph n hóa Doanh nghi p Nhà nư c Công ty K thu t Xây d ng qu n Phú Nhu n tr c thu c T ng Công ty Xây d ng Sài gòn như sau : 1. V n i u l Công ty c ph n: 30.000.000.000 ng. Trong ó : - T l c ph n Nhà nư c: 40,00 % v n i u l . - T l c ph n bán cho cán b , công nhân viên trong doanh nghi p : 43,01% v n i u l (trong ó quy n ư c mua c ph n theo giá ưu ãi chi m 3,38% v n i u l ).
  2. - T l c ph n bán u giá cho c ông ngoài doanh nghi p : 16,99% v n i u l . 2. Giá tr doanh nghi p Nhà nư c t i th i i m c ph n hóa ngày 30 tháng 6 năm 2004 : - Giá tr th c t c a Doanh nghi p c ph n hóa : 319.367.855.212 ng. Trong ó : Giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i Doanh nghi p : 55.393.386.918 ng. 3. Ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p: T ng s c ph n bán giá ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p theo phương án ư c duy t : 10.125 c ph n. Ph n giá tr ư c ưu ãi : 303.750.000 ng. i u 2. Giao cho Công ty K thu t Xây d ng qu n Phú Nhu n h p ng v i Công ty ch ng khoán t ch c bán 50.963 c ph n cho các c ông bên ngoài theo hình th c u giá (tương ương 16,99% v n i u l c a Công ty c ph n). Các ơn v : Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph , T ng Công ty Xây d ng Sài gòn, Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph , Công ty K thu t Xây d ng qu n Phú Nhu n và Công ty ch ng khoán có trách nhi m c ngư i tham gia H i ng u giá bán c ph n theo tinh th n Công văn s 693/UB-CNN ngày 25 tháng 02 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ; danh sách g i v Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph t ng h p, trình y ban nhân dân thành ph Quy t nh thành l p H i ng u giá, hư ng d n và giám sát ho t ng bán u giá c ph n t i doanh nghi p. i u 3. Chuy n doanh nghi p Nhà nư c Công ty K thu t Xây d ng qu n Phú Nhu n thành Công ty c ph n : - Tên g i y b ng ti ng Vi t Nam : Công ty c ph n K thu t Xây d ng Phú Nhu n; - Tên giao d ch qu c t : Phu Nhuan Technical Construction Joint- Stock Company; - Tên vi t t t : PN-TECHCONS JSC; - Tr s giao d ch (tr s chính) t t i: s 127 Tr n Huy Li u, phư ng 12, qu n Phú Nhu n, thành ph H Chí Minh. i u 4. Công ty c ph n K thu t Xây d ng Phú Nhu n s n xu t kinh doanh các ngành ngh sau : - Thi công xây d ng các công trình công nghi p và dân d ng. - Thi t k xây d ng.
  3. - Kinh doanh nhà. Trang trí n i ngo i th t. - S n xu t kinh doanh v t li u xây d ng. - L p lu n ch ng kinh t k thu t. - L p d án u tư và th t c pháp lý xây d ng cơ b n. - San l p m t b ng, thi công công trình h t ng ( ư ng, h th ng thoát nư c). i u 5. Công ty c ph n K thu t Xây d ng Phú Nhu n: - Là pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, th c hi n ch h ch toán kinh t c l p, ư c s d ng con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t ; ho t ng theo i u l c a Công ty c ph n, Lu t Doanh nghi p. - Giám c và K toán trư ng doanh nghi p Nhà nư c Công ty K thu t Xây d ng qu n Phú Nhu n có trách nhi m i u hành công vi c qu n lý cho n khi bàn giao toàn b doanh nghi p cho H i ng qu n tr và Giám c Công ty c ph n K thu t Xây d ng Phú Nhu n. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 71/Q - UB ngày 09 tháng 03 năm 1993 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Công ty K thu t Xây d ng qu n Phú Nhu n sau khi Công ty c ph n K thu t Xây d ng Phú Nhu n ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t nh. i u 7. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph , Giám c S N i v , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Chi C c Trư ng Chi c c tài chính doanh nghi p thành ph , Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c T ng Công ty Xây d ng Sài gòn, Giám c Công ty K thu t Xây d ng qu n Phú Nhu n và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT. CH T CH UBND THÀNH PH - Như i u 7 - BC M và PTDN Trung ương PHÓ CH T CH/THƯ NG TR C - Văn phòng Chính ph - B K ho ch và u tư - B Tài chính - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - Thư ng tr c y ban nhân dân TP - Văn phòng Thành y Nguy n Thi n Nhân - Thư ng tr c Ban MQLDN TP - S Lao ng-Thương binh và Xã h i - S Xây d ng - S Tài nguyên và Môi trư ng - C c Thu thành ph - Kho b c Nhà nư c TP - Công an thành ph - Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c TP - VPH -UB : các PVP, T CNN - Lưu (CNN.K).
Đồng bộ tài khoản