Quyết định số 622/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 622/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 622/QĐ-TTg về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án "hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 622/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 622/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 5 năm 2001 QUY T NNH PHÊ DUY T BÁO CÁO NGHIÊN C U TI N KH THI D ÁN "H T NG CƠ S NÔNG THÔN D A VÀO C NG NG" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét T trình s 2365 BKH/ P ngày 17 tháng 4 năm 2001 c a B K ho ch và u tư, QUY T NNH i u 1. Phê duy t Báo cáo nghiên c u ti n kh thi D án “h t ng cơ s nông thôn d a vào c ng ng “ vay v n c a Ngân hàng Th gi i (WB) v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi và quy mô c a d án: a) D án ư c tri n khai th c hi n t i 611 xã thu c 98 huy n c a 13 t nh g m: Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thu n, Bình Thu n, Lâm ng và Bình Phư c. b) Các nguyên t c l a ch n các xã nghèo tham gia d án: - Danh sách các xã nghèo theo Quy t nh s 1232/Q -TTg ngày 24 tháng 12 năm 1999 và Quy t nh s 42/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 3 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v s lư ng các xã nghèo thu c Chương trình 135 (Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn, mi n núi và vùng sâu, vùng xa). - Các xã ư c l a ch n theo hai danh sách trên nhưng thu c khu v c r ng Qu c gia, khu b o t n thiên nhiên và vùng m có m c di dân cao không thu c ph m vi u tư c a d án. - Các xã ư c xu t ch n l a trong vùng d án nhưng ang có các t ch c tài tr nư c ngoài khác u tư ho c ang ư c u tư theo Chương trình 135, giao cho B K ho ch và u tư ph i h p v i các B , ngành liên quan Trung ương, các t nh vùng d án cùng WB xem xét và quy t nh u tư sau hai năm u th c hi n d án, m b o không u tư trùng l p.
  2. 2. M c tiêu c a d án: M c tiêu chung là góp ph n th c hi n Chương trình qu c gia xóa ói gi m nghèo c a Chính ph Vi t Nam. Các m c tiêu, nhi m v c th : a) Nâng cao năng l c cho c ng ng xã trong công tác k ho ch hoá thông qua vi c l p k ho ch, t ch c huy ng c ng ng tham gia, giám sát, qu n lý xây d ng và quy t toán công trình, duy tu b o dư ng quá trình ưa công trình vào s d ng. b) Thu h p kho ng cách v h t ng cơ s công c ng quy mô nh cho các xã nghèo thông qua ho t ng u tư vào các cơ s h t ng c p xã và liên xã vùng d án. c) T o cơ h i vi c làm và tăng thu nh p b ng ti n cho ngư i dân t i xã. 3. Các thành ph n chính c a d án: a) Tăng cư ng năng l c l p k ho ch và th c hi n các d án t i xã. Th c hi n công tác ào t o, hu n luy n cho cán b a phương các c p nh ng ki n th c và kinh nghi m v l p k ho ch, tri n khai th c hi n và qu n lý d án h t ng cơ s nông thôn, v i t ng s lư t ngư i d ki n ưa vào ào t o kho ng 12.467 ngư i, g m 858 cán b t c p huy n tr lên (riêng c p xã là 11.609 ngư i); th i gian ào t o s ư c ti n hành trong 4 năm u c a d án (C p huy n tr lên 2 năm u). b) Phát tri n h t ng cơ s thông qua u tư xây d ng các công trình cơ s h t ng nông thôn theo ph m vi và quy mô sau: - Các công trình c p xã: m i xã s tài tr t 63.000 USD n 186.000 USD (trong vòng 3 năm, m i năm ư c nh n k ho ch v n m t l n v i m t kho n v n b ng nhau) xây d ng ho c s a ch a các công trình h t ng cơ s công c ng có quy nh ch y u ph c v cho thôn (b n). Toàn b các công trình c p xã s ph c v tư i cho 10.710 ha; cung c p 65.506 m3 nư c/ngày êm; cung c p i n cho 18.611 h ; xây d ng và s a ch a 6.041 km ư ng; xây d ng 185 tr m y t xã và 1.425 trư ng h c. - Các công trình liên xã: u tư các công trình h t ng cơ s ph c v cho hai xã nghèo tr lên, g m ư ng giao thông, lư i i n, công trình thu l i và phòng ch ng l t bão. c) D ch v h tr d án, Th c hi n các công tác d ch v h tr c a d án, t p trung cho công tác qu n lý và ho t ng c a Ban Qu n lý d án Trung ương, các Ban Qu n lý d án t nh, Nhóm H tr k thu t huy n và Ban i u ph i d án xã trong quá trình t ch c th c hi n, giám sát, ánh giá d án. 4. Ngu n v n u tư và phân b s d ng v n: t ng s v n u tư là 123,41 tri u USD, trong ó: a) V n vay WB: 102,78 tri u USD, chi m 83,28%, ư c ngân sách Nhà nư c c p phát chi cho các ho t ng sau:
  3. - u tư cho cơ s h t ng: 96,35 tri u USD, trong ó h t ng c p xã là 79,4 tri u USD, h t ng liên xã là 14,9 tri u USD, h tr l p k ho ch và th c hi n d án c p xã 2,05 tri u USD. - u tư cho ào t o và nâng cao năng l c: 2,59 tri u USD. N u WB tìm ki m ư c ngu n tài tr không hoàn l i thì kho n v n này s chuy n qua u tư cho các công trình cơ s h t ng c a xã. - Các ho t ng giám sát và ánh giá d án (tư v n trong và ngoài nư c): 1,44 tri u USD. N u WB tìm ư c ngu n tài tr không hoàn l i thì s chuy n kho n v n này cho u tư cơ s h t ng. - Chi phí h tr ho t ng d án (phương ti n i l i, thi t b văn phòng cho các Ban Qu n lý d án, lương cho hư ng d n viên c ng ng và 03 ch c danh c a Ban Qu n lý D án Trung ương g m i u ph i viên d án, i u ph i viên ào t o và K toán trư ng): 2,41 tri u USD. b) V n ngân sách nhà nư c: 16,81 tri u USD, chi m 13,62%, ư c cân i trong k ho ch hàng năm c a các t nh và B K ho ch và u tư, ư c s d ng cho công tác chuNn b u tư, chi i ng mua trang thi t b , chi cho n bù tái nh cư (n u có), chi ào t o, nâng cao năng l c c p xã, chi cho công tác qu n lý d án các c p. c) V n óng góp c a ngư i dân: 3,82 tri u USD, chi m 3,1%, ch y u b ng ngày công lao ng và v t li u t i a phương. 5. Không ph i l p Báo cáo nghiên c u kh thi i v i D án "H t ng cơ s nông thôn d a vào c ng ng". Giao cho Ch t ch U ban nhân dân các t nh trong vùng d án ch o các c p tr c thu c xây d ng báo cáo u tư các ti u d án xã và liên xã, phê duy t u tư theo cơ ch c a Chương trình 135 và Quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành. 6. Th i gian th c hi n d án: t năm 2001 n 2006, ư c phân kỳ theo t ng năm. i u 2. T ch c th c hi n D án 1. C p Trung ương: B K ho ch và u tư là cơ quan ch trì i u ph i th c hi n D án theo quy nh hi n hành, có nhi m v : - Thành l p Ban Qu n lý d án theo dõi, ki m tra, giám sát và ánh giá th c hi n d án theo m c tiêu ã duy t qu n lý và i u hành chung D án; - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n quy trình qu n lý u tư c a D án “H t ng cơ s nông thôn d a vào c ng ng”; - Cùng cơ quan ch trì àm phán D án v i WB và các cơ quan liên quan ph i h p v i WB tìm ngu n v n tài tr không hoàn l i chi cho công tác ào t o, nâng cao năng l c và cho chuyên gia tư v n trong và ngoài nư c. 2. C p t nh: U ban nhân dân t nh là ch u tư d án t nh, có trách nhi m:
  4. - Ch o vi c t ch c th c hi n d án trên a bàn t nh. - Quy t nh thành l p Ban Qu n lý d án t nh qu n lý và th c hi n d án theo quy nh c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành. - Phê duy t (ho c u quy n cho Giám c S K ho ch và u tư) phê duy t báo cáo u tư các ti u d án xã và liên xã (không l p báo cáo ti n kh thi). 3. C p huy n: U ban nhân dân huy n là ch u tư ti u d án liên xã, có trách nhi m: - T ch c và giám sát th c hi n các công trình u tư liên xã. - Thành l p Nhóm H tr k thu t huy n do m t Phó Ch t ch huy n ph trách h tr các xã l p k ho ch, xây d ng và trình duy t báo cáo u tư, hư ng d n k thu t xây d ng, nghi p v qu n lý tài chính. 4. C p xã: U ban nhân dân xã là ch u tư ti u d án xã, th c hi n các công trình h t ng cơ s xã qua Ban i u ph i d án xã do Ch t ch ho c m t Phó Ch t ch U ban nhân dân xã làm Trư ng Ban. i u 3. B trư ng B K ho ch và u tư, Ch t ch U ban nhân dân c a 13 t nh thu c d án, B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c và Mi n núi, B trư ng các B : Tài chính, Xây d ng, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n Công T n
Đồng bộ tài khoản