Quyết định số 622/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 622/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 622/QĐ-TTg về việc phê duyệt đầu tư Dự án xây dựng đại lộ Đông – Tây thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 622/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 622/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 07 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T U TƯ D ÁN XÂY D NG IL ÔNG – TÂY THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh t i T trình s 382/UB-DA ngày 31 tháng 01 năm 2000 và ý ki n c a H i ng Th m nh Nhà nư c v các D án u tư t i Công văn s 41/T NN ngày 28 tháng 4 năm 2000. QUY T Đ NH : Đi u 1. u tư d án xây d ng il ông – Tây thành ph H Chí Minh v i n i dung ch y u như sau: 1. V trí xây d ng: Tuy t d án i qua a bàn huy n Bình Chánh, qu n 6, qu n 8, qu n 5, qu n 1 và qu n 2 thành ph H Chí Minh. i m u giao v i qu c l 1A (huy n Bình Chánh), i m cu i giao v i xa l Hà N i (qu n 2). 2. Ph m vi d án : T ng chi u dài tuy n d án là 21,8 km, bao g m các o n: - o n ư ng t qu c l 1A vư t hương l 5, ư ng An Dương Vương, qua kênh Lò G m n i vào u ư ng Tr n Văn Ki u, dài kho ng 4,9 km; - o n ư ng t u ư ng Tr n Văn Ki u (ven kênh Tàu Hũ) n ư ng Hàm T , n i v i B n Chương Dương (ven kênh B n Nghé) i t i c u Calmette, dài kho ng 8,2km; - H m Th Thiêm b t u t dư i c u Calmette, vư t sông Sài Gòn sang Th Thiêm, n i vào u tuy n ư ng T13 trong quy ho ch ô th Th Thiêm. H m dài kho ng 1.970m, bao g m h m dìm kho ng 380m, h m ào l p kho ng 770, ư ng d n hai u h m kho ng 820m;
  2. - o n ư ng t c a h m bên Th Thiêm theo tuy n T13 trong quy ho ch n liên t nh l 25 t i Gi ng Ông T , i theo hư ng liên t nh l 25 v ngã ba Cát Lái t i xa l Hà N i (qu n 2), dài kho ng 8,7 km. 3. Tiêu chuNn thi t k , quy mô công trình chính: a) Tiêu chuNn thi t k : - Quy trình và tiêu chuNn thi t k : áp d ng quy trình, quy ph m c a Vi t Nam có tham kh o tiêu chuNn c a AASHTO (Hoa Kỳ), Nh t và các nư c tiên ti n khác. Các h n m c mà tiêu chuNn Vi t Nam chưa có s s d ng tiêu chuNn thi t k c a nư c ngoài. - T n su t thi t k P=1%. - T c thi t k trong ư ng h m và ư ng ven kênh là 60km/h, t c thi t k trên ư ng phía Th Thiêm là 80km/h. - T i tr ng thi t k : oàn xe tiêu chuNn H30-XB80 TCVN (tương ương v i 125% (HS20-44) theo tiêu chuNn ASSHTO c a Hoa Kỳ). - Tĩnh không c a các công trình so v i m t ư ng tuy n d án t i thi u cao 4,5m. Tĩnh không và khoang thông thuy n c a các c u th c hi n theo c p sông kênh thành ph . - K t c u c u d m bê tông c t thép d ng l c, móng c c bê tông c t thép. - Làn xe r ng 3,5m. Có d i phân cách gi a hai chi u, i v i ư ng t i thi u là 4m, i v i h m là 0,8m. Trên b ph i có ư ng cho xe thô sơ và ngư i i b riêng r ng t i thi u 4m ư c ngăn cách v i lu ng xe cơ gi i b ng d i phân cách r ng t i thi u 2,5m k các bó v a. - Tiêu chuNn thi t k h m v i d c d c t i a 4%, m b o xe hai bánh g n máy có th qua ư c. - Cao m t ư ng ph i m b o cao hơn m c nư c tri u cư ng cao nh t hàng năm, t i thi u 60cm. - K t c u m t ư ng là bê tông nh a trên n n các l p c p ph i á dăm gia c xi măng, á dăm ho c các lo i v t li u a phương khác. b) Quy mô công trình: - Ph n h m: Ti t di n h u d ng c a h m b trí 6 làn xe (2 x 3 x 3,5m), có d i phân cách gi a r ng 0,8 m và hai ư ng thoát hi m hai bên r ng 2 x 2m cùng các thi t b thông tin liên l c, thông gió, chi u sáng, thoát nư c, … m b o an toàn cho các phương ti n cơ gi i k c xe g n máy lưu thông theo t c thiêt k . K t c u vách h m b ng bê tông c t thép. Thi công theo phương pháp h m dìm gi a sông và h m ào l p ho c h m h hai o n n i vào b tùy theo cao nóc h m.
  3. - Ph n ư ng ven kênh (t r ch Lò G m n c a h m Th Thiêm tru c c u Calmette): 6 làm xe cơ gi i (m i chi u 3 làn); có xem xét n các gi i pháp ki m soát nh p lu ng m b o an toàn giao thông và kh năng thông qua, k c vi c xây d ng ư ng riêng cho xe thô sơ và ngư i i b hai bên. L gi i t i thi u [2 x (2 + 4 + 2,5 + 3 x 3,5) + 4] = 42m. - ư ng n i t qu c l 1A n r ch Lò G m: 6 làn xe cơ gi i, có dành t cho vi c phát tri n m r ng ư ng trong tương lai ( ư ng c a ngõ thành ph ). L gi i 60m. - ư ng n i t c a h m Th Thiêm n xa l Hà N i: 6 làn xe cơ gi i, có dành t cho vi c phát tri n ư ng song hành trong tương lai. L gi i 100m. - Các c u m i xây d ng: c u Nư c Lên, c u R ch Cây, c u Lò G m, c u Qu i ư c, c u Bà ô, c u R ch Ng n Em, c u Cá Trê L n, c u Cá Trê Nh . Kh c u ph i r ng b trí 6 làn xe cơ gi i có d i phân cách gi a r ng 0,8 m và ư ng cho xe thô sơ và ngư i i b riêng [2 x (0,3 + 4+ 0,8 + 3 x 3,5) + 0,8] = 32m. Khi thi t k , thi công c n lưu ý các y u t ki n trúc m b o m quan ô th . - C i t o ho c xây d ng l i năm c u hi n h u bao g m: + M r ng c u Chà Và. + Nâng c u Ch Y m b o tĩnh không i v i ư ng d án t i thi u cao 4,7m. + Xây d ng l i c u Calmette mb o t i tr ng H30-XB80. + Xây d ng l i ư ng d n c u M ng. + Xây d ng l i c u Khánh H i, b o m tĩnh không 3,5m. - Xây d ng 5 nút giao khác m c g m: + Nút giao v i qu c l 1A; + Nút giao c u Chà Và; + Nút c u ch Y; + Nút giao c u Calmette; + Nút giao trên ư ng Hà N i. Thi t k các nút giao v i các tuy n ư ng hi n h u c n xu t phát t yêu c u giao thông c th t i t ng v trí và phương án phân kỳ u tư, k t c u ph i b n v ng và m b o m quan ki n trúc. - Tr m thu phí: xây d ng 1 tr m thu phí t i c a h m bên Th Thiêm. - Các công trình ph khác, bao g m:
  4. + Kè b o v b kênh. + B n ven kênh lên xu ng hàng hóa, hành khách: thay th các bên ã b d án chi m t làm ư ng. + C u cho ngư i i b : làm m i 7-10 c u và nâng c p 3 c u hi n h u là c u Bình Tây, c u Ch U và c u Nhà Máy Rư u. + Các công trình ng m c n di d i. + H th ng chi u sách và thông tin tín hi u. + Xây d ng thêm ư ng hào ng m cho các công trình i n nư c, thông tin ng m… 4. Các d án thành ph n: y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, sau khi thi t k chi ti t ư c duy t, xác nh danh m c các d án thành ph n phù h p v i yêu c u t ch c qu n lý d án, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 5. Nhu c u v n u tư và ngu n v n: - T ng m c u tư ư c tính kho ng 67,055 t Yên Nh t B n, tương ương 8.101,410 t VN (theo t giá 1USD=13.894 ng = 115 Yên). - T ng m c u tư chính th c s ư c xác nh sau khi có thi t k chi ti t và t ng d toán ư c duy t. - Ngu n v n : V n vay t Ngân hàng H p tác Qu c t Nh t B n (JBIC) và v n i ng t ngân sách c a thành ph H Chí Minh. 6. T ch c th c hi n : a) Ch u tư : y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. b) i di n ch u tư : Ban Qu n lý D án u tư xây d ng il ông – Tây thành ph H Chí Minh. c) Ti n th c hi n ; kh i công năm 2002, hoàn thành năm 2005. 7. Phương th c th c hi n d án : - Tư v n thi t k chi ti t và l p h sơ u th u: u th u qu c t . - Tư v n giám sát: u th u qu c t . - Xây l p : u th u c nh tranh qu c t . - Xây l p cơ s h t ng 6 khu tái nh cư: u th u c nh tranh trong nư c.
  5. 8. Chuy n giao công ngh : y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ph i h p v i các ngành có liên quan có k ho ch và bi n pháp c th ti p nh n chuy n giao công ngh v xây l p và v n hành khai thác h m cho phía Vi t Nam. Đi u 2. Phân giao nhi m v . 1. Giao y ban nhân dân thành ph H Chí Minh: - Quy t nh phương án k thu t trong quá trình thi t k chi ti t trên cơ s nghiên c u nh ng i m lưu ý c a H i ng ThNm nh Nhà nư c ã nêu trong Văn b n s 41/T NN ngày 28 tháng 4 năm 2000. Th ng nh t v i B Giao thông v n t i và B Xây d ng v các phương án k thu t c th , nh t là h m, các nút giao, tĩnh không các công trình… m b o l a ch n phương án h p lý, s d ng v n ti t ki m và nâng cao hi u qu u tư. - Xác nh t ng m c u tư theo thi t k ư c duy t phù h p v i m t b ng giá th c t , các chi phí khác theo quy nh, ch Nhà nư c, thông qua thNm nh theo quy nh hi n hành trình Th tư ng Chính ph xem xét phê duy t làm cơ s l p k ho ch u th u. - Ph i h p v i B Qu c phòng x lý các v n liên quan n các công trình qu c phòng trong khu v c d án. - Ch u trách nhi m th c hi n công tác n bù, gi i phóng m t b ng và tái nh cư b o m ti n c a d án. - Ch o tri n khai th c hi n d án theo úng quy nh hi n hành. 2. B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, B Giao thông v n t i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam , T ng c c a chính và các ngành có liên quan th c hi n theo ch c năng và ph i h p v i y ban nhân dân thành ph H Chí Minh trong quá trình àm phán vay v n và tri n khai th c hi n d án theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c, thông l qu c t và úng cam k t v vay, tr n . Đi u 3. B trư ng các B , th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, các ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG CHÍNH PH Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản