Quyết định số 6289/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
70
lượt xem
8
download

Quyết định số 6289/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6289/2003/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6289/2003/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 6289/2003/Q -BYT Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “QUY NNH B SUNG VI CH T DINH DƯ NG VÀO TH C PH M” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph v vi c Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 08/12/1995 c a Chính ph v vi c phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hóa; Theo ngh c a C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m, V trư ng V Pháp ch , V trư ng V Khoa h c và ào t o - B Y t , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh b sung vi ch t dinh dư ng vào th c phNm”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V : Khoa h c và ào t o, Pháp ch - B Y t ; C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm QUY NNH
  2. B SUNG VI CH T DINH DƯ NG VÀO TH C PH M (ban hành kèm theo Quy t nh s 6289/2003/Q -BYT ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a B trư ng B Y t ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy nh này i u ch nh vi c b sung vi ch t dinh dư ng vào th c phNm. i u 2. Quy nh này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c phNm b sung vi ch t dinh dư ng t i Vi t Nam. i u 3. Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Vi ch t dinh dư ng là các vitamin và khoáng ch t v i hàm lư ng r t nh (tính b ng microgam ho c miligam) c n thi t cho s tăng trư ng, phát tri n và duy trì s s ng cho cơ th con ngư i. 2. B sung vi ch t dinh dư ng vào th c phNm là vi c ch ng ưa thêm m t lư ng nh t nh m t hay nhi u vi ch t dinh dư ng vào th c phNm. Chương 2. YÊU C U I V I VI CH T DINH DƯ NG VÀ M T S LO I TH C PH M B SUNG VI CH T DINH DƯ NG i u 4. Ngu n vi ch t dinh dư ng dùng b sung vào th c phNm ph i ư c ki m tra nhà nư c v ch t lư ng v sinh an toàn. i u 5. Vi ch t dinh dư ng b sung vào th c phNm ph i m b o các i u ki n sau: 1. Không gây nh hư ng n tính ch t c a th c phNm (màu s c, mùi, v , c u trúc, c i m ch bi n). 2. Không làm gi m th i h n s d ng c a s n phNm. i u 6. 1. Vi c b sung vi ch t dinh dư ng vào th c phNm ph i phù h p quy nh iv i t ng lo i th c phNm: a. B t dinh dư ng tr em theo quy nh t i Ph l c 1; b. Nư c m m theo quy nh t i Ph l c 2; c. B t mỳ theo quy nh t i Ph l c 3; d. D u ăn theo quy nh t i Ph l c 4;
  3. e. ư ng ăn theo quy nh t i Ph l c 5; 2. Vi c b sung vitamin, khoáng ch t vào b t dinh dư ng tr em và b t mỳ ph i th c hi n theo quy nh t i Ph l c 6. Chương 3. YÊU C U I V I T CH C, CÁ NHÂN S N XU T, CH BI N VÀ KINH DOANH TH C PH M B SUNG VI CH T DINH DƯ NG i u 7. Các t ch c, cá nhân s n xu t, ch bi n và kinh doanh th c phNm b sung vi ch t dinh dư ng ph i làm th t c công b tiêu chuNn ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm v i B Y t (C c An toàn v sinh th c phNm) trư c khi lưu hành s n phNm trên th trư ng. i u 8. Các t ch c, cá nhân s n xu t, ch bi n th c phNm b sung vi ch t dinh dư ng ph i m b o i u ki n v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a pháp lu t. Khuy n khích vi c áp d ng h th ng m b o h th ng, v sinh an toàn th c phNm HACCP ho c th c hành s n xu t t t (GMP) t i các cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm b sung vi ch t dinh dư ng. i u 9. Các t ch c, cá nhân s n xu t, ch bi n th c phNm vi ch t dinh dư ng ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm i v i s n phNm c a mình và t ch c t ki m tra nh kỳ theo quy nh b o m ch t lư ng, hàm lư ng c a vi ch t dinh dư ng như ã công b . Chương 4. YÊU C U V GHI NHÃN, BAO GÓI, B O QU N VÀ V N CHUY N TH C PH M B SUNG VI CH T DINH DƯ NG i u 10. Vi c ghi nhãn s n phNm ph i th c hi n theo Quy t nh s 178/1999/Q - TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hóa xu t khNu, nh p khNu; và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Quy ch trên. Ngoài ra, trên nhãn c a s n phNm ph i ghi dòng ch b ng ti ng Vi t “Th c phNm b sung vi ch t dinh dư ng”. i u 11. Bao bì ch a ng th c phNm b sung vi ch t dinh dư ng ph i b o m v sinh an toàn i v i th c phNm, không làm bi n ch t th c phNm; ph i phù h p v i i u ki n b o qu n và v n chuy n. i u 12. Vi c b o qu n và v n chuy n th c phNm b sung vi ch t dinh dư ng ph i b o m i u ki n v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a pháp lu t và không làm gi m lư ng vi ch t dinh dư ng có trong th c phNm. Chương 5. KI M TRA, THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M
  4. i u 13. 1. C c An toàn v sinh th c phNm ch trì, ph i h p v i Thanh tra B Y t , các V , C c ch c năng thu c B Y t và các cơ quan có liên quan t ch c ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy nh này trong ph m vi toàn qu c. 2. S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy nh này trong ph m vi a phương. i u 14. Các t ch c, cá nhân vi ph m Quy nh này, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6. I U KHO N THI HÀNH i u 15. 1. Các t ch c, cá nhân s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c phNm b sung vi ch t dinh dư ng có trách nhi m th c hi n Quy nh này. 2. C c An toàn v sinh th c phNm ch trì, ph i h p v i các V , C c ch c năng thu c B Y t , Vi n Dinh dư ng và cơ quan có liên quan hư ng d n, ch o th c hi n Quy nh này. 3. S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n Quy nh này trong ph m vi a phương. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm PH L C 1. QUY NNH B SUNG VI CH T DINH DƯ NG VÀO B T DINH DƯ NG TR EM B t dinh dư ng tr em là th c phNm b sung cho tr t 6 tháng tu i, ư c s n xu t t các ngũ c c cơ b n: g o, mỳ, u tương, u xanh, s a b t… ư c b sung thêm các
  5. vitamin và khoáng ch t, v i m t lư ng ư c tính kho ng 30 - 50% nhu c u hàng ngày c a tr . Ch t b sung Hàm lư ng/100 Kcalo T i thi u T i a 1. Vitamin A (RE) 250 IU 500 IU 2. Vitamin D 40 IU 80 IU 3. Vitamin C 8 mg 40 mg 4. Vitamin B1 40 µg 200 µg 5. Vitamin B2 60 µg 300 µg 6. Axit folic 4 µg 20 µg 7. Vitamin B12 0,15 µg 1,5 µg 8. Vitamin K 4 µg 40 µg 9. Canxi (Ca) 50 mg 250 mg 10. S t (Fe) 0,5 mg 2,5 mg 11. K m (Zn) 0,3 mg 2,0 mg PH L C 2. QUY NNH B SUNG S T VÀO NƯ C M M D ng s t s d ng: NaFeEDTA Li u b sung: - T i thi u: 30 mg s t nguyên t /100ml nư c m m - T i a: 50 mg s t nguyên t /100ml nư c m m Tiêu chuNn NaFeEDTA cho phép: Tên khoa h c: Sodium Iron (III) Ethylene DaminteTraAcetate, trihydrate. Công th c hóa h c: C10H12FeN2NaO8.3H2O Tr ng lư ng phân t : 421.09 (trihydrate). tinh khi t: Tiêu chuNn c a JECFA c i m Hàm lư ng cho phép Thành ph n s t 12,5 - 13,5%
  6. Thành ph n EDTA 65,5 - 70,5% pH c a dung d ch 1% 3,5 - 5,5 Ph n không hòa tan trong nư c T i a là 0,1% Axit Nitrilotriaxetic < 0,1% Arsen (As) T i a là 1mg/kg Chì (Pb) T i a là 1mg/kg PH L C 3. QUY NNH B SUNG VI CH T DINH DƯ NG VÀO B T MỲ Ch t b sung Lư ng b sung 1. S t (Fe) 60 mg/kg 2. K m (Zn) 30 mg/kg 3. Thiamin (vitamin B1) 2,5 mg/kg 4. Riboflavin (vitamin B2) 4 mg/kg 5. Axit folic 2 mg/kg PH L C 4. QUY NNH B SUNG VITAMIN A VÀO D U ĂN D ng vitamin A s d ng: Vitamin A palmitate Li u b sung: - T i thi u: 50 IU/gam d u - T i a: 100 IU/gam d u i u ki n b o qu n: - D u ăn có b sung vitamin A ph i ư c b o qu n trong can màu, tránh ánh sáng m t tr i tr c ti p. - Lư ng vitamin A có th gi ư c 50% sau 6 - 9 tháng. PH L C 5.
  7. QUY NNH B SUNG VITAMIN A VÀO Ư NG ĂN D ng vitamin A s d ng: Vitamin A palmitate Li u b sung: - T i thi u: 15 µg/gam ư ng - T i a: 30 µg/gam ư ng i u ki n b o qu n: - ư ng có b sung vitamin A ph i ư c b o qu n trong h p kín, tránh ánh sáng m t tr i tr c ti p. - Lư ng vitamin A có th gi ư c 50% sau 6 tháng. PH L C 6. QUY NNH B SUNG VITAMIN, KHOÁNG CH T VÀO B T DINH DƯ NG TR EM VÀ B T MỲ Vitamin D ng vitamin tinh khi t 1. Vitamin A Retinyl axetat USP, BP, Ph.Eur, FCC Retinyl palmitat USP, BP, Ph.Eur, FCC Retinyl propionat USP, BP, Ph.Eur, FCC Beta-caroten FAO/WHO, FCC 2. Vitamin D Ergocalciferol (Vitamin D2) USP, BP, Ph.Eur, FCC Cholecalciferol (vitamin D3) USP, FCC 3. Vitamin C Axit ascorbic USP, BP, Ph.Eur, Natri ascorbat FAO/WHO, FCC Canxi ascorbat USP, FAO/WHO, FCC 4. Vitamin B1 Thiamin clorua hydroclorua USP, BP, Ph.Eur, FCC Thiamin mononitrat USP, FCC 5. Vitamin B2 Riboflavin USP, BP, Ph.Eur, Riboflavin 5’-phosphat natri FAO/WHO, FCC 6. Folic Axit folic USP, BP
  8. 7. Vitamin B12 Xyanocolbalamin USP, BP, Ph.Eur Hydroxocobalamin NF, BP 8. Vitamin K Phytylmenaquinone USP, BP 9. Ngu n Canxi Canxi carbonat FCC, FAO/WHO (Ca) Canxi citrat FCC, FAO/WHO Canxi lactat FCC, FAO/WHO Canxi phosphat, tribasic FCC, FAO/WHO 10. S t (Fe) Ferrous fumat FCC Ferrous gluconat FCC, FAO/WHO Ferrous lactat MI Ferrous sulfat FCC 11. Ngu n k m (Zn) K m axetat MI K m oxit MI K m sulfat FFC Ghi chú: - USP = United State Pharmacopoeia - NF = United States National Formulary - BP = British Pharmacopoeia - BPC = British Pharmaceutial Codex - Ph. Eur = European Pharmacopoeia - MI = Merck Index - FAO/WHO = General Principles for the Use of Food Additives, Codex Alimentarius, Volume 1 - DAB = Deutsches Arzneibuch 7 - FCC = Food Chemicals Codex
Đồng bộ tài khoản