Quyết định số 63/2001/QĐ-BCN

Chia sẻ: Phạm Hùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 63/2001/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 63/2001/QĐ-BCN về việc thành lập Phân Viện Nghiên cứu Cơ khí trực thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 63/2001/QĐ-BCN

  1. 090BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63/2001/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ TRỰC THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Quyết định số 3995/QĐ-TCCB ngày 31 tháng 12 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc thành lập Viện Nghiên cứu Cơ khí; Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí (tại Tờ trình số 459/NCCK ngày 26 tháng 11 năm 2001); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Phân Viện Nghiên cứu Cơ khí trên cơ sở Văn phòng Đại diện Viện Nghiên cứu Cơ khí tại thành phố Hồ Chí Minh; Phân Viện Nghiên cứu Cơ khí là đơn vị nghiên cứu triển khai khoa học - công nghệ trực thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí, có tài khoản tại Ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ) và Kho bạc Nhà nước, có có con dấu riêng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật và Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Phân Viện. Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh: NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR MECHANICAL ENGINEERING-BRANCH viết tắt: NARIME-B Trụ sở chính đặt tại: Số 24, Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Phân Viện Nghiên cứu Cơ khí có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 1. Nghiên cứu triển khai các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ, môi trường và ứng dụng các tiến bộ công nghệ tiên tiến, hiện đại thuộc ngành cơ khí vào sản xuất nhằm góp phần tích cực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
  2. 2. Tư vấn đầu tư, lập và thực hiện các dự án, luận chứng kinh tế - kỹ thuật, thiết kế, chế tạo, lắp đặt các loại máy móc, phụ tùng, thiết bị điều khiển điện, thuỷ khí, thiết bị đồng bộ; sửa chữa, vận hành duy tu, bảo dưỡng, cung cấp máy móc thiết bị cơ - điện, đánh giá và chuyển giao công nghệ xử lý chất thải thuộc các công trình, các dự án đầu tư phát triển ngành công nghiệp, nông nghiệp, thuỷ lợi, giao thông và xây dựng; 3. Sản xuất các loại phụ tùng, máy móc thiết bị và thiết bị đồng bộ, tiếp thị thông qua xuất nhập khẩu, tiêu thụ các sản phẩm thuộc đề tài, công trình nghiên cứu; triển khai khoa học, công nghệ, các dịch vụ công nghiệp để thực hiện mục tiêu nội địa hoá và thay thế hàng nhập khẩu; 4. Phát triển các quan hệ hợp tác nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ và môi trường thuộc ngành cơ khí với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong nước và ngoài nước; 5. Phối hợp với các cơ quan có liên quan, bồi dưỡng các kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của Phân Viện và các cơ quan đơn vị có nhu cầu; 6. Tổ chức các hoạt động thông tin khoa học - kỹ thuật - kinh tế bao gồm: a) Xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức mạng lưới thông tin và làm đầu mối hợp tác thông tin chuyên ngành cơ khí với nước ngoài; b) Phục vụ thông tin dưới các hình thức: Xuất bản ấn phẩm, báo cáo chuyên đề, hội thảo khoa học, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm; 7. Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn Nhà nước, tiêu chuẩn và các định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, giám định các công trình khoa học - công nghệ thuộc chuyên ngành cơ khí; 8. Làm cơ quan đại diện của Viện Nghiên cứu Cơ khí tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Điều 3. Tổ chức bộ máy của Phân Viện: 1. Lãnh đạo: a) Phân Viện trưởng; b) Các Phó Phân Viện trưởng. 2. Các bộ môn giúp việc (gồm có một số phòng chuyên môn - nghiệp vụ). 3. Các đơn vị sản xuất thực nghiệm, chuyển giao công nghệ, sản xuất và dịch vụ công nghiệp (gồm các trung tâm, xưởng sản xuất thực nghiệm, cửa hàng giới thiệu sản phẩm ...).
  3. Uỷ quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí, ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động, bổ nhiệm các chức danh quản lý và bố trí cán bộ, công chức của Phân Viện Nghiên cứu Cơ khí, bảo đảm bộ máy gọn nhẹ hoạt động có hiệu quả. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí và Phân Viện trưởng Phân Viện Nghiên cứu Cơ khí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 4, - Bộ KHCN&MT, - Bộ Công an, - Bộ Tài chính, - Kho bạc Nhà nước, - Ngân hàng Nhà nước, - UBND-TP.HCM Nguyễn Xuân Thuý - Lưu VP,TCCB
Đồng bộ tài khoản