intTypePromotion=1

Quyết định số 634/QĐ-BNN-TCTL

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
3
download

Quyết định số 634/QĐ-BNN-TCTL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU HẠNG MỤC MUA XE Ô TÔ PHỤC VỤ QUẢN LÝ CÁC TIỂU DỰ ÁN DẦU TIẾNG, ĐÁ BÀN, PHÚ NINH, KẺ GỖ, YÊN LẬP, CẦU SƠN – CẤM SƠN THUỘC DỰ ÁN HỖ TRỢ THỦY LỢI VIỆT NAM (WB3) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 634/QĐ-BNN-TCTL

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÁT TRIỂN NÔNG NAM THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011 Số: 634/QĐ-BNN-TCTL QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU HẠNG MỤC MUA XE Ô TÔ PHỤC VỤ QUẢN LÝ CÁC TIỂU DỰ ÁN DẦU TIẾNG, ĐÁ BÀN, PHÚ NINH, KẺ GỖ, YÊN LẬP, CẦU SƠN – CẤM SƠN THUỘC DỰ ÁN HỖ TRỢ THỦY LỢI VIỆT NAM (WB3) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9 /2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Luật đấu thầu; Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1069/QĐ-TTg ngày 25/9/2003 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và số 70/QĐ-TTg ngày 08/01/2004 phê
  2. duyệt bổ sung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam; Căn cứ Hiệp định tín dụng phát triển Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam; Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT số 195/QĐ-BNN- TCTL ngày 10/02/2011; số 3104/QĐ-BNN-TCTL ngày 18/11/2010; số 3432/QĐ- BNN-TCTL ngày 22/12/2010; số 3432/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/12/2010; số 3005/QĐ-BNN-TCTL ngày 10/11/2010; số 3725/QĐ-BNN-TCTL ngày 06/12/2006 phê duyệt điều chỉnh bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi các Tiểu dự án Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Yên Lập, Cầu S ơn – Cấm Sơn, Kẻ Gỗ, Phú Ninh, Đá Bàn, Dầu Tiếng thuộc Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam; Xét Tờ trình số 255/TTr-CPO-WB3 ngày 01/3/2011 của Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu hạng mục mua xe ô tô phục vụ quản lý các tiểu dự án Yên Lập, Cầu S ơn – Cấm Sơn, Kẻ Gỗ, Phú Ninh, Đá Bàn, Dầu Tiếng thuộc Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (WB3), kèm theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản của Văn phòng Chính phủ số 471/VPVP-HTQT ngày 24/01/2011 về việc mua xe ô tô cho dự án do Ngân hàng Th ế giới tài trợ và văn bản của WB ngày 28/02/2011 về việc thông qua kế hoạch đấu thầu tổng thể mua sắm thiết bị, hàng hóa d ự án VWRAP; Theo đ ề nghị củ a Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu hạng mục công trình mua xe ô tô phục vụ quản lý các tiểu dự án Yên Lập, Cầu Sơn – Cấm Sơn, Kẻ Gỗ, Phú Ninh, Đá Bàn, Dầu Tiếng – Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (WB3), cụ thể như sau: 1. Nội dung gói thầu, phương thức đấu thầu, giá gói thầu, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện và hình thức hợp đồng ghi trong Phụ lục kèm theo. 2. Nguồn vốn: từ nguồn vốn của Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (VWRAP) (vốn vay WB và vốn đối ứng).
  3. Điều 2. Giao Chủ đầu tư tổ chức triển khai kế hoạch và đưa vào sử dụng theo đúng các quy định hiện hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban CPO; - Các Chủ đầu tư; - Lưu VT, TCTL. Hoàng Văn Thắng
  4. PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA Ô TÔ PHỤC VỤ QUẢN LÝ CÁC TIỂU DỰ ÁN YÊN LẬP, CẦU SƠN – CẤM SƠN, KẺ GỖ, PHÚ NINH, ĐÁ BÀN, DẦU TIẾNG DỰ ÁN HỖ TRỢ THỦY LỢI VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 634/QĐ-BNN-TCTL ngày 01/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) Thời gian tổ Thời gian Phương Giá gói thầu chức lựa Hình thức TT Số hiệu gói thầu Nội dung gói thầu thức đấu thực hiện (1.000 đồng) chọn nhà hợp đồng thầu hợp đồng thầu Mua xe ô tô 2 cầu, Theo đơn Chào hàng 1 CS/Goods/TB4/2011 1.040.000 Quí 2/2011 1 tháng 7 chỗ cạnh tranh giá Mua xe ô tô 2 cầu, Theo đơn Chào hàng 2 YL/Goods/TB5/2011 1.040.000 Quí 2/2011 1 tháng 7 chỗ cạnh tranh giá
  5. Mua xe ô tô 2 cầu, Theo đơn Chào hàng 3 KG/Goods/TB6/2011 1.040.000 Quí 2/2011 1 tháng 7 chỗ cạnh tranh giá Mua xe ô tô 2 cầu, Theo đơn Chào hàng 4 P N/Goods/TB7/2011 1.040.000 Quí 2/2011 1 tháng 7 chỗ cạnh tranh giá Mua xe ô tô 2 cầu, Theo đơn Chào hàng ĐB/Goods/TB8/2011 5 1.040.000 Quí 2/2011 1 tháng 7 chỗ cạnh tranh giá Mua xe ô tô 2 cầu, Theo đơn Chào hàng 6 DT/Goods/TB9/2011 1.040.000 Quí 2/2011 1 tháng 7 chỗ cạnh tranh giá
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2