Quyết định số 64/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
87
lượt xem
9
download

Quyết định số 64/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 64/2005/QĐ-BNN về việc ban hành danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 64/2005/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 64/2005/Q -BNN Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C CÁC B NH PH I CÔNG B DNCH; CÁC B NH NGUY HI M C A NG V T; CÁC B NH PH I ÁP D NG CÁC BI N PHÁP PHÒNG B NH B T BU C B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh nh s 33 /2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo ngh c a C c trư ng C c Thú y, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c các b nh ph i công b d ch, các b nh nguy hi m c a ng v t; các b nh ph i áp d ng các bi n pháp phòng b nh b t bu c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 1242/NN-TY-Q ngày 24 tháng 7 năm 1996 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v Ban hành danh m c các b nh c a ng v t ph i tiêm phòng b t bu c, ph i công b d ch, ph i ki m tra nh kỳ, c m m xác ch t, b t bu c gi t hu , b t bu c gi t m . i u 3. C c trư ng C c Thú y, Th trư ng các ơn v , t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
  2. DANH M C CÁC B NH PH I CÔNG B DNCH; CÁC B NH NGUY HI M C A NG V T;CÁC B NH PH I ÁP D NG CÁC BI N PHÁP PHÒNG B NH B T BU C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 64/2005/Q -BNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) I. DANH M C CÁC B NH PH I CÔNG B DNCH 1. B nh thu c danh m c b ng A c a Lu t Thú y th gi i 1.1. B nh L m m long móng; 1.2. B nh Cúm gia c m ch ng c l c cao (HPAI); 1.3. B nh D ch t l n; 1.4. B nh D ch t trâu bò; 1.5. B nh Lư i xanh; 1.6. B nh Niu cát xơn; 1.7. B nh u c u, u dê; Và nh ng b nh khác thu c b ng A c a Lu t Thú y th gi i khi xu t hi n Vi t Nam. 2. B nh thu c danh m c b ng B c a Lu t Thú y th gi i 2.1. B nh Nhi t thán; 2.2. B nh D i; 2.3. B nh T huy t trùng trâu bò; 2.4. B nh Bò iên. II. DANH M C CÁC B NH NGUY HI M C A NG V T 1. B nh L m m long móng; 2. B nh Cúm gia c m ch ng c l c cao (HPAI); 3. B nh D ch t l n; 4. B nh D ch t trâu bò; 5. B nh Lư i xanh;
  3. 6. B nh Niu cát xơn; 7. B nh Gum bô rô; 8. B nh u c u, u dê; 9. B nh Nhi t Thán; 10. B nh D i; 11. B nh T huy t trùng trâu, bò, l n; 12. B nh Lép tô (Xo n khuNn); 13. B nh Tiên mao trùng; 14. B nh Biên trùng; 15. B nh Lê d ng trùng; 16. B nh gi d i; 17. B nh Ung khí thán; 18. B nh Giun bao; 29. B nh Suy n l n; 20. B nh R i lo n sinh s n và hô h p l n; 21. B nh Bò iên; 22. B nh D ch t v t; 23. B nh Viêm gan v t; 24. B nh Xu t huy t th ; Và các b nh nguy hi m khác m i xu t hi n. III. DANH M C CÁC B NH PH I ÁP D NG CÁC BI N PHÁP PHÒNG B NH B T BU C 1. B nh Cúm gia c m; 2. B nh L m m long móng; 3. B nh D ch t l n; 4. B nh Nhi t thán;
  4. 5. B nh T huy t trùng trâu, bò, l n; 6. B nh D i; 7. B nh Niu cát xơn; 8. B nh D ch t v t.
Đồng bộ tài khoản