Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
73
lượt xem
5
download

Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND về việc biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 64/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH I U CH NH, B SUNG M T S N I DUNG T I QUY T NNH S 12/2008/Q -UBND NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2008 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH BAN HÀNH BI U GIÁ CHU N V SU T V N U TƯ PH N XÂY D NG CÔNG TRÌNH TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph v l phí trư c b và Ngh nh s 47/2003/N -CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung i u 6 Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph v l phí trư c b ; Căn c Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v l phí trư c b ; Thông tư s 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v l phí trư c b ; Căn c quy t nh s 69/2005/Q -UB ngày 05 tháng 5 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v phân công, phân c p qu n lý nhà nư c v giá trên a bàn thành ph H Chí Minh; Căn c quy t nh s 12/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Bi u giá chu n v su t v n u tư ph n xây d ng công trình trên a bàn thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a S Xây d ng t i Công văn s 4053/SXD-QLKTXD ngày 17 tháng 6 năm 2008 v i u ch nh, b sung Quy t nh s 12/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 ban hành Bi u giá chu n v su t v n u tư ph n xây d ng công trình trên a bàn thành ph H Chí Minh và ý ki n th m nh c a S Tài chính t i công văn s 6693/STC-BVG ngày 10 tháng 7 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh, b sung m t s n i dung trong Bi u giá chuNn v su t v n u tư ph n xây d ng công trình ban hành kèm theo Quy t nh s 12/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 như sau: 1. i u ch nh m t s ơn giá trong Bi u giá chuNn như sau: STT Lo i công trình ơn v S v n u tư
  2. Móng Móng c c nông ho c các lo i c c L>15m L≤15m 1 3 4 5 2. Khung, sàn, BTCT, tư ng g ch, mái l p ngói có tr n, n n ng/m2 2.250.000 2.300.000 lát g ch ceramic các lo i hay Bi t th tương ương. 2 l u 3. Khung, sàn, BTCT, tư ng g ch, mái l p tole có tr n, n n ng/m2 2.150.000 2.250.000 lát g ch ceramic các lo i hay tương ương. 3. C t, à, sàn BTCT, tư ng Nhà ≤ g ch, mái l p tole, có tr n, n n 4 ng/m2 2.050.000 2.100.000 4 t ng lát g ch xi măng ceramic ho c tương ương. 2. i u ch nh n i dung t i m c 4 ph n Ghi chú trong Bi u giá chuNn như sau: “4. Trong trư ng h p s d ng vào m c ích tính l phí trư c b nhà, công trình xây d ng th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 và Thông tư s 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 c a B Tài chính và các văn b n s a i b sung có liên quan”. 3. B sung m t s ơn giá trong Bi u giá chuNn như sau: Su t v n u tư xây STT Lo i công trình ơn v d ng m i ( ng) 1 H nư c ng m, b t ho i xây g ch dung tích 1.400.000 ng/m2 >50m3 2 Tư ng rào xây g ch dày 10cm. ng/m2 290.000 3 Tư ng rào xây g ch dày 20cm. ng/m2 350.000 4 Rào lư i B40 có khung s t. ng/m2 280.000 5 Rào lư i B40 có khung g . ng/m2 130.000 2 6 Rào k m gai. ng/m 50.000 i u 2. Giao s Xây d ng hư ng d n nh ng trư ng h p phát sinh c th chưa nêu trong Bi u giá chuNn ban hành kèm theo Quy t nh s 12/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph và Quy t nh này.
  3. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Các n i dung khác c a Quy t nh s 12/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph không s a i, b sung t i Quy t nh này v n có hi u l c thi hành. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n – huy n, các t ch c, h gia ình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 4; - Văn phòng Chính ph ; - B xây d ng; B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp) - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND thành ph ; - Thư ng tr c UBND thành ph ; - VP Thành y và các Ban Thành y; Nguy n Thành Tài - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng CV, TMT (3b); - TTCB; Lưu: VT, ( MT-C)
Đồng bộ tài khoản