Quyết định số 65/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Pham Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 65/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 65/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển chế độ hạch toán độc lập của Công ty Chè Hải Phòng thành hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam và Hợp nhất Công ty Chè Hải Phòng với Chi nhánh Tổng công ty Chè Việt Nam tại Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 65/2000/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Số: 65/2000/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V/V CHUYỂN CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP CỦA CÔNG TY CHÈ HẢI PHÒNG THÀNH HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM VÀ HỢP NHẤT CÔNG TY CHÈ HẢI PHÒNG VỚI CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp & PTNT ; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước ; Căn cứ Quyết định số 203/NN-TCCB/QĐ ngày 24/3/1993 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & CNTP ( nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT ) thành lập Nhà máy Chè xuất khẩu Hải Phòng (nay là Công ty Chè Hải Phòng) ; Căn cứ Quyết định số 394/NN-TCCB/QĐ ngày 29/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT thành lập Tổng công ty Chè Việt Nam ; Căn cứ Quyết định số 28/CVN-TC ngày 03/6/1996 của Tổng công ty Chè Việt Nam thành lập Chi nhánh Tổng công ty Chè Việt Nam tại TP. Hải Phòng; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Chè Việt Nam tại Tờ trình số 288/TTr- HĐQT ngày 17/5/2000 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Nay sắp xếp lại Công ty Chè Hải Phòng (doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam) và Chi nhánh Tổng công ty Chè Việt Nam tại Hải Phòng theo các bước sau : 1/ Chuyển chế độ hạch toán độc lập của Công ty Chè Hải Phòng thành hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam . 2/ Hợp nhất Công ty Chè Hải Phòng đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam với Chi nhánh Tổng công ty Chè Việt Nam tại Hải Phòng lấy tên là Công ty Chè Hải Phòng . Điều 2.- Công ty Chè Hải Phòng có :
  2. Tên giao dịch quốc tế viết tắt là: VINATEA.HP Trụ sở chính đóng tại : Số 126 Đường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. Trụ sở hai : 30 Võ thị Sáu - TP. Hải Phòng Công ty là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định hiện hành . Điều 3.- Công ty Chè Hải Phòng chịu sự chỉ đạo toàn diện và quản lý trực tiếp của Tổng công ty Chè Việt Nam ; Công ty được ký kết các hợp đồng kinh tế, được chủ động thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo sự phân cấp hoặc uỷ quyền của Tổng công ty . Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và ngành nghề kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty quy định căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty và trong phạm vi ngành nghề Tổng công ty được phép kinh doanh theo tinh thần gọn nhẹ, có hiệu quả . Giám đốc Công ty Chè Hải phòng có nhiệm vụ xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để trình Hội đồng quản trị phê duyệt phù hợp với Luật doanh nghiệp Nhà nước và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty . Điều 4.- Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo chặt chẽ, khẩn trương chuyển chế độ hạch toán độc lập của Công ty Chè Hải Phòng thành hạch toán phụ thuộc Tổng công ty ; Sau đó, hợp nhất Công ty chè Hải Phòng với Chi nhánh Tổng công ty tại Hải Phòng theo nội dung Điều 1 trên đây, đảm bảo cho đơn vị sớm ổn định, sản xuất kinh doanh có hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ . Các Vụ : Tổ chức-Cán bộ, Tài chính-Kế toán, Kế hoạch và quy hoạch theo chức năng của mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Tổng công ty Chè Việt Nam và cơ sở thực hiện việc tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp theo đúng quyết định của Bộ và các qui định hiện hành của Nhà nước. Điều 5.- Tổng công ty Chè Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Công ty Chè Hải Phòng làm đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh sau khi thực hiện việc sắp xếp lại doanh nghiệp với các cơ quan có thẩm quyền và hoạt động đúng pháp luật . Quyết định số 203/NN-TCCB/QĐ ngày 24/3/1993 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & CNTP (nay là Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) về việc thành lập Nhà máy Chè xuất khẩu Hải Phòng ( nay là Công ty Chè Hải Phòng) và quyết định số 28/CVN-TC ngày 03/6/1996 của Tổng công ty Chè Việt Nam thành lập Chi nhánh Tổng công ty tại Hải Phòng nay không còn hiệu lực thi hành . Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
  3. Điều 7.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam, Giám đốc Công ty Công ty Chè Hải Phòng và Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Chè Việt Nam tại Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thiện Luân
Đồng bộ tài khoản