Quyết định số 65/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 65/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 65/2005/QĐ-BTC về việc dừng phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 huy động vốn cho các công trình giao thông, thủy lợi qua các đơn vị KBNN do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 65/2005/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 65/2005/Q -BTC Hà N i, ngày 23 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH V VI C D NG PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH T III NĂM 2005 HUY NG V N CHO CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, TH Y L I QUA CÁC ƠN VN KBNN B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 182/2003/Q -TTg ngày 05/9/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph u tư m t s công trình giao thông, th y l i quan tr ng c a t nư c; Căn c Quy t nh s 09/2005/Q -BTC ngày 21/01/2005 c a B trư ng B Tài chính v vi c phát hành trái phi u Chính ph t III năm 2005 u tư m t s công trình giao thông, th y l i quan tr ng c a t nư c, QUY T NNH: i u 1: D ng phát hành trái phi u Chính ph huy ng v n cho các công trình giao thông, th y l i t III năm 2005 qua các ơn v Kho b c Nhà nư c (bán l ) k t 16 gi 30’ ngày 30 tháng 9 năm 2005. i u 2: T ng Giám c Kho b c Nhà nư c hư ng d n các ơn v Kho b c Nhà nư c th c hi n và t ng h p toàn b k t qu phát hành trái phêíu Chính ph t III năm 2005 B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 3: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. T ng Giám c Kho b c Nhà nư c, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Tài chính, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW ng và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n KSND t i cao; Tòa án nhân dân t i cao; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - C c Ki m tra văn b n QPPL/B Tư pháp; - H ND, UBND các t nh, Tp tr c thu c TW; Nguy n Sinh Hùng - S TC, KBNN các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính;
  2. - Lưu VT, KBNN.
Đồng bộ tài khoản