Quyết định số 66/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 66/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 66/2000/QĐ-TTg về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 66/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 66/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 6 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 66/2000/Q -TTG NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2000 V M T S CHÍNH SÁCH VÀ CƠ CH TÀI CHÍNH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH KIÊN C HOÁ KÊNH MƯƠNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t s 08/1999/NQ-CP c a Chính ph ngày 09 tháng 7 năm 1999; Theo ngh c a B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH: i u 1. Nhà nư c khuy n khích các a phương huy ng m i ngu n l c và t o cơ ch thu n l i nh m Ny nhanh ti n th c hi n vi c kiên c hoá kênh mương các công trình thu l i. ưu tiên s d ng v n th c hi n các công trình ho c d án u tư m i vùng khan hi m nư c, vùng tư i b ng tr m bơm i n, h ch a, p dâng; các tuy n kênh tư i p n i, thNm th u nư c m nh, kênh qua vùng t x u d b s t l ho c luôn b b i l p; các tuy n kênh qua vùng ven ô th , làng, b n. i u 2. Trình t l p, xét duy t các d án u tư kiên c hoá kênh mương. - Kênh lo i I do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xét duy t các d án u tư g n v i các d án th y l i, phù h p v i quy ho ch phát tri n s n xu t c a ngành nông nghi p và c a a phương. - Kênh lo i II do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xét duy t theo quy nh hi n hành. - Kênh lo i III ch c n l p thi t k , d toán, ư c y ban nhân dân c p huy n phê duy t, không ph i u th u và giao y ban nhân dân xã t t ch c th c hi n, có s giám sát c a c ng ng nhân dân vùng hư ng l i. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n c th v phân c p các lo i kênh. i u 3. V cơ ch tài chính: 1. V v n u tư:
  2. a) Kênh lo i I do ngân sách Trung ương u tư, b trí vào v n xây d ng cơ b n hàng năm c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. b) Kênh lo i II do ngân sách a phương u tư, b trí trong v n u tư xây d ng cơ b n hàng năm c a a phương. c) Kênh lo i III do nhân dân vùng hư ng l i óng góp công s c làm là chính. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, tuỳ theo kh năng xem xét, quy t nh m c h tr v t tư, xi măng, s t thép và k thu t. Các a phương có trách nhi m dành t i thi u 40% thu s d ng t nông nghi p, m t ph n thu l i phí và các ngu n thu khác (vi n tr tr c ti p, v n s nghi p kinh t , v.v...) th c hi n kiên c hoá kênh mương i v i kênh do a phương qu n lý (lo i II và lo i III). i v i các t nh mi n núi và các t nh có ngu n thu ngân sách, ngu n thu thu s d ng t nông nghi p và thu l i phí th p, ngân sách Trung ương h tr m t ph n v n ngân sách qua k ho ch u tư xây d ng cơ b n hàng năm c a a phương. 2. V v n tín d ng: Ngoài ph n v n ngân sách và công lao ng c a nhân dân óng góp quy nh t i kho n 1 i u này, hàng năm, Nhà nư c dành m t kho n v n tín d ng ưu ãi v i lãi su t b ng không (0%) cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương vay: a) i v i kênh lo i II: Trong năm k ho ch, n u ngân sách a phương không m b o v n thì ư c vay t ngu n v n tín d ng ưu ãi u tư, ngân sách a phương b trí tr l i trong các năm sau. b) i v i kênh lo i III: Trong năm k ho ch, n u ngân sách a phương không h tr (b ng v t tư, xi măng, s t thép, k thu t) thì cũng ư c vay t ngu n v n tín d ng ưu ãi h tr , ngân sách a phương b trí tr l i trong các năm sau. c) Ngu n và m c v n tín d ng cho vay: Ngu n v n tín d ng cho vay trên ư c b trí trong t ng m c v n tín d ng chung c a Nhà nư c theo k ho ch hàng năm; m c v n cho vay i v i m t d án t i a b ng s v n còn thi u hoàn thành d án trong ph m vi t ng d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t. d) Th i gian hoàn tr v n: Sau 1 năm b t u tr n , th i gian hoàn tr v n là 4 năm; riêng i v i các t nh mi n núi, t nh có ngu n thu ngân sách khó khăn, th i gian hoàn tr n không quá 5 năm i v i t ng kho n vay. ) Ngu n tr n vay: L y t ngu n thu thu s d ng t nông nghi p và các ngu n thu khác cân i trong ngân sách a phương. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i có cam k t b ng văn b n b trí v n tr n vay vào d toán ngân sách hàng năm c a a phương. i u 4. T ch c th c hi n: 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m:
  3. a) Phê duy t k ho ch kiên c hoá kênh mương (lo i II, lo i III) trên a bàn; cân i v n u tư t ngân sách th c hi n. b) Xác nh t ng m c v n u tư và phân khai các ngu n v n, trong ó: cân i các ngu n v n do a phương huy ng; s v n thi u ngh cho ngân sách a phương vay; l p k ho ch vay, tr n g i B K ho ch và u tư, B Tài chính và Qu H tr phát tri n. c) Ch o th c hi n vi c cho vay v n i v i kênh lo i II và kênh lo i III. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng k ho ch kiên c hoá kênh mương (kênh lo i I) g i B K ho ch và u tư, B Tài chính cân i v n u tư; ki m tra, giám sát tình hình th c hi n chương trình kiên c hoá kênh mương các lo i trong c nư c, nh kỳ báo cáo k t qu lên Th tư ng Chính ph . 3. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính cân i ngu n v n u tư t ngân sách và v n tín d ng cho vay trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 4. B Tài chính căn c vào t ng m c v n u tư cho kiên c hoá kênh mương (các lo i) hàng năm ư c duy t, kh năng cân i v n u tư t ngân sách, kh năng tr n c a ngân sách a phương, quy t nh m c v n tín d ng cho vay cho t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 5. Qu H tr phát tri n th c hi n cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương vay v n theo quy t nh c a B Tài chính (không tr c ti p cho vay i v i t ng huy n, t ng d án c th ) và có trách nhi m thu h i v n vay khi n h n; tính toán nhu c u c n c p bù lãi su t và phí trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh; nh kỳ báo cáo k t qu th c hi n cho các B , ngành có liên quan và Th tư ng Chính ph . B Tài chính b trí ngu n v n bù kho n chênh l ch lãi su t và phí cho vay trên. 6. Trong năm 2000, Nhà nư c dành 500 t ng t ngu n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ã giao cho các a phương vay theo n i dung Quy t nh này. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 6. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Công T n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản