Quyết định số 66/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 66/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 66/2000/QĐ-UB về việc thành lập bệnh viện Mắt Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 66/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 66/2000/Q -UB Hà N i, ngày 07 tháng 03 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH "V VI C THÀNH L P B NH VI N M T HÀ N I " U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Thông tư s 02/1998/TTLT-BYT-BTCCP ngày 21/7/1998 c a B Y t , Ban T ch c cán b Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh nh s 01/N -CP ngày 03/1/1998 c a Chính ph v t ch c y t a phương; Căn c nhu c u khám và i u tr các b nh v m t Hà N i; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph và Giám c S Y t Hà N i t i T trình s 479,TT-TCCB ngày 04/4/2000, QUY T NNH i u 1: Thành l p B nh vi n M t Hà N i tr c thu c S Y t Hà N i trên cơ s t ch c l i Trung tâm M t Hà N i. - a i m t t i 37 ph Hai Bà Trưng, qu n Hoàn Ki m, Hà N i. * Nhi m v c a B nh vi n M t Hà N i: + T ch c khám, ch a b nh và c p c u các b nh v m t cho nhân dân. + Tuyên truy n, giáo d c s c kho phòng ch ng các b nh v m t. + ào t o cán b : là cơ s th c hành, ào t o cán b , tham gia gi ng d y các b nh v m t. +Nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c trong lĩnh v c chuyên khoa. + Ch o các ho t ng chuyên khoa m t tuy n dư i và nh ng ngư i hành ngh y t tư nhân v chuyên khoa trên a bàn Hà N i. + Tham gia h p tác v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a Nhà nư c . + Qu n lý tài s n, tài chính, công ch c.... theo các quy nh hi n hành. i u 3: Qui mô t ch c c a B nh vi n M t Hà N i:
  2. - B nh vi n có 100 giư ng b nh. - Biên ch 105 công ch c. - B nh vi n có 1 Giám c, 1 - 2 phó Giám c, các Khoa, Phòng theo quy nh nh m ho t ng có hi u l c. i u 4: B nh vi n M t Hà N i là ơn v s nghi p y t có tư cách pháp nhân, có tài kho n t i kho b c, ngân hàng và ư c s d ng con d u riêng theo quy nh. i u 5: Chánh Văn phòng UBND thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c các S : Y t , K ho ch và u tư, Tài chính - v t giá và Giám c B nh vi n M t Hà N i thi hành quy t nh này k t ngày ký./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản