Quyết định số 66/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 66/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 66/2005/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Trường Đại học Y tế công cộng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 66/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 66/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 3 năm 2005 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 66/2005/Q -TTG NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2005 V VI C GIAO NHI M V ÀO T O TI N SĨ CHO TRƯ NG IH C Y T CÔNG C NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i Công văn s 1246/ H&S H ngày 24 tháng 02 năm 2005, QUY T NNH: i u 1. Giao nhi m v ào t o trình ti n sĩ cho Trư ng i h c Y t công c ng. i u 2. B Giáo d c và ào t o xem xét, quy nh các chuyên ngành ào t o c th cho Trư ng i h c Y t công c ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Trư ng i h c Y t công c ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản