Quyết định số 6623/QĐ-UB-CN

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 6623/QĐ-UB-CN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6623/QĐ-UB-CN về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh xem xét, cấp chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6623/QĐ-UB-CN

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 6623/Q -UB-CN TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 1999 QUY T NNH V VI C Y QUY N CHO BAN QU N LÝ CÁC KHU CH XU T VÀ CÔNG NGHI P THÀNH PH H CHÍ MINH XEM XÉT, C P CH NG NH N ĂNG KÝ U TƯ I V I D ÁN U TƯ TRONG NƯ C KHÔNG S D NG V N NHÀ NƯ C U TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHI P, KHU CH XU T T I THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Công văn s 6127/BKH-KCN ngày 15/9/1999 c a B K ho ch và u tư v vi c y quy n xét duy t d án u tư trong nư c ; Xét ngh c a Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh t i Công văn 1120/TBQL-P T ngày 01/10/1999 ; QUY T NNH i u 1. y ban nhân dân thành ph H Chí Minh y quy n cho Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh ư c : 1- Ti p nh n h sơ ăng ký u tư và ban hành Quy t nh u tư v i hình th c c p Ch ng nh n ăng ký u tư, i u ch nh và thu h i Ch ng nh n ăng ký u tư, th c hi n qu n lý u tư i v i các d án trong nư c không s d ng v n Nhà nư c u tư vào các khu công nghi p, khu ch xu t thành ph H Chí Minh. 2- Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh căn c quy nh c a pháp lu t, quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch phát tri n kinh t xã h i c a thành ph , quy ho ch phát tri n các khu ch xu t và khu công nghi p th c hi n vi c y quy n nêu trên c a y ban nhân dân thành ph . i u 2. Ch ng nh n ăng ký u tư ph i phù h p v i n i dung liên quan n vi c ra Quy t nh u tư ư c quy nh t i i u 30 Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph . i u 3. Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh có nhi m v :
  2. 1- T ch c hư ng d n ch u tư l p h sơ xin phép ăng ký u tư và i u ch nh u tư ; c p Ch ng nh n ăng ký u tư, i u ch nh Ch ng nh n ăng ký u tư, ki m tra và x lý các vi ph m c a ch u tư thu c các d án nêu kho n 1 i u 1 c a quy t nh này. Gi i quy t ăng ký u tư theo nguyên t c ơn gi n, rõ ràng và công khai th t c nh m t o i u ki n thu n l i cho ch u tư. 2- Hàng tháng và quý báo cáo v tình hình c p Ch ng nh n ăng ký u tư, i u ch nh u tư và th c hi n qu n lý i v i các d án u tư trong nư c không s d ng v n Nhà nư c trong khu ch xu t và công nghi p g i v Văn phòng y ban nhân dân thành ph và ng g i cho S K ho ch và u tư thành ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c thì Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh ph i ph n nh k p th i v y ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t. i u 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh, Giám c các S , Ban, Ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và các ch u tư có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: CH TNCH - Như i u 5 - Văn phòng Chính ph - Ban QL các Khu công nghi p Vi t Nam - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND/TP - TTUB : CT, các PCT - VPUB : CPVP - T CN, T QLDA Võ Vi t Thanh - Lưu
Đồng bộ tài khoản