Quyết định số 664/2004/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
5
download

Quyết định số 664/2004/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 664/2004/QĐ-UBTDTT về việc ban hành “ Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước ngành thể dục thể thao” do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 664/2004/QĐ-UBTDTT

  1. BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 664/2004/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 11 tháng 05 năm 2004 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO V VI C BAN HÀNH “ QUY CH B O V BÍ M T NHÀ NƯ C NGÀNH TH D C TH THAO” B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Pháp l nh s 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 c a U ban Thư ng v quôc h i v b o v bí m t nhà nư c; Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11/3/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Th d c th thao; Căn c Quy t nh s 146/2004/Q -BCA (A11) ngày 17/2/2004 c a B Công an v danh m c bí m t nhà nư c m t trong ngành th d c th thao; Theo ngh c a V trư ng các V :V T ch c cán b , V Pháp ch , QUY T Đ NH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này “Quy ch b o v bí m t nhà nư c c a ngành Th d c th thao”. i u 2. Quy t nh này thay th quy t nh s 381/Q /TC T ngày 4/7/1995 c a t ng c c Th d c Th thao v Quy ch b o v bí m t nhà nư c ngành th d c th thao và có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Chánh văn phòng, th trư ng các v , ơn v tr c thu c U ban Th d c th thao; giám c các S Th d c th thao, S Văn hoá thông tin – th thao, các Liên oàn, Hi p h i th thao qu c gia ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG - CH NHI M U BAN TDTT Nơi nh n: - Như i u 3; - Lưu VT,TC. Nguy n Danh Thái QUY CH
  2. B O V BÍ M T NHÀ NƯ C NGÀNH TH D C TH THAO (Ban hành kèm theo Quy t đ nh 664/2004/QĐ- UBTDTT ngày 11 tháng 5 năm 2004 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao) Chương 1 : QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. i tư ng áp d ng: Quy ch này áp d ng i v i các t ch c và cá nhân thu c U ban Th d c th thao, các Liên oàn, Hi p h i th thaoq u c gai, các S Th d c th thao, S Văn hoá thông tin – th thao t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i u 2: Ph m vi áp d ng: Ph m vi bí m t nhà nư c ngành Th d c th thao thu c “ M t” bao g m: 1. Phương pháp và bí quy t tuy n ch n hu n luy n viên, v n ng viên các môn th thao thành tích cao chưa công b . 2. Các bi n pháp và bí quy t h i ph c s c kho cho v n ng viên sau t p luy n, thi u. 3. K t qu các tài nghiên c u khoa h c v Th d c th thao, s li u nghiên c u v tình tr ng th l c c a l c lư ng vũ trang, các vùng, các t ng l p nhân dân chưa công b . 4. K ho ch h p tác c a ngành th d c th thao v i nư c ngoài chưa công b . 5. Phương án b o v các cu c thi u Th d c th thao l n c a qu c gia, qu c t t ch c t i Vi t nam; phương án b o v oàn th thao Vi t nam tham gia thi u nư c ngoài chưa công b . 6. H sơ liên quan t i công tác u th u, các h p ng thu c lĩnh v c th thao chưa công b . 7. H sơ tài li u v thanh tra, ki m tra; k t qu thanh tra, ki m tra trong ngành Th d c th thao chưa ư c công b . 8. H sơ cán b lãnh o t c p v và tương ương tr lên c a ngành Th d c th thao; 9. Tài li u v thi t k m ng máy tính, cơ s d li u n i b ngành Th d c th thao; khoá mã, m t khNu, quy ư c v b o m an ninh, an toàn thông tin trong s d ng và ng d ng công ngh thông tin c a ngành th d c th thao. i u 3: B o v bí m t Nhà nư c là trách nhi m và nghĩa v c a các cơ quan, ơn v , c a cán b , công ch c, viên ch c trong ngành Th d c th thao. M i t ch c và cá nhân ph i nêu cao c nh giác v i m i âm mưu th o n c a k ch, b o v an toàn bí
  3. m t nhà nư c, bí m t c a ngành th d c th thao, không ư c ti t l bí m t nhà nư c, bí m t c a ngành gây nguy h i cho an ninh qu c gia, cho s nghi p phát tri n th d c th thao c a t nư c. Chương 2: QUY NNH C TH i u 4: ăng ký danh m c bí m t Nhà nư c ngành Th d c th thao. Toàn b danh m c bí m t nhà nư c ngành th d c th thao quy nh t i i u 2 c a Quy ch này ph i ư c ăng ký theo dõi và b o v an toàn theo Pháp l nh b o v bí m t Nhà nư c. i u 5: Vi c so n th o, in n, sao ch p tài li u thu c danh m c bí m t Nhà nư c ngành th d c th thao: 1. Ph i th c hi n nơi b o m an toàn, do ngư i ng u cơ quan quy nh. 2. Ngư i th c hi n vi c so n th o, in n, sao ch p ph i ư c th trư ng cơ quan, ơn v phân công. 3. Ch ư c in, sao ch p úng s b n quy nh. Văn b n so n th o xong ph i ki m tra l i và hu b n th o (n u không c n lưu). 4. Ch ư c so n th o văn b n máy vi tính chưa k t n i m ng; n u ph i so n th o máy ã k t n i m ng thì ph i có khoá mã, m t khNu, m b o an ninh, an toàn thông tin. 5. Tài li u ánh máy, in, sao ch p ph i ư c ánh d u “M t”, d u thu h i (n u c n), s trang, s b n, ph m vi lưu hành theo úng quy nh c a Pháp l nh b o v bí m t Nhà nư c. i u 6: Vi c b o qu n, ph bi n, s d ng bí m t Nhà nư c ngành Th d c th thao: 1. Bí m t Nhà nư c ngành Th d c th thao ph i ư c b o qu n nh ng nơi an toàn, có th ánh s ho c ký hi u do ngư i ng u cơ quan quy t nh. 2. Không n i m ng truy n t i các tài li u bí m t Nhà nư c ngành Th d c th thao. 3. Vi c ph bi n, s d ng bí m t nhà nư c ngành Th d c th thao do th trư ng cơ quan quy nh cho t ng i tư ng c th . 4. Ch ư c ghi chép, ghi âm, sao ch p tài li u khi ngư i ng u cơ quan qu n lý bí m t ó ng ý. 5. Cán b i công tác ch ư c mang nh ng tài li u thu c ph m vi bí m t nhà nư c có liên quan n vi c th c hi n nhi m v ư c giao và ph i ư c th trư ng cơ quan cho phép s d ng. Ngư i s d ng ph i ăng ký v i b ph n b o m t có k ho ch b o
  4. v an toàn bí m t khi giao nh n và v n chuy n. Khi hoàn thành nhi m v ph i n p l i tài li u ó cho cơ quan b o m t. i u 7: Trao i thông tin liên quan n bí m t nhà nư c ngành Th d c th thao: 1. Khi làm vi c, giao ti p v i t ch c và cá nhân trong nư c hay nư c ngoài mà n i dung có liên quan n bí m t Nhà nư c ngành Th d c th thao thì ư c ch ư c thông tin nh ng n i dung ã ư c th trư ng cơ quan cho phép và ph i ghi biên b n báo cáo l i ngư i ã duy t và lưu b ph n b o m t. 2. Các thông tin trao i khi làm vi c ph i m b o nguyên t c gi gìn bí m t, không t n h i n l i ích qu c gia. i u 8: Ch báo cáo, ki m tra tài li u m t: 1. M i năm m t l n, các ơn v ph i sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m công tác b o v bí m t nhà nư c ngành th d c th thao và báo cáo v U ban Th d c th thao. Trư ng h p c bi t, U ban Th d c th thao s yêu c u báo cáo t xu t hay t ng ph n công tác b o v bí m t Nhà nư c mà các ơn v ang qu n lý, s d ng. 2. nh kỳ hay t xu t, U ban Th d c th thao t ch c ki m tra toàn di n hay t ng ph n công tác b o v bí m t Nhà nư c c a ơn v tr c thu c. i u 9: Vi c thanh lý, tiêu hu tài li u bí m t nhà nư c ngành Th d c th thao: 1. Vi c thanh lý ho c tiêu hu tài li u m t c a ngành do B trư ng U ban Th d c th thao quy t nh theo quy nh c a Pháp l nh b o v bí m t Nhà nư c. 2. M i trư ng h p thanh lý, tiêu hu tài li u bí m t nhà nư c ngành th d c th thao ph i do m t h i ng th c hi n. H i ng do U ban Th d c th thao thành l p, bao g m th trư ng ơn v , cán b b o m t và ngư i tr c ti p qu n lý bí m t ó. H i ng ph i l p biên b n v vi c thanh lý, tiêu hu tài li u bí m t Nhà nư c ngành Th d c th thao và g i v U ban Th d c th thao. i u 10: Trách nhi m c a Th trư ng, cơ quan, ơn v : 1. L p danh m c bí m t ngành th d c th thao do cơ quan, ơn v ang qu n lý trình B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao phê duy t. 2. ăng ký v i b ph n b o m t c a U ban Th d c th thao v nh ng danh m c nói trên. Hàng năm, c n b sung danh m c bí m t nhà nư c ngành th d c th thao do cơ quan, ơn v mình ph trách. 3. Thư ng xuyên ki m tra công tác b o m t. N u tài li um tnào xét th y không c n thi t ph i lưu ho c giưa bí m t thì báo cáo B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao xin hu ho c gi i m t theo quy nh. 4. Coi tr ng công tác giáo d c chính tr tư tư ng cho cán b viên ch c, nêu cao c nh, ch ng m i âm mưu th o n c a k ch. Kiên quy t b o v an toàn bí m t Nhà nư c ngành th d c th thao
  5. 5. Ch o cán b b o m t ph i h p v i các chuyên gia tin h c l p các khNu mã, m t khNu, quy ư c v m b o an ninh, an toàn khi so n th o tài li u m t. i u 11: Trách nhi m c a cán b b o m t: 1. B ph n b o m t c a U ban Th d c th thao ph i theo dõi, giám sát vi c th c hi n quy ch này. Hàng năm ph i xây d ng k ho ch b o v bí m t nhà nư c ngành th d c th thao trình B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao phê duy t. nh kỳ hay t xu t theo yêu c u c a lãnh o U ban, báo cáo công tác b o m t cho B trư ng. ng th i tri n khai nh ng Ch th v công tác b o m t v i các cơ quan, ơn v. 2. B ph n b o m t t ng cơ quan, ơn v , giúp th trư ng ơn v tri n khai th c hi n công tác b o m t t i m i cơ quan ơn v . Chương 3: KHEN THƯ NG X LÝ VI PH M i u 12: Khen thư ng: T ch c và cá nhân có thành tích trong vi c b o v bí m t nhà nư c ngành th d c th thao theo quy nh trong Quy ch này s oc khen thư ng theo quy nh. i u 13: X lý vi ph m: Ngư i làm l , chi m o t bí m t nhà nư c, bí m t c a ngành th d c th thao, l m d ng vi c b o v bí m t nhà nư c ngành th d c th thao che d u hành vi vi ph m pháp lu t ho c c n tr vi c phát tri n s nghi p th d c th thao, ho c vi ph m các quy nh v b o v bí m t nhà nư c ngành th d c th thao thì tuỳ m c s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo lu t nh./.
Đồng bộ tài khoản