intTypePromotion=3

Quyết định số 6693/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 6693/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6693/2005/QĐ-UB về việc phê duyệt các nhóm đối tượng vay và mức lãi suất cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6693/2005/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 6693/2005/Q -UB Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T CÁC NHÓM I TƯ NG VAY VÀ M C LÃI SU T CHO VAY C A QU U TƯ PHÁT TRI N THÀNH PH HÀ N I. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Quy t nh s 126/2004/Q -UB ngày 11/8/2004 c a y ban nhân dân Thành ph v vi c thành l p Qu u tư Phát tri n thành ph Hà N i trên cơ s t ch c l i Qu phát tri n nhà thành ph Hà N i; Căn c Ngh quy t s 01-NQ/H QL/2005, ngày 18/5/2005 c a H i ng qu n lý Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i; Xét ngh c a Liên ngành S K ho ch và u tư và Qu u tư Phát tri n Thành ph Hà N i t i t trình s 406/TTrLN/KH T-Q TPT ngày 01/6/2005; và T trình s 185/TTr-Q TPT ngày 10/8/2005 c a Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i v vi c xác nh 3 nhóm i tư ng ưu ãi t Qu , QUY T NNH i u 1: Phê duy t các nhóm i tư ng vay, m c lãi su t cho vay c a Qu u tư Phát tri n Thành ph Hà N i như sau: 1. Nhóm 1: i tư ng ưu ãi c bi t, theo quy t nh c a UBND Thành ph , v i m c lãi su t là 0,3%/ tháng; g m các d án: - u tư xây d ng nhà và h th ng h t ng k thu t các khu nhà ph c v cho vi c di dân gi i phóng m t b ng, tái nh cư c a Thành ph ; - u tư xây d ng các công trình c bi t do UBND Thành ph quy t nh 2. Nhóm 2: i tư ng ưu ãi theo m c tiêu u t phát tri n Kinh t - Xã h i c a Thành ph , v i m c lãi su t là 0,4%/tháng; g m các d án: u tư xây d ng nhà và h th ng h t ng k thu t các khu nhà cho thuê ho c bán i v i các i tư ng là gia ình chính sách, ngư i nghèo, sinh viên. 3. Nhóm 3: i tư ng khuy n khích theo chính sách u tư phát tri n c a UBND Thành ph , v i m c lãi su t là 0,5%/tháng; g m các d án:
  2. u tư xây d ng c i t o các khu chung cư cũ. i u 2: T ng Giám c Qu u tư Phát tri n Thành ph Hà N i có trách nhi m cho vay, theo dõi tình hình s d ng v n vay, thu h i ti n g c và lãi vay i v i các nhóm i tư ng ư c nêu t i i u 1 theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . i u 3: Khi v n i u l và v n huy ng c a Qu u tư Phát tri n Thành ph Hà N i tăng lên, có kh năng áp ng t t hơn nhu c u u tư c a Thành ph ho c trong quá trình tri n khai th c hi n có v n phát sinh; Qu u tư Phát tri n Thành ph Hà N i có trách nhi m t ng h p, xem xét trình UBND Thành ph phê duy t s a i, b sung các nhóm i tư ng cho phù h p. i u 4: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S : Tài chính; K ho ch & u tư; Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t; Xây d ng; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Ch t ch UBND các qu n, huy n; Th trư ng các S , Ban, Ngành, T ng Công ty u tư và phát tri n h t ng ô th , T ng công ty u tư và phát tri n nhà Hà N i; H i ng qu n lý, Ban ki m soát và T ng Giám c Qu u tư Phát tri n Thành ph Hà N i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Văn Ninh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản