Quyết định số 67/1997/BKH-KCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 67/1997/BKH-KCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/1997/BKH-KCN về việc ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam-Singapore trong việc hình thành dự án, tiếp nhận thẩm định, cấp giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp Việt Nam-Singapore do Bộ Kế Hoạch Đầu Tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/1997/BKH-KCN

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 67/1997/BKH-KCN Hà N i, ngày 17 tháng 3 năm 1997 QUY T NNH V VI C U QUY N CHO BAN QU N LÝ KHU CÔNG NGHI P VI T NAM - SINGAPORE TRONG VI C HÌNH THÀNH D ÁN, TI P NH N TH M NNH, C P GI Y PHÉP U TƯ VÀ QU N LÝ HO T NG CÁC D ÁN U TƯ NƯ C NGOÀI TRONG KHU CÔNG NGHI P VI T NAM - SINGAPORE B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 192/CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph ban hành Quy ch Khu công nghi p; Căn c Văn b n s 39/BQL ngày 17 tháng 3 năm 1997 c a Ban qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph v vi c u quy n Ban qu n lý Khu công nghi p Vi t Nam - Singapore c p Gi y phép u tư; t o i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n các d án u tư nư c ngoài t i các Khu công nghi p. QUY T NNH i u 1. 1. Ban qu n lý Khu công nghi p Vi t Nam - Singapore là u m i hư ng d n các nhà u tư vào Khu công nghi p Vi t Nam - Singapore. H sơ d án u tư ư c l p theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư. 2. U quy n Ban qu n lý Khu công nghi p Vi t Nam - Singapore ti p nh n h sơ c a các d án u tư nư c ngoài u tư vào Khu công nghi p Vi t Nam - Singapore và thNm nh, c p Gi y phép u tư cho các d án áp ng các i u ki n quy nh t i i u 2 c a Quy t nh này. i u 2. Các d án u tư nư c ngoài mà Ban qu n lý Khu công nghi p Vi t Nam - Singapore (sau ây g i là Ban qu n lý) ư c u quy n c p Gi y phép u tư ph i áp ng các i u ki n sau ây: 1. Là d án thu c lĩnh v c s n xu t và thu c thNm quy n quy t nh c a B K ho ch và u tư (Thu c nhóm B theo quy nh t i i u 93 Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph );
  2. 2. Phù h p v i Quy ho ch chi ti t và i u l Khu công nghi p Vi t Nam - Singapore ư c phê duy t; 3. Xu t khNu ít nh t 50% s n phNm (riêng i v i các giày dép, may m c và m t s m t hàng tiêu dùng khác mà trong nư c v cơ b n ã áp ng yêu c u v s lư ng, ch t lư ng thì t l xu t khNu ph i t ít nh t 80%); trư ng h p xu t khNu dư i t l nói trên ph i ư c B K ho ch và u tư ch p thu n b ng văn b n trư c khi c p Gi y phép u tư; 4. Ch u tư cam k t t b o m nhu c u v ti n nư c ngoài; 5. S d ng thi t b m i; vi c s d ng thi t b ã qua s d ng ph i tuân th các quy nh hi n hành, trư ng h p vư t ngoài các quy nh ó ph i ư c B qu n lý ngành kinh t - k thu t ch p thu n b ng văn b n trư c khi c p Gi y phép u tư; 6. áp ng các yêu c u v b o v môi trư ng, an toàn lao ng và phòng, ch ng cháy, n . i u 3. Vi c thNm nh d án do Ban qu n lý th c hi n v i s ph i h p ch t ch v i S K ho ch và u tư và các cơ quan ch c năng c a a phương theo các n i d ng quy nh t i i u 92 Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph . Ban qu n lý có trách nhi m xây d ng quy ch làm vi c, ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a a phương, trình U ban Nhân dân t nh phê duy t và báo cáo B K ho ch và u tư. Trư ng h p d án áp ng các i u ki n quy nh t i i u 2 c a Quy t nh này, các quy nh v thNm nh d án và có quy mô n 5 tri u US ôla, Ban qu n lý xem xét và c p Gi y phép u tư trong th i h n 15 ngày k t khi ti p nh n h sơ d án. Nh ng d án áp ng ư c các i u ki n quy nh t i i u 2 c a Quy t nh này, các quy nh v thNm nh d án và có quy mô trên 5 tri u US ôla, khi ti p nh n h sơ d án, Ban qu n lý g i h sơ d án n B K ho ch và u tư l y ý ki n. Trong th i h n 7 ngày, k t khi nh n ư c h sơ d án, B K ho ch và u tư có ý ki n b ng văn b n. Gi y phép u tư ư c so n th o theo m u th ng nh t do B K ho ch và u tư ban hành. Trư ng h p c n ph i l y ý ki n các B , ngành v d án theo quy nh t i các M c 3 và 5 i u 2 c a Quy t nh này, trong vòng 5 ngày k t khi ti p nh n h sơ d án, Ban qu n lý g i h sơ d án t i các B , ngành liên quan. Các B xem xét và tr l i Ban qu n lý b ng văn b n trong th i h n 7 ngày k t khi nh n ư c h sơ d án. Trong th i h n 5 ngày k t khi nh n ư c văn b n c a các B , Ban qu n lý quy t nh v d án u tư và thông báo cho ch u tư. i u 4. Trong th i h n 7 ngày k t khi c p Gi y phép u tư, Ban qu n lý g i b n chính Gi y phép u tư v B K ho ch và u tư, Ban qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam và sao g i Gi y phép u tư t i U ban nhân dân t nh Bình Dương, các cơ quan h u quan khác theo dõi, qu n lý.
  3. i u 5. i v i các d án mà Ban qu n lý không ư c u quy n quy t nh c p Gi y phép u tư, sau khi ti p nh n, Ban qu n lý gi l i m t b h sơ (b n sao) và chuy n toàn b h sơ d án còn l i kèm theo ý ki n c a Ban qu n lý v d án n B K ho ch và u tư t ch c thNm inh và c p Gi y phép u tư theo quy nh t i các i u 93, 94 Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph . i u 6. Ban qu n lý hư ng d n các ch u tư tri n khai th c hi n d án; th c hi n qu n lý Nhà nư c i v i các ho t ng trong Khu công nghi p Vi t Nam - Singapore theo các quy nh t i Quy ch Khu công nghi p. Ban qu n lý th c hi n vi c b sung, s a i Gi y phép u tư i v i các d án u tư mà Ban qu n lý ã ư c u quy n c p Gi y phép u tư. Trư ng h p do b sung, s a i Gi y phép u tư vư t quá gi i h n ư c u quy n thì ph i ư c B K ho ch và u tư ch p thu n b ng văn b n trư c khi b sung, s a i. i u 7. nh kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm, Ban qu n lý t ng h p vi c c p Gi y phép u tư, b sung, s a i Gi y phép u tư, tình hình ho t ng c a các doanh nghi p Khu công nghi p Vi t Nam - Singapore và g i báo cáo t i B K ho ch và u tư, Ban qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam và U ban Nhân dân t nh Bình Dương. i u 8. B K ho ch và u tư t o m i i u ki n thu n l i và ki m tra Ban qu n lý th c hi n các vi c ư c u quy n theo úng quy nh c a pháp lu t, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c Chính ph v vi c u quy n quy nh t i Quy t nh này. i u 9. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Nguy n Nh c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản