Quyết định số 67/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 67/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/2000/QĐ-UB về việc thành lập Bệnh viện Bắc Thăng Long trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế dự phòng Than khu vực nội địa bao gồm cả bệnh viện tại Đông Anh, Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 67/2000/Q -UB Hà N i, ngày 03 tháng 07 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH "V VI C THÀNH L P B NH VI N B C THĂNG LONG TRÊN CƠ S T CH C L I TRUNG TÂM Y T D PHÒNG THAN KHU V C N I NA BAO G M C B NH VI N T I ÔNG ANH, HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c nhu c u ch a b nh c a nhân dân và t ch c m ng lư i y t Hà N i; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph và Giám c S Y t Hà N i t i T trình s 8931/TT-TCCB ngày 19/6/2000, QUY T NNH i u 1: Thành l p B nh vi n B c Thăng Long thu c S Y t Hà N i trên cơ s t ch c l i Trung tâm Y t d phòng Than khu v c n i a bao g m c b nh vi n t i ông Anh sau khi ti p nh n t T ng Công ty Than Vi t Nam v . i u 2: Nhi m v c a B nh vi n B c Thăng Long: - Tham gia tuyên truy n, giáo d c s c kho , phòng b nh, phòng d ch, chăm sóc s c kho ban u và các chương trình y t ph c v cho nhân dân khu v c phía b c c u Thăng Long. - T ch c khám, i u tr , c p c u các b nh n i, ngo i khoa cho nhân dân, v i mũi nh n là ngo i khoa. - T ch c ào t o, b i dư ng nâng cao trình cho công ch c trong b nh vi n và tuy n dư i, th c hi n công tác nghiên c u khoa h c. - Tham gia các chương trình h p tác v i các ơn v , cá nhân trong và ngoài nư c theo các quy nh c a Nhà nư c. - Qu n lý tài s n, tài chính, công ch c... theo các quy nh hi n hành. i u 3: Qui mô t ch c c a B nh vi n: 1- B nh vi n có 200 giư ng b nh, trong ó 150 giư ng hư ng kinh phí t ngu n ngân sách, 50 giư ng t trang tr i kinh phí.
  2. 2- Biên ch : - Ph c v cho 150 giư ng hư ng kinh phí t ngu n ngân sách là 160 ngư i. - Ph c v cho 50 giư ng t trang tr i kinh phí tuỳ kh năng tài chính mà b nh vi n ngh S Y t cho ký h p ng lao ng t i a n 60 ngư i. S ngư i này b nh vi n l p danh sách lương theo ng ch, b c riêng ư c S Y t , Ban T ch c chính quy n Thành ph và S Tài chính - v t giá duy t trư c khi chi tr lương và b nh vi n có trách nhi m n p BHXH, BHYT cho i tư ng này theo quy nh. 3- T ch c: B nh vi n có Giám c, m t s phó Giám c, các Khoa, Phòng theo quy nh nh m ho t ng t hi u qu cao. i u 4: Giao cho Giám c S Y t ch o B nh vi n xây d ng quy ch t ch c và ho t ng c a B nh vi n và phê duy t quy ch ó. i u 5: B nh vi n B c Thăng Long là ơn v s nghi p y t có tư cách pháp nhân, có tài kho n t i kho b c, ngân hàng và ư c s d ng con d u riêng. + B nh vi n ư c hư ng các ch như B nh vi n h ng II trong khi chưa x p l i h ng. i u 6: Chánh Văn phòng UBND thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c các S : Y t , K ho ch và u tư, Tài chính v t giá và Giám c B nh vi n B c Thăng Long thi hành quy t nh này k t ngày 01/7/2000./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản