Quyết định số 67/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
53
lượt xem
5
download

Quyết định số 67/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/2003/QĐ-UB về phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Phú Nhuận do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 67/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ DUY T ÁN TH C HI N THÍ I M V B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN NA BÀN QU N PHÚ NHU N. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Công văn s 1640/CP-CCHC ngày 19 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph và Công văn s 1157/VPCP-CCHC ngày 14 tháng 3 năm 2003 c a Văn phòng Chính ph v th c hi n thí i m công tác b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn qu n Phú Nhu n, thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Phú Nhu n t i Công văn s 142/KH-UB ngày 14 tháng 3 năm 2003 và c a S Giao thông Công chánh t i Công văn s 334/GT-VP ngày 08 tháng 4 năm 2003; QUY T NNH i u 1.- Phê duy t n i dung án th c hi n thí i m v b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn qu n Phú Nhu n, kèm theo Quy t nh này. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Thư ng tr c Ban ch o C i cách hành chánh thành ph , Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c S Giao thông Công chánh, Giám c S Tư pháp, Giám c Công an thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Phú Nhu n và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph CH TNCH - BC .CCHC/CP, UBATGT.QG - B CA, NV, GTVT - TT.TU, TT.H NDTP, TT.UBNDTP - VPH -UB: Các PVP - Các T NCTH - Lưu ( T-Thg) Lê Thanh H i
 2. ÁN TH C HI N THÍ I M V B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN NA BÀN QU N PHÚ NHU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 67 /2003/Q -UB ngày 9 tháng 5 năm 3003 c a y ban nhân dân thành ph ) Ph n 1: C I M TÌNH HÌNH LIÊN QUAN N VI C T CH C B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN NA BÀN QU N I.- VN TRÍ, CƠ S HO T NG KINH T , GIÁO D C VÀ GIAO THÔNG : 1- Qu n Phú Nhu n là m t qu n n i ô thành ph H Chí Minh, cách trung tâm thành ph 4,7km. Phía B c giáp qu n Gò V p, phía ông giáp qu n Bình Th nh, phía Nam giáp qu n 1 và qu n 3, Phía Tây giáp qu n Tân Bình. V i di n tích 5,14km2, dân s 184.000 ngư i (chưa k s ăng ký cư trú vãng lai), Phú Nhu n có m t dân s cao (37.898 ngư i/km2). 2- V giáo d c: Trên a bàn qu n có 43 cơ s giáo d c v i 1.400 giáo viên và 32.000 h c sinh các c p. Ngoài ra, còn có 06 trư ng i h c, cao ng, nghi p v v i hàng ngàn sinh viên h c sinh n h c. 3- V kinh t : Trên a bàn qu n có 08 ch (03 ch c p qu n và 05 ch c p phư ng), 03 siêu th , trung tâm thương m i v i kho ng 5.000 ngư i n làm vi c, giao d ch hàng ngày; có 1.445 doanh nghi p và 4.924 h kinh doanh cá th . 4- V giao thông : Trên a bàn qu n có 47 tuy n ư ng có tên v i t ng di n tích 334.158m2, 03 c u (c u Công Lý, c u Ki u và c u Tr n Khánh Dư), 19 giao l có èn tín hi u giao thông và 584 ư ng h m l n nh v i nhi u i m giao c t, m t ư ng và l ư ng nh h p (2/3 s ư ng không có l ) … Ngoài ra, còn có 2km ư ng s t Th ng Nh t dài i qua khu dân cư thu c các phư ng 4, 5, 8, 9, 10, 11 và 13 và 2,26 km kênh Nhiêu L c-Th Nghè i qua các phư ng 2, 7, 12, 13, 14 và 17). C ư ng s t và ư ng sông u giao c t v i tr c ư ng chính c a Qu n. H u h t các ư ng (liên qu n, n i qu n, ư ng h m) u chưa ư c m r ng úng l gi i qui ho ch, chưa áp ng ư c lưu lư ng giao thông hi n nay. Là m t qu n c a ngõ ra vào trung tâm thành ph , cùng v i s phát tri n kinh t -xã h i c a a phương, trong nh ng năm g n ây lưu lư ng ngư i và phương ti n giao thông hàng ngày trên a bàn qu n ã tăng r t nhanh trong khi các công trình h t ng giao thông ch m ư c b sung xây d ng và c i t o d n n tình hình tr t t an toàn giao thông ô th ngày càng ph c t p.
 3. K t c u h t ng giao thông ư ng b hi n có l c h u và không áp ng ư c yêu c u (thi u bãi xe), qũy t dành cho giao thông trên a bàn qu n còn r t th p, không áp ng ư c t c phát tri n nên chưa m b o ư c i u ki n an toàn cho ngư i và các phương ti n giao thông. Trên a bàn qu n còn m t s khu v c tr t t lòng, l ư ng chưa t t, qu n lý còn y u kém như ư ng d c kênh Nhiêu L c-Th Nghè, ư ng Huỳnh Văn Bánh, ư ng Nguy n Ki m v i hơn 1.000 trư ng h p l n chi m lòng l ư ng làm nơi xe, kinh doanh ăn u ng, bán hàng rong,v.v… Vi c l n chi m lòng l ư ng buôn bán, làm d ch v trên các tuy n ư ng nhánh và ư ng h m khá ph bi n, ngư i i b ph i i xu ng lòng ư ng làm c n tr giao thông mà chưa ư c ki m tra, x lý tri t . Trên a bàn qu n có 12 i m thư ng x y ra ùn t c giao thông (06 i m do Phòng C nh sát giao thông ư ng b -Công an thành ph qu n lý và 06 i m do Công an qu n qu n lý). S v tai n n giao thông tăng gi m th t thư ng, thi t h i v ngư i và tài s n ngày càng nghiêm tr ng. Các i tư ng ua xe trái phép t nơi khác lưu thông qua a bàn qu n trên các ư ng Phan ình Phùng, Lê Văn S và khá ông thanh thi u niên s d ng xe mô tô phân kh i l n phóng nhanh, l ng lách trên ư ng d c kênh Nhiêu L c-Th Nghè vào các êm cu i tu n và nhân d p l h i. ý th c ch p hành pháp lu t v giao thông c a i b ph n nhân dân còn kém. Các hành vi vi ph m ph bi n nh t là i sai tuy n, l n trái, vư t èn , d ng ch èn tín hi u giao thông không úng v ch qui nh, phóng nhanh, vư t Nu, l ng lách, d ng u xe b a bãi dư i lòng ư ng, ngư i i b không i úng ph n ư ng qui nh .v.v. Ngoài ra, còn có m t s ông dân nh p cư buôn bán hàng rong b ng xe thô sơ, xe Ny tay, xe p d ng u l n chi m lòng ư ng gây c n tr giao thông. II.- V T CH C B MÁY VÀ HI N TR NG PHÂN C P QU N LÝ HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C QU N LÝ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ GI GÌN TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG : 1- c p qu n : 1.1. T ch c: T ch c b máy qu n lý công trình giao thông và gi gìn tr t t an toàn giao thông g m có: - 01 Phó Ch t ch ph trách ô th ; - 01 Phòng Qu n lý ô th qu n; Phòng có 01 i Qu n lý tr t t ô th ư c thành l p theo ch o c a y ban nhân dân thành ph g m 07 ngư i; - 01 i C nh sát giao thông tr t t thu c Công an qu n ư c b trí 40 ngư i tr c ti p làm công tác tr t t an toàn giao thông (hi n có 22 ngư i, còn thi u 18 ngư i). 1.2. Ph m vi qu n lý : Hi n nay y ban nhân dân thành ph ã phân c p qu n lý cho c p qu n trong lĩnh v c giao thông như sau : + Xây d ng, duy tu s a ch a lòng ư ng c a 25/47 tuy n ư ng và toàn b l ư ng trên a bàn qu n.
 4. + i v i Chính quy n: y ban nhân dân qu n th c hi n nhi m v ư c qui nh t i i u 50 và 55 Pháp l nh v quy n h n, nhi m v c th c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân m i c p, ngày 03 tháng 7 năm 1996. + V ngành Công an : Theo phân công c a Công an thành ph , Công an qu n có nhi m v ki m tra, x lý vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông 43/47 tuy n ư ng và 6/19 giao l có èn tín hi u giao thông trên a bàn (04 tr c ư ng chính là ư ng Nguy n Văn Tr i, Phan ăng Lưu, Hoàng Văn Th , Phan ình Phùng và 13 giao l khác do Phòng C nh sát giao thông ư ng b -Công an thành ph m nh n). 2- c p Phư ng : 2.1. T ch c : Qu n Phú Nhu n có 15 phư ng, m i phư ng có : - 01 y viên y ban ho c cán b chuyên trách ph trách v a chính-nhà t kiêm nhi m qu n lý tr t t ô th , tr t t giao thông. - Trong kh i y ban nhân dân phư ng có m t t tr c thu c ph trách qu n lý ô th g m 3-5 ngư i làm vi c theo ch h p ng, hư ng lương ngoài biên ch . - Công an phư ng có T Tr t t -hình s , ư c b trí t 2 n 4 cán b chi n sĩ (tính chung 15 Công an phư ng còn thi u 51 ngư i). 2.2. Ph m vi qu n lý : M c dù quy n h n, nhi m v c a c p phư ng chưa ư c qui nh trong “Pháp l nh v nhi m v , quy n h n c th c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân m i c p” nhưng như các phư ng các qu n khác t i thành ph , Chính quy n 15 phư ng thu c qu n Phú Nhu n u có m t s nhi m v , quy n h n như sau: + Th c hi n qu n lý hành chính Nhà nư c theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph và y ban nhân dân qu n i v i h th ng c u ư ng, b n bãi, c ng rãnh …hi n có trên a bàn, t ch c hư ng d n và v n ng các oàn th , ơn v kinh t xã h i góp ph n cùng Nhà nư c b o v , tu b , s a ch a nh các công trình. + V n ng nhân dân gi gìn, b o v các công trình giao thông công c ng như ư ng h m, ư ng t, n p c ng, èn ư ng, ư ng dây i n, gi gìn v sinh môi trư ng, c nh quan ư ng ph và t ch c tu b s a ch a các công trình ư c phân c p qu n lý. ng th i phát hi n, báo cáo v các hư h ng các công trình khác trên a bàn các ngành ch c năng c a qu n và thành ph lên k ho ch s a ch a (Công văn s 429/UB ngày 22 tháng 3 năm 1993 c a y ban nhân dân thành ph ). + Hàng năm, l p d trù kinh phí duy tu, s a ch a nh ng công trình công c ng do phư ng qu n lý và th c hi n x ph t vi ph m hành chính v qu n lý lòng l ư ng theo phân c p (Công văn s 1591/UB ngày 22 tháng 3 năm 1993 c a y ban nhân dân thành ph ). 2.3. V gi gìn tr t t an toàn giao thông :
 5. Theo i u 22, Ngh nh s 39/2001/N -CP ngày 13 tháng 7 năm 2001 c a Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân và Trư ng Công an phư ng u có quy n x ph t vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . Tuy nhiên, cũng như nhi u nơi khác, vi c ki m tra x ph t nói trên ch m i ư c Công an phư ng th c hi n, còn vai trò c a Ch t ch y ban nhân dân phư ng chưa phát huy ho c chưa làm ư c do y ban nhân dân phư ng không có l c lư ng thư ng xuyên ki m tra phát hi n, x ph t. III.- NH NG KHÓ KHĂN, TR NG I TRONG VI C T CH C MB O TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG HI N NAY TRÊN NA BÀN QU N PHÚ NHU N : Vi c b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn qu n Phú Nhu n hi n còn m t s khó kh n tr ng i. Nhi m v , quy n h n c a Chính quy n c p qu n, phư ng chưa ư c qui nh c th và vi c phân c p qu n lý gi a ngành và a phương chưa phù h p ã làm cho quá trình th c hi n g p nhi u khó khăn. C th là : 1- M t s ư ng thu c a bàn qu n ã không ư c phân c p cho qu n ki m tra x lý các vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông trong khi Phòng C nh sát giao thông ư ng b và Phòng C nh sát tr t t -Công an thành ph chưa l c lư ng thư ng xuyên ch t ch n ( ư ng Hoàng Văn Th và ư ng Phan ăng Lưu n i dài), ã n i lên m t s hi n tư ng làm m t tr t t an toàn giao thông (các lo i xe t i, xe ben ch t, cát rơi vãi trên ư ng, cơi n i thêm thùng xe, ch quá t i, ch y t c nhanh nhưng l c lư ng Công an qu n không có thNm quy n ki m tra x lý). 2- Theo qui nh hi n hành, cơ quan nào có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh thì cơ quan ó ư c quy n thu h i gi y phép. Do ó, có nhi u trư ng h p vi ph m nhi u l n, ư c qu n g i văn b n ki n ngh nhưng không ư c cơ quan có thNm quy n gi i quy t ho c gi i quy t ch m tr , gây b t c p cho công tác qu n lý hành chính trên a bàn. 3- M t s qui nh pháp lu t hi n hành v lĩnh v c tr t t an toàn giao thông v a thi u, v a không phù h p v i tình hình th c t như v thNm quy n, hình th c x ph t, m c x ph t và bi n pháp ch tài làm cho các cơ quan và cá nhân có thNm quy n lúng túng khi x lý. 4- H n m c kinh phí và thNm quy n quy t nh u tư c a Ch t ch y ban nhân dân qu n v n còn h n ch nh t nh ã nh hư ng n tính ch ng trong u tư cơ s h t ng giao thông trên a bàn qu n (hi n nay Quy nh cho phép Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh u tư các d án có m c v n t 5 t ng tr xu ng và hàng năm qu n ch ư c ngân sách thành ph phân c p 15 t ng u tư cho nhi u lĩnh v c). 5- ý th c ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông c a i b ph n nhân dân còn kém. 6- Còn thi u m t s i u ki n th c hi n nhi m v như : + Biên ch còn thi u so v i qui nh, nên l c lư ng chuyên trách ít mà các thành viên kiêm nhi m nhi u d n n các c p Chính quy n, ơn v và cá nhân không th làm h t
 6. ch c trách. M t s cán b , ơn v chưa kiên quy t th c hi n có trách nhi m cao các qui nh pháp lu t nên hi u l c, hi u qu công tác qu n lý và tr t t an toàn giao thông còn h n ch . + Trang thi t b và phương ti n h tr qu n lý còn thi u và l c h u, không áp ng ư c yêu c u nhi m v . + Ch và chính sách ãi ng i v i i ngũ cán b , chi n sĩ tr c ti p gi gìn tr t t an toàn giao thông còn nhi u b t c p, chưa ng viên l c lư ng tích c c làm nhi m v (ngoài ti n lương ch b i dư ng thêm t 100.000-200.000 ng/ngư i/tháng t ngu n thu x ph t hành chính). 7- Quy trình t ch c bán u giá hàng hóa, tài s n t ch thu sung vào công qu , tài s n ư c xác l p quy n s h u Nhà nư c và tài s n hàng hóa kê biên phát mãi theo quy t nh x lý c a các cơ quan có thNm quy n (Quy t nh s 1766/Q -BTC ngày 07 tháng 12 năm 1998 c a B Tài chính và Quy t nh s 38/2001/Q -UB ngày 07 tháng 5 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph ) còn nhi u bư c, th t c rư m rà. Ph n 2: M C ÍCH, PHƯƠNG CHÂM, PHƯƠNG PHÁP VÀ N I DUNG ÁN TH C HI N THÍ I M I.- M C ÍCH, PHƯƠNG CHÂM VÀ PHƯƠNG PHÁP TI N HÀNH : 1- M c ích án : Nh m ra nh ng công vi c c n th c hi n thí i m phân nh thNm quy n, trách nhi m c th c a t ng c p Chính quy n (phư ng, qu n, thành ph ) trong vi c b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn qu n, xu t i m i qu n lý trong lĩnh v c này. Qua ó, rút ra nh ng bài h c kinh nghi m t th c t , ưa ra nh ng gi i pháp hi u qu i v i v n gi gìn tr t t an toàn giao thông và các v n b c xúc khác trên a bàn. 2- Phương châm và phương pháp ti n hành : - Thí i m có tr ng i m, theo ó ch n nh ng khâu có liên quan nhi u nh t n ch c năng qu n lý Nhà nư c th c hi n thí i m ng lo t, qua ó xác nh rõ ch c trách, nhi m v c a các c p Chính quy n trong vi c t ch c b o m tr t t an toàn giao thông theo úng tinh th n ch o c a Th tư ng Chính ph . - Thí i m n âu, rút kinh nghi m n ó k p th i kh c ph c nh ng khi m khuy t và l a ch n, ưa vào th c hi n nh ng v n kh thi. - Không gây xáo tr n l n v m t t ch c, nh t là i v i di n biên ch chính th c; ng th i không ph i u tư nhi u kinh phí (nh t là ngân sách Nhà nư c) trong quá trình th c hi n thí i m. - Qu n Phú Nhu n tr c ti p, ch ng th c hi n án thí i m, các s - ngành thành ph có liên quan tham gia h tr , hư ng d n và x lý các v n n y sinh trong
 7. quá trình th c hi n; xin ý ki n ch o c a y ban nhân dân thành ph i v i nh ng v n thu c thNm quy n c a c p trên. II.- N I DUNG TH C HI N THÍ I M: Trong vi c thí i m v b o m, ch n ch nh tr t t an toàn giao thông trên a bàn qu n, y ban nhân dân thành ph giao cho qu n Phú Nhu n th c hi n trách nhi m và có thNm quy n gi i quy t, x lý ngay 05 n i dung sau ây: - Qu n lý và gi gìn tr t t l ư ng (v a hè); - Xây d ng, qu n lý và gi gìn tr t t lòng ư ng theo phân c p; - Gi i quy t ùn t c giao thông; -L p t, qu n lý h th ng báo hi u ư ng b theo phân c p; - X lý các hành vi vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; C th là : 1- iv il ư ng (v a hè): 1.1. V xây d ng, s a ch a: S Giao thông Công chánh có trách nhi m xét duy t, ưa ra các thi t k m u, các nh ng ch, nh m c chuyên ngành v xây d ng, s a ch a l ư ng; qu n t ch c u tư xây d ng, s a ch a và duy tu các công trình v l ư ng (th t c u tư, th c hi n xây d ng và duy tu s a ch a). 1.2. V qu n lý, gi gìn tr t t : + Toàn b l ư ng, v a hè trên a bàn qu n Phú Nhu n u do y ban nhân dân qu n tr c ti p qu n lý và t ch c gi gìn tr t t , trong ó chú tr ng v n ng các cơ quan, ơn v , các h nhân dân th c hi n t qu n và tham gia óng góp cùng Nhà nư c xây d ng, s a ch a l ư ng, v a hè, chăm sóc cây, hoa tr ng trên v a hè trư c m t ti n cơ quan, ơn v , h nhà mình. M i trư ng h p s d ng dù t m th i v l ư ng, v a hè u ph i ư c y ban nhân dân qu n xem xét c p phép (ch có Ch t ch ho c Phó Ch t ch ư c y quy n m i ư c ký Gi y phép s d ng l ư ng, v a hè). Trình t , th t c c p Gi y phép s d ng và m c l phí s d ng l ư ng, v a hè do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy nh theo hư ng ơn gi n hóa, nhanh, có hi u l c và phù h p v i quy nh hi n hành c a Nhà nư c. + L c lư ng Công an thu c qu n tr c ti p m nhi m toàn b vi c ki m tra, x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý, gi gìn tr t t l ư ng; b o m tr t t an toàn trong quá trình thi hành quy t nh cư ng ch ; làm nòng c t trong vi c t ch c gi i t a nh ng trư ng h p chi m d ng trái phép l ư ng.
 8. Công an qu n th c hi n nhi m v nêu trên các ư ng giáp ranh v i qu n Phú Nhu n, các ư ng giáp ranh gi a các phư ng trong qu n (danh m c các ư ng c th do y ban nhân dân qu n quy nh). + Công an phư ng th c hi n nhi m v nêu trên các ư ng còn l i thu c a bàn c a phư ng qu n lý + Trư ng Công an qu n ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n i v i vi c t ch c th c hi n nhi m v nêu trên m i nơi trên a bàn qu n. Trư ng Công an phư ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân phư ng i v i vi c t ch c th c hi n nhi m v nêu trên a bàn phư ng mình qu n lý. 2- i v i lòng ư ng : 2.1. V xây d ng, s a ch a: S Giao thông Công chánh và y ban nhân dân qu n ch u trách nhi m xây d ng, s a ch a, duy tu lòng ư ng trên các tuy n ư ng ã ư c phân c p qu n lý. 2.2. V qu n lý, gi gìn tr t t : + V k thu t, ư ng do c p nào qu n lý thì c p ó qu n lý k thu t. + V gi gìn tr t t lòng ư ng, c p qu n (tr c ti p là i C nh sát giao thông tr t t - Công an qu n) ch u trách nhi m toàn b các ư ng trên a bàn qu n. 3- V gi i quy t ùn t c giao thông : 3.1. y ban nhân dân qu n m nhi m toàn b các công tác nh m h n ch và gi i quy t ùn t c giao thông trên a bàn qu n, ch ng ph i h p v i các qu n giáp ranh gi i t a ùn t c giao thông trên nh ng o n ư ng, nh ng i m giáp ranh v i qu n li n k . 3.2. Công an qu n và Công an phư ng là l c lư ng thư ng tr c, tr c ti p gi i t a các v ùn t c giao thông, c th là: + Công an qu n ch u trách nhi m ch trì, tr c ti p gi i t a ùn t c giao thông x y ra trên các tuy n ư ng chính thu c a bàn qu n, trên các tuy n ư ng ho c i m giáp ranh v i qu n khác (danh m c các ư ng c th do y ban nhân dân qu n quy nh). + Công an phư ng ch u trách nhi m ch trì, tr c ti p gi i t a ùn t c giao thông x y ra trên các tuy n ư ng còn l i thu c a bàn phư ng, các v ùn t c giao thông trên các ư ng, các i m giáp ranh v i phư ng khác. 3.3. C nh sát giao thông ư ng b thu c Công an thành ph c n có l c lư ng s n sàng h tr k p th i cho Công an qu n Phú Nhu n khi qu n có yêu c u. 3.4. S Giao thông Công chánh m nhi m x lý công trình các giao l , vòng xoay, các ư ng thu c S qu n lý nh m tham gia gi i quy t ùn t c giao thông.
 9. 4- H th ng báo hi u ư ng b : S Giao thông Công chánh và y ban nhân dân qu n Phú Nhu n m nhi m l p t, s a ch a, duy tu b o dư ng và qu n lý s d ng các bi n báo hi u ư ng b , v ch sơn ư ng, c c tiêu, c t m c l gi i, ư ng b o v , hàng rào ch n k c trên các ư ng giáp ranh v i các qu n khác theo phân c p qu n lý. Các quy cách, tiêu chuNn k thu t trong vi c s n xu t, l p t t t c các lo i c c tiêu bi n báo hi u ư ng b … nói trên ư c th c hi n th ng nh t theo quy nh c a S Giao thông Công chánh. S Giao thông Công chánh có trách nhi m ki m tra, hư ng d n th c hi n h th ng báo hi u ư ng b úng quy nh và th ng nh t chung trên toàn a bàn thành ph . 5- X lý vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th : 5.1. Tăng thNm quy n x ph t : Ch t ch y ban nhân dân phư ng, Trư ng Công an phư ng và i trư ng i C nh sát giao thông tr t t -Công an qu n ư c th c hi n thNm quy n x ph t vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th như sau : + Ch t ch y ban nhân dân phư ng ư c quy n ra quy t nh ình ch và tháo d các công trình xây d ng l n chi m l gi i, t công …và ch ng x lý tr t t an toàn giao thông trên các ư ng trên a bàn phư ng mình giáp ranh v i qu n khác ho c giáp ranh gi a các phư ng trong qu n; không x y ra tình tr ng ùn Ny gi a các phư ng giáp ranh. Ch t ch y ban nhân dân và Trư ng Công an phư ng ư c quy n x ph t và t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính v tr t t lòng, l ư ng t 2.000.000 (hai tri u) ng tr xu ng. Tang v t, phương ti n có giá tr trên 2.000.000 (hai tri u) ng thì l p biên b n t m gi , xin ý ki n c p có thNm quy n x lý. - i trư ng i C nh sát giao thông tr t t -Công an qu n ư c quy n x ph t và t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính v tr t t lòng, l ư ng t 2.000.000 (hai tri u) ng tr xu ng. Tang v t, phương ti n có giá tr trên 2.000.000 (hai tri u) ng thì l p biên b n t m gi , xin ý ki n c p có thNm quy n x lý. 5.2. ơn gi n hóa th t c x lý phương ti n vi ph m hành chính nh m tăng cư ng hi u l c ch tài trong x lý vi ph m hành chính. - Phương ti n vi ph m hành chính n u b t m gi thì ư c th c hi n ngay sau khi l p xong biên b n vi ph m, không ch n khi có quy t nh. - Phương ti n vi ph m hành chính n u b t ch thu thì th c hi n theo hai bư c: Bư c 1 : B t m gi ngay sau khi l p xong biên b n vi ph m hành chính, không ch n khi có quy t nh t m gi ho c t ch thu.
 10. Bư c 2 : Sau khi phuơng ti n ã b t m gi , cơ quan ch c năng làm th t c x lý t phương ti n t m gi sang phương ti n b t ch thu theo quy nh c a Nhà nư c. Th t c và th i gian c th do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy nh. 5.3. Tăng cư ng l c lư ng h tr trong vi c liên t c x lý vi ph m hành chánh. + i ki m tra tr t t giao thông ô th c a qu n do i C nh sát giao thông tr t t - Công an qu n tr c ti p qu n lý i u hành ư c s d ng biên b n ki m tra vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông trong vi c ki m tra x lý nhưng quy t nh x ph t vi ph m hành chính ph i do i trư ng i C nh sát giao thông-tr t t , Ch t ch y ban nhân dân phư ng ho c Trư ng Công an phư ng ký theo s phân công ho t ng c a i trư ng i C nh sát giao thông tr t t . + i ki m tra tr t t giao thông ô th qu n là l c lư ng n ng c t, tr c ti p h tr Công an trong vi c gi i t a các trư ng h p chi m d ng trái phép l ư ng, các v ùn t c giao thông. + Ch t ch y ban nhân dân qu n ư c quy n ban hành nh ng qui nh v th t c trong vi c th c hi n các thNm quy n x lý vi ph m hành chính qui nh trong án này. Ph n 3: T CH C TH C HI N I.- CÁC H TR CHO Y BAN NHÂN DÂN QU N PHÚ NHU N TRI N KHAI TH C HI N ÁN: 1- Ch p thu n cho y ban nhân dân qu n Phú Nhu n l p k ho ch u tư mua s m b sung m t s trang thi t b c n thi t cho ho t ng thí i m. Giao Ban An toàn giao thông thành ph và S Tài chính-V t giá thNm nh, trình y ban nhân dân thành ph xét duy t. Qu n có th tuy n d ng thêm lao ng (t i a 75 ngư i) có l c lư ng h tr Công an qu n, phư ng và y ban nhân dân phư ng trong công tác ki m tra x lý vi ph m hành chính và gi i t a tình tr ng chi m d ng l ư ng trái phép. Kinh phí ph c v cho i ki m tra tr t t giao thông ô th (bao g m ng ph c, trang b , ph c p lao ng.v.v…) trong th i gian th c hi n án thí i m ư c s d ng t ngu n thu x ph t vi ph m hành chính c a các ơn v thu c qu n. Sau th i gian th c hi n thí i m, n u c n ti p t c duy trì l c lư ng này thì y ban nhân dân qu n t cân i ngu n chi. 2- S Giao thông Công chánh có nhi m v : + Ch ng ph i h p v i y ban nhân dân qu n t ch c kh o sát tình hình các công trình giao thông ư ng b trên a bàn qu n, phân c p cho qu n th c hi n thí i m nh ng n i dung nêu m c II, ph n 2 án này. + Giúp và hư ng d n cho y ban nhân dân qu n v công tác phân lu ng, t ch c giao thông, các x lý v m t công trình phòng ch ng ùn t c giao thông.
 11. + Cung c p và hư ng d n cho qu n th c hi n các thi t k m u, các quy cách, tiêu chuNn k thu t, các nh m c, nh ng ch chuyên ngành v m t s công trình giao thông như v a hè, d y phân cách, c c tiêu, bi n báo hi u giao thông ư ng b và các công trình thi t b ph tr khác. Hư ng d n cho qu n vi c l p t, b o trì, qu n lý s d ng các bi n báo hi u giao thông ư ng b . + Theo dõi tình hình ki m tra x lý vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông trên a bàn qu n. + Ph i h p và giúp qu n ch o tháo g nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình th c hi n án. 3- Công an thành ph có trách nhi m phân giao nhi m v qu n lý, b sung l c lư ng h p lý, theo dõi, ch o và giúp Công an qu n tri n khai th c hi n nhi m v . 4- S Văn hóa và Thông tin và các cơ quan thông tin i chúng t ch c t t công tác tuyên truy n vi c th c hi n án thí i m v b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn qu n Phú Nhu n. 5- ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c oàn th thành ph có chương trình và nh ng ho t ng tích c c h tr , v n ng các t ng l p nhân dân tham gia hư ng ng vi c th c hi n án thí i m v b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn qu n Phú Nhu n và t kinh nghi m c a Phú Nhu n nhân ra các a phương trong toàn thành ph . II- NH NG VI C C N LÀM NGAY : Căn c án th c hi n thí i m v b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn qu n Phú Nhu n ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t, các s - ngành thành ph có liên quan và y ban nhân dân qu n Phú Nhu n khNn trương th c hi n ngay m t s vi c sau ây : 1- Ban T ch c Chính quy n thành ph làm vi c v i Ban Ch o C i cách hành chính thành ph và y ban nhân dân qu n Phú Nhu n trình y ban nhân dân thành ph Quy t nh thành l p Ban Ch o th c hi n án thí i m v b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn qu n Phú Nhu n. 2- S Giao thông Công chánh làm nhi m v thư ng tr c giúp y ban nhân dân thành ph tri n khai th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 1640/CP- CCHC ngày 19 tháng 12 năm 2002 và Công văn s 1157/VPCP-CCHC ngày 14 tháng 3 năm 2003, xây d ng Chương trình k ho ch c a thành ph ch o và hư ng d n, ôn c y ban nhân dân qu n Phú Nhu n t ch c th c hi n án. 3- Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ph i h p v i Ban An toàn giao thông thành ph chuNn b n i dung H i ngh c a thành ph v vi c tri n khai th c hi n án. 4- y ban nhân dân qu n Phú Nhu n xây d ng k ho ch c th c a qu n tri n khai th c hi n án, báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph theo dõi, ch o.
 12. III- LNCH TRÌNH TRI N KHAI TH C HI N ÁN : án thí i m v b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn qu n Phú Nhu n d ki n ư c tri n khai th c hi n trong vòng 6 tháng, t tháng 5 năm 2003 n ngày 31 tháng 10 năm 2003, v i 3 bư c sau ây : Bư c 1: Tri n khai c p thành ph và c p qu n: + Thành l p Ban ch o c p thành ph , y ban nhân dân thành ph t ch c H i ngh tri n khai án. + y ban nhân dân qu n Phú Nhu n thành l p Ban ch o c p qu n và và t ch c H i ngh tri n khai án. + u tháng 4 năm 2003, hoàn t t các công vi c chuNn b c p thành ph . T ngày 15 n ngày 30 tháng 4 năm 2003, hoàn t t tri n khai án t i qu n Phú Nhu n; t ch c thành l p l c lư ng t p hu n i ngũ tham gia, xây d ng k ho ch c a t ng phư ng, t ng c p Chính quy n, oàn th c a qu n. Bư c 2 : Th c hi n án : + T tháng 5 năm 2003, án ư c th c hi n ng lo t trên a bàn qu n Phú Nhu n. + Cu i tháng 7 năm 2003, t ch c sơ k t; rút kinh ngi m, xác nh n i dung có th nhân ra các qu n – huy n còn l i; b sung n i dung và bi n pháp Ny m nh th c hi n án t k t qu cao nh t. + M i tháng có nh n nh k t qu và x lý ngay các v n phát sinh. Bư c 3 : T ng k t thí i m : u tháng 11 năm 2003, t ng k t, báo cáo k t qu và ánh giá tình hình th c hi n, trình Th tư ng Chính ph ./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản