Quyết định số 67/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định số 67/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/2004/QĐ-UB về việc: Ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Trung Văn tại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hàmh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 67/2004/Q -UB Hà N i, ngày 10 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C: BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I TRUNG VĂN T I XÃ TRUNG VĂN, HUY N T LIÊM, HÀ N I, T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th . Căn c Quy t nh s 66/2004/Q -UB ngày 10 tháng 5 năm 2004 c a UBND thành ph Hà N i v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Trung Văn, t l 1/500; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch- Ki n trúc, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Trung Văn t i xã Trung Văn, huy n T Liêm, Hà N i, t l 1/500. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H i ng Nhân dân và U ban Nhân dân Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Quy ho ch-Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, T ng Công ty u tư và phát tri n nhà Hà N i, Giám c Công ty u tư xây d ng Hà N i; Ch t ch U ban Nhân dân huy n T Liêm, Ch t ch UBND xã Trung Văn; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
 2. Hoàng Văn Nghiên I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I TRUNG VĂN T I XÃ TRUNG VĂN, HUY N T LIÊM, HÀ N I , T L 1/500. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 67/2004/Q -UB ngày 10/5/2004 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng và s d ng các công trình theo úng án quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Trung Văn t i xã Trung Văn, huy n T Liêm, Hà N i, t l 1/500 ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 66/2004/Q -UB ngày 10/5/2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng t i khu ô th m i Trung Văn còn ph i tuân th theo các quy nh pháp lu t khác c a Nhà nư c có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l này ph i ư c U ban nhân dân Thành ph Hà N i xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm, Giám c S Quy ho ch Ki n trúc, Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch U ban nhân dân Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i khu ô th m i Trung Văn theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH i u 5 : Ranh gi i, ph m vi và qui mô l p qui ho ch: Khu ô th m i trung Văn n m trong a gi i xã Trung Văn, huy n T Liêm, Hà N i, v i t ng di n tích kho ng 129.444m2, ư c gi i h n như sau: + Phía Tây B c giáp ư ng quy ho ch Láng H - Thanh Xuân kéo dài.
 3. + Phía Tây Nam là ư ng quy ho ch r ng 21,25m và khu t p th giáo viên Trư ng Cao ng Giao thông v n t i. + Phía ông Nam là ư ng quy ho ch có m t c t ngang r ng 17,5m. + Phía ông B c là ư ng quy ho ch có m t c t ngang r ng 13,5m. - Qui mô dân s (quy ho ch ) : 4.170 ngư i i u 6 : Khu ô th m i Trung Văn ư c quy ho ch phân chia thành 15 lô t v i các khu ch c năng như sau : - t h n h p (ký hi u: HH) - Trư ng trung h c cơ s (ký hi u: TH1 ) - Trư ng ti u h c (ký hi u: TH2 ) - Nhà tr (ký hi u: NT ) - Các khu nhà cao t ng theo quy ho ch (ký hi u: CT1, CT2, CT3, CT4) - Khu nhà vư n theo quy ho ch (ký hi u: NV ) - Các khu nhà bi t th (ký hi u: BT1, BT2 ) - Khu cây xanh th d c th thao (ký hi u: CXTT ) - Khu t cây xanh k thu t (ký hi u: CXKT ) - Bãi xe (ký hi u: X ) - Ch (ký hi u: CC ) - Nhà hi n có (ký hi u: DC ) B NG T NG H P QUY HO CH S D NG T T ng dân s : 4.170 ngư i Di n tích Ch tiêu TT H ng m c T l (%) (m2) (m2/ng) T ng di n tích t 129.444 100 1 th nh p 8.266 6,39 2 t ơn v 121.178 93,61 (100) + t 51.885 (42,82) 12,45 + t nhà tr 3.511 (2,90) 0,85
 4. + t trư ng h c 15.091 (12,45) 3,6 + t cây xanh k thu t, cây 9.675 (7,98) 2,33 xanh th thao + t công trình công c ng 2.150 (1,77) 0,51 (ch ) + Bãi xe 2.087 (1,72) 0,5 + t ư ng giao thông 36.779 (30,36) 8,83 i u 7: t h n h p: (HH) - Di n tích kho ng: 8.266m2. -M t xây d ng 28,7% - T ng cao trung bình: 12,2 t ng - H s s d ng t: 3,5 l n. Trong khu quy ho ch theo Quy ho ch chi ti t khu v c dành di n tích h p lý t i góc ư ng giao thông chính b trí công trình h n h p cao t ng: Văn phòng, d ch v , thương m i, nhà … c p khu v c. Khu nhà h n h p ph i có ki n trúc p, hi n i t o i m nh n cho khu ô th và c nh quan cho tuy n ư ng phù h p v i khí h u nhi t i t o nên môi trư ng s ng cho dân cư và m b o ch gi i xây d ng công trình là 6m tính t ch gi i ư ng iv i ư ng giao thông l n (³ 21,5m) và 3m i v i ư ng giao thông nh (£ 17,5m); Trong trư ng h p công trình có nhi u ch c năng ph i m b o b trí dây truy n s d ng c l p và thu n ti n. i u 8: t ơn v : 1. t xây d ng công trình công c ng ơn v : Có ch c năng d ch v , thương m i, ph c v nhu c u thi t y u hàng ngày c a nhân dân trong khu v c, có di n tích kho ng 2.150 m2 g m: + t ch : D ch v thương m i, ch (CC) Di n tích kho ng: 2.150 m2 M t xây d ng: 40 % T ng cao trung bình: 2 t ng H s s d ng t: 0,8 l n 2. t xây d ng nhà tr : (NT)
 5. ư c b trí t i khu v c trung tâm giáp tuy n ư ng 13,5m áp ng nhu c u c a dân cư trong khu v c. Di n tích kho ng: 3.511m2. M t xây d ng : 21,8% T ng cao trung bình: 2,0 t ng H s s d ng t: 0,4 l n 3. t xây d ng trư ng h c a. t xây d ng trư ng trung h c cơ s : (TH1) ư c b trí phía ông B c khu ô th trên tr c ư ng 13,5m: Di n tích kho ng: 8.950m2. M t xây d ng: 12,4% T ng cao trung bình: 03 t ng H s s d ng t: 0,4 l n b. t xây d ng trư ng ti u h c (TH2): ư c b trí phía ông B c khu ô th . Di n tích kho ng: 6.141m2. M t xây d ng: 16,7% T ng cao trung bình: 3 t ng H s s d ng t: 0,5 l n * Hình th c ki n trúc các công trình trư ng h c và nhà tr ph i p, m u s c hài hoà, phù h p v i các công trình xung quanh và v i khí h u nhi t i. Cây xanh, sân vư n ư c b trí k t h p ư c v i các khu cây xanh khác t o s thông thoáng, tuân th theo tiêu chuNn và quy chuNn ã ban hành.. 4. t : a/ t xây d ng nhà cao t ng: T ng di n tích kho ng: 28.512m2 g m: + t xây d ng nhà căn h cao t ng (CT1):
 6. Di n tích kho ng: 2.879m2: M t xây d ng: 33,6% T ng cao trung bình: 12 t ng H s s d ng t: 4 l n + t xây d ng nhà căn h cao t ng (CT2): Di n tích kho ng: 8.926m2. M t xây d ng: 42,7 % T ng cao trung bình: 10,1t ng H s s d ng t: 4,3 l n + t xây d ng nhà căn h cao t ng (CT3): Di n tích kho ng: 9.385 m2. M t xây d ng: 42,4 % T ng cao trung bình: 11,3 t ng H s s d ng t: 4,8 l n + t xây d ng nhà căn h cao t ng (CT4): Di n tích kho ng: 7.322 m2. M t xây d ng: 30,5 % T ng cao trung bình: 8 t ng H s s d ng t: 2,4 l n * Các khu nhà cao t ng ph i có ki n trúc p, hài hoà v i c nh quan và ki n trúc m t ư ng phù h p v i khí h u nhi t i t o ra môi trư ng s ng t t cho dân cư. * Ph i m b o ch gi i xây d ng công trình là 6m tính t ch gi i ư ng iv i ư ng giao thông l n (³21,25m) và 3m i v i ư ng giao thông nh (£17,5m). b/ t xây d ng nhà vư n: (NV) Di n tích kho ng 8.570 m2. M t xây d ng: 42 %
 7. T ng cao trung bình: 3t ng H s s d ng t: 1,3 l n * Các khu nhà vư n ph i có ki n trúc p hài hoà v i c nh quan và ki n trúc m t ư ng phù h p v i khí h u nhi t i t o ra môi trư ng s ng t t cho dân cư và m b o ch gi i xây d ng công trình là 2m tính t ch gi i ư ng tr vào. c/ t xây d ng nhà bi t th : T ng di n tích: 12.017 m2 bao g m: + t xây d ng bi t th 1 (BT1): Di n tích kho ng: 6.930 m2. M t xây d ng: 35% T ng cao trung bình: 3t ng H s s d ng t: 1,0 + t xây d ng bi t th 2 (BT2): Di n tích kho ng: 5.087m2. M t xây d ng: 35% T ng cao trung bình: 3t ng H s s d ng t: 1,0 * Các khu nhà bi t th ph i ư c xây d ng có hình th c ki n trúc p, hài hoà v i c nh quan, t o ra môi trư ng s ng t t cho dân cư. m b o ch gi i xây d ng công trình t 2 –3 m tính t ch gi i ư ng tr vào. Khu Bi t th 1 (BT1) dành làm nhà công v c a Thành ph . d. t dân cư hi n có: (DC) Di n tích kho ng 2.786 m2. M t xây d ng: 65% Khu v c này ã ư c xây d ng theo quy ho ch vi c ch nh trang c i t o, nâng c p ch ư c tri n khai trên cơ s các công trình hi n tr ng; không cơi n i thêm. 5. t cây xanh th d c th thao và cây xanh k thu t a/ t cây xanh th d c th thao (CXTT)
 8. - Khu cây xanh ư c b trí phía trong c a các nhóm nhà , k t h p v i các công trình th thao ph c v dân cư. - Di n tích: 6.454m2. - Các công trình trong khu cây xanh th thao ph i phù h p v i không gian và c nh quan c a công viên, ch y u là ph c v cho nhu c u vui chơi gi i trí c a nhân dân và ph i ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. - Cây xanh, sân vư n, ư ng n i b ư c t ch c phù h p v i phân khu ch c năng và v trí xây d ng các công trình phù h p v i Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. Ngoài ra còn có cây xanh ư ng d o t i t ng khu ch c năng khác (không tính trong ph n này) như cây xanh trong các kho ng t lưu không c a nhà cao t ng….. - D c theo các tuy n ư ng tr ng cây có tán r ng, nhi u bóng mát, k t h p tr ng th m c , cây c nh, cây b i t o ra c nh quan p cũng như c i t o vi khí h u toàn khu v c. b/ t cây xanh k thu t: (CXKT) - Khu cây xanh k thu t ư c b trí t i lõi c a các nhóm , k t h p v i các công trình h t ng k thu t. - Di n tích: 3.221 m2. - Các công trình trong khu cây xanh k thu t ph i phù h p v i không gian và c nh quan c a công viên, ch y u là ph c v cho nhu c u vui chơi gi i trí c a nhân dân cung c p h t ng k thu t chung cho khu ô th và ph i ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. - Cây xanh, sân vư n, ư ng n i b ư c t ch c phù h p v i phân khu ch c năng và v trí xây d ng các công trình phù h p v i Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. 6. t bãi xe: T t c các công trình trong khu ô th m i (nhà ki u bi t th , nhà vư n, nhà cao t ng và công trình công c ng ...) ư c thi t k t m b o nhu c u xe c a công trình trong khuôn viên. Các bãi xe và ga ra xe ư c b trí k t h p v i sân vư n trong các khu t và trong t ng h m ho c t ng 1 c a công trình. Các ga ra, bãi xe này n m trong t , t xây d ng công trình công c ng nên không tính vào ch tiêu t giao thông. Ngoài ra trong khu ô th m i còn d ki n b trí m t bãi xe t p trung có di n tích 2.087 m2 ph c v chung cho toàn khu v c. i u 11: H th ng giao thông: ư ng khu v c và phân khu v c: - Phía Tây B c ti p giáp v i khu ô th là tuy n ư ng khu v c có m t c t ngang B=40m, ư c kéo dài t ư ng Láng H - Thanh Xuân.
 9. - Phía Tây Nam ti p giáp v i khu ô th là tuy n ư ng phân khu v c có m t c t ngang B = 21,25m. ư ng nhánh: - M ng lư i ư ng nhánh ư c xây d ng v i quy mô m t c t ngang 13,5m và 17,5m là các tuy n ư ng n i khu ô th v i m ng lư i ư ng bao quanh bên ngoài. - Các ư ng nhánh này u n i v i ư ng phân khu v c t i m t s v trí phù h p m b o t ch c giao thông h p lý và an toàn. ư ng vào nhà: - ư ng vào nhà ư c xây d ng v i m t c t ngang B = 11,5m phù h p v i m t b ng công trình. * Tr ng cây d c theo ư ng: - i v i hè có b r ng 7,5m s tr ng cây c hai bên hè. i u 12: San n n và thoát nư c mưa: a/ San n n: Hư ng d c c a n n tho i d n v phía ư ng quy ho ch 40m (t Nam xu ng B c, t ông sang Tây) Cao san n n th p nh t = +6,3m Cao san n n cao nh t = +7m b/ H th ng thoát nư c mưa: - H th ng thoát mưa khu ô th m i Trung Văn là h th ng c ng riêng. - Tuy n c ng chính D 600 và D 1750 ư c xây d ng trên ư ng quy ho ch phía Tây B c và ông B c khu t d n n h i u hoà và tr m bơm d ki n xây d ng phía Tây B c khu t nghiên c u thoát ra sông Nhu . i u 13: H th ng c p nư c: - Ngu n nư c c p cho khu ô th Trung Văn ư c l y t các tuy n ng c p nư c thành ph hi n có D200mm trên ư ng Lương Th Vinh và tuy n ng truy n d n D400mm c a Thành ph s xây d ng trên ư ng quy ho ch 21,25 m n m phía Tây B c khu ô th . - Tuy n ng phân ph i chính ư ng kính D160mm ư c u n i v i tuy n ng truy n d n D200mm.
 10. - M ng lư i ư ng ng phân ph i ư c xây d ng trên hè d c theo các tuy n ư ng quy ho ch có ư ng kính D160mm; D110mm c p nư c cho m t s nhóm nhà trong khu ô th . - T nh ng tuy n ng phân ph i, tính toán và thi t k u n i thành nhi u tuy n ng phân ph i nh hơn có ư ng kính £ D50mm t o thành m ng lư i ng phân ph i ư c khép kín trong toàn b khu ô th m b o c p nư c n t n chân công trình. - i v i nhà cao t ng, các công trình cao t ng, vi c c p nư c ư c thông qua tr m bơm, b ch a xây d ng trong khu v c t cây xanh ho c t d ki n b trí h t ng k thu t ho c trong công trình. - Nhà th p t ng ư c c p nư c tr c ti p t tuy n ng phân ph i chính trong khu v c. C p nư c phòng cháy, ch a cháy: B trí các tr nư c c u ho g n các ngã ba, ngã tư ư ng r ng, d nhìn th y ti n ôtô i l i l y nư c ch a cháy, d c theo các tuy n ng có ư ng kính D160 mm. Kho ng cách gi a các tr c u ho kho ng 150 mét. i u 14: C p i n và thông tin bưu i n: a/ H th ng c p i n. Ngu n c p i n cho khu ô th ư c l y t tr m 110/22KV Thanh Xuân hi n có phía B c cách khu ô th kho ng 3km. V trí các tr m bi n th ư c l a ch n g n trung tâm ph t i dùng i n v i bán kính ph c v kho ng300m và g n ư ng giao thông ti n thi công. D ki n xây d ng 6 tr m bi n th c p i n cho khu ô th (tr m N1, N2, N3, N4, N5, N6). i n áp c a tr m bi n áp có c p 22/0,4KV Lư i h th có c p i n áp 380/220V. C p t các tr m bi n th có các l h th 0,4 KV n cho công trình và chi u sáng ư ng ph . b/ M ng lư i thông tin bưu i n. Theo quy ho ch m ng lư i thông tin bưu i n, phía Tây B c khu ô th m i Trung Văn s xây d ng t ng ài v tinh 5000 s , c p cho các thuê bao trong khu thông qua 4 t cáp xây d ng trong khu ô th . M ng lư i cáp thông tin bưu i n trong khu v c ph i ư c thi t k i ng m. Trư c m t t ng ài này chưa xây d ng thì ph c v các thuê bao c a khu v c có th l y t t ng ài Thanh Xuân B c hi n có phía ông Nam cách ô t kho ng 2km. i u 15: Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: a/ Thoát nư c b n:
 11. H th ng thoát nư c bNn c a khu ô th m i Trung Văn theo quy ho ch là h th ng c ng riêng gi a nư c mưa và nư c bNn, ư c thi t k theo 2 giai o n: Giai o n 1: Nư c th i ư c x lý qua b t ho i xây d ng bên trong công trình ho c trong ô t xây d ng, sau ó theo các tuy n c ng thoát nư c th i riêng t ch y v tr m bơm c a khu ô th (d ki n xây d ng trong khu v c CXKT – cây xanh k thu t). T tr m bơm nư c th i ư c bơm t m vào h th ng thoát nư c mưa chung c a khu v c. Giai o n 2: Khi h th ng thoát nư c bNn Thành ph ư c xây d ng, ư ng c ng chính, tr m bơm, tr m x lý Yên Xá ư c xây d ng thì nư c th i t tr m bơm này s ư c bơm vào tuy n c ng thoát nư c bNn chính (D600) chung c a c khu v c. b/ V sinh môi trư ng: - i v i nhà cao t ng: ph i xây d ng h th ng thu gom rác t t ng t ng xu ng b rác t ng 1, và ư c ưa n khu x lý chung c a Thành ph . - i v i khu v c xây d ng nhà th p t ng có th gi i quy t rác theo 2 phương án: + Hàng ngày xe ch rác n thu gom ch n khu x lý rác c a Thành ph . + t các thùng rác nh d c theo các tuy n ư ng, kho ng cách gi a các thùng là 100m/ thùng. - i v i các cơ quan và công trình công c ng, rác ư c thu gom thông qua h p ng tr c ti p v i Công ty môi trư ng ô th Hà n i. i u 16: T ng h p ư ng dây ư ng ng: - Ưu tiên b trí các lo i ư ng ng t ch y, ng có kích thư c l n và các ư ng ng thi công khó khăn. - B o m kho ng cách t i thi u theo quy ph m gi a các ư ng ng v i nhau và v i công trình xây d ng c v chi u ngang và chi u ng. - Các công trình b trí song song v i nhau và v i tim ư ng quy ho ch, h n ch giao c t nhau. - Các ư ng ng b trí trên v a hè ho c các d i phân cách, h n ch b trí dư i lòng ư ng. i u 17: Các m ng ư ng tuân th úng b n v quy ho ch giao thông và b n v ch gi i ư ng . Vi c i u ch nh ch gi i ư ng ph i ư c c p có thNm quy n cho phép. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH
 12. i u 18 : i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 19 : Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c vào án quy ho ch chi ti t ư c duy t và quy nh c th c a i u l qu n lý xây d ng này có các văn b n hư ng d n th c hi n theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 20 : M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 21 : án quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Trung Văn t i xã Trung Văn, huy n T Liêm t l 1/500 và b n i u l này ư c lưu gi t i các cơ quan sau ây các t ch c và nhân dân ư c bi t và th c hi n: - U ban nhân dân Thành ph Hà N i. - S Quy ho ch Ki n trúc - S Xây d ng - S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t - U ban nhân dân huy n T Liêm. - T ng Công ty u tư và phát tri n nhà Hà N i, Công ty u tư Xây d ng Hà N i.
Đồng bộ tài khoản