intTypePromotion=3

Quyết định số 67/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 67/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/2005/QĐ-BTC về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/2005/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 67/2005/Q -BTC Hà N i, ngày 30 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH V VI C B SUNG DANH M C D ÁN VAY V N TÍN D NG U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Căn c công văn s 176/TTg-CN ngày 14 tháng 2 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính; QUY T NNH: i u 1. B sung Danh m c các d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 54/2004/Q -BTC ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a B trư ng B Tài chính D án Nhà máy ch t o thi t b nâng chuy n c a Công ty cơ khí, xây d ng và l p máy i n nư c thu c T ng công ty cơ khí xây d ng (B Xây d ng). i u 2. D án nêu trên áp ng các i u ki n theo quy nh ư c vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. Th i h n ký h p ng tín d ng gi a ch u tư có d án nêu trên v i Qu h tr phát tri n n 31/12/2005. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch H i ng qu n lý, T ng giám c Qu h tr phát tri n; V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính; Ch u tư d án nêu trên có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Th tư ng, các PTT ( b/c); - Các B , CQ ngang B , CQ thu c CP; TH TRƯ NG - VPQH, VP Ch t ch nư c; - VPTW và các ban c a ng; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Qu h tr phát tri n; - Tcty cơ khí xây d ng;
  2. - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; Lê Th Băng Tâm - Lưu VP (2b), TCNH.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản