intTypePromotion=3

Quyết định số 674/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 674/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 674/QĐ-BGTVT về việc huỷ kết quả đấu thầu các gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 674/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 674/Q -BGTVT Hà N i, ngày 20 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH V VI C HU K T QU U TH U CÁC GÓI TH U B O HI M S 5E, 5F THU C D ÁN C U THANH TRÌ VÀ O N TUY N NAM VÀNH AI 3 HÀ N I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/04/2008 c a Chính ph v vi c qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c h i khoá XI; Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n th c hi n Lu t u th u; Căn c Quy t nh s 1106/Q -TTg ngày 26/11/1999 c a Th tư ng Chính ph phê duy t u tư D án c u Thanh Trì và o n tuy n Nam vành ai 3 Hà N i và s 1334/TTg-CN ngày 08/9/2005 c a Th tư ng Chính b sung các Ti u d án và i u ch nh t ng m c u tư; Căn c Quy t nh s 2013/Q -BGTVT ngày 09/7/2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i duy t i u ch nh k ho ch u th u hai gói th u b o hi m s 5E, 5F thu c D án c u Thanh Trì và o n tuy n Nam vành ai 3 Hà N i; Căn c Quy t nh s 2198/Q -BGTVT ngày 29/9/2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t d toán hai gói th u b o hi m s 5E, 5F thu c D án c u Thanh Trì và o n tuy n Nam vành ai 3 Hà N i; Căn c Quy t nh s 3554/Q -BGTVT ngày 24/11/2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t h sơ m i th u hai gói th u b o hi m s 5E, 5F thu c D án c u Thanh Trì và o n tuy n Nam vành ai 3 Hà N i; Xét ngh c a Ban qu n lý d án Thăng Long t i T trình s 369/PMUTL-TCKT và s 370/PMUTL-TCKT ngày 04/3/2009 v vi c ánh giá k t qu h sơ d th u các gói th u b o hi m hi m s 5E, 5F thu c D án c u Thanh Trì và o n tuy n Nam vành ai 3 Hà N i; Theo Biên b n cu c h p ngày 12/3/2009 c a T tư v n B Giao thông v n t i th m nh k t qu u th u các gói th u b o hi m s 5E, 5F thu c D án c u Thanh Trì và o n tuy n Nam vành ai 3 Hà N i; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Hu k t qu u th u và cho u th u l i i v i gói th u b o hi m s 5E - B o hi m công trình c u c n Pháp Vân kéo dài và s 5F – B o hi m công trình c u Phù ng 2 thu c D án c u Thanh Trì và o n tuy n Nam vành ai 3 Hà N i.
  2. i u 2. Ban qu n lý d án Thăng Long th c hi n các th t c t ch c u th u l i hai gói th u b o hi m s 5E, 5F thu c D án c u Thanh Trì và o n tuy n Nam vành ai 3 Hà N i theo úng quy nh. i u 3. V trư ng V Tài chính, V trư ng V K ho ch u tư, V trư ng V Khoa h c công ngh , C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông, T ng Giám c Ban qu n lý d án Thăng Long và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - TTr Ngô Th nh c; - Lưu: VT, V TC. Nguy n H ng Trư ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản