Quyết định số 677/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định số 677/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 677/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 677/2004/QĐ-TTg

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 677/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 06 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH O NHÀ NƯ C D ÁN TH Y I N SƠN LA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 09/2004/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La; Theo ngh c a Trư ng Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương liên quan, các thành viên Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP, - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - H ND, UBND các t nh: Sơn La, Lai Châu, i n Biên, - Văn phòng Qu c h i, - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i, Phan Văn Kh i - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng TW và các Ban c a ng, - Tòa án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Cơ quan TW c a các oàn th , - H c vi n Hành chính qu c gia, - Các thành viên BC NN DAT Sơn La, - Công báo, - VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, các ơn v tr c thu c, - Lưu : CN (5b), VT.
  2. QUY CH HO T NG C A BAN CH O NHÀ NƯ C D ÁN THU I N SƠN LA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 677/Q -TTg ngày 18 tháng 6 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La (g i t t là Ban Ch o Nhà nư c) th c hi n vi c ch o xây d ng D án th y i n Sơn La theo Quy t nh s 92/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph . i u 2. Nhi m v , quy n h n và thành ph n c a Ban Ch o Nhà nư c quy nh t i Quy t nh s 09/2004/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph . i u 3. ThNm quy n c a Ban Ch o Nhà nư c : 1. Ban Ch o Nhà nư c ư c s d ng quy n h n c a Th tư ng Chính ph th c hi n các nhi m v quy nh t i i u 2 Quy t nh s 09/2004/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph . 2. M i quy t nh c a Trư ng Ban Ch o Nhà nư c, ho c quy t nh c a ngư i ư c Trư ng Ban y quy n ph i ư c tri n khai th c hi n như quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 3. Ban Ch o Nhà nư c ư c m i các chuyên gia trong và ngoài nư c tham kh o ý ki n khi c n thi t. i u 4. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c do Phó trư ng ban thư ng tr c Ban Ch o Nhà nư c duy t và ư c tính vào chi phí c a D án th y i n Sơn La. Chương 2: L L I LÀM VI C i u 5. 1. Thư ng tr c Ban Ch o Nhà nư c bao g m : Phó Th tư ng Chính ph , Trư ng ban, các B trư ng, Phó trư ng ban và các y viên là : Th trư ng B Công nghi p; Th trư ng B Xây d ng là Trư ng Ti u ban chuyên trách v xây d ng, Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là Trư ng Ti u ban di dân tái nh cư, Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph , T ng giám c T ng công ty i n l c Vi t Nam, T ng giám c T ng công ty Sông à. Trư ng ban, các Phó trư ng ban, các y viên Ban Ch o Nhà nư c làm vi c theo ch kiêm nhi m.
  3. 2. Ban Ch o Nhà nư c làm vi c theo nguyên t c t p trung th ng nh t, các thành viên Ban Ch o Nhà nư c ch u trách nhi m v ph n vi c ư c phân công; Phó Th tư ng Chính ph , Trư ng ban ho c ngư i ư c Phó Th tư ng Chính ph , Trư ng ban y quy n quy t nh các v n c a Ban Ch o Nhà nư c. i u 6. Phó Th tư ng Chính ph , Trư ng Ban Ch o Nhà nư c tri u t p và ch t a các phiên h p thư ng kỳ hàng quý ho c 6 tháng m t l n và các phiên h p b t thư ng theo yêu c u. Trư ng ban ư c y nhi m cho Phó trư ng ban thư ng tr c ho c Phó trư ng ban khác ch t a các phiên h p. Các thành viên có trách nhi m tham d y , úng thành ph n và chuNn b n i dung báo cáo theo quy nh. i u 7. N i dung phiên h p thư ng kỳ nh m ánh giá các m t ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c, k t qu th c hi n nhi m v c a các B , ngành, a phương, c a ch u tư, các ơn v tư v n và các nhà th u; ki n ngh Th tư ng Chính ph gi i quy t nh ng v n vư t quá thNm quy n c a Ban Ch o Nhà nư c. i u 8. Ban Ch o Nhà nư c phân công t ng thành viên ph i h p v i các B , ngành, a phương ki m tra vi c th c hi n các cơ ch , chính sách ã ban hành; ki n ngh b sung, s a i ho c xây d ng m i cơ ch , chính sách và nh ng gi i pháp hoàn thành nhi m v ư c Th tư ng Chính ph giao; Ban Ch o Nhà nư c là u m i ph i h p ch o ho t ng c a các B , ngành, a phương th c hi n nhi m v ra. i u 9. Ch thông tin báo cáo : - Báo cáo nh kỳ : hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, năm; các thành viên Ban Ch o Nhà nư c báo cáo tình hình th c hi n nhi m v do Phó Th tư ng Chính ph , Trư ng Ban Ch o Nhà nư c phân công k p th i x lý các yêu c u và ki n ngh ra. - Vào tháng 9 hàng năm Ban Ch o Nhà nư c nghe B Công nghi p và ch u tư báo cáo tình hình th c hi n nhi m v , k ho ch năm c a các d án thành ph n và thông qua k ho ch, ti n cho năm ti p theo. - Các thành viên Ban Ch o Nhà nư c có trách nhi m báo cáo t xu t theo n i dung c a Trư ng Ban Ch o Nhà nư c yêu c u; Trư ng Ban Ch o Nhà nư c báo cáo t xu t theo yêu c u c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v tình hình xây d ng D án th y i n Sơn La. i u 10. Ch i công tác : Căn c vào yêu c u công vi c, các thành viên Ban Ch o Nhà nư c ch ng i công tác n m b t tình hình, gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c theo ch c năng, nhi m v ư c phân công. Chương 3: PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M CÁC THÀNH VIÊN BAN CH O NHÀ NƯ C i u 11. Phân công trách nhi m gi a các thành viên Ban Ch o Nhà nư c.
  4. 1. Phó Th tư ng Chính ph , Trư ng Ban Ch o Nhà nư c : a) Quy t nh và ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v toàn b ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban Ch o Nhà nư c ư c ban hành t i Quy t nh s 09/2004/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph . b) Ch o chung ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c, thông qua k ho ch công tác, cu c h p, tr c ti p trao i làm vi c và ki m tra hi n trư ng; ch trì các cu c h p c a Ban Ch o Nhà nư c. c) Quy t nh nh ng cơ ch , chính sách và gi i quy t các v n c th thu c thNm quy n c a Th tư ng Chính ph trong quá trình t ch c tri n khai th c hi n D án thu i n Sơn La. d) Ki m tra, ôn c các B , ngành, a phương, ch u tư, cơ quan tư v n, t ng th u xây d ng, các nhà th u và các ơn v có liên quan th c hi n D án th y i n Sơn La. ) y quy n cho Phó trư ng ban thư ng tr c ho c các thành viên khác c a Ban Ch o Nhà nư c gi i quy t các công vi c thu c thNm quy n c a Trư ng ban khi c n thi t. 2. Phó trư ng ban thư ng tr c, B trư ng B Công nghi p : a) Giúp Trư ng ban i u hành gi i quy t công vi c thu c D án th y i n Sơn La theo ch c năng, nhi m v c a B Công nghi p và nhi m v c a Ban Ch o Nhà nư c thu c lĩnh v c qu n lý c a ngành. b) Th a y quy n Trư ng Ban Ch o Nhà nư c, ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan gi i quy t các v n liên ngành, các v n liên quan n công ngh , thi t b trong quá trình th c hi n d án. c) Tr c ti p ch o T t ng h p. d) Ch u trách nhi m ch o gi i quy t các v n : - ThNm nh, phê duy t thi t k k thu t - t ng d toán D án th y i n Sơn La. - Ban hành nh m c, ơn giá xây d ng, l p t áp d ng cho D án công trình thu i n Sơn La. 3. Các Phó trư ng ban : a) Phó trư ng ban, B trư ng B Xây d ng : - Giúp Trư ng ban i u hành gi i quy t công vi c thu c D án th y i n Sơn La theo ch c năng, nhi m v c a B Xây d ng và nhi m v c a Ban Ch o Nhà nư c thu c lĩnh v c qu n lý c a ngành.
  5. - Th a y quy n Trư ng Ban Ch o Nhà nư c, ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan gi i quy t các v n liên quan n lĩnh v c xây d ng trong quá trình th c hi n d án. - Tr c ti p ch o Ti u ban chuyên trách xây d ng công trình. - Ch u trách nhi m ch o gi i quy t các v n : + Ban hành và hư ng d n ch u tư công trình D án th y i n Sơn La áp d ng các tiêu chuNn thi t k k thu t. + Nghi m thu nhà nư c m b o ch t lư ng và an toàn công trình và h ch a theo yêu c u ra. b) Phó trư ng ban, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn : - Giúp Trư ng ban ch u trách nhi m i u hành gi i quy t công vi c di dân, tái nh cư D án th y i n Sơn La, gi i quy t công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và nhi m v c a Ban Ch o Nhà nư c thu c lĩnh v c qu n lý c a ngành. - Th a y quy n Trư ng Ban Ch o Nhà nư c, ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan gi i quy t các v n thu c lĩnh v c n bù di dân, tái nh cư trong quá trình th c hi n d án. - Tr c ti p ch o Ti u ban chuyên trách v công tác di dân, tái nh cư. c) Phó trư ng ban, ông Thái Ph ng Nê, phái viên c a Th tư ng Chính ph có nhi m v giúp Trư ng Ban Ch o Nhà nư c v chuyên môn, k thu t liên quan n D án xây d ng công trình thu i n Sơn La; ph i h p v i Phó trư ng ban thư ng tr c ôn c các thành viên c a Ban Ch o Nhà nư c và T t ng h p th c hi n các nhi m v ư c giao; th c hi n nhi m v ư c Trư ng ban phân công; báo cáo k p th i v tình hình th c hi n D án lên Th tư ng Chính ph ; 4. y viên Ban Ch o Nhà nư c, T ng giám c T ng công ty i n l c Vi t Nam : a) Th c hi n ch c năng ch u tư D án xây d ng công trình th y i n Sơn La i u hành Ban Qu n lý d án, Công ty Tư v n xây d ng i n I và các ơn v có liên quan th c hi n k p th i, có hi u qu các k t lu n c a Ban Ch o Nhà nư c v kh o sát thi t k và qu n lý u tư, xây d ng công trình. Ki m tra, ôn c t ng th u xây d ng và các nhà th u khác th c hi n ti n , kh i lư ng và ch t lư ng công trình theo h p ng t ng th u xây d ng ã ký. b) Báo cáo Ban Ch o Nhà nư c t i các cu c h p v nh ng n i dung sau : - T ng h p, ánh giá k t qu th c hi n các k t lu n c a Ban Ch o Nhà nư c; - Tình hình th c hi n ti n c a D án;
  6. - Nh ng khó khăn, vư ng m c và xu t bi n pháp tháo g . c) Th c hi n công tác ào t o, chuNn b i ngũ cán b , công nhân k thu t và các i u ki n c n thi t cho v n hành, m b o vi c ch y th , nghi m thu, nh n bàn giao và v n hành khai thác công trình m t cách có hi u qu an toàn. d) m b o c p v n cho xây d ng công trình và di dân, tái nh cư (ph n v n c a EVN) theo phương án huy ng v n c a Liên B Tài chính - Công nghi p. ) m b o cơ s v t ch t và i u ki n làm vi c cho các ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c, các Ti u ban chuyên trách và T t ng h p. 5. y viên, T ng giám c T ng công ty Sông à : - i u hành công tác xây l p công trình thu i n Sơn La theo h p ng t ng th u xây d ng ã ký v i ch u tư D án xây d ng công trình. Ph i h p v i ch u tư t ch c i u và gi i quy t k p th i các vư ng m c gi a các thành viên c a t ng th u xây d ng. - Thư ng xuyên ki m tra, ôn c các ơn v xây l p m b o yêu c u v ti n và ch t lư ng xây l p công trình. 6. y viên, Th trư ng B K ho ch và u tư : a) Căn c ch c năng, nhi m v c a B K ho ch và u tư, ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan th c hi n công tác giám nh u tư; thNm nh quy ho ch t ng th di dân, tái nh cư, trình c p có thNm quy n phê duy t; gi i quy t công vi c thu c ch c năng c a B K ho ch và u tư i v i D án th y i n Sơn La. b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng chính sách khuy n khích u tư, trư c h t là chính sách i v i các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t u tư, phát tri n s n xu t t i vùng tái nh cư c a D án. c) Hàng năm t ng h p và cân i k ho ch v n u tư cho D án th y i n Sơn La, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 7. y viên, Th trư ng B Tài chính : a) Căn c ch c năng, nhi m v c a B Tài chính, ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và các a phương xây d ng chính sách, ch liên quan n v n ngân sách nhà nư c th c hi n công tác b i thư ng, di dân, tái nh cư. b) Ph i h p v i B K ho ch và u tư trong vi c cân i, m b o v n và hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c c p v n, s d ng kinh phí và thanh quy t toán các ngu n v n theo quy nh hi n hành. c) Th c hi n vi c b o lãnh vay v n ch u tư D án xây d ng công trình th y i n Sơn La nh p thi t b v t tư trong nư c chưa s n xu t ư c. 8. y viên, Th trư ng B Giao thông v n t i :
  7. Căn c ch c năng, nhi m v c a B Giao thông v n t i, ch o các ơn v liên quan b o m giao thông ư ng b , ư ng th y thông su t và hoàn thành d án ư ng giao thông tránh ng p theo yêu c u v k ho ch ti n xây d ng công trình th y i n Sơn La. 9. y viên, Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph : S p x p chương trình công tác c a Trư ng Ban Ch o Nhà nư c; xu t v i Trư ng Ban Ch o gi i quy t k p th i các v n phát sinh. 10. y viên, Th trư ng B Công nghi p : giúp B trư ng B Công nghi p ch o, i u hành T t ng h p c a Ban Ch o Nhà nư c. 11. y viên, Th trư ng B Xây d ng : làm Trư ng Ti u ban chuyên trách v xây d ng công trình th y i n Sơn La. 12. y viên, Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn : làm Trư ng Ti u ban chuyên trách v di dân, tái nh cư D án th y i n Sơn La. 13. Ch t ch y ban nhân dân các t nh : Sơn La, Lai Châu và i n Biên. - Thành l p Ban Ch o di dân, tái nh cư c a t nh. - Tr c ti p t ch c th c hi n các d án v di dân, tái nh cư trên a bàn t nh bao g m: + Thành l p Ban Qu n lý D án di dân, tái nh cư c a t nh. + Ch o công tác tuyên truy n nhân dân ch p hành t t ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v di dân, tái nh cư. + Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o, hi u ch nh quy ho ch t ng th di dân, tái nh cư B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình Th tư ng Chính ph phê duy t. + Ch o quy ho ch chi ti t các khu di dân, tái nh cư; t ch c thNm nh quy ho ch các khu di dân, tái nh cư không liên quan t i t nh khác phê duy t; cùng v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c thNm nh quy ho ch chi ti t các khu di dân, tái nh cư liên quan t i t nh khác B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t. + Ch o c th v vi c th c hi n cơ ch , chính sách i v i công tác di dân tái nh cư cho phù h p v i i u ki n c a t ng a phương và chính sách chung do Th tư ng Chính ph quy nh. + Xây d ng k ho ch ti n v di dân, tái nh cư trên a bàn t ng t nh; t ch c vi c b i thư ng, di chuy n dân, tái nh cư; xu t các chính sách có liên quan n di dân, tái nh cư, trình Ban Ch o Nhà nư c xem xét, quy t nh.
  8. + T ch c xây d ng các khu di dân, tái nh cư; n nh i s ng và phát tri n s n xu t cho dân khu tái nh cư và dân s t i liên quan. - m b o an ninh, chính tr , tr t t an toàn xã h i trên a bàn xây d ng công trình th y i n Sơn La; th c hi n oàn k t dân t c trên a bàn di dân, tái nh cư. 14. Các y viên khác th c hi n các nhi m v sau ây : a) Ch u trách nhi m ki m tra, ôn c và hư ng d n ch u tư, Ban Qu n lý d án các B , ngành, a phương và ơn v liên quan th c hi n công vi c c a D án và các k t lu n c a Ban Ch o thu c thNm quy n qu n lý c a B , ngành mình. b) xu t bi n pháp gi i quy t các v n khó khăn, vư ng m c thu c ph m vi qu n lý c a B , ngành, a phương mình nh m b o m ti n , ch t lư ng và hi u qu c a D án. i u 12. Vi c thành l p, quy nh nhi m v , quy n h n và biên ch c a T t ng h p, Ti u ban chuyên trách v xây d ng, Ti u ban chuyên trách v di dân tái nh cư do các Phó trư ng Ban Ch o Nhà nư c là B trư ng các B : Công nghi p, Xây d ng và Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 13. Quy ch này áp d ng cho Ban Ch o Nhà nư c và các B , ngành, a phương liên quan th c hi n. i u 14. Các thành viên Ban Ch o ph i ch u trách nhi m cá nhân trư c Trư ng Ban Ch o Nhà nư c, trư c Th trư ng cơ quan qu n lý cán b và trư c Th tư ng Chính ph v nh ng công vi c ư c Ban Ch o Nhà nư c phân công; s d ng cán b , phương ti n, các trang thi t b do ơn v mình qu n lý th c hi n các nhi m v ư c giao. i u 15. Trong quá trình th c hi n Quy ch này n u có vư ng m c Ban Ch o Nhà nư c t ng h p ý ki n, xu t n i dung c n b sung, s a i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh ./. TH TƯ NG CHÍNH PH Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản