Quyết định Số: 678/QĐ-BKH

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
84
lượt xem
7
download

Quyết định Số: 678/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------Số: 678/QĐ-BKH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ QUỐC GIA NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 678/QĐ-BKH

  1. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TƯ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 678/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ QUỐC GIA NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ Quyết định số 109/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư (XTĐT) quốc gia giai đoạn 2007-2010; Căn cứ công văn số 3678/BTC-TCDN ngày 26 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí chương trình XTĐT quốc gia năm 2010; Xét đề nghị của Hội đồng Thẩm tra Chương trình XTĐT quốc gia giai đoạn 2007 – 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt danh mục các hoạt động XTĐT thuộc Chương trình XTĐT quốc gia năm 2010 tại Phụ lục kèm theo. Điều 2. Cơ quan chủ trì các hoạt động XTĐT tại Quyết định này có trách nhiệm lập dự toán chi tiết trình Bộ Tài chính phê duyệt; thực hiện các quy định về thanh toán, quyết toán và chế độ báo cáo theo Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình XTĐT quốc gia giai đoạn 2007 – 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 109/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các hoạt động được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ, đảm bảo hiệu quả thu hút đầu tư và tiết kiệm ngân sách nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị chủ trì chương trình XTĐT quốc gia năm 2010 có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  2. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Văn phòng Chính phủ; Các Bộ, Cơ Võ Hồng Phúc quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bộ KH&ĐT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ; - Các đơn vị chủ trì các Chương trình; - Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Ban quản lý KCN, KCX, KCNC, KKT - Các thành viên HĐTT và Ban Thư ký HĐTT; - Lưu: VT, ĐTNN. DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG XTĐT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ QUỐC GIA NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 678/QĐ-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Tổng kinh phí: 15 tỷ đồng Dự toán Thời ngân gian Đơn vị Cơ quan phối TT Nội dung hoạt động sách hỗ thực thực hiện hợp trợ hiện (tr.VND) I CHƯƠNG TRÌNH HỘI 3,600 NGHỊ, HỘI THẢO TRONG NƯỚC
  3. 1 Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần Quý 4 900 Bộ KHĐT UBND TP Hà thứ 3 (VEF3) phối hợp với Nội và các Bộ, Thông tấn xã Việt Nam và ngành liên quan Hiệp hội truyền thông châu Á – ANN, tổ chức tại Hà Nội 2 Hội nghị xúc tiến đầu tư các Quý 3 300 Bộ Các Bộ, ngành dự án trong lĩnh vực văn hóa VHTTDL và địa phương thể thao du lịch liên quan 3 Hội nghị XTĐT vào các tỉnh Quý 3 600 Bộ KHĐT Các Bộ, ngành Tây Bắc và địa phương liên quan 4 Hội nghị XTĐT vào vùng kinh Quý 2 600 Bộ KHĐT Các Bộ, ngành tế trọng điểm miền Trung và địa phương liên quan 5 Hội nghị XTĐT vào vùng Quý 2 600 UBND Cần Các Bộ, ngành Đồng bằng Sông Cửu Long Thơ và địa phương liên quan 6 Hội nghị XTĐT vào vùng Bắc Quý 2 600 Bộ KHĐT Các Bộ, ngành Trung Bộ và địa phương liên quan II ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN 600 1 Tập huấn nâng cao nghiệp vụ Quý 2 200 Bộ KHĐT Các Bộ, ngành XTĐT cho các tỉnh thuộc khu và địa phương vực miền Bắc liên quan 2 Tập huấn nâng cao nghiệp vụ Quý 3 200 Bộ KHĐT Các Bộ, ngành XTĐT cho các tỉnh thuộc khu và địa phương vực miền Trung liên quan 3 Tập huấn nâng cao nghiệp vụ Quý 4 200 Bộ KHĐT Các Bộ, ngành XTĐT cho các tỉnh thuộc khu và địa phương vực miền Nam liên quan III XÂY DỰNG TÀI LIỆU 700 PHỤC VỤ XTĐT 1 Xây dựng tài liệu về thông tin Cả 500 Bộ GTVT Các Bộ, ngành dự án chi tiết trong lĩnh vực năm và địa phương giao thông giai đoạn 2011 – liên quan 2015 (project profile) 2 Xây dựng tài liệu về thông tin Quý 3 200 Bộ Các Bộ, ngành
  4. dự án đầu tư trong lĩnh vực NN&PTNT và địa phương nông nghiệp, nông thôn liên quan (project profile) IV CHƯƠNG TRÌNH XTĐT 10,100 TẠI NƯỚC NGOÀI 1 Diễn đàn XTĐT tại Đức nhân Quý 3 1700 Bộ KHĐT Các Bộ, ngành kỷ niệm 35 năm thiết lập quan và địa phương hệ ngoại giao Việt Nam – Đức liên quan 2 Hội thảo XTĐT tại Nhật Bản Quý 2 1800 Bộ KHĐT Các Bộ, ngành và địa phương liên quan 3 Đoàn khảo sát nghiên cứu mô Quý 2 800 Bộ KHĐT Các Bộ, ngành hình quản lý nhà nước đối với và địa phương đầu tư ra nước ngoài tại Hàn liên quan Quốc và Nhật Bản 4 Diễn đàn XTĐT tại Hoa Kỳ về Quý 3 1700 Bộ KHĐT Các Bộ, ngành thu hút đầu tư vào lĩnh vực cơ và địa phương sở hạ tầng liên quan 5 Hội nghị XTĐT cho ngành Quý 3 1000 Bộ Công Các Bộ, ngành năng lượng tái tạo và năng Thương và địa phương lượng thay thế tại Mỹ liên quan 6 Đoàn khảo sát XTĐT sang Quý 4 1700 Bộ KHĐT Các Bộ, ngành Châu Phi và địa phương liên quan 7 Hội nghị XTĐT của Việt Nam Quý 2 1400 Bộ KHĐT Các Bộ, ngành sang Myanma liên quan Tổng cộng: 15,000 Ghi chú: các đoàn xúc tiến tại nước ngoài sẽ có sự tham gia của các Bộ ngành địa phương, nội dung của các đoàn sẽ được xây dựng trên cơ sở đăng ký, đề xuất của các Bộ ngành địa phương và phù hợp với mục đích xúc tiến kêu gọi đầu tư theo định hướng chung
Đồng bộ tài khoản