Quyết định số 684/2000/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 684/2000/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 684/2000/QĐ-BYT về việc ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Phòng chống sốt rét thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 684/2000/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 684/2000/Q -BYT Hà N i, ngày 07 tháng 03 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH B N “ QUY Đ NH CH C NĂNG, NHI M V VÀ T CH C B MÁY C A TRUNG TÂM PHÒNG CH NG S T RÉT THU C S Y T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Ngh nh s 01/1998/N -CP ngày 03/01/1998 c a Chính ph v h th ng t ch c y t a phương và Thông tư liên t ch s 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 c a liên B Y t - Ban T ch c Cán b Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh nh s 01/1998/N -CP; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Y t d phòng - B Y t . QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a Trung tâm Phòng ch ng s t rét thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành, các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Y t d phòng - B Y t , Giám c S Y t các t nh và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B YT Nơi nh n: - Như i u 3, - Các /c Th trư ng ( bi t), - Các Vi n, Phân vi n SR-KST-CT, - S Y t các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Trung tâm PCSR các t nh, - Các V , C c, Thanh tra, VP B Y t , Đ Nguyên Phương - Lưu V TCCB, YTDP, PC, - Lưu tr . QUY NNH
  2. CH C NĂNG, NHI M V VÀ T CH C B MÁY C A TRUNG TÂM PHÒNG CH NG S T RÉT THU C S Y T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 684 /2000/QĐ-BYT ngày 07 tháng 3 năm 2000 c a B trư ng B Y t ) I. V TRÍ, CH C NĂNG: Trung tâm Phòng ch ng s t rét là ơn v s nghi p thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh), có ch c năng tham mưu cho Giám c S Y t và t ch c th c hi n các ho t ng phòng ch ng s t rét, các b nh ký sinh trùng và côn trùng truy n b nh trên a bàn t nh. Trung tâm Phòng ch ng s t rét là ơn v có tư cách pháp nhân, có tr s riêng, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. II. NHI M V : 1. Căn c vào k ho ch phát tri n s nghi p y t c a t nh, ch o c a B Y t và tình hình th c t t i a phương xây d ng k ho ch ho t ng phòng ch ng s t rét, các b nh ký sinh trùng và côn trùng truy n b nh, trình Giám c S Y t và t ch c tri n khai th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t. 2. Ch o và t ch c th c hi n công tác giám sát, i u tra phát hi n b nh s t rét, các b nh ký sinh trùng và côn trùng truy n b nh trên a bàn t nh. 3. Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c v lĩnh v c phòng ch ng s t rét, các b nh ký sinh trùng và côn trùng truy n b nh, áp d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t nh m áp ng yêu c u th c t c a a phương. 4. Tham gia ào t o và ào t o l i v chuyên môn, k thu t theo k ho ch c a a phương và Trung ương cho cán b chuyên khoa và các cán b khác. 5. Ph i h p v i Trung tâm Truy n thông - Giáo d c s c kho và các cơ quan thông tin i chúng trên a bàn t nh xây d ng k ho ch, n i dung, ch o và tham gia th c hi n công tác tuyên truy n giáo d c s c kho v phòng ch ng s t rét, các b nh ký sinh trùng và côn trùng truy n b nh. 6. Qu n lý và s d ng có hi u qu các ngu n l c c a Nhà nư c và các Chương trình như: Kinh phí, phương ti n, hoá ch t, thu c... thanh quy t toán k p th i, úng quy nh c a Pháp lu t. 7. Th c hi n các ch báo cáo theo quy nh. 8. Th c hi n công tác t ch c cán b , ch chính sách, thi ua, khen thư ng, k lu t v lĩnh v c Phòng ch ng s t rét. 9. Th c hi n nh ng nhi m v khác do Giám c S Y t giao. III. T CH C B MÁY:
  3. 1. T ch c: 1.1. Lãnh o Trung tâm: Giám c và 01 n 02 Phó Giám c giúp vi c. 1.2. Các Phòng nghi p v : - Phòng K ho ch - Tài chính - K toán. - Phòng T ch c - Hành chính - Qu n tr . 1.3. Các khoa chuyên môn: - Khoa D ch t s t rét. - Khoa Ký sinh trùng. - Khoa Côn trùng. - Khoa Xét nghi m. 2. nh m c lao ng: Theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 3. Nhi m v c a t ng Khoa, Phòng: 3.1. Phòng K ho ch-Tài chính-K toán: - Xây d ng k ho ch t ng h p c a Trung tâm (tháng, quý, 6 tháng u năm, c năm), t ch c sơ k t, t ng k t vi c th c hi n k ho ch ó. - D trù k ho ch mua s m v t tư, hoá ch t, thu c... - Qu n lý và c p phát kinh phí, v t tư theo k ho ch ã ư c duy t, ch u trách nhi m thanh quy t toán theo quy nh. - Xây d ng k ho ch và tham gia t ch c th c hi n công tác ào t o, nghiên c u khoa h c, b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho cán b t i Trung tâm và tuy n dư i. - T ng h p các m t ho t ng c a Trung tâm, thu th p thông tin và phân tích s li u do các ơn v g i n, th c hi n ch báo cáo theo quy nh, ch u trách nhi m v các s li u ã báo cáo. 3.2- Phòng T ch c - Hành chính - Qu n tr : - Qu n lý và tham mưu cho Giám c Trung tâm v công tác t ch c cán b , th c hi n các ch chính sách, thi ua, khen thư ng, k lu t liên quan n công tác
  4. phòng ch ng s t rét, các b nh ký sinh trùng và côn trùng truy n b nh theo quy nh c a Nhà nư c và c a B Y t . - Th c hi n các nhi m v hành chính c a cơ quan. - Mua s m v t tư, trang thi t b ... theo k ho ch ã ư c duy t và theo úng các quy nh hi n hành ph c v cho các ho t ng c a Trung tâm. - Qu n lý v t tư, tài s n, i u ng phương ti n theo k ho ch c a Giám c Trung tâm. - Ph i h p t ch c các l p h i th o, t p hu n theo k ho ch hàng năm. 3.3. Khoa D ch t s t rét: - Tham mưu cho Giám c Trung tâm v vi c xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch phòng ch ng s t rét c a t nh. - T ch c tri n khai và ch o vi c th c hi n k ho ch phòng ch ng s t rét hàng năm. - T ch c công tác giám sát d ch t s t rét theo k ho ch c a Trung tâm. Thu th p, phân tích s li u v s t rét, lên bi u , b n ph n ánh tình hình s t rét c a t nh, tiên lư ng và d báo s m d ch s t rét, ch ng ph i h p v i các khoa và tuy n dư i t ch c ch ng d ch khi có d ch s t rét xNy ra. - Ch o công tác nâng cao ch t lư ng chNn oán và i u tr b nh s t rét các tuy n và các cơ s y t óng trên a bàn. - Tham gia ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v cho cán b làm công tác phòng ch ng s t rét t t c các cơ s y t trên a bàn t nh, - Ph i h p ch o và xây d ng m ng lư i phòng ch ng s t rét. - Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c v d ch t s t rét. 3.4. Khoa Ký sinh trùng: - Tham mưu cho Giám c Trung tâm v vi c xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch phòng ch ng các b nh ký sinh trùng. - T ch c tri n khai và ch o th c hi n k ho ch phòng ch ng các b nh ký sinh trùng trên a bàn t nh. - i u tra phân tích di n bi n các b nh ký sinh trùng, lên bi u ,b n ph n ánh tình hình m c các b nh ký sinh trùng. - Th c hi n công tác ào t o và ào t o l i chuyên môn, k thu t cho cán b y t d phòng c a các cơ s y t v lĩnh v c ký sinh trùng. - Tham gia tuyên truy n giáo d c v công tác phòng ch ng các b nh ký sinh trùng
  5. - Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c v các b nh ký sinh trùng. 3.5. Khoa Côn trùng: - Tham mưu cho Giám c Trung tâm v vi c xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch phòng ch ng côn trùng truy n b nh. - T ch c tri n khai và ch o th c hi n k ho ch phòng ch ng côn trùng truy n b nh. Ch o k thu t và giám sát vi c th c hi n k ho ch phòng ch ng côn trùng truy n b nh. - i u tra, giám sát, phân tích s li u v di n bi n côn trùng trên a bàn t nh, lên bi u ,b n theo dõi ph n ánh tình hình côn trùng truy n b nh góp ph n d báo s m d ch s t rét. - Th c hi n công tác ào t o và ào t o l i chuyên môn, k thu t cho cán b y t d phòng c a các cơ s y t v lĩnh v c côn trùng. - Ph i h p cùng v i khoa d ch t và tuy n dư i t ch c ch ng d ch khi có d ch xNy ra. - Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c v côn trùng truy n b nh. 3.6. Khoa Xét nghi m: - Tham mưu cho Giám c Trung tâm v vi c xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch công tác phát hi n b nh trên a bàn t nh. - Tham gia c ng c , m r ng m ng lư i xét nghi m, thư ng xuyên ki m tra, giám sát, ch o h th ng xét nghi m ký sinh trùng trên a bàn t nh. - Th c hi n các xét nghi m ph c v cho công tác phát hi n b nh s t rét và các b nh do ký sinh trùng gây nên, soi lam ki m tra, nh n xét và tr l i k t qu cho các ơn v g i lam t i. Soi lam i u tra, giám sát d ch t c a Trung tâm th c hi n, ch u trách nhi m v k t qu xét nghi m, th c hi n công tác báo cáo theo quy nh. - Ph i h p v i khoa D ch t và tuy n dư i t ch c công tác giám sát d ch t , ch ng d ch khi có d ch xNy ra. - Tham gia ào t o và ào t o l i i ngũ xét nghi m viên ký sinh trùng trên a bàn t nh. - Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c v các b nh ký sinh trùng và côn trùng truy n b nh. IV. KINH PHÍ HO T Đ NG: 1- T ngân sách s nghi p y t . 2- T ngân sách các Chương trình Y t qu c gia có m c tiêu.
  6. 3- T ngu n h p tác qu c t . 4- T các ngu n kinh phí khác. V. M I QUAN H CÔNG TÁC: 1- Trung tâm Phòng ch ng s t rét t nh ch u s qu n lý và ch o tr c ti p c a Giám cS Yt . 2- Trung tâm Phòng ch ng s t rét t nh ch u s qu n lý và ch o v chuyên môn, nghi p v c a B Y t (V Y t d phòng, các Vi n, Phân Vi n chuyên ngành). 3- Trung tâm Phòng ch ng s t rét t nh có m i quan h ph i h p v i các ơn v y t tr c thu c S Y t và các cơ quan có liên quan trong vi c th c hi n nhi m v c a Trung tâm. 4- Trung tâm Phòng ch ng s t rét t nh có trách nhi m qu n lý, ch o v chuyên môn, nghi p v phòng ch ng s t rét, các b nh ký sinh trùng và côn trùng truy n b nh i v i các Trung tâm Y t c p huy n và các cơ s y t óng trên a bàn./.
Đồng bộ tài khoản