Quyết định Số: 6849/QĐ-UBND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 6849/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN XÉT CHỌN NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ METHADONE THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 6849/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6849/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN XÉT CHỌN NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ METHADONE THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 5706/QĐ-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone và hướng dẫn tổ chức thực hiện”; Căn cứ Quyết định số 5674/QĐ-UBND ngày 03/11/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Triển khai thí điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại thành phố Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 5675/QĐ-UBND ngày 03/11/2009 về việc Thành lập cơ sở điều trị Methadone; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 4013/SYT-PCAID ngày 24/12/2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Xét chọn người bệnh tham gia điều trị Methadone Thành phố Hà Nội gồm: 1. Trưởng ban: - Ông Nguyễn Văn Dung – Phó Giám đốc Sở Y tế; 2. Phó Ban Thường trực: - Ông Lê Nhân Tuấn – Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP; 3. Phó Ban: - Ông Nguyễn Đình Đức – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH; 4. Các Thành viên: - Bà Đặng Huyền Thái – Phó Chủ tịch UBMTTQ Thành phố; 1
  2. - Ông Lê Học Thu – Chánh Văn phòng Công an Thành phố; - Ông Nguyễn Kim Hùng – Chi Cục trưởng Chi cục PCTNXH Thành phố; - Ông Lê Xuân Chiểu – Phó Trưởng ban phong trào MTTQ Thành phố; - Ông Nguyễn Ngọc Tụ - Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế; - Ông Nguyễn Anh Quang – Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội; - Ông Nguyễn Đăng Quyền – Đội phó, Tổ trưởng Tổ thường trực Phòng, chống ma túy Văn phòng Công an Thành phố; - Ông Nguyễn Đình Sơn – Chi cục trưởng Chi cục PCTNXH Thành phố; 5. Thư ký: - Bà Tạ Thị Hồng Hạnh – Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội; Điều 2. Ban xét chọn có nhiệm vụ: - Xét duyệt danh sách người bệnh tham gia điều trị từ Ban Xét chọn người bệnh của quận, huyện, thị xã gửi lên và xét chọn những trường hợp đặc biệt. - Xem xét và quyết định điều chuyển người bệnh từ cơ sở điều trị Methadone này sang cơ sở điều trị Methadone khác khi người bệnh có đơn xin đổi cơ sở điều trị Methadone. Kiểm tra loại bỏ các trường hợp trùng lặp người bệnh tham gia chương trình giữa các cơ sở điều trị Methadone. - Phối hợp với các đơn vị liên quan để quản lý người bệnh tham gia chương trình, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn thuốc Methadone. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 trách nhiệm thi hành quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Như Điều 3; - Bộ Y tế (để báo cáo); - CT UBND Thành phố (để báo cáo); - Công an Thành phố; - Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể Thành Đào Văn Bình phố; - UBND các quận, huyện, thị xã; 2
  3. - LĐ-CSXH (Dần, Sơn), TH; - Lưu: VT, Qson (LĐCSXH). 3
Đồng bộ tài khoản