Quyết định số 69/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 69/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2004/QĐ-UB về việc Ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu vực xã Xuân Phương- huyện Từ Liêm, tỷ lệ 1/2000.(Phần quy hoạch sử dụng đất, giao thông, chuẩn bị kỹ thuật) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 69/2004/Q -UB Hà N i, ngày 10 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V/V BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU V C XÃ XUÂN PHƯƠNG- HUY N T LIÊM, T L 1/2000.(PH N QUY HO CH S D NG T, GIAO THÔNG, CHU N BN K THU T) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17-8-1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án Quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 68/2004/Q -UB ngày 10 tháng 5 năm 2004 c a U ban Nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu v c xã Xuân Phương- huy n T Liêm, t l 1/2000 (Ph n quy ho ch s d ng t, giao thông, chu n b k thu t); Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l Qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t Khu v c xã Xuân Phương- huy n T Liêm, t l 1/2000 (Ph n quy ho ch s d ng t, giao thông, chuNn b k thu t). i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph ; Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t, Xây d ng, Giao thông Công chính; Ch t ch UBND huy n T Liêm ; Ch t ch UBND xã Xuân Phương; T ng giám c T ng công ty u tư phát tri n nhà và ô th ; Giám c, Th trư ng các s , ban, ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
 2. Hoàng Văn Nghiên I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU V C XÃ XUÂN PHƯƠNG- HUY N T LIÊM, T L 1/2000 (PH N QUY HO CH S D NG T, GIAO THÔNG, CHU N BN K THU T) (Ban hành kèm theo quy t nh s 69/2004/Q -UB, ngày 10 tháng 5 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, c i t o, tôn t o, b o v , s d ng các công trình theo úng án quy ho ch chi ti t Khu v c xã Xuân Phương- huy n T Liêm, t l 1/2000 (Ph n quy ho ch s d ng t, giao thông, chuNn b k thu t) ã ư c phê duy t. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng Khu v c xã Xuân Phương còn ph i tuân theo các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch UBND huy n T Liêm, Gám c S Quy ho ch Ki n trúc và Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch T ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i khu v c xã Xuân Phương theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: Ph m vi và quy mô: - Ph m vi quy ho ch: Khu v c xã Xuân Phương - huy n T Liêm n m v phía Tây Thành ph , thu c a ph n xã Xuân Phương, Huy n T Liêm. + Phía ông giáp tuy n ư ng ven sông Nhu .
 3. + Phía Tây giáp ư ng 70 . + Phía B c giáp ư ng quy ho ch r ng 50 m, n i t ư ng Vành ai 3 n ư ng Vành ai 4. + Phía Nam giáp Tr i giam và khu v c quy ho ch c m trư ng trung h c chuyên nghi p, d y ngh . - Quy mô: T ng di n tích t quy ho ch: 2485589 m2 (248,5 ha) Quy mô dân s (quy ho ch) kho ng : 31100 ngư i. i u 6: Khu v c xã Xuân Phương ư c quy ho ch thành các khu ch c năng như sau: (Xem b n v QH-05) S TT Ch c năng s d ng Ký hi u 1 - t ư ng s t qu c gia và ph m vi b o v CL S 2 - t phát tri n kinh t a phương KT P 3 - t công c ng thành ph , khu v c CC 4 - t trư ng ph thông trung h c PTTH 5 - t công c ng h n h p HH 6 - t cơ quan, trư ng ào t o CQ 7 - t c bi t B 8 - t công viên, cây xanh khu , h i u hoà CXKO, H H 9 - t di tích l ch s , công trình tín ngư ng DT 10 - t cây xanh cách ly CL 11 - t công c ng ơn v CC V 12 - t nhà tr , m u giáo NT 13 - t trư ng ti u h c, trung h c cơ s TH 14 - t cây xanh, vư n hoa, TDTT CX 15 - t làng xóm c i t o ch nh trang LX 16 - t dãn dân, di dân DD 17 - t cao t ng CT 18 - t th p t ng TT 19 - t bãi xe P Ngoài ra còn có t ư ng chính khu v c, phân khu v c, ư ng nhánh, ư ng vào nhà.
 4. B NG T NG H P S LI U CƠ B N S D NG T DI N CH H NG M C TÍCH T L TIÊU (M2) (%) (M2/NG) T ng di n tích t khu v c 2485589 100.0 80.0 - t ư ng thành ph và khu v c 144335 5.8 4.6 - t công c ng TP và khu 151198 6.1 4.9 - th nh p 30299 1.2 1.0 - t cây xanh khu , h i u hoà 199238 8.0 6.4 - t trư ng PTTH 12984 0.5 0.4 - t di tích lNch s 33414 1.3 1.1 - t ư ng s t và kho ng cách ly 52497 2.1 1.7 t kinh t nông nghi p, th CN Na phương 58502 2.4 1.9 - t c bi t 66200 2.7 2.1 t kt P (d y ngh , công c ng d ch v ) 42427 1.7 1.4 - t cơ quan, trư ng ào t o 3227 0.1 0.1 t cây xanh cly tuy n i n, tr i giam 32789 1.3 1.1 - t ơn vN 1658479 66.7 (100.0) (53.4) + t 1000320 40.2 (60.3) 32.2 + t trư ng ti u h c 57532 2.3 (3.5) 1.9 + t trư ng THCS 54333 2.2 (3.3) 1.7 + t nhà tr , m u giáo 68712 2.8 (4.1) 2.2 + t cây xanh 105509 4.2 (6.4) 3.4 + t công trình công c ng 65171 2.6 (3.9) 2.1 + t ư ng giao thông, bãi xe 306902 12.3 (18.5) 9.9 T L DI N TÍCH CÁC LO I T VÀ DÂN S DI N T DÂN H NG M C TÍCH L S (M2) (%) 1/ t làng xóm hi n có (C i t o ch nh trang) 470373 (47.0) 9224 2/ t phát tri n m i 529947 (53.0) 21858
 5. - t dãn dân, di dân 85180 (8.5) 1670 - t khu ô thN m i 444767 (44.5) 20188 + t th p t ng (nhà vư n, bi t th ) 162041 (16.2) 2513 + t cao t ng 282726 (28.3) 17675 T ng c ng 1000320 (100.0) 31082 *T ng dân s d ki n kho ng : 31100 ngư i * Bình quân t /ngư i : 32,2 m2/ngư i + t làng xóm c i t o ch nh trang: 51 m2/ngư i + t phát tri n m i : 24,1 m2/ngư i i u 7: T ng di n tích t trong ph m vi quy ho ch: 248,5 Ha, g m các khu ch c năng, v i nh ng quy nh như sau:: 1- t xây d ng các công trình công c ng thành ph , khu v c: Ký hi u: (CC), t ng di n tích: 144335 m2. g m 8 ô ký hi u t CC1 n CC8. V trí, ch c năng s d ng t, t ng cao, m t xây d ng, h s s d ng t tuân th theo quy ho ch t l 1/ 2000 ã kh ng ch . Các công trình này b trí t i các tr c ư ng chính thu n l i v giao thông và phù h p v i m ng lư i t ch c công c ng cũng như m b o ph m vi ph c v theo c p s d ng. Hình th c ki n trúc công trình ph i p, phù h p v i tính ch t s d ng, tr ng cây xanh và sân vư n trong khuôn viên công trình. i v i các công trình n m giáp tr c ư ng l n c n xây d ng cao t ng tăng hi u q a s d ng t và t o i m nh n v không gian Trong khuôn viên t c a công trình c n ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo quy chuNn xây d ng Vi t Nam. Khi l p d án u tư xây d ng ph i tuân th úng ch gi i ư ng và kho ng lùi theo quy nh. 2- t xây d ng các công trình h n h p: Có ch c năng công c ng k t h p cơ quan văn phòng. Ký hi u: (HH), t ng di n tích 30299 m2. G m 2 ô: HH1, HH2 V trí, ch c năng s d ng t, t ng cao, m t xây d ng, h s s d ng t tuân th theo quy ho ch t l 1/ 2000 ã kh ng ch . 3- t phát tri n kinh t a phương: Có ch c năng th công nghi p, d ch v thương m i, d y ngh , s n xu t nông nghi p Ký hi u: (KT P), t ng di n tích 100929 m2. G m 2 ô: - KT P1: có ch c năng ào t o d y ngh , d ch v thương m i. Hi n tr ng trong khu t này m t ph n có nghĩa a thôn Ng c M ch, trong giai o n trư c m t khi chưa di
 6. chuy n ư c nghĩa a, ngh không chôn thêm m m i, b trí vành ai cây xanh cách ly v i khu t d ki n xây d ng m i. Trong giai o n lâu dài c n di chuy n n a i m theo quy ho ch c a Thành ph . - KT P2: có ch c năng ti u th công nghi p s ch, k t h p s n xu t nông nghi p v i hi u qu kinh t cao. 4- t cơ quan trư ng ào t o: Ký hi u: (CQ), t ng di n tích 3227 m2. Khu trư ng d y ngh c n thi t k xây d ng theo tiêu chuNn ngành và quy chuNn xây d ng. 5- t cây xanh khu , h i u hoà: Cây xanh khu : Ký hi u: (CXKO), t ng di n tích: 87822 m2 Là khu công viên cây xanh ph c v cho khu k t h p h i u hoà, ư c b trí trung tâm khu cùng v i các công trình công c ng có tính ch t văn hoá th thao d ch v . Khu cây xanh h i u hoà: Ký hi u: (HDH), t ng di n tích: 111416 m2 Khu t này có th k t h p khai thácph c v phát tri n kinh t a phương 5- t trư ng PTTH Ký hi u: (PTTH), di n tích 12984 m2. Khi thi t k công trình c n tuân th các quy chuNn xây d ng chuyên ngành. Trong khuôn viên các công trình c n tr ng cây xanh sân vư n và b trí sân t p th thao. 6- t di tích l ch s , công trình tín ngư ng: Ký hi u: (DT), t ng di n tích: 33414 m2. g m 7 ô ký hi u t DT1 n DT7. - Các công trình di tích l ch s và tôn giáo tín ngư ng ư c b o t n tôn t o ho c m r ng theo các quy nh c a Nhà nư c v b o t n các di tích, di s n văn hoá và ư c c p có thNm quy n phê duy t. 7- t c bi t Ký hi u: ( B), T ng di n tích: 66200 m2 Là khu t d ki n xây d ng tr i cai nghi n và b nh vi n ph m nhân, vi c xây d ng công trình c n th c hi n theo d án riêng m b o các quy nh v an ninh và yêu c u chuyên bi t. C n có kho ng cây xanh cách ly phù h p v i các khu t này. 8- t ư ng s t và cây xanh cách ly ư ng s t Ký hi u: (CL S), T ng di n tích: 52497 m2. G m 2 ô ký hi u t CL S1 n CL S2 mb o b r ng b trí 2 làn ư ng kh 1m và 1,435 m, có kho ng cách ly an toàn theo quy nh v hành lang b o v ư ng s t. 9- t cây xanh cách ly Ký hi u: (CL) T ng di n tích: 32789 m2. G m 10 ô ký hi u t CL1 n CL10 i v i khu v c t cây xanh cách ly, d phòng: Tuy t i c m xây d ng công trình trong ph m vi ô t, có th tr ng cây xanh t o c nh quan và c i thi n i u ki n vi khí h u cho khu v c.
 7. 10- t công c ng ơn v : Ký hi u: (CC V), t ng di n tích 65171 m2. G m 14 ô ký hi u t CC V1 n CC V14 Các công trình này có tính ch t văn hoá thương m i, qu n lý hành chính, b trí trung tâm ơn v m b o bán kính ph c v công trình c p 1. 11- t nhà tr , m u giáo: Ký hi u: (NT), t ng di n tích 68712 m2. G m 10 ô ký hi u t NT1 n NT10 Công trình thi t k c n tuân th các quy chuNn xây d ng chuyên ngành. Trong khuôn viên các công trình c n tr ng cây xanh sân vư n và b trí sân chơi cho tr em. 12- t trư ng ti u h c, THCS: Ký hi u: (TH), t ng di n tích 111865 m2. G m 10 ô ký hi u t TH1 n TH10 Công trình thi t k c n tuân th các quy chuNn xây d ng chuyên ngành. Trong khuôn viên các công trình c n tr ng cây xanh sân vư n và b trí sân chơi cho h c sinh. 13- t nhà cao t ng: Ký hi u: (CT), t ng di n tích 282726 m2. G m 11 ô ký hi u t CT1 n CT11. V trí, ch c năng s d ng t, t ng cao, m t xây d ng, h s s d ng t tuân th theo quy ho ch t l 1/ 2000 ã kh ng ch . C n b trí bãi xe nhu c u ph c v . T ng 1,2 c a công trình s d ng làm d ch v công c ng, các t ng trên b trí nhà . Hình th c công trình p phù h p v i không gian khu v c. 14- t nhà th p t ng (Nhà vư n, bi t th ): Ký hi u: (TT), t ng di n tích 162041 m2. G m 9 ô ký hi u t TT1 n TT9 V trí, ch c năng s d ng t, t ng cao, m t xây d ng, h s s d ng t tuân th theo quy ho ch t l 1/ 2000 ã kh ng ch . Các công trình ư c b trí giáp khu v c làng xóm, g n khu cây xanh, m t nư c và các tuy n ư ng nh t o ư c c nh quan p, h n ch b trí giáp ư ng s t tránh nh hư ng v ti ng n. Công trình thi t k p a d ng, t ch c sân vư n h p lý. 15- t làng xóm c i t o ch nh trang: Ký hi u: (LX), t ng di n tích 470373 m2. G m 18 ô ký hi u t LX1 n LX18 Khu nhà làng xóm cũ ư c gi l i c i t o xây d ng theo quy ho ch c n tuân th : Gi m t xây d ng và t ng cao công trình theo quy ho ch t l 1/2000 ã kh ng ch , t l di n tích sân vư n cao theo phong cách làng xóm truy n th ng Vi t Nam, ng th i m b o ư c i u ki n v sinh môi trư ng c nh quan t t. M r ng ư ng làng ngõ xóm, xây d ng thêm các tr c ư ng m i m b o giao thông, v n chuy n
 8. c p c u, thu gom rác, b trí các công trình h t ng k thu t ô th vào t n các h tiêu th . Cao san n n và h th ng thoát nư c ư c thi t k phù h p cao kh ng ch không gây úng ng p c c b cho khu v c dân cư làng xóm cũ và ô nhi m môi trư ng. 16- t nhà giãn dân, di dân: Ký hi u: (DD), t ng di n tích 85180 m2. G m 9 ô ký hi u t DD1 n DD9 V trí, ch c năng s d ng t, t ng cao, m t xây d ng, h s s d ng t tuân th theo quy ho ch t l 1/ 2000 ã kh ng ch . Ph c v giãn dân cho khu làng xóm trong tương lai khi dân s gia tăng, ng th i t o qu nhà di dân gi i phóng m t b ng khi m ư ng. Các khu nhà dãn dân, di dân ư c b trí xen trong khu làng xóm ho c ven làng, nơi còn t tr ng chưa xây d ng. 17- t cây xanh ơn v : Ký hi u: (CX), t ng di n tích 105509 m2. G m 20 ô ký hi u t CX1 n CX20 i v i các ơn v m i b trí khu v c trung tâm t p trung ho c phân tán g n các công trình h t ng xã h i khác. i v i khu làng xóm có th b trí phân tán t n d ng nh ng ao h t tr ng t ch c thành các vư n hoa, cây xanh th thao c i thi n môi trư ng vi khí h u. Trong khu cây xanh có th b trí kiot nh m t xây d ng không quá 5% 18- t bãi xe: Ký hi u: (P), t ng di n tích 49530 m2. G m 7 ô ký hi u t P1 n P7 Các bãi xe b trí các v trí thu n l i, an toàn giao thông và nơi có nhu c u giao thông tĩnh l n như các khu nhà cao t ng, trung tâm công c ng l n. * Các ch tiêu v t ai và xây d ng yêu c u c th cho t ng ô t ư c quy nh trên b n v quy ho ch s d ng t QH - 05. i u 8: Các quy nh chung: Ngoài các yêu c u v Qui ho ch- Ki n trúc cho các khu t ch c năng theo yêu c u c a qui ho ch ư c duy t, m t s yêu c u chung v qu n lý xây d ng như sau: - i v i các khu t xây d ng m i s ư c th c hi n theo t ng d án riêng, song c n tuân th các yêu c u v quy ho ch và các kh ng ch v k thu t như: ch c năng s d ng t, m t xây d ng, h s s d ng t, ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng. Các công trình xây d ng t i các i m c nh nút giao c t các tr c giao thông chính ho c n m trên các tr c ph chính có th xây d ng công trình cao t ng hơn quy nh nhưng c n ư c xem xét theo t ng d án c th và ư c cơ quan qu n lý ch p thu n. - i v i các công trình h t ng k thu t khi thi t k xây d ng, c n tuân th các yêu c u v k thu t như: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, các hành lang cách ly theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam và các quy nh chuyên ngành. i u 9: H th ng giao thông.
 9. * ư ng s t: Theo quy ho ch huy n T Liêm, tuy n ư ng s t hi n có c t ngang ô t s ti p t c ư c xây d ng , c i t o ph c v giao thông n i b thành ph cũng như v n chuy n hàng hoá phù h p quy ho ch. * ư ng b : Trên a bàn xã Xuân Phương có các tuy n giao thông ư ng b quan tr ng c a qu c gia, thành ph và khu v c i qua. ó là: - ư ng chính thành ph ư ng 70B: N m giáp ranh phía Tây xã Xuân Phương(Giáp v i t nh Hà Tây), ang trong giai o n chuNn b phương án d ki n c i t o xây d ng trên cơ s ư ng 70B cũ, v i m t c t ngang d ki n r ng 50,0m. V trí tuy n ư ng này ư c xác nh theo quy ho ch huy n T Liêm ư c duy t, khi nghiên c u l p d án riêng có th có s i u ch nh c c b hư ng tuy n cho phù h p i u ki n th c t . - Các ư ng c p khu v c: + ư ng Vành ai 3 - M ình - Xuân Phương - ư ng 70B: Là tr c giao thông chính ông - Tây c a khu v c phía Nam ư ng 32 và phía B c khu ô th Xuân Phương - huy n T Liêm m t c t ngang i n hình r ng 50m. + ư ng khu v c ch y d c phía ông tuy n ư ng s t qu c gia hi n có m t c t ngang r ng 40m (Hai gi i xe ch y m i d i r ng 11,25m, gi i phân cách trung tâm r ng 3m, hè hai bên r ng 7,25m x 2). + ư ng khu v c ch y phía ông thôn Ng c M ch và c t qua thôn Hoè Th xã Xuân Phương(Xác nh theo quy ho ch huy n T Liêm ư c phê duy t), tuy n có chi u dài kho ng 1320m, m t c t ngang r ng 40m + ư ng phân khu v c có m t c t ngang ư ng r ng 30m. ây v a là tuy n ư ng giao thông trong khu ô th và cũng v a là tr c giao thông chính n i v i khu trung tâm th thao qu c gia M ình trong tương lai. Các c p ư ng nhánh (M t c t ngang r ng 13,5, 17,5 và 30,0m) i v i các ư ng vào nhà (S ư c thi t k giai o n t l 1/500). - i v i khu làng xóm hi n có, các ư ng thôn xóm s c i t o nâng c p m r ng t i a v i m t c t ư ng hi n có. Tuy n ư ng liên xã hi n nay ư c nâng c p c i t o thành ư ng tr c chính v i m t c t ngang r ng 17,5m (Ưu tiên i b ). - m b o phòng cháy ch a cháy, t i v trí các ngõ xóm này u n i v i các tuy n ư ng ư c xây d ng m i theo quy ho ch u ph i b trí các h ng c u ho . - i v i các tuy n ư ng nhánh t i các ơn v xây d ng m i có m t c t ngang r ng 13,5m¸17,5m, ư c thi t k theo nguyên t c kho ng cách gi a các tuy n ư ng t 150 - 250m, phân chia các ơn v thành các nhóm nhà và c m công trình và các khu ch c năng khác. Ch cho phép r trái t i nút giao thông các ư ng khu v c và ư ng nhánh theo nguyên t c m b o kho ng cách gi a các nút có r trái t 400 - 500m tr lên.
 10. - Nơi xe: Bãi xe t p trung ư c b trí d c theo tuy n ư ng nhánh trung tâm ơn v , k t h p v i tr ng cây xanh. Ch tiêu 50xe/1000dân. i v i các ô th m i , khi xây d ng các i m xe nên xây gara cao t ng ti t ki m t. T ng di n tích bãi xe kho ng 49530m2 Các ch xe trong khu nhà cao t ng, b trí trong t ng h m ho c t ng 1 c a công trình cao t ng. Các ch xe này không tính trong ch tiêu t giao thông. i u 10: San n n, thoát nư c mưa. a- San n n: Cao kh ng ch n n ư c tính toán trên cơ s cao m c nư c các sông mương thoát nư c chính ã ư c nghiên c u trong án QH t ng th v thoát nư c. Cao m c nư c sông Nhu cao nh t tr m bơm C u Giáp = +5,3 m . Cao san n n cao nh t : +7,10 m, cao san n n th p nh t +6,00 m. Khu v c làng xóm ư c gi nguyên cao n n hi n nay. Xây d ng các tuy n c ng bao ( rãnh xây y n p an và ư c thoát vào h th ng c ng nư c mưa bên ngoài ). Tránh úng ng p cho khu dân cư - Thi t k san n n theo phương pháp ư ng ng m c thi t k , v i chênh cao gi a 2 ư ng ng m c DH=0.1m. - N n ư c thi t k v i d c kho ng i ³ 0,004 , hư ng d c t phía Tây sang ông và t B c xu ng Nam, thoát ra các tuy n thoát nư c chính c a khu v c và c a thành ph . b- Thoát nư c mưa: * Phân chia lưu v c và hư ng thoát nư c: Hư ng thoát nư c chính c a khu v c xã Xuân Phương g m 2 tr c tiêu chính như sau: - Khu v c 1: g m 65 ha ư c thoát vào tr c tiêu chính hi n có (mương thoát nư c ch y d c ư ng nh a liên xã qua thôn Hoè Th và thôn Th C m). Tuy n này s ư c thay th b ng c ng b n 2BxH = 2( 3m x2m) và ư c ch y vào h i u hoà (n m ngoài khu v c thi t k ) c a khu v c r i ư c bơm ra sông Nhu b ng tr m bơm Hoè Th v i công su t hi n nay: 8 máy: 2000 m3/h/ máy - Khu v c 2: Toàn b lưu v c còn l i phía Nam ư c thoát vào tr c tiêu chính b ng c ng b n 2BxH = 2( 3m x 3m) và tr c tiêu phía Nam c ng b n: BxH = 3m x 2m (tuy n c ng này ã ư c thi t k trong d án c m trư ng trung h c chuyên nghi p và d y ngh ) thông qua h th ng h i u hoà g m 2 h : F h 1 = 4,04 ha và F h 2 = 7,6 ha. Trong khu v c 2 có lưu v c sát v i sông Nhu có kh năng t ch y ra sông Nhu (không c n tr m bơm thoát nư c) F= 40 ha M ng lư i ư ng c ng thoát nư c và rãnh thoát nư c: ư ng c ng thoát nư c ư c t tim ư ng quy ho ch i v i ư ng quy ho ch có B≤30m, i v i các ư ng l n có d i phân cách gi a, ư ng c ng ư c t lòng ư ng, cách mép hè m i bên 2,5 m, các khu v c dân cư làng xóm cũ ư c xây d ng
 11. tuy n rãnh thoát nư c bao và ư c thoát ra tuy n c ng m i thi t k theo phương pháp t ch y. Các tuy n rãnh thoát nư c này s ư c thi t k giai o n sau (chi ti t hơn) * Yêu c u k thu t: - Cao áy c ng ư c t sao cho nh c ng so v i m t ư ng có kho ng cách t i thi u so v i m t t thi t k t i thi u là: h= 0,7 m - K t c u c ng và rãnh thoát nư c: 1- ng c ng tròn bê tông c t thép 2- Rãnh xây y n p an 3- C ng h p bê tông c t thép Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 13: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 14: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án quy ho ch chi ti t ư c duy t và quy nh c th c a i u l này hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 15: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này, tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 16: án quy ho ch chi ti t Khu v c xã Xuân Phương- huy n T Liêm, t l 1/2000 và i u l này ư c lưu gi t i các nơi dư i ây nhân dân bi t và th c hi n: - UBND Thành ph Hà N i - S Xây d ng - S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t - S Quy ho ch Ki n trúc - UBND huy n T Liêm.
Đồng bộ tài khoản