intTypePromotion=3

Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 69/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T B SUNG DANH SÁCH XÃ C BI T KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GI I, XÃ AN TOÀN KHU VÀO DI N U TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI O N II VÀ DANH SÁCH XÃ RA KH I DI N U TƯ C A CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI O N II TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 07/2006/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t b sung danh sách 152 xã c bi t khó khăn, xã biên gi i, xã an toàn khu thu c 32 t nh vào di n u tư Chương trình 135 giai o n II (Ph l c I kèm theo Quy t nh này) th c hi n các nhi m v c a Chương trình t k ho ch năm 2008. Ngân sách nhà nư c h tr u tư cho 152 xã b sung vào di n u tư c a Chương trình: + Ngân sách trung ương h tr u tư: 135 xã; + Ngân sách a phương u tư: 17 xã. i u 2. 1. Chuy n 3 xã là ào Trù, B Lý và Yên Dương huy n Tam o, t nh Vĩnh Phúc ang h tr u tư b ng ngân sách trung ương sang h tr u tư b ng ngân sách a phương t năm 2008. 2. Phê duy t xã Phong Th nh ông, huy n Giá Rai, t nh B c Liêu vào di n u tư Chương trình 135 giai o n II thay cho tên Phong Th nh ông B huy n Giá Rai, t nh B c Liêu quy nh t i Ph l c II ban hành kèm theo Quy t nh s 164/2006/Q -TTg ngày 11 tháng 7 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t danh sách xã c bi t khó khăn, xã biên gi i, xã an toàn khu vào di n u tư Chương trình 135 giai o n II. i u 3.
 2. 1. Phê duy t b sung danh sách 110 xã (Ph l c II kèm theo Quy t nh này) c a 26 t nh ra kh i di n u tư c a Chương trình 135 giai o n II t năm 2009. 2. Nh ng thôn, b n c bi t khó khăn thu c xã khu v c II ã ra kh i di n u tư ư c xét ưa vào di n u tư Chương trình 135 giai o n II t năm 2009. Giao B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c quy t nh phê duy t danh sách c th sau khi th ng nh t v i B K ho ch và u tư, B Tài chính. i u 4. H nghèo theo chuNn nghèo quy nh t i Quy t nh s 170/2005/Q -TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v ban hành chuNn nghèo áp d ng cho giai o n 2006 - 2010 (g i t t là h nghèo), ngư i thu c h nghèo, h c sinh, cán b , công ch c, sĩ quan quân i, công an ang sinh s ng và công tác t i các xã có tên trong Ph l c II kèm theo Quy t nh này ư c th hư ng chính sách như i v i các xã thu c Chương trình 135 giai o n II n h t năm 2010. i u 5. 1. y ban Dân t c ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n, ch o, ki m tra ôn c các a phương th c hi n và s d ng có hi u qu ngu n v n h tr u tư cho xã thu c di n u tư c a Chương trình 135 giai o n II theo úng quy nh hi n hành. 2. B K ho ch và u tư, B Tài chính b trí kinh phí h tr có m c tiêu cho y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có xã c bi t khó khăn thu c di n u tư c a các Chương trình. 3. Các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giao thông v n t i và các B , ngành, cơ quan liên quan căn c i u 2 c a Quy t nh s 07/2006/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 t ch c th c hi n theo ch c năng, nhi m v giao. 4. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có các xã thu c di n u tư c a Chương trình 135 giai o n II ch o l p, phê duy t và t ch c th c hi n úng m c ích, i tư ng, n i dung h tr theo quy nh hi n hành. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 7. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n Sinh Hùng
 3. - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b). XH PH L C I DANH SÁCH CÁC XÃ B SUNG VÀO DI N U TƯ C A CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI O N 2006 – 2010 (ban hành kèm theo Quy t nh s 69/2008/Q -TTg ngày 28 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) Phân lo i ngân sách STT T nh/Huy n Tên xã Trung Ghi chú a ương h phương tr u tư T ng s 152 135 17 1 Hà Giang 9 9 0 1. Yên Minh La Khê x B ch ích x 2. V Xuyên Phong Quang x Qu ng Ng n x 3. B c Quang c Xuân x 4. Quang Bình Yên Thành x 5. Hoàng Su Phì Nam Sơn x Tân Ti n x T Nhân x 2 Cao B ng 6 6 0 1. Hà Giang V n Dính x 2. B o L c Kim Cúc x Hưng Th nh x Sơn L p x 3. Thông Nông C n Nông x
 4. 4. Trùng Khánh Ng c Côn x 3 i n Biên 5 5 0 1. i n Biên Mư ng Phăng x 2. T a Chùa Sính Phình x 3. Tu n Giáo Xuân Lao x T a Tình x Búng Lao x 4 Lai Châu 6 6 0 1. Than Uyên Pha Mu x Tà Mít x Phúc Than x 2. Tam ư ng H Th u x B n Giang x Sơn Bình x 5 Lào Cai 17 17 0 1. B c Hà Tà Ch i x Na H i x L u Thí Ngài x Lùng Phình x 2. Sa Pa T Phình x Trung Ch i x 3. Bát Xát B n Xèo x Mư ng Hum x D n Sáng x Trung Lèng H x 4. Si Ma Cai Cán C u x Sín Chéng x 5. Văn Bàn Khánh Yên H x Dương Quỳ x Liêm Phú x Làng Giàng x 6. B o Yên i n Quan x 6 Tuyên Quang 4 4 0
 5. 1. Chiêm Hóa Minh Quang x Yên L p x 2. Na Hang Năng Kh x 3. Sơn Dương Lương Thi n x 7 Yên Bái 5 5 0 1. Văn Ch n Sơn Lương x 2. Văn Yên i Sơn x Vi n Sơn x Phong D H x 3. L c Yên Khánh Hòa x 8 B c Giang 2 2 0 1. L c Ng n Phú Nhu n x Tân M c x 9 Ninh Bình 2 2 0 1. Nho Quan Kỳ Phú x Phú Long x 10 Qu ng Ninh 1 0 1 1. Tiên Yên i Thành x 11 Sơn La 17 17 0 1. Phù Yên Mư ng Lang x Mư ng Th i x S p Xa x 2. B c Yên Chi ng S i x P c Ngà x 3. Mai Sơn Nà t x 4. Thu n Châu Chi ng Bôm x 5. Quỳnh Nhai Mư ng Giôn x 6. Mư ng La Hua Trai x 7. M c Châu Lóng S p x Quy Hư ng x 8. Sông Mã Mư ng Sai x Chi ng En x Hu i M t x
 6. Yên Hưng x N m Ty x a Mòn x 12 Hòa Bình 10 10 0 1. Tân L c Gia Mô x 2. Kim Bôi Cao Dương x Trung Bì x Kim Bôi x H p Kim x 3. L c Th y L c Long x Phú Lão x Liên Hòa x Phú Thành x C Nghĩa x 13 Hà Tây 1 0 1 1. M c An Phú x 14 H i Dương 1 0 1 1. Chí Linh Kênh Giang x 15 Thanh Hóa 4 4 0 1. Quan Hóa Phú Nghiêm x 2. Lang Chánh Trí Nang x 3. Ng c L c Nguy t n x 4. Như Xuân Xuân Bình x 16 Ngh An 7 7 0 1. Tương Dương Kim a x H u Dương x 2. Con Cuông Châu Khê x 3. Quỳ H p Châu H ng x 4. Nghĩa àn Nghĩa L i x 5. Thanh Chương Thanh Th nh x Thanh Hương x 17 Hà Tĩnh 4 4 0 1. Hương Sơn Sơn Mai x
 7. Sơn Th y x 2. Kỳ Anh Kỳ Thư ng x Kỳ Nam x 18 Qu ng Bình 1 1 0 1. Minh Hóa Yên Hóa x 19 Qu ng Nam 1 1 0 1. Tiên Phư c Tiên Ng c x 20 Ninh Thu n 1 1 0 1. Thu n B c B c Sơn x 21 Kon Tum 3 3 0 1. Sa Th y Hơ Moong x 2. k Tô k Rơ Nga x k Trăm x 22 Gia Lai 6 6 0 1. K’Bang ak Smar x 2. Mang Yang Lơ Pang x 3. k oa Hnol x 4. Ia Grai Ia Krăi x 5. Kông Ch’ro k Pơ Pho x k Kơ Ninh x 23 kL k 5 5 0 1. Krông Păc V B n x 2. Krông Bông E Trul x 3. Krông Năng CưKlông x Ea Tam x 4. Ma D’răk Ea Trang x 24 ăk Nông 6 6 0 1. k Mil ăk N’Drót x Long Sơn x 2. k Song k Hòa x Trư ng Xuân x 3. k R’l p o Nghĩa x 4. Tuy c Qu ng Tâm x
 8. 25 Lâm ng 7 7 0 1. B o Lâm B’Lá x Tân L c x 2. T h Qu ng Tr x Qu c Oai x Pal x 3. Di Linh Gia B c x 4. L c Dương Nhim x 26 Trà Vinh 1 1 0 1. Châu Thành Lương Hòa A x 27 Sóc Trăng 4 4 0 1. Ngã Năm M Qu i x 2. Th nh Tr Châu Hưng x 3. M Tú H c Ki n x 4. Long Phú Long Phú x 28 Bà R a –Vũng Tàu 5 0 5 1. Châu c Sơn Bình x Cù B x áB c x Bàu Chinh x 2. Xuyên M c Tân Lâm x 29 B c Liêu 2 2 0 1. H ng Dân Ninh Hòa x Ninh Qu i x 30 ng Nai 6 0 6 1. Tân Phú Phú An x Núi Tư ng x 2. nh Quán Thanh Sơn x 3. CNm M Lâm San x Th a c x 4. Vĩnh C u Mã à x 31 An Giang 2 0 2 1. Tri Tôn Núi Tô x
 9. 2. T nh Biên Văn Giáo x 32 Kiên Giang 1 0 1 1. Gi ng Ri ng Vĩnh Phú x PH L C II DANH SÁCH CÁC XÃ RA KH I DI N U TƯ C A CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI O N 2006 – 2010 (ban hành kèm theo Quy t nh s 69/2008/Q -TTg ngày 28 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) Phân lo i ngân sách ã phân STT T nh/Huy n Tên xã Trung a Thu c khu v c ương phương G I T ng s 110 82 25 3 1 Cao B ng 2 2 0 0 1. Qu ng Uyên Qu ng Hưng x KV II Bình Lăng x KV II 2 i n Biên 1 1 0 0 1. Mư ng Chà Chà Nưa x KV II 3 B cK n 9 9 0 0 1. Ngân Sơn c Vân x KV II 2. Na Rì Xuân Dương x KV II Lương Thư ng x KV II Ân Tình x KV II 3. Ch n Phương Viên x KV II B ng Lãng x KV II 4. Ch M i Thanh Mai x KV II Như c x KV II Hòa M c x KV II 4 Lào Cai 3 3 0 0 1. Sa Pa Su i Tr u x KV II T Giàng Phình x KV II 2. B o Th ng B nC m x KV II 5 Tuyên Quang 4 4 0 0
 10. 1. Chiêm Hóa Tân M x KV II 2. Sơn Dương Bình Yên x KV II 3. Na Hang Khuôn Hà x KV II Yên Hoa x KV II 6 Yên Bái 2 2 0 0 1. Tr n Yên Vi t H ng x KV II Quy Mông x KV II 7 L ng Sơn 13 13 0 0 1. Cao L c Xuân Long x KV II 2. Chi Lăng Vân An x KV II Chi n Th ng x KV II Lâm Sơn x KV II B ng H u x KV II 3. H u Lũng Quy t Th ng x KV II H u Liên x KV II 4. B c Sơn Nh t Hòa x KV II Tân Tri x KV II Tân Hương x KV II 5. ình L p Cư ng L i x KV II 6. Tràng nh Chí Minh x KV II 7. Văn Quan Tràng Các x KV II 8 Qu ng Ninh 6 0 6 0 1. H i Hà Qu ng Th nh x KV II 2. Ba Ch Minh C m x KV II 3. Hoành B ng Lâm x KV II Hòa Bình x KV II 4. Cô Tô ng Ti n x KV II Thanh Lân x KV II 9 Hòa Bình 6 6 0 0 1. Kim Bôi Tú Sơn x KV II Bình Sơn x KV II ông B c x KV II B c Sơn x KV II
 11. Vĩnh Ti n x KV II Kim Ti n x KV II 10 Ngh An 2 2 0 0 1. Tương Dương Th ch Giám x KV II Nga My x KV II 11 Hà Tĩnh 1 1 0 0 1. Vũ Quang Hương i n x KV II 12 Qu ng Tr 7 7 0 0 1. Hư ng Hóa Hư ng Tân x KV II Húc x KV II 2. ăk Rông Mò Ó x KV II H i Phúc x KV II 3. Vĩnh Linh Vĩnh Hà x KV II 4. Gio Linh Linh Thư ng x KV II Vĩnh Trư ng x KV II 13 Qu ng Ngãi 1 1 0 0 1. Trà B ng Trà Nham x KV II 14 Khánh Hòa 1 0 1 0 1. Khánh Vĩnh Khánh Hi p x KV II 15 Bình nh 1 1 0 0 1. Tây Sơn Bình Tân x KV II 16 Phú Yên 2 2 0 0 1. Sông Hinh Ea Bia x KV II Ea Bá x KV II 17 Bình Thu n 6 6 0 0 1. Tánh Linh La Ngâu x KV II Măng T x KV II 2. Hàm Tân Sông Phan x KV II 3. B c Bình Phan i n x KV II 4. c Linh ông Hà x KV I 5. Hàm Thu n B c ông Ti n x KV II 18 Kon Tum 3 3 0 0 1. Kon R y k Tơ Lung x KV II
 12. k Tơ Re x KV II 2. k Glei k Pét x KV II 19 kL k 4 4 0 0 1. Krông Năng Dliê Ya x KV II Ea Tân x KV II 2. Ea Súp Ea Bung x KV II 3. CưM’Gar Ea Ki t x KV II 20 Bình Phư c 2 2 0 0 1. ng Phú Tân Hưng x KV II 2. L c Ninh L c Thi n x KV II 21 Trà Vinh 7 7 0 0 1. Châu Thành Lương Hòa x KV II 2. Trà Cú An Qu ng H u x KV II Ng c Biên x KV II Kim Sơn x Xã bãi ngang 3. Duyên H i Hi p Th nh x KV II 4. C u Ngang Kim Hòa x KV II 5. C u Kè Hòa Ân x KV II 22 B c Liêu 7 4 0 3 1. TX B c Liêu Hi p Thành x KV II Vĩnh Tr ch x KV II ông 2. Hòa Bình Vĩnh H u A x KV II 3. Giá Rai Phong Th nh x KV II ông A 4. ông H i Long i n x KV II 5. Phư c Long Vĩnh Phú Tây x KV II Vĩnh Phú ông x KV II 23 Vĩnh Long 2 0 2 0 KV II 1. Trà Ôn Trà Côn x KV II Tân M x KV II 24 An Giang 6 0 6 0 1. Tri Tôn Ô Lâm x KV II
 13. An T c x KV II Lương An Trà x KV II 2. T nh Biên An Cư x KV II Tân L i x KV II 3. An Phú Vĩnh Trư ng x KV II 25 Kiên Giang 10 0 10 0 1. Gi ng Ri ng Ng c Chúc x KV II 2. Châu Thành Gi c Tư ng x KV II 3. Gò Quao Vĩnh Phư c B x KV II Vĩnh Th ng x KV II 4. Vĩnh Thu n Vĩnh Bình x KV II Nam Hòa Chánh x KV II 5. Hòn t Th Sơn x KV II Bình Giang x KV II 6. An Biên Nam Yên x KV II Th nh Yên x KV II 26 Sóc Trăng 2 2 0 0 1. Long Phú i Ân 2 x Xã bãi ngang 2. Cù Lao Dung An Th ch 2 x Xã bãi ngang

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản