Quyết định số 698/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
56
lượt xem
9
download

Quyết định số 698/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 698/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và cải tạo lưới điện thành phố Hà Nội giai đoạn 2002-2010, có xét đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 698/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p - T Do - H nh Phúc S : 698/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 8 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N VÀ C I T O LƯ I I N THÀNH PH HÀ N I GIAI O N 2002-2010, CÓ XÉT N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001. Căn c Quy t nh s 60/2002/Q -TTg ngày 13 tháng 5 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i Th ô Hà N i th i kỳ 2002 – 2010. Xét ngh c a B Công nghi p (Công văn s 2154/BCN-KH T ngày 10 tháng 6 năm 2002), ý ki n c a các B , ngành liên quan v vi c phê duy t Quy ho ch c i t o và phát tri n lư i i n thành ph Hà N i giai o n 2001-2010, có xét n năm 2020. QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n và c i t o lư i i n thành ph Hà N i giai o n 2002 – 2010, có xét n năm 2020 (g i t t Quy ho ch i n Hà N i) theo các n i dung chính sau ây: 1. V nhu c u ph t i: Phát tri n n nh, nâng cao ch t lư ng, áp ng y nhu c u ph t i cho sinh ho t c a nhân dân và phát tri n kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng; áp ng yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa, m b o th c hi n m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i Th ô Hà N i n năm 2010 và nh hư ng phát tri n n năm 2020. D báo nhu c u ph t i thành ph như sau: - Năm 2005: i n thương phNm t 4,7 ÷ 4,9 t kWh, công su t max t 985 ÷ 1.020 MW. T c tăng trư ng i n giai o n 2002-2005 là 15,7 ÷ 16,4%/năm. Bình quân u ngư i t 1.633 kWh/ ngư i/năm. - Năm 2010: D báo i n thương phNm t 7,9 ÷ 8,4 t kWh, công s t max t 1.610 ÷ 1.720 MW. T c tăng trư ng bình quân giai o n 2006 – 2010 là 10,9 ÷ 11,5%/năm. Bình quân u ngư i t 2.625 kWh/ ngư i/ năm. - Năm 2020: nh hư ng i n thương phNm t 19,7 ÷ 20,8 t kWh, công su t max t 3.610 ÷ 4.193 MW. T c tăng trư ng bình quân giai o n 2011 – 2020 là 8,5 ÷ 9,5%/ năm. Bình quân u ngư i t 4.160 kWh/ ngư i/ năm. 2. V c i t o và phát tri n lư i i n:
  2. a) Vi c c i t o và phát tri n lư i i n thành ph Hà N i ph i nh m áp ng nhu c u ph t i nói trên, có d phòng và ph i ư c th c hi n ng b t cao th n h th , kh c ph c tình tr ng lư i i n kém an toàn, ch p vá, t n th t còn cao như hi n nay. b) Quan i m và tiêu chuNn thi t k sơ lư i i n truy n t i và phân ph i thành ph như sau: - Lư i i n 220, 100 kV: ư c thi t k m ch vòng, m i tr m bi n áp u ư c c p i n t hai ngu n. Ti t di n dây d n i v i ư ng dây trên không 220, 110kV s d ng ti t di n ≥ 240 mm2, có th s d ng dây phân pha. Khu v c n i thành, các tuy n ư ng dây 220, 110 kV thi t k t 2 m ch tr lên, nh ng nơi òi h i m quan ô th l p t cáp ng m ru t ng v i ti t di n thích h p, tr m bi n áp s d ng công ngh tiên ti n (Gis, Compact). - Lư i i n phân ph i trung th : i v i khu v c n i thành nh hư ng ưa v c p i n áp chuNn 22 kV; i v i khu v c ngo i thành trư c m t cho phép t n t i 3 c p i n áp 10, 22, 35 kV, trong tương lai khi nhu c u ph t i tăng cao c n th ng nh t v m t c p chuNn 22 kV. V k t c u lư i, các ư ng dây trung th t i khu v c n i thành và ven n i ư c thi t k m ch vòng. Khu v c các ư ng ph c , ph cũ và các ư ng ph chính, các khu v c có quy ho ch n nh, các khu ô th m i và nh ng nơi c n yêu c u m quan ô th cao, s d ng cáp ng m khô, ru t ng, cách i n XLPE, ti t di n ≥ 240 mm2. - Lư i i n h th : S d ng h th ng h áp 220/380V ba pha, b n dây.T i các khu ph c , các khu ô th m i, s d ng cáp ng m h th ru t ng XLPE có ti t di n ≥ 4 x 120 mm2. Các khu v c còn l i, s d ng ư ng dây n i b c cách i n PVC ho c cáp v n xo n có ti t di n ư ng tr c 4 x 95 mm2 – 4 x 120 mm2, các ư ng nhánh 4 x 50 mm2 và nhánh vào công tơ 2 x 25 mm2. c) Kh i lư ng xây d ng m i và c i t o lư i i n thành ph Hà N i theo các giai o n quy ho ch như sau: - Giai o n 2002 – 2010: + ư ng dây 220 kV: Xây d ng m i 45 km, t o 18 km. + ư ng dây 110 kV: Xây d ng m i 60,1 km, c i t o 71 km. + Tr m bi n áp 220 kV: Xây d ng m i 3 tr m v i t ng công su t là 1.500 MVA, c i t o nâng công su t 2 tr m v i t ng công su t tăng thêm là 375 MVA. + Tr m bi n áp 110 kV: Xây d ng m i 10 tr m v i t ng công su t là 873 MVA, c i t o nâng công su t 17 tr m v i t ng công su t là 1.435 MVA. + Lư i i n phân ph i trung th : ư ng dây 35 kV xây d ng m i 54,4km; ư ng dây 22 kV xây d ng m i 1.568 km, ư ng dây c i t o nâng c p i n áp lên 22 kV và 473 km. Ny nhanh ti n ng m hóa lư i i n trung th , m b o t i năm 2010 t l ng m hóa t 60%.
  3. + Xây d ng m i 3.561 tr m bi n áp v i dung lư ng máy bi n áp là 1.522.143 kVA, c i t o 2.649 tr m v i t ng dung lư ng máy bi n áp là 1.097.854 kVA. + Xây d ng m i 2.250 km ư ng dây h th . Các d án, công trình c i t o và phát tri n lư i i n truy n t i trên a bàn thành ph Hà N i giai o n 2002 – 2010 theo danh m c t i Ph l c kèm theo Quy t nh này, riêng lư i i n 220 kV phù h p v i Quy ho ch i n giai o n V. - Các công trình phát tri n lư i i n sau năm 2010 s ư c xác nh c th khi th c hi n Quy ho ch i n thành ph Hà N i giai o n ti p theo. d) V i n khí hóa nông thôn: Ph n u n năm 2005, s c i t o cơ b n lư i i n trung và h th nông thôn, nâng cao ch t lư ng, gi m t n th t i n năng và t m c tiêu 100% s h nông thôn s ư c mua i n v i giá th p hơn giá tr n do Nhà nư c quy nh. 3. V nhu c u v n u tư: T ng nhu c u v n u tư cho c i t o và phát tri n lư i i n c a thành ph Hà N i trong giai o n 2002 – 2010 là 5.596,3 t ng, trong ó giai o n 2002 – 2005 là 3.167 t ng, giai o n 2006 – 2010 là 2.429,3 t ng. Phân b nhu c u v n u tư giai o n 2002 – 2010 theo các c p i n áp như sau: + Lư i i n 220 kV: 1.281 t ng + Lư i i n 110 kV: 904,4 t ng + Lư i i n trung th : 2.693,9 t ng + Lư i i n h th : 688,9 t ng + Bù công su t ph n kháng trung, h th : 28,1 t ng. Nhu c u v n u tư t lư i i n 220 kV tr lên thu c ph m vi cân i trong Quy ho ch i n giai o n V. Trong Quy ho ch i n Hà N i nhu c u v n u tư ư c xem xét t lư i i n 110kV tr xu ng. T ng nhu c u v n u tư cho lư i i n 110 kV, lư i i n phân ph i trung h th toàn thành ph giai o n 2002-2010 kho ng 4.315,3 t ng, trong ó v n ã có k ho ch là 520 t ng. 4. V cơ ch : Các cơ ch , chính sách h tr c th s ư c nghiên c u ban hành căn c vào tính ch t, nhu c u c a công trình, d án. Cho phép l p báo cáo nghiên c u kh thi, b qua giai o n l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, i v i các d án có tên trong Danh m c kèm theo Quy t nh này. i u 2. T ch c th c hi n:
  4. 1. B Công nghi p: a) Ch o T ng công ty i n l c Vi t Nam, Công ty i n l c Hà N i th c hi n Quy ho ch i n Hà N i theo úng k ho ch, ti n ra. Trư ng h p vư t quá thNm quy n, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. b) Nghiên c u, xu t các cơ ch , chính sách th c hi n Quy ho ch i n Hà N i theo úng thNm quy n. c) Thư ng xuyên ánh giá và c p nh t nhu c u ph t i i n có chương trình phát tri n lư i i n h p lý áp ng nhu c u ph t i i n c a thành ph sau năm 2005. Trong trư ng h p có bi n ng l n v nhu c u ph t i c n ch ng tính toán, k p th i i u ch nh, b sung Quy ho ch i n Hà N i trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. y ban nhân dân thành ph Hà N i: a) Có k ho ch b trí t ai cho các công trình ư ng dây và tr m bi n áp, phù h p v i Quy ho ch i n Hà N i ư c duy t. b) Cân i v n cho các d án u tư i n khí hóa nông thôn, ng m hóa lư i i n phân ph i n i thành và các khu ô th m i theo phân c p u tư. c) Ph i h p v i các B , ngành liên quan có quy ho ch ng b h t ng k thu t chung, c bi t là các công trình ng m c a thành ph . d) Ch o các cơ quan ch c năng ki m tra, x lý các hành vi vi ph m hành lang an toàn lư i i n nh m b o m an toàn cho nhân dân và gi m s c cho lư i i n thành ph . 3. T ng công ty i n l c Vi t Nam: a) Ch u trách nhi m m b o cung c p i n n nh, an toàn v i ch t lư ng và d ch v ngày m t nâng cao, áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i và sinh ho t c a Th ô. b) Huy ng và s d ng có hi u qu m i ngu n v n u tư c i t o và phát tri n lư i i n theo cơ ch t vay, t tr và th c hi n cơ ch Trung ương, a phương, Nhà nư c và nhân dân cùng làm phát tri n lư i i n nông thôn ngo i thành, hi n i hóa lư i i n phân ph i n i thành và các khu ô th m i. Th c hi n các d án, công trình trong danh m c ư c duy t nh m các m c tiêu Quy ho ch ra theo úng ti n d ki n. c) Giao T ng công ty i n l c Vi t Nam căn c danh m c các d án trong Ph l c kèm theo l p và trình duy t các d án theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
  5. i u 4. B trư ng B Công nghi p, Th trư ng các B , ngành liên quan, Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i, H i ng Qu n tr và T ng giám c T ng công ty i n l c Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng PH L C DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH Ư NG DÂY VÀ TR M BI N ÁP GIAI O N 2002 – 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 698/Q -TTg ngày 23/8/2002 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Danh m c các tr m bi n áp: S Tên công trình Công su t (MVA) Năm ưa vào th v n hành t A Tr m 220 kV 2 x 125 -->2 x 250 2002-2003 I Giai o n 2002 – 2005: Thành 2 x 125 2003-2004 1 Nâng công su t tr m 220kV Mai ng 1 x 250 (GIS) 2005-2006 2 M r ng tr m 220 kV Sóc Sơn 1 x 250 (GIS) 2007-2008 3 Xây d ng m i tr m 220 kV Thành Công 1 x 250 (GIS) 2007-2008 4 Xây d ng m i tr m 220 kV An Dương 1 x 250 (GIS) 2008-2010 II Giai o n 2006 – 2010: 2 x 250 2007-2008 1 Nâng công su t tr m 220 kV Thành Công 40 -- > 40 + 63 2002 2 Nâng công su t tr m 220 kV An Dương 2 x 25 + 16 -- > 40 + 63 2002 3 Xây d ng m i tr m 220 kV Vân Trì 2 x 25 -- > 25 + 63 2002 B Tr m 110 kV 2 x 40 -- > 2 x 63 2002-2003 I Giai o n 2002 – 2005: 2 x 25 -- > 2 x 40 2003
  6. 1 C i t o nâng công su t : 25 + 40 -- > 40 + 63 2003-2004 2 Nâng công su t tr m Thanh Xuân 16 + 40 -- > 2 x 40 2003-2004 3 Nâng công su t tr m Thư ng ình 25 + 40 -- > 40 + 63 2003-2004 4 M r ng công su t tr m Tr n Hưng o 63 -- > 2 x 63 2003-2004 5 Nâng công su t tr m Giám 16 + 25 -- > 2 x 25 2003 6 Nâng công su t tr m Thành Công 25 -- > 2 x 25 2003 7 Nâng công su t tr m Gia Lâm 40 -- > 2 x 40 2004 8 Nâng công su t tr m Sài ng B 40 2002 9 Nâng công su t tr m Chèm 40 2003 10 Nâng công su t tr m B H 40 2003 11 Nâng công su t tr m Văn i n 63 2003-2004 12 Nâng công su t tr m Sóc Sơn 40 2003-2004 1 Nâng công su t tr m Nh t Tân 2 x 40 2004-2005 2 Công trình xây d ng m i: 16 2004 3 Tr m Thanh Nhàn 25 2005 4 Tr m Linh àm 40 + 63 -- > 2 x 63 2006 5 Tr m H i B i (Vân Trì) 40 + 63 -- > 2 x 63 2008 6 Tr m C u Di n 25 + 63 -- > 2 x 63 2005-2006 7 Tr m Tây H Tây (Ciputra) 2 x 40 -- > 40 + 63 2006 8 Tr m Sài ng A 40 + 63 -- > 2 x 63 2006-2007 II Tr m sân bay N i Bài 2 x 40 -- > 40 + 63 2006-2007 1 Tr m CN ông Anh 2 x 40 -- > 3 x 40 2006-2008 2 Giai o n 2006 – 2010 40 + 63 -- > 2 x 63 2006-2007 3 C i t o nâng công su t: 40 -- > 2 x 40 2006 4 Nâng công su t tr m Thanh Xuân 40 -- > 2 x 40 2005-2006
  7. 5 Nâng công su t tr m Thư ng ình 2 x 25 -- > 25 + 40 2006-2007 6 M r ng công su t tr m Tr n Hưng o 2 x 40 -- > 40 + 63 2006-2008 7 Nâng công su t tr m Thành Công 2 x 40 -- > 40 + 63 2006-2008 8 Nâng công su t tr m Gia Lâm 40 -- > 2 x 40 2007 9 Nâng công su t tr m Sài ng B 63 -- > 2 x 63 2005-2006 10 Nâng công su t tr m Sài ng A 40 -- > 2 x 40 2006-2007 11 Nâng công su t tr m Chèm 2 x 40 -- > 40 + 63 2007 12 Tr m Thanh Nhàn 2 x 63 2007-2008 13 Tr m Linh àm 63 2007-2008 14 Văn i n 15 Nghĩa ô 16 Yên Ph 17 Tr m H i B i (Vân Trì) 1 Tr m C u Di n 2 Tr m Tây H Tây (Ciputra) Tr m Nh t Tân Công trình xây d ng m i: Tr m Gia Lâm 2 Tr m ông Anh 2 2. Danh m c ư ng dây truy n t i: S Tên công trình C p i n áp (kV) Năm ưa th vào v n t hành I Xây d ng m i: 220 kV 2007-2010 1 Chèm – An Dương – Mai ng 220 kV 2005-2006 2 Hà ông – Thành Công (cáp ng m) 220 kV 2007
  8. 3 Sóc Sơn – Vân Trì – Chèm (m ch kép) 220 kV 2005-2006 4 Hà ông – Thành Công (cáp ng m) 110 kV 2003 5 Chèm – Tây H Tây 110 kV 2003 6 173-174 E4 - tr m C u Di n 110 kV 2002 7 173 – 174 E4 – Thanh Xuân (m ch kép) 110 kV 2002-2003 8 n tr m Linh àm (m ch kép) 110 kV 2002 9 Mai ng – Thanh Nhàn (m ch kép) 110 kV 2004 10 Vân Trì – Sân bay N i Bài (m ch kép) 110 kV 2004-2005 11 Yên Ph - Giám (m ch kép cáp ng m) 110 kV 2004 12 Vân Trì – ông Anh (m ch ơn) 110 kV 2006 13 Vân Trì – CN B c Thăng Long (kép) 110 kV 2007 14 n tr m Gia Lâm 2 (m ch kép) 110 kV 2007 15 n tr m ông Anh 2 (m ch kép) 110 kV 2006 16 n tr m Sài ng A (m ch kép) 110 kV 2004-2005 17 n tr m CN ông Anh 110 kV (tăng ti t di n) 2003 II C i t o: 110 kV (tăng ti t di n) 2003-2004 1 ông Anh – Gia Lâm 110 kV (tăng ti t di n) 2005 2 Chèm – Giám 3 Sóc Sơn – ông Anh
Đồng bộ tài khoản