intTypePromotion=3

Quyết định số 699/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
3
download

Quyết định số 699/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 699/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 699/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ----------- S : 699/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T NHI M V QUY HO CH XÂY D NG H TH NG CÁC TRƯ NG I H C, CAO NG T I VÙNG THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2025 VÀ T M NHÌN N NĂM 2050 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t nhi m v Quy ho ch xây d ng H th ng các trư ng i h c, cao ng t i vùng thành ph H Chí Minh n năm 2025 và t m nhìn n năm 2050 v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu - áp ng yêu c u v Chi n lư c qu c gia v giáo d c và ào t o trư c m t và lâu dài phù h p v i xu th h i nh p qu c t ; - áp ng nhu c u ngu n nhân l c tri th c cho vùng kinh t tr ng i m phía Nam và nh ng ngành mũi nh n c a c nư c; - áp ng nhu c u s d ng t và cơ s v t ch t k thu t hi n i, tương ương trình qu c t , m b o các ch tiêu phát tri n b n v ng. - Gi i quy t nh ng khó khăn, b t c p v không gian và i u ki n cơ s h t ng k thu t c a các trư ng i h c, cao ng trong thành ph H Chí Minh và nh ng nh hư ng c a h th ng trư ng t i s phát tri n chung c a thành ph H Chí Minh; - Làm cơ s l p các d án u tư xây d ng. 2. Ph m vi nghiên c u Nghiên c u b trí h th ng các trư ng i h c, cao ng trong vùng thành ph H Chí Minh bao g m các ơn v hành chính: thành ph H Chí Minh, các t nh: ng Nai, Bình Dương, Bà R a – Vũng Tàu, Bình Phư c, Tây Ninh, Long An, Ti n Giang và các t nh xung quanh vùng thành ph H Chí Minh.
  2. 3. Các ch tiêu chính a) D báo quy mô ào t o: - Năm 2015: 700.000 – 800.000 sinh viên - Năm 2025: 1.100.000 – 1.200.000 sinh viên - Quy mô sinh viên/1 khu i h c: 35.000 – 120.000 sinh viên b) D báo quy mô s d ng t: - Năm 2015: 4.500 – 9.000 ha - Năm 2025: 7.000 – 15.000 ha c) Ch tiêu s d ng t t i thi u: 65m2/sinh viên d) Ch tiêu h t ng k thu t - Ch tiêu c p nư c t i thi u: 100 l/ngư i/ngày êm - Ch tiêu thoát nư c t i thi u: 100 l/ngư i/ngày êm - Ch tiêu c p i n t i thi u: 150 W/sinh viên 4. Nguyên t c l p quy ho ch xây d ng h th ng trư ng i h c và cao ng t i vùng thành ph H Chí Minh. - Phù h p v i các nguyên t c và nh hư ng phát tri n không gian vùng thành ph H Chí Minh và thành ph H Chí Minh; - Phù h p v i yêu c u phát tri n c a ngành; - m b o các tiêu chí v i u ki n t ai, kho ng cách, k t n i v i h th ng h t ng qu c gia, liên vùng và liên khu v c ( c bi t là giao thông); - Gi m m t sinh viên và s lư ng trư ng trong khu v c trung tâm ô th ; - Không c n tr các ho t ng phát tri n ô th ; - N i k t ư c v i các ô th , khu v c s n xu t, khu v c nghiên c u; - Hình thành các c m, ô th v tinh có ch c năng ào t o, ô th v i ch c năng ch y u là ào t o g n v i các khu v c ng d ng trong th c t ; - S d ng chung và chia s các ti n ích công c ng ( u m i giao thông, khu th thao, cây xanh, vui chơi gi i trí, ký túc xá…);
  3. - H n ch t i a vi c xây d ng các trư ng riêng l ; nghiên c u hình thành nh ng c m và khu i h c theo mô hình t p trung. 5. N i dung nghiên c u a) ánh giá th c tr ng các cơ s trư ng hi n có, các d án ã và ang tri n khai v các ch tiêu s d ng t, các ch tiêu kinh t k thu t khác, m t sinh viên, i u ki n cơ s h t ng k thu t và h t ng xã h i. b) xu t các tiêu chí hình thành m ng lư i: - Tiêu chí di d i c i t o các cơ s hi n có v i u ki n cơ s v t ch t, ngành ngh ào t o, quan h tương h trong c u trúc ô th , k t c u h t ng hi n có và d ki n phát tri n ô th .v.v…; - Tiêu chí hình thành khu i h c m i v v trí và kho ng cách ph c v , các i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i và kh năng ti p c n v i các h t ng c a ô th .v.v…; kh năng áp ng v t ai; kh năng cung c p h t ng k thu t, h t ng xã h i; lĩnh v c ngành ngh và phương th c ào t o; ngu n v n u tư và phương th c v n hành. c) Xác nh v trí, quy mô s d ng t các trư ng i h c, cao ng trong vùng; các cơ s chuyên ngành, c thù, c bi t là các ngành công ngh ưu tiên như: i n t , tin h c, sinh h c, v t li u m i, c th : - xu t danh m c cơ s ào t o i h c, cao ng hi n h u ư c gi l i c it o nâng c p; - xu t danh m c các cơ s c n di d i, c bi t là các trư ng i h c ang có nhu c u c i t o và xây d ng m i; - xu t hư ng di d i cho các cơ s ào t o thu c di n di d i trong n i thành và gi i pháp chuy n i ch c năng s d ng t sau khi di chuy n a i m. d) L a ch n và xu t v trí, quy mô xây d ng các trư ng i h c, trung tâm nghiên c u khoa h c u ngành có t m c vùng, khu v c, qu c gia và qu c t theo mô hình i h c c l p, khu i h c, ô th i h c. ) xu t gi i pháp v h t ng k thu t như: m ng lư i giao thông, c p nư c, c p i n, thông tin liên l c, thoát nư c bNn và x lý ch t th i r n phù h p v i quy ho ch phát tri n m ng lư i ào t o i h c, cao ng. e) ánh giá môi trư ng chi n lư c và xu t các gi i pháp h n ch nh hư ng n môi trư ng. g) xu t l trình th c hi n theo t ng giai o n; xác nh các d án ưu tiên và ngu n l c th c hi n. h) xu t cơ ch qu n lý và t ch c th c hi n. 6. Thành ph n h sơ
  4. H sơ án Quy ho ch xây d ng H th ng các trư ng i h c, cao ng t i vùng thành ph H Chí Minh n năm 2025 và t m nhìn n năm 2050 th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và các quy nh hi n hành. - Thuy t minh t ng h p, thuy t minh tóm t t và các văn b n pháp lý kèm theo; - Các b n v quy ho ch g m: a) Các sơ liên h vùng 1/100.000 – 1/250.000 b) Các sơ phân tích hi n tr ng 1/25.000 – 50.000 c) Các sơ phân tích 1/25.000 – 50.000 d) Sơ nh hư ng phát tri n h th ng các 1/25.000 – 50.000 trư ng i h c, cao ng ) Các sơ nh hư ng h th ng h t ng k 1/25.000 – 50.000 thu t e) Sơ minh h a các mô hình t ch c ào t o T l thích h p 7. T ch c th c hi n - Cơ quan t ch c l p quy ho ch: B Xây d ng; - Cơ quan ph i h p chính: B Giáo d c và ào t o; - Cơ quan nghiên c u, xu t quy ho ch: Vi n Ki n trúc, Quy ho ch ô th và nông thôn – B Xây d ng & Vi n Nghiên c u thi t k trư ng h c – B Giáo d c và ào t o; - Cơ quan thNm nh và trình duy t: B Xây d ng; - C p phê duy t: Th tư ng Chính ph ; - Ti n l p quy ho ch: 09 tháng sau khi nhi m v ư c phê duy t. i u 2. Giao B Xây d ng b trí ngu n v n và phê duy t D toán chi phí l p Quy ho ch xây d ng H th ng các trư ng i h c, cao ng t i vùng thành ph H Chí Minh n năm 2025 và t m nhìn n năm 2050; ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph có liên quan t ch c l p án Quy ho ch xây d ng h th ng các trư ng i h c, cao ng t i vùng thành ph H Chí Minh n năm 2025 và t m nhìn n năm 2050. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. B trư ng các B : Xây d ng, Giáo d c và ào t o, Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  5. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Xây d ng, Giáo d c và ào t o, K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Công an, Tài nguyên và Môi trư ng, Qu c phòng; - H ND, UBND các t nh, thành ph : H Chí Minh, ng Nai, Bình Dương, Bà R a – Vũng Tàu, Bình Phư c, Tây Ninh, Hoàng Trung H i Long An, Ti n Giang; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTTH, KGVX, P; - Lưu: Văn thư, KTN (6b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản