Quyết định số 699/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 699/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 699/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và cải tạo lưới điện thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002-2010, có xét đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 699/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do - H nh phúc S : 699/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 08 năm 2002 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N VÀ C I T O LƯ I I N THÀNH PH H CHÍ MINH GIAI O N 2002-2010, CÓ XÉT N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Công nghi p (Công văn s 2733/CV-KH T ngày 22 tháng 7 năm 2002); ý ki n c a các B , ngành liên quan v vi c phê duy t Quy ho ch c i t o và phát tri n lư i i n thành ph H Chí Minh giai o n 2001-2010, có xét n năm 2020. QUY T NNH : i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n và c i t o lư i i n thành ph H Chí Minh giai o n 2002-2010, có xét n năm 2020 (g i t t là Quy ho ch i n thành ph H Chí Minh) theo các n i dung chính sau ây; 1. V nhu c u ph t i: Phát tri n n nh, nâng cao ch t lư ng, áp ng y nhu c u ph t i cho sinh ho t c a nhân dân và phát tri n kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng; áp ng yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa, m b o th c hi n m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i n năm 2010 và nh hư ng phát tri n n năm 2020. D báo nhu c u ph t i như sau: - Năm 2005: i n thương phNm t 11,2¸11,9 t kWh, công su t max t 2.180¸2.310MW. T c tăng trư ng i n bình quân giai o n 2002-2005 là 14,1¸15,4%/năm. Bình quân u ngư i t 1.970kWh/ngư i/năm. - Năm 2010: d báo i n thương phNm t 21,3¸22,9 t kWh, công su t max t 3.900¸4.270MW. T c tăng trư ng i n bình quân giai o n 2006-2010 là 13,6¸14,1%/năm. Bình quân u ngư i t 3.225 kWh/ngư i/năm. - Năm 2020: nh hư ng i n thương phNm t 48,4¸57,3 t kWh, công su t max t 8.678 ¸10.200MW.T c tăng trư ng i n bình quân giai o n 2011-2020 là 8,6¸9,6%/năm. Bình quân u ngư i t 5.730kWh/ngư i/năm.
  2. 2. V c i t o và phát tri n lư i i n: a) Vi c c i t o và phát tri n lư i i n thành ph H Chí Minh ph i áp ng nhu c u ph t i nói trên, có d phòng và ư c th c hi n ng b tr cao th n h th , kh c ph c trình tr ng lư i i n kém an toàn, ch p vá, t n th t còn cao như hi n nay. b) Quan i m và tiêu chuNn thi t k sơ lư i i n truy n t i và phân ph i thành ph như sau; - Lư i i n 220,110kV: ư c thi t k m ch vòng, m i tr m bi n áp u ư c c p i n t hai ngu n. Ti t di n dây d n i v i ư ng dây trên không 220,110kV s d ng ti t di n ³ 400mm2 có th s d ng dây phân pha ti t di n ³240mm2. Khu v c n i thành, các tuy n ư ng dây 220,110kV thi t k t 2 m ch tr lên, nh ng nơi òi h i m quan ô th l p t cáp ng m ru t ng v i ti t di n thích h p, tr m bi n áp s d ng công ngh tiên ti n (GIS, Compact) - Lư i i n phân ph i trung th : nh hư ng ưa v c p i n áp chuNn 22kV. K t c u lư i i n và tin c y ư c thi t k theo nguyên t c sau: các ư ng dây trung th ư c thi t k m ch vòng, ư c c p i n t 2 tr m bi n áp 110kV ho c t 2 thanh cái phân o n c a tr m 110kv; ng m hóa cho các khu v c trung tâm thành ph , ô th m i; các xu t tuy n ư c b o v b ng máy c t d u tuy n, máy c t ph t i trên ư ng tr c t i các v trí thích h p phân o n; các nhánh r ư c b o v b ng FCO hay LBFCO t i u nhánh. - Lư i i n h th : S d ng h th ng h áp 220/380V ba pha, b n dây có trung tính tr c ti p n i t ho c 1 pha 2 dây. Cáp ng m h th s d ng dây d n lo i XLPE v i ti t di n 4 x 120 mm2 ho c 4 x 95 mm2 t i các khu ph chính, các khu ô th m i có yêu c u cao v m quan ô th . T i các khu v c còn l i, dùng cáp v n xo n (ABC) có ti t di n 4 x 70 mm2, 4 x 95 mm2, 4 x 120 mm2. c) Kh i lư ng xây d ng m i và c i t o lư i i n thành ph H Chí Minh theo các giai o n quy ho ch như sau : - Giai o n 2002-2010: + ư ng dây 220kV: Xây d ng m i 102km. + ư ng dây 110kV: Xây d ng m i kho ng 284,7km, c i t o 81km. + Tr m bi n áp 220kV: Xây d ng m i 5 tr m v i t ng công su t là 2.250MVA, c i t o nâng công su t 6 tr m v i t ng công su t tăng thêm là 1.432 MVA. + Tr m bi n áp 110kV: Xây d ng m i 32 tr m v i t ng công su t là 2.492,6MVA, c i t o nâng công su t 36 tr m v i t ng công su t là 2.403,6MVA. + Lư i i n phân ph i trung th : ư ng dây 22-15kV xây d ng m i bao g m c ư ng dây không và cáp ng m là 1.940km, ư ng dây c i t o nâng c p i n áp lên 22kV là 297km, trong ó cáp ng m là 104km. C n Ny nhanh ti n ng m hóa lư i i n trung th , m b o t i năm 2010 t l ng m hóa t 50%.
  3. + Tr m bi n áp tiêu th xây d ng m i 2.984.717 kVA, c i t o 1.097.854kVA. + Xây d ng m i 4.873km ư ng dây h th . Các d án, công trình c i t o và phát tri n lư i i n truy n t i trên a bàn thành ph H Chí Minh giai o n 2002-2010 theo danh m c t i Ph l c kèm theo Quy t nh này, riêng lư i i n 220kV phù h p v i Quy ho ch phát tri n i n l c Vi t Nam (quy ho ch i n giai o n V). - Các công trình phát tri n lư i i n sau năm 2010 s ư c xác nh c th khi th c hi n Quy ho ch i n l c thành ph H Chí Minh giai o n ti p theo. 3. V nhu c u v n u tư T ng v n u tư cho c i t o và phát tri n lư i i n c a thành ph H Chí Minh trong giai o n 2002-2010 là 9.993,2 t ng, trong ó giai o n 2002-2005 là 5.443,2 t ng, giai o n 2006-2010 là 4.550 t ng. Phân b nhu c u v n u tư giai o n 2002-2010 theo các c p i n áp như sau: + Lư i i n 220kV: 1.606,6 t ng; + Lư i i n 110kV: 3.292,6 t ng; + Lư i i n trung th : 3.862,7. t ng; + Lư i i n h th : 1.111 t ng; + Bù công su t ph n kháng trung, h th , thi t b trên lư i, tr m ng t: 120,3 t ng. Nhu c u v n u tư t lư i i n 220kV tr lên thu c ph m vi cân i trong Quy ho ch phát tri n i n l c Vi t Nam giai o n o n V, trong Quy ho ch i n thành ph H Chí Minh nhu c u v n u tư ư c xem xét t lư i i n 110kV tr xu ng. T ng nhu c u v n u tư cho lư i i n 110kV, lư i i n phân ph i trung h th toàn thành ph giai o n 2002-2010 là 8.386,6 t ng, trong ó v n ã có k ho ch là 1.601,4 t ng. 4. V cơ ch : Các cơ ch , chính sách h tr c th s ư c nghiên c u ban hành căn c vào tính ch t, nhu c u c a d án. Cho phép l p báo cáo nghiên c u kh thi b qua giai o n l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi i v i các d án có tên trong danh m c phát tri n và c i t o lư i i n truy n t i trên a bàn thành ph H Chí Minh giai o n 2002-2010. i u 2. T ch c th c hi n: 1. B Công nghi p:
  4. a) Ch o T ng công ty i n l c Vi t Nam, Công ty i n l c thành ph H Chí Minh th c hi n Quy ho ch i n thành ph H Chí Minh theo úng k ho ch, ti n Ra. Trư ng h p vư t quá thNm quy n, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. b) Nghiên c u, xu t các cơ ch , chính sách th c hi n Quy ho ch i n thành ph H Chí Minh theo úng thNm quy n. c) Thư ng xuyên ánh giá và c p nh t nhu c u ph t i i n có chương trình phát tri n lư i i n h p lý áp ng nhu c u ph t i i n c a thành ph sau năm 2005. Trong trư ng h p có bi n ng l n v nhu c u ph t i c n ch ng tính toán, k p th i i u ch nh, b sung Quy ho ch i n thành ph H Chí Minh trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. a) Có k ho ch b trí t ai cho các công trình ư ng dây và tr m lư i truy n t i i n phù h p v i Quy ho ch i n ư c duy t. b) Cân i v n cho các d án u tư i n khí hóa nông thôn, ng m hóa lư i i n phân ph i n i thành và các khu ô th m i theo phân c p u tư. c) Ph i h p v i các B , ngành liên quan có quy ho ch ng b h t ng k thu t chung, c bi t là các công trình ng m c a thành ph . d) Ch o các cơ quan ch c năng ki m tra, x lý các hành vi vi ph m hành lang an toàn, lư i i n nh m b o m an toàn cho nhân dân và gi m s c cho lư i i n thành ph . 3. T ng công ty i n l c Vi t Nam : a) Ch u trách nhi m m b o cung c p i n n nh, an toàn v i ch t lư ng và d ch v ngày m t nâng cao, áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i sinh ho t c a nhân dân. b) Huy ng và s d ng có hi u qu m i ngu n v n u tư c i t o và phát tri n lư i i n theo cơ ch t vay, t tr và th c hi n cơ ch Trung ương, a phương, Nhà nư c và nhân dân cùng làm phát tri n lư i i n nông thôn thu c các huy n ngo i thành, hi n i hóa lư i i n phân ph i n i thành và các khu ô th m i. Th c hi n các d án, công trình trong danh m c ư c duy t nh m các m c tiêu Quy ho ch ra theo úng ti n d ki n. c) Giao T ng công ty i n l c Vi t Nam căn c danh m c các d án trong Ph l c kèm theo l p và trình duy t các d án theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. B trư ng B Công nghi p, Th trư ng các B , ngành liên quan, Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, H i ng Qu n tr và T ng giám c T ng công ty i n l c Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  5. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng PH L C DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH Ư NG DÂY VÀ TR M BI N ÁP GIAI O N 2002-2010 TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 699/Q -TTg ngày 23/8/2002 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Danh m c các tr m bi n áp: S Tên công trình Công su t i n áp Năm v n th hành t (MVA) (kV) A. Tr m 220kV I. Giai o n 2002-2005: 1 Nâng công su t tr m 220kV Phú Lâm. 2 x 125-> 2 x 250 220/110 2002 2 C i t o tr m 220kV Th c. 2 x 3 x 28 + 125 ->350 220/110 2003-2004 -500 3 Xây d ng m i tr m 220kV Cát Lái. 2 x 250 220/110 2002-2003 4 Xây d ng m i tr m 220kV Tao àn 1 x 250 220/110 2003-2004 (GIS) 5 Xây d ng m i tr m 220kV Nam Sài 2 x 250 220/110 2004-2005 Gòn. II. Giai o n 2006-2010 (d báo) 220/110 1 Tăng cư ng công su t tr.220kV Nhà 2 x 250 -> 3 x 250 220/110 2006 Bè. 2 Tăng cư ng công su t tr.220kV Tao 1 x 250-> 2 x 250 220/110 2006-2007 àn. 3 C i t o TCCS tr m 220kV Th c. 2 x 175 -> 2 x 250 220/110 2009 4 Tăng cư ng công su t tr.220kV Nam 2 x 250 -> 3 x 250 220/110 2009 Sài Gòn. 5 Xây d ng m i tr m 220kV Tân Bình. 2 x 250 220/110 2006-2007
  6. 6 Xây d ng m i tr m 220kV Bình 2 x 250 220/110 2006-2007 Phư c. B. Tr m 110kV I. Giai o n 2002-2005: Các công trình c i t o, nâng công su t. 1 Tăng cư ng công su t tr m C Chi. 1 x 25 -> 25 +63 110/22-15 2002-2003 2 Tăng cư ng công su t tr m Th c 40 + 63 -> 2 x 63 110/22-15 2003 B c. 3 Tăng cư ng công su t tr m An Nghĩa. 11.5 ->25 110/22-15 2002 4 Tăng cư ng công su t tr m Phú Lâm. 40 + 63 -> 2 x 63 110/22-15 2002 5 Tăng cư ng công su t tr m Hóc Môn. 40 + 63 -> 2 x 63 110/22-15 2002 6 Tăng cư ng công su t tr m Hùng 25 + 63 -> 2 x 63 110/22-15 2002 Vương. 7 Tăng cư ng công su t tr m Sài Gòn. 20 + 40 -> 2 x 40 110/22-15 2002 8 Tăng cư ng công su t tr m B n 20 + 63 +63 -> 2 x 63 110/22-15 2002 Thành . 9 Tăng cư ng công su t tr m Phú nh. 2x 40 -> 40 + 63 110/22-15 2004 10 Tăng cư ng công su t tr m Vi t 1 x 40 -> 40 + 63 110/22-15 2004 Thành. 11 Tr m An Khánh (c i t o lên 110kV) 1 x 40 -> 40 + 63 110/22-15 2003 12 Tr m Xa L (c i t o lên 110kV) 2 x 33 + 30 +20 -> 2 x 110/22-15 2003 63 Các công trình xây d ng m i: 1 Tr m 110kV Thanh a 2 x 40 110/22-15 2002 2 Tr m 110kV Gò V p 1 2 x 63 110/22-15 2002 3 Tr m 110kV Th c ông 2 x 40 110/22-15 2002 - 2004 4 Tr m 110kV Hòa Hưng (GIS) 2 x 63 110/22-15 2002 - 2003 5 Tr m 110kV S Thú (GIS) 1 x 63 110/22-15 2003 - 2004 6 Tr m 110kv Tân nh (GIS) 1 x 63 110/22-15 2004 7 Tr m 110kV Tao àn (GIS) 1 x 63 110/22-15 2004 8 Tr m 110kV Tân Sơn Nh t (GIS) 1 x 63 110/22-15 2004 -2005 9 Tr m 110kV Bình Chánh 1 x 40 110/22-15 2002 - 2003 10 Tr m 110kV Tân Bình 2 2 x 63 110/22-15 2003 - 2004 11 Tr m 110kV Qu n 6 1 x 63 110/22-15 2003
  7. 12 Tr m 110kV Vĩnh L c 1 x 40 110/22 2002 - 2003 13 Tr m 110kV Tam Bình 1 x 40 110/22-15 2003 14 Tr m 110kV Tân Hưng (GIS) 1 x 63 110/22-15 2004 -2005 15 Tr m 110kV Linh Trung 1 x 40 110/22-15 2002 - 2003 16 Tr m 110kV Lê Minh Xuân 1 x 40 110/22-15 2004 17 Tr m 110kV Nam Sài Gòn 4 1 x 63 110/22-15 2004 - 2005 18 Tr m 110kV Cát Lái 2 x 63 110/15 2004 - 2005 19 Tr m 110kV Tân Bình 1 1 x 63 110/15 2004 - 2005 20 Tr m 110kV Hi p Phư c 1 x 63 110/22 2004 - 2005 II. Giai o n 2006-2010 (d báo) : M r ng nâng công su t 1 Tr m 110kV Tao àn 1 x 63 (máy 2) 110/22 2006 2 Tr m 110kV S Thú 1 x 63 (máy 2) 110/22 2006 3 Tr m 110kv Tân nh 1 x 63 (máy 2) 110/22 2006 4 Tr m 110kv Tân Hưng 1 x 63 (máy 2) 110/22 2007 5 Tr m 110kV Linh Trung 1 x 40 (máy 2) 110/22 2006 6 Tr m 110kV Tân Sơn Nh t 1 x 63 (máy 2) 110/22 2007 7 Tr m 110kV Qu n 6 1 x 63 (máy 2) 110/22 2006 8 Tr m 110kV Tam Bình 1 x 40 (máy 2) 110/22 2008 9 Tr m 110kV Nam Sài Gòn 1 1 x 63 (máy 2) 110/22 2006 10 Tr m 110kV Nam Sài Gòn 2 1 x 63 (máy 2) 110/22 2006 11 Tr m 110kV Nam Sài Gòn 4 1 x 63 (máy 2) 110/22 2007 12 Tr m 110kV Vĩnh L c 1 x 40 (máy 2) 110/22 2007 13 Tr m 110kV Lê Minh Xuân 1 x 40 (máy 2) 110/22 2008 14 Tr m 110kV An Khánh 1 x 63 (máy 2) 110/22-15 2007 15 Tr m 110kV Phú Hòa ông 1 x 25 (máy 2) 110/22 2006 16 Tr m 110kV C Chi 1 x 63 (máy 2) 110/22 2006 17 Tr m 110kV C n Gi 1 x 16 -> 1 x 25 110/22 2006 18 Tr m 110kV Phú nh 40 + 63 -> 2 x 63 110/22 2007 19 Tr m 110kV Sao Mai 1 9.6 110/6 2007 20 Tr m 110kV Hi p Phư c 5 x 63 110/22 2007 21 Tr m 110kv Bình Chánh 1 x 40 (máy 2) 110/15 2008 22 Tr m 110kV Nhà Bè 2 x 40 -> 2 x 63 110/22 2008
  8. 23 Tr m 110kV Vi t Thành 40 + 63 -> 2 x 63 110/22 2007 24 Tr m 110kV Chánh Hưng 2 x 40 -> 2 x 63 110/22 2006 Các công trình xây d ng m i: 1 Tr m 110kV Bình Hòa 2 x 40 110/22 2006 2 Tr m 110kV Tân Bình 3 2 x 63 110/22 2007 3 Tr m 110kV An H 1 x 40 110/22 2009 4 Tr m 110kV Nam Sài Gòn 3 2 x 63 110/22 2006 5 Tr m 110kV Gò V p 2 2 x 63 110/22 2007 6 Tr m 110kv Tăng Nhơn Phú 2 x 63 110/22 2008 7 Tr m 110kV Thép Nhà Bè 2 x 25 110/6 2007 8 Tr m 110kV Tân T o 2 x 63 110/15 2007 9 Tr m 110kV Sao Mai 2 9.6 110/6 2010 10 Tr m 110kV Hóc Môn 2 2 x 63 110/22 2006 - 2007 11 Tr m 110kV Tân Th i Hi p 1 x 63 110/22 2009 - 2010 12 Tr m 110kV Tân Quy 1 x 63 110/22 2009 - 2010 2. Danh m c ư ng dây truy n t i: S th Tên công trình C p i n áp Năm v n hành t (kV) I. Xây d ng m i 1 Nhà Bè – Tao àn (cáp ng m + DK) 220kV 2003-2004 2 Phú M - Cát Lái 220kV 2002 3 Cát Lái - Th c 220kV 2004 4 Cát Lái – Nhà Bè 220kV 2005 5 Hóc Môn - Th c (m ch 2) 220kV 2004 6 Bình Tri u – Thanh a 110kV 2002 7 Hóc Môn – Gò V p 1 110kV 2002 8 Cát Lái - Th c ông 110kV 2003 9 ư ng dây n tr m Hòa Hưng 110kV 2002 10 Nhà Bè - Vi t Thành (m ch 2) 110kV 2002 11 Tao àn - S Thú (cáp ng m) 110kV 2002 12 Tao àn – Tân nh (cáp ng m) 110kV 2004 13 Tao àn - B n Thành (cáp ng m) 110kV 2004
  9. 14 H a Xa – Tân Sơn Nh t (cáp ng m) 110kV 2005 15 ư ng dây n tr m Bình Chánh 110kV 2003 16 ư ng dây n tr m Tân Bình 2 110kV 2004 17 ư ng dây n tr m Qu n 6 110kV 2003 - 2004 18 ư ng dây n tr m Vĩnh L c 110kV 2002 19 ư ng dây n tr m Tam Bình 110kV 2003 20 ư ng dây n tr m Nam Sài Gòn 2 110kV 2003 21 ư ng dây Cát Lái – An Khánh 110kV 2003 22 ư ng dây Phú Lâm – Tr m Lê Minh Xuân . 110kV 2004 23 ư ng dây Vi t Thành – Tân Thu n 110kV 2005 24 ư ng dây n tr m Bình Hòa 110kV 2006 25 ư ng dây n tr m Tân Bình 3 110kV 2007 26 ư ng dây n tr m An H 110kV 2009 27 ư ng dây n tr m Gò V p 2 110kV 2007 28 ư ng dây n tr m Tăng Nhơn Phú 110kV 2008 29 ư ng dây n tr m Sao Mai 2 110kV 2009 - 2010 30 ư ng dây n tr m Hóc Môn 2 110kV 2006 – 2007 31 ư ng dây n tr m Tân Th i Hi p 110kV 2009 32 ư ng dây n tr m Tân Quy 110kV 2009 II. Công trình c i t o, nâng c p: 1 ư ng dây Th c (Sài Gòn) – Xa L 66kV à 110kV 2003 2 Th c (Sài Gòn) - Vi t Thành 66kV à 110kV 2003 3 Nhà Bè - Vi t Thành (cũ) 11kV Tăng ti t di tn
Đồng bộ tài khoản