intTypePromotion=3

Quyết định số 699/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định số 699/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 699/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung giá trúng thầu xây lắp đường Hàn Thuyên, thành phố Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 699/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 699/Q -UBND B c Ninh, ngày 22 tháng 05 năm 2006 QUY T ÐNNH V VI C PHÊ DUY T B SUNG GIÁ TRÚNG TH U XÂY L P Ư NG HÀN THUYÊN, THÀNH PH B C NINH CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Quy ch d u th u ban hành kèm theo các Ngh nh s 88/1999/NÐ-CP ngày 01.9.1999, s 14/2000/NÐ-CP ngày 05.5.2000 và s 66/2003/NÐ-CP ngày 12.6.2003 c a Chính ph ; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26.11.2003; Xét ngh c a Ban Qu n lý d án công trình công c ng t i t trình s 140/TT- QLDA ngày 11.5.2006 v vi c b sung giá trúng th u xây l p ư ng Hàn Thuyên, thành ph B c Ninh, QUY T ÐNNH: Ði u 1. Phê duy t b sung giá trúng th u xây l p ư ng Hàn Thuyên, thành ph B c Ninh t i Quy t nh s 1664/QÐ-CT ngày 31.12.2003 c a Ch t ch UBND t nh, như sau: 1. Giá trúng th u sau khi b sung là: 7.096.492.000 ng (B y t , không trăm chín mươi sáu tri u, b n trăm chín mươi hai nghìn ng). Tăng so v i giá trúng th u t i Quy t nh s 1664/QÐ-CT ngày 31.12.2003 là: 26.246.000 ng. 2. Giá tr b sung k trên ã ư c S Xây d ng phê duy t t i văn b n s 294/XD-GÐ ngày 23.11.2005 và ã gi m tr t l % theo k t qu u th u. 3. Lý do b sung: - B sung kh i lư ng tăng, gi m gi a th c th thi công và d toán ư c duy t; - B sung thu VAT theo thông tư s 120/2003/TT-BTC ngày 12.12.2003 c a B Tài chính. 4. Các n i dung khác th c hi n theo Quy t nh s 1664/QÐ-CT ngày 31.12.2003 c a Ch t ch UBND t nh. Ði u 2. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh; Các S : K ho ch và Ð u tư, Tài chính, Xây d ng; Kho b c Nhà nư c t nh, Giám c Ban Qu n lý d án công trình công c ng và Giám c ơn v trúng th u căn c Quy t nh thi hành./.
  2. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Bùi Vĩnh Kiên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản