Quyết định số 70/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 70/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 70/2003/QĐ-BNN về việc quản lý, xác nhận và cấp giấy phép vận chuyển các loài động vật, thực vật hoang dã do gây nuôi ở các tỉnh không có cơ quan kiểm lâm do Bộ trưởngg Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 70/2003/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 70/2003/Q -BNN Hà N i, ngày 23 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 70/2003/Q -BNN, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2003 V VI C QU N LÝ, XÁC NH N VÀ C P GI Y PHÉP V N CHUY N CÁC LOÀI NG, TH C V T HOANG DÃ DO GÂY NUÔI CÁC T NH KHÔNG CÓ CƠ QUAN KI M LÂM B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t B o v và Phát tri n r ng ngày 12/8/1991; Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 47/1999/Q -BNN-KL ngày 12/3/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành Quy nh ki m tra vi c v n chuy n, s n xu t, kinh doanh g và lâm s n; Theo ngh c a C c trư ng C c Ki m lâm; QUY T NNH i u 1. Giao cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn i v i các t nh không có cơ quan Ki m lâm th c hi n các nhi m v qu n lý các loài ng v t, th c v t hoang dã do gây nuôi a phương như sau: 1. Hư ng d n ăng ký và qu n lý các Tr i gây nuôi sinh s n và tr ng c y nhân t o các loài ng, th c v t hoang dã trên a bàn t nh qu n lý. 2. C p gi y xác nh n ngu n g c ng, th c v t hoang dã do gây nuôi sinh s n. 3. C p gi y phép v n chuy n (k c gi y phép v n chuy n c bi t) theo m u th ng nh t i v i ng, th c v t hoang dã có ngu n g c gây nuôi sinh s n t i các Tr i trên a bàn t nh qu n lý. i u 2. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh không có cơ quan Ki m lâm th c hi n quy t nh này ph i ch u s hư ng d n, ki m tra c a C c Ki m lâm B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo, các i u trên là nh ng n i dung b sung cho Quy t nh s 47/1999/Q -BNN-KL ngày 12/3/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Ban hành Quy nh ki m tra vi c v n chuy n, s n xu t, kinh doanh g và lâm s n;
  2. i u 4. Các ông Chánh Văn phòng B , C c trư ng các C c: Ki m lâm, Phát tri n lâm nghi p, Ch bi n nông s n và Ngành ngh nông thôn; V trư ng V Chính sách và các C c, V liên quan; Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản