Quyết định số 700/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định số 700/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 700/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 700/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 700/Q -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T NHI M V QUY HO CH XÂY D NG H TH NG CÁC TRƯ NG I H C, CAO NG T I VÙNG TH Ô HÀ N I N NĂM 2025 VÀ T M NHÌN N NĂM 2050 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t nhi m v Quy ho ch xây d ng H th ng các trư ng i h c, cao ng t i vùng Th ô Hà N i n năm 2025 và t m nhìn n năm 2050 v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu - áp ng yêu c u v Chi n lư c qu c gia v giáo d c và ào t o trư c m t và lâu dài phù h p v i xu th h i nh p qu c t ; - áp ng nhu c u ngu n nhân l c tri th c cho vùng kinh t tr ng i m B c B và nh ng ngành mũi nh n c a c nư c; - áp ng nhu c u s d ng t và cơ s v t ch t k thu t hi n i, tương ương trình qu c t , m b o các ch tiêu phát tri n b n v ng. - Gi i quy t nh ng khó khăn, b t c p v không gian và i u ki n cơ s h t ng k thu t c a các trư ng i h c, cao ng trong Th ô Hà N i và nh ng nh hư ng c a h th ng trư ng t i s phát tri n chung c a Th ô Hà N i; - Làm cơ s l p các d án u tư xây d ng. 2. Ph m vi nghiên c u Nghiên c u b trí h th ng các trư ng i h c, cao ng trong vùng Th ô Hà N i bao g m các ơn v hành chính: thành ph Hà N i, các t nh: Vĩnh Phúc, B c Ninh, Hưng Yên, H i Dương, Hà Nam, Hòa Bình và các t nh lân c n thu c vùng kinh t tr ng i m B cB .
  2. 3. Các ch tiêu chính a) D báo quy mô ào t o: - Năm 2015: 1,7 tri u sinh viên - Năm 2025: 1,8 tri u sinh viên b) D báo quy mô s d ng t: - Năm 2015: 13.000 – 14.000 ha - Năm 2025: 14.000 – 15.000 ha c) Ch tiêu s d ng t t i thi u: 65m2/sinh viên d) Ch tiêu h t ng k thu t - Ch tiêu c p nư c t i thi u: 120 l/ngư i/ngày êm - Ch tiêu thoát nư c t i thi u: 120 l/ngư i/ngày êm - Ch tiêu c p i n t i thi u: 150 W/sinh viên 4. Nguyên t c l p quy ho ch xây d ng H th ng trư ng i h c và cao ng t i vùng Th ô Hà N i. - Phù h p v i các nguyên t c và nh hư ng phát tri n không gian c a Quy ho ch xây d ng vùng Th ô Hà N i và Quy ho ch chung xây d ng Th ô Hà N i; - Phù h p v i yêu c u phát tri n c a ngành; - m b o các tiêu chí v i u ki n t ai, kho ng cách, k t n i v i h th ng h t ng qu c gia, liên vùng và liên khu v c ( c bi t là giao thông); - Gi m m t sinh viên và s lư ng trư ng trong khu v c trung tâm ô th ; - Không c n tr các ho t ng phát tri n ô th ; - N i k t ư c v i các ô th , khu v c s n xu t, khu v c nghiên c u; - Hình thành các c m, ô th v tinh có ch c năng ào t o, ô th v i ch c năng ch y u là ào t o g n v i các khu v c ng d ng trong th c t ; g) xu t l trình th c hi n theo t ng giai o n; xác nh các d án ưu tiên và ngu n l c th c hi n. h) xu t cơ ch qu n lý và t ch c th c hi n. 6. Thành ph n h sơ
  3. H sơ án Quy ho ch xây d ng H th ng các trư ng i h c, cao ng t i vùng Th ô Hà N i n năm 2025 và t m nhìn n năm 2050 th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và các quy nh hi n hành. - Thuy t minh t ng h p, thuy t minh tóm t t và các văn b n pháp lý kèm theo; - Các b n v quy ho ch g m: a) Các sơ liên h vùng 1/100.000 – 1/250.000 b) Các sơ phân tích hi n tr ng 1/25.000 – 50.000 c) Các sơ phân tích 1/25.000 – 50.000 d) Sơ nh hư ng phát tri n h th ng các 1/25.000 – 50.000 trư ng i h c, cao ng ) Các sơ nh hư ng h th ng h t ng k 1/25.000 – 50.000 thu t g) Sơ minh h a các mô hình t ch c ào t o T l thích h p 7. T ch c th c hi n - Cơ quan t ch c l p quy ho ch: B Xây d ng; - Cơ quan ph i h p chính: B Giáo d c và ào t o; - Cơ quan nghiên c u, xu t quy ho ch: Vi n Ki n trúc, Quy ho ch ô th và nông thôn – B Xây d ng ph i h p v i Vi n Nghiên c u thi t k trư ng h c – B Giáo d c và ào t o; - Cơ quan thNm nh và trình duy t: B Xây d ng; - C p phê duy t: Th tư ng Chính ph ; - Ti n l p quy ho ch: 09 tháng sau khi nhi m v ư c phê duy t. i u 2. Giao B Xây d ng b trí ngu n v n và phê duy t D toán chi phí l p Quy ho ch xây d ng H th ng các trư ng i h c, cao ng t i vùng Th ô Hà N i n năm 2025 và t m nhìn n năm 2050; ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph có liên quan t ch c l p án Quy ho ch xây d ng h th ng các trư ng i h c, cao ng t i vùng Th ô Hà N i n năm 2025 và t m nhìn n năm 2050. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. B trư ng các B : Xây d ng, Giáo d c và ào t o, Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  4. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Xây d ng, Giáo d c và ào t o, K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Công an, Tài nguyên và Môi trư ng, Qu c phòng; - H ND, UBND thành ph Hà N i và các t nh: Vĩnh Phúc, B c Ninh, Hưng Yên, H i Dương, Hà Nam, Hòa Bình; Hoàng Trung H i - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTTH, KGVX, P; - Lưu Văn thư, KTN (6b).
Đồng bộ tài khoản