Quyết định số 702/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 702/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 702/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng chống bệnh, dịch lở mồm long móng ở gia súc và cúm gia cầm do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 702/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 702/2006/Q -UBND B c Ninh, ngày 22 tháng 05 năm 2006 QUY T NNH V/V THÀNH L P BAN CH O CÔNG TÁC PHÒNG CH NG B NH, DNCH L M M LONG MÓNG GIA SÚC VÀ CÚM GIA C M. CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c lu t t ch c H ND và UBND ngày 26.11.2003, Xét ngh s 401/CV-NN ngày 18.5.2006 c a s Nông nghi p và phát tri n nông thôn v vi c thành l p ban ch o phòng ch ng b nh, d ch l m m long móng gia súc và cúm gia c m, QUY T NNH : i u 1. Thành l p Ban ch d o phòng ch ng b nh, d ch l m m long móng gia súc và cúm gia c m g m các ông (bà) có tên sau: 1.Ông Tr n Văn Tuý - Phó Ch t ch UBND t nh, làm Trư ng Ban. 2.Ông Nguy n H u Thành - Giám c s Nông nghi p và phát tri n nông thôn, làm phó Ban thư ng tr c. 3. Ông Nguy n Phương Thu c - Giám c s Y t , làm phó Ban. 4. Ông Nguy n H u Trư ng - Phó giám c s Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, làm phó Ban. 5. Ông Nguy n Qu c Chung - Phó giám c s Tài chính, làm U viên. 6. Ông Nguy n H u Ti n - Phó giám c s Tài nguyên và môi trư ng, làm U viên. 7. Ông Nguy n Kiên - Phó giám c Công an t nh, làm U viên. 8. Ông Dương Văn Ban - Phó Ch t ch UBND huy n T Sơn, làm U viên. 9. Bà Nguy n Th Vinh - Phó Ch t ch UBND huy n Tiên Du, làm U viên. 10. Ông Nguy n Tu n Anh - Phó Ch t ch UBND huy n Yên Phong, làm U viên. 11. Ông Nguy n Xuân Thu - Phó Ch t ch UBND huy n Qu Võ, làm U viên.
  2. 12. Ông Dương Xuân Thoa - Phó Ch t ch UBND thành ph B c Ninh, làm U viên. 13. Ông Vương Văn Ngh - Phó Ch t ch UBND huy n Thu n Thành, làm U viên. 14. Ông Nguy n Văn Thi - Phó Ch t ch UBND huy n Luong Tài, làm U viên. 15. Ông Nguy n Xuân Quang - Phó Ch t ch UBND huy n Gia Bình, làm U viên. 16. Ông Hoàng ình D u - Chi c c trư ng Chi c c qu n lý th trư ng, làm U viên. 17. Ông Nguy n Nhân Lưng - Chi c c trư ng chi c c thú y, làm U viên. i u 2. Ban ch o có nhi m v ch o toàn di n công tác phòng b ng d ch l m m long móng gia súc và cúm gia c m trên a bàn t nh. i u 3. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, các s , Ban, Ngành tr c thu c UBND t nh, Ch t ch UBND các huy n, thành ph ; các ông (bà) có tên t i di u 1 căn c quy t nh thi hành./. CH TNCH Nguy n Công Ng
Đồng bộ tài khoản