Quyết định số 71/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 71/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 71/2005/qđ-ub', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 69/2005/Q -UB Hà N i, ngày 13 tháng 05 năm 2005 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CH GI I Ư NG TUY N Ư NG VÀNH AI 2 KÉO DÀI T C U NH T TÂN N QU C L 3, T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 1 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xay d ng; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q - TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; (Căn c Quy t nh s : 106/2000/Q -UB ngày 12/12/2000 c a UBND Thành ph Hà N i phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n ông Anh t l 1/5000 (ph n S d ng t và Giao thông); Công văn s 1111/CP – CN ngày 12/8/2004 c a Th Tư ng Chính Ph v vi c Thông qua các n i dung kinh t – k thu t ch y u c a Báo cáo nghiên c u ti n kh thi d án c u Nh t Tân và tuy n ư ng hai u c u; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc t i công văn s 332/ QHKT - P2 ngày 28 tháng 2 năm 2005, QUY T NNH i u I: Phê duy t ch gi i ư ng tuy n ư ng Vành ai 2 kéo dài t c u Nh t Tân n qu c l 3, t l 1/500 do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p, ư c S Quy ho ch Ki n trúc T.P Hà N i thNm nh, ch p thu n ngày 28 tháng 2 năm 2005, v i n i dung ch y u như sau: 1. a i m: - i m u tuy n: u phía B c c u Nh t Tân. - i m cu i tuy n: T i ngã tư giao v i ư ng tr c th tr n huy n ông Anh (ngã tư bi n th ). -Tuy n ư ng i qua a bàn các xã Vĩnh Ng c, Tiên Dương và th tr n ông Anh - huy n ông Anh v i chi u dài kho ng 4,3km. 2. Hư ng tuy n:
  2. o n tuy n xu t phát t u phía B c c u Nh t Tân, theo hư ng Nam - B c, giao v i qu c l Thăng Long hi n có và tuy n ư ng C u Chui - ông Trù – Vân Trì (qu c l 5 kéo dài) t i phía Tây B c thôn Ng c Chi - xã Vĩnh Ng c, t ó tuy n chuy n sang hư ng Tây Nam - ông B c, i c t qua sông Thi p và nh p v i qu c l 3 hi n có t i phía Tây th tr n ông Anh. 3. C p h ng ư ng: ư ng chính thành ph . 4. M t c t ngang: Tuy n ư ng có m t c t ngang r ng B =70m, B =90m và B =97 ¸ 99m áp d ng cho t ng o n như sau: a) o n tuy n t c u Nh t Tân n v trí nh p vào qu c l 3 hi n nay: M t c t ngang i n hình r ng 70m (m t c t 1-1). Bao g m: + Hai d i xe cơ gi i chính: 2x12,25m = 24,5m. + Hai làn xe buýt r ng:2x4,25m = 8,5m + Hai d i xe thô sơ: 2x(5,5¸7)m = 11m ¸14m. + Hành lang dành cho tuy n ư ng s t ô th k t h p d i phân cách trung tâm r ng 5m. + Hai d i phân cách gi a ph n ư ng xe cơ gi i chính và làn xe buýt: 2x0,5m = 1m. + D i phân cách gi a làn xe buýt và d i xe thô sơ r ng 2x(0,5¸2)m = 1m¸4m. + Hè hai bên: 2x8m = 16m. b) o n tuy n t v trí nh p vào qu c l 3 n ngã tư bi n th ông Anh: M t c t ngang ư ng m b o có s làn xe, hành lang ư ng s t ô th , hè và các d i phân cách như m t c t 70m và b sung thành ph n mương thoát nư c, t n d ng toàn b m t b ng ư ng a phương hi n có phía ông. B r ng toàn b c a m t c t ngang t 90 n 99m. Chi ti t c u t o m t c t ngang t ng o n c a tuy n ư ng s ư c xác nh c th khi duy t d án nghiên c u kh thi. 5. Ch gi i ư ng : - Ch gi i ư ng ư c xác nh trên cơ s tim ư ng, m t c t ngang i n hình, các thông s k thu t và i u ki n ghi trên b n v . Trong ó ch gi i ư ng c a o n có m t c t ngang r ng 90m n 99m cơ b n trùng v i nhà ã có d c phía ông ư ng (th hi n trên b n v t l 1/500 ư c xác nh n kèm theo quy t nh này).
  3. - Tim tuy n ư ng i qua các i m : A, B, C, D ư c xác nh b ng to có k t h p v i các thông s k thu t ghi trên b n v . 4. Các nút giao thông trên tuy n: Trên tuy n có 3 nút giao thông khác m c là: - Nút Vĩnh Ng c giao v i tuy n ư ng C u Chui - ông – Trù – Vân Trì (qu c l 5 kéo dài). - Nút giao v i ê T H ng ( u c u phía B c c u Nh t Tân). - Nút giao v i tuy n ư ng quy ho ch r ng 50m phía Nam th tr n ông Anh. Ch gi i các nút giao thông khác c t này s ư c xác nh theo d án và thi t k nút ư c c p có thNm quy n phê duy t. Các nút giao thông khác t ch c giao b ng. i u II: - Giao S quy ho ch Ki n trúc căn c h sơ ch gi i ư ng ư c duy t t i quy t nh này, phê duy t thi t k c m m c, t ch c c m m c ch gi i ư ng , bàn giao h sơ và m c gi i cho UBND huy n ông Anh công b công khai cho các t ch c và nhân dân bi t, th c hi n. - Giao Ch t ch UBND huy n ông Anh ch u trách nhi m t ch c qu n lý m c gi i sau khi ư c bàn giao, qu n lý vi c xây d ng theo úng ch gi i ư ng và quy ho ch ư c duy t, ki m tra x lý các trư ng h p xây d ng vi ph m quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. i u III: - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. - Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Xây d ng, Tài chính ; Ch t ch U ban nhân dân huy n ông Anh, Ch t ch U ban nhân dân các xã Vĩnh Ng c, Tiên Dương và Ch t ch UBND th tr n ông Anh có tuy n ư ng i qua, các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH
  4. Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản