Quyết định số 71/2006/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
4
download

Quyết định số 71/2006/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71/2006/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cụm phà Vàm Cống do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71/2006/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S :71/2006/ QĐ-BTC Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C QUY Đ NH M C THU, CH Đ THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ QUA C M PHÀ VÀM C NG B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh đ nh s 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Sau khi có ý ki n c a B Giao thông V n t i t i Công văn s 2328/BGTVT-TC ngày 26/4/2006, ý ki n c a U ban nhân dân t nh An Giang t i công văn s 3440/UBND-TH ngày 30/10/2006, U ban nhân dân t nh Vĩnh Long t i công văn s 721/SCT ngày 12/10/2006, U ban nhân dân t nh Ti n Giang t i công văn s 1506/STC-NS ngày 06/10/2006 v vi c đi u ch nh phí qua các phà thu c C m phà Vàm C ng; Theo đ ngh c a V trư ng V Chính sách Thu , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Bi u m c thu phí qua c m phà Vàm C ng g m các phà: Vàm C ng, M L i, Đình Khao và Trà Ôn. Đi u 2. Đ i tư ng n p phí đư c quy đ nh c th t i Bi u m c phí là các khách qua phà bao g m: khách đi b , khách mang vác hàng hoá, khách đi u khi n phương ti n giao thông, v n t i và các khách có nhu c u thuê bao c chuy n phà. Đi u 3. Vi c mi n, gi m phí qua c m phà Vàm C ng đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 6, Đi u 1 c a Ngh đ nh s 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và L phí. Đi u 4. Vi c qu n lý và s d ng phí qua c m phà Vàm C ng th c hi n theo ch đ hi n hành v qu n lý và s d ng phí qua phà. Đi u 5. 1. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh c a Quy t đ nh này đ u b bãi b . 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c đ ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh v B Tài chính đ nghiên c u, hư ng d n, b sung./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Văn phòng Trung ương TH TRƯ NG và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát nhân dân T i cao; - Toà án nhân dân T i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ;
  2. - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; Trương Chí Trung - U ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho b c Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các đơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, V CST (CST3). BI U M C THU PHÍ QUA C M PHÀ VÀM C NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 71 /2006/QĐ-BTC ngày 12 /12/2006 c a B trư ng B Tài chính) M c thu Stt Đ i tư ng thu Đơn v tính Phà Vàm Phà M Phà Đình Phà Trà C ng L i Khao Ôn 1 Khách đi b đ ng/lư t 500 500 500 500 2 Khách đi b mua vé tháng đ ng/tháng 10.000 10.000 10.000 10.000 3 Khách đi xe đ p đ ng/lư t 1.000 1.000 1.000 1.000 4 Khách đi xe đ p mua vé tháng đ ng/tháng 20.000 20.000 20.000 20.000 5 Xe môtô hai bánh, xe g n máy đ ng/lư t 3.000 2.000 2.500 2.000 hai bánh và các lo i xe tương t 6 Xe môtô hai bánh, xe g n máy đ ng/tháng 75.000 40.000 50.000 40.000 hai bánh và các lo i xe tương t mua vé tháng 7 Xe môtô ba bánh, xe lôi, xe ba đ ng/lư t 4.000 3.000 3.000 2.500 gác và các lo i xe tương t 8 Xe dư i 12 gh ng i, xe lam đ ng/lư t 12.000 12.000 12.000 10.000 và các lo i xe tương t 9 Xe khách t 12 gh đ n dư i đ ng/lư t 22.000 20.000 20.000 15.000 15 gh ng i 10 Xe khách t 15 gh đ n dư i đ ng/lư t 30.000 25.000 25.000 20.000 30 gh ng i 11 Xe khách t 30 gh đ n dư i đ ng/lư t 35.000 30.000 30.000 25.000 50 gh ng i 12 Xe khách t 50 gh ng i tr đ ng/lư t 40.000 35.000 35.000 30.000 lên 13 Xe ch hàng tr ng t i dư i 3 đ ng/lư t 20.000 15.000 15.000 15.000 t n 14 Xe ch hàng tr ng t i t 3t n đ ng/lư t 25.000 20.000 20.000 20.000 đ n dư i 5 t n 15 Xe ch hàng tr ng t i t 5t n đ ng/lư t 45.000 25.000 25.000 25.000 đ n dư i 10 t n 16 Xe ch hàng tr ng t i t 10 t n đ ng/lư t 60.000 35.000 35.000 35.000 đ n dư i 15 t n 17 Xe ch hàng tr ng t i t 15 t n đ ng/lư t 80.000 60.000 60.000 đ n dư i 18 t n và xe tr hàng
  3. M c thu Stt Đ i tư ng thu Đơn v tính Phà Vàm Phà M Phà Đình Phà Trà C ng L i Khao Ôn b ng container 20 feets 18 Xe ch hàng tr ng t i t 18 t n đ ng/lư t 100.000 80.000 80.000 tr lên và xe tr hàng b ng container 40 feets 19 Thuê c chuy n phà lo i 16 đ ng/chuy n 50.000 t n 20 Thuê c chuy n phà lo i 60 đ ng/chuy n 150.000 150.000 t n 21 Thuê c chuy n phà lo i 100 đ ng/chuy n 300.000 200.000 200.000 t n 22 Thuê c chuy n phà lo i 200 đ ng/chuy n 500.000 400.000 400.000 t n
Đồng bộ tài khoản