Quyết định số 71/2007/QĐ-BNN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định số 71/2007/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71/2007/QĐ-BNN về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71/2007/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******* S : 71/2007/QĐ-BNN Hà N i, ngày 06 tháng 8 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH TRÌNH T , TH T C TH NGHI M, KH O NGHI M THU C THÚ Y B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh Thú y s 1 8 / 2 0 0 4 / P L - U B T V Q H 1 1 , n g à y 2 9 / 4 / 2 0 0 4 ; Căn c N g h đ n h s 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Thú y; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Thú y, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh trình t , th t c th nghi m, kh o nghi m thu c thú y”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo Chính ph . Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Thú y, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , Cơ quan ngang B có liên quan; - Công báo Chính ph , Website Chính ph ; - S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành ph ; - Chi c c Thú y các t nh, thành ph ; Bùi Bá B ng - C c Ki m tra văn b n, B Tư pháp; - V Pháp ch , B Nông nghi p và PTNT; - Lưu VT, C c Thú y. QUY Đ NH TRÌNH T , TH T C TH NGHI M, KH O NGHI M THU C THÚ Y (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 71/2007/QĐ-BNN ngày 06 tháng 8 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy đ nh này quy đ nh v trình t , th t c th nghi m, kh o nghi m thu c thú y, v c xin, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y (sau đây g i là thu c thú y). Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng T ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c có ho t đ ng nghiên c u, s n xu t, kinh doanh, nh p kh u, th nghi m, kh o nghi m thu c thú y trong lãnh th Vi t Nam ph i tuân theo quy đ nh này và nh ng quy đ nh c a các văn b n pháp lu t khác có liên quan. Đi u 3. Gi i thích t ng
 2. Trong quy đ nh này các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Thu c thú y là nh ng ch t ho c h p ch t có ngu n g c t đ ng v t, th c v t, vi sinh v t, khoáng ch t, hóa ch t đư c dùng đ phòng b nh, ch n đoán b nh, ch a b nh ho c đ ph c h i, đi u ch nh, c i thi n các ch c năng c a cơ th đ ng v t, bao g m dư c ph m, hóa ch t, v c xin, hoocmon, m t s ch ph m sinh h c khác và m t s vi sinh v t dùng trong thú y. 2. Thu c thú y m i là thu c có công th c bào ch ch a thành ph n ho t ch t m i, thu c có s k t h p m i c a các ho t ch t, thu c có d ng bào ch m i, thu c có ch đ nh m i, thu c có đư ng dùng m i. 3. Ho t ch t m i là ho t ch t l n đ u xu t hi n trên th trư ng Vi t Nam. 4. Th nghi m thu c thú y là vi c dùng th thu c thú y chưa có trong Danh m c thu c thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam, Danh m c ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam (sau đây g i là Danh muc thu c thú y đư c phép lưu hành) đ xác đ nh các đ c tính, hi u l c, đ an toàn c a thu c thú y trên m t s đ ng v t t i cơ s th nghi m. 5. Kh o nghi m thu c thú y là vi c ki m tra, xác đ nh các đ c tính, hi u l c, đ an toàn c a m u thu c thú y do nư c ngoài s n xu t khi đăng ký nh p kh u l n đ u vào Vi t Nam trên m t s đ ng v t t i cơ s kh o nghi m. Đi u 4. Các trư ng h p thu c thú y ph i th nghi m, kh o nghi m 1. Các trư ng h p ph i th nghi m Thu c thú y m i đư c s n xu t trong nư c khi đăng ký lưu hành ho c thu c đã có trong Danh m c thu c thú y đư c phép lưu hành nhưng có nh ng thay đ i theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 58 Ngh đ nh s 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 c a Chính Ph hư ng d n chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Thú y ( sau đây g i là Ngh đ nh s 33). 2. Các trư ng h p ph i kh o nghi m Thu c thú y do nư c ngoài s n xu t chưa có trong Danh m c thu c thú y đư c phép lưu hành khi đăng ký nh p kh u l n đ u vào Vi t Nam ho c thu c đã có trong Danh m c thu c thú y đư c phép lưu hành nhưng có nh ng thay đ i theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 58 Ngh đ nh s 33. Chương 2: TRÌNH T , TH T C TH NGHI M, KH O NGHI M THU C THÚ Y Đi u 5. Trình t , th t c th nghi m, kh o nghi m thu c thú y Vi c th nghi m, kh o nghi m thu c thú y đư c th c hi n theo trình t sau: 1. L p h sơ th nghi m, kh o nghi m thu c thú y. 2. T ch c th m đ nh, thông báo k t qu và ban hành Quy t đ nh th nghi m, kh o nghi m thu c thú y. 3. Th c hi n h p đ ng và đ cương th nghi m, kh o nghi m thu c thú y gi a cơ s có thu c v i cơ s th nghi m, kh o nghi m. 4. Xét công nh n k t qu th nghi m, kh o nghi m thu c thú y, trình H i đ ng khoa h c chuyên ngành thu c thú y c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xét, duy t b sung vào Danh m c thu c thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam. Đi u 6. H sơ th nghi m, kh o nghi m thu c thú y 1. T ch c, cá nhân có thu c thú y th nghi m, kh o nghi m ph i l p h sơ bao g m: a) Gi y đăng ký th nghi m, kh o nghi m thu c thú y (ph l c1) kèm danh m c các lo i thu c th nghi m, kh o nghi m; b) H sơ k thu t c a t ng lo i thu c th nghi m, kh o nghi m đư c làm theo quy đ nh t i Đi u 8 Chương II Quy t đ nh s 10/2006/QĐ-BNN, ngày 10/02/2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy đ nh th t c đăng ký s n xu t, nh p kh u, lưu hành thu c thú y, nguyên li u làm thu c thú y, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y; c) Phi u Ki m nghi m c a Trung tâm Ki m nghi m thu c thú y Nhà nư c, ghi rõ k t qu : "Thu c đ t tiêu chu n dùng trong thú y"; d) H p đ ng th nghi m, kh o nghi m (ph l c 2);
 3. Trư ng h p bên có thu c có cơ s đ đi u ki n đ th nghi m, kh o nghi m thì không c n h p đ ng nhưng ph i có ý ki n c a đơn v giám sát. e) Đ cương th nghi m, kh o nghi m; f) Ch ng ch hành ngh th nghi m, kh o nghi m thu c thú y c a ch ho c ngư i ph trách k thu t cơ s th nghi m, kh o nghi m do C c Thú y c p. 2. H sơ th nghi m, kh o nghi m thu c thú y đư c vi t b ng ti ng Vi t và g i v C c Thú y 02 b . Đi u 7. H p đ ng th nghi m, kh o nghi m thu c thú y H p đ ng th nghi m, kh o nghi m thu c thú y đư c ký gi a bên có thu c v i bên th nghi m, kh o nghi m trên cơ s tho thu n gi a hai bên v các n i dung th nghi m, kh o nghi m thu c và các v n đ có liên quan khác. Vi c th nghi m, kh o nghi m thu c thú y ph i đư c th c hi n thông qua h p đ ng. Bên có thu c ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v đ an toàn và ch t lư ng c a s n ph m th nghi m, kh o nghi m. Đi u 8. Th m đ nh h sơ th nghi m, kh o nghi m thu c thú y và th i h n tr l i. 1. Trong ph m vi 45 ngày làm vi c, k t khi nh n đư c h sơ h p l , C c Thú y có trách nhi m: a) Th m đ nh h sơ, tr l i cho cơ s có thu c th nghi m, kh o nghi m; b) Phân công đơn v giám sát ti n hành th m đ nh đi u ki n v sinh thú y cơ s th nghi m, kh o nghi m và đ cương th nghi m, kh o nghi m; c) Ban hành Quy t đ nh th nghi m, kh o nghi m trên cơ s báo cáo k t qu th m đ nh đi u ki n v sinh thú y cơ s th nghi m, kh o nghi m và đ cương th nghi m, kh o nghi m c a đơn v giám sát. Cơ s có thu c th nghi m, kh o nghi m có trách nhi m cung c p thông tin b sung khi có yêu c u. Th i gian ch đ i cung c p thông tin b sung không đư c tính vào th i gian th m đ nh h sơ. 2. C c Thú y có trách nhi m tr l i cơ s có thu c th nghi m, kh o nghi m b ng văn b n, nêu rõ lý do n u không ban hành Quy t đ nh th nghi m, kh o nghi m. Đi u 9. N i dung Quy t đ nh th nghi m, kh o nghi m thu c thú y 1. N i dung Quy t đ nh th nghi m, kh o nghi m thu c thú y bao g m: a) Tên cơ s có thu c th nghi m, kh o nghi m; b) Tên cơ s th nghi m, kh o nghi m; c) Đ a đi m ti n hành; d) Tên thu c; đ) Th i h n th nghi m, kh o nghi m; e) Quy mô: bao g m loài đ ng v t, s lư ng, tính bi t, l a tu i; f) Các ch tiêu th nghi m, kh o nghi m; g) Trách nhi m c a cơ s có thu c và cơ s th nghi m, kh o nghi m; h) Trách nhi m c a đơn v thú y chuyên ngành giám sát th nghi m, kh o nghi m. 2. Sau khi có Quy t đ nh th nghi m, kh o nghi m, cơ s có thu c g i đơn v giám sát th nghi m, kh o nghi m 01 b và cơ s th nghi m, kh o nghi m 01 b . Đi u 10. Đi u ki n đ i v i cơ s th nghi m, kh o nghi m Cơ s th nghi m, kh o nghi m ph i đáp ng nh ng đi u ki n sau: 1. Đ m b o các đi u ki n v sinh thú y theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 55 c a Ngh đ nh 33; 2. Có đ cơ s v t ch t k thu t, chu ng tr i và các loài đ ng v t đ th nghi m, kh o nghi m; 3. Ch ho c ngư i ph trách k thu t c a cơ s th nghi m, kh o nghi m ph i có ch ng ch hành ngh do C c Thú y c p. 4. Cơ s th nghi m, kh o nghi m thu c thú y ph i đư c cơ quan thú y có th m quy n th m đ nh các đi u ki n nêu t i các Kho n 1,2,3 c a Đi u này và đư c C c Thú y công nh n.
 4. Đi u 11. Yêu c u đ i v i đ ng v t th nghi m, kh o nghi m 1. Có loài, tính bi t, l a tu i, tr ng lư ng phù h p v i ch đ nh s d ng thu c. 2. Kh e m nh v lâm sàng. 3. Không có kháng th tương ng v i lo i v c xin, ch ph m sinh h c đư c th nghi m, kh o nghi m. Chương 3: N I DUNG TH NGHI M, KH O NGHI M Đi u 12. Ch tiêu th nghi m, kh o nghi m thu c thú y d ng hoá dư c, hoá ch t 1. Ch tiêu an toàn: a) Đ i v i các loài đ ng v t đư c ch đ nh s d ng thu c. b) Đ i v i ngư i s d ng thu c, ngư i tiêu dùng s n ph m ngu n g c đ ng v t (áp d ng v i thu c m i do nhà s n xu t t nghiên c u). 2. Ch tiêu hi u l c: Đ i v i các loài đ ng v t đư c ch đ nh s d ng thu c. a) Th tr ng c a đ ng v t sau khi th nghi m, kh o nghi m b) T l đ ng v t kh i b nh sau khi th nghi m, kh o nghi m 3. Các ch tiêu k thu t khác (nêu trong h sơ đăng ký lưu hành). Đi u 13. Quy mô và th i gian th nghi m, kh o nghi m thu c thú y d ng hoá dư c, hoá ch t 1. Quy mô th nghi m, kh o nghi m a) S lư ng đ ng v t th nghi m, kh o nghi m: - Gia c m: t 200 đ n 300 con; - L n: t 20 đ n 50 con; - Trâu, bò, dê, c u, ng a: t 10 đ n 20 con; - Thú c nh: t 10 đ n 20 con. b) Trong t ng trư ng h p c th vi c xác đ nh s lư ng đ ng v t th nghi m, kh o nghi m và s huy t thanh ph i l y ki m tra đ có k t qu tin c y v th ng kê s đư c qui đ nh c th trong quy t đ nh th nghi m, kh o nghi m. 2. Th i gian th nghi m, kh o nghi m đư c xác đ nh đ i v i t ng lo i thu c, hoá ch t. Đi u 14. Ch tiêu th nghi m, kh o nghi m v c xin, ch ph m sinh h c 1. Ch tiêu an toàn. a) Đ i v i các loài đ ng v t đư c ch đ nh s d ng v c xin, ch ph m sinh h c; b) Đ i v i ngư i s d ng v c xin, ch ph m sinh h c; c) Đ i v i s c kh e ngư i tiêu dùng s n ph m ngu n g c đ ng v t. 2. Ch tiêu hi u l c: Đ i v i các loài đ ng v t đư c ch đ nh s d ng v c xin, ch ph m sinh h c. a) T l đ ng v t có kháng th sau khi tiêm v c xin; b) T l b o h ; 3. Các ch tiêu k thu t khác (nêu trong h sơ đăng ký lưu hành). Đi u 15. Quy mô và th i gian th nghi m, kh o nghi m v c xin, ch ph m sinh h c 1. Quy mô th nghi m, kh o nghi m a) S lư ng đ ng v t th nghi m, kh o nghi m: - Gia c m: t 200 đ n 500 con; - L n: t 20 đ n 50 con;
 5. - Trâu, bò, dê, c u: t 20 đ n 50 con; - Ng a: t 10 đ n 20 con; - Chim, thú c nh: t 10 đ n 20 con. b) Trong t ng trư ng h p c th , vi c xác đ nh s lư ng đ ng v t th nghi m, kh o nghi m và s huy t thanh ph i l y ph c v ki m tra kháng th đ có k t qu tin c y v th ng kê s đư c qui đ nh c th trong quy t đ nh th nghi m, kh o nghi m. c) Đ i v i v c xin cúm gia c m m i ô chu ng ph i có 1% đ ng v t c nh báo không tiêm v c xin. 2. Th i gian th nghi m, kh o nghi m đư c xác đ nh đ i v i t ng lo i v c xin, ch ph m sinh h c. Đi u 16. Báo cáo k t qu th nghi m, kh o nghi m Cơ s có thu c th nghi m, kh o nghi m ph i báo cáo C c Thú y k t qu th nghi m, kh o nghi m ch m nh t sau 15 ngày, k t ngày k t thúc quá trình th nghi m, kh o nghi m. Báo cáo ph i căn c vào đ cương th nghi m, kh o nghi m, bao g m nh ng n i dung nêu t i ph l c 3 và ph i có xác nh n c a đơn v giám sát. Chương 4: TRÁCH NHI M C A CÁC BÊN LIÊN QUAN Đi u 17. Trách nhi m c a cơ s có thu c th nghi m, kh o nghi m 1. Đ xu t đ a đi m và xây d ng đ cương th nghi m, kh o nghi m. 2. Ký h p đ ng th nghi m, kh o nghi m thu c thú y v i cơ s th nghi m, kh o nghi m và th c hi n đ y đ nh ng đi u kho n c a h p đ ng đã ký. 3. Th c hi n đúng các n i dung ghi trong quy t đ nh th nghi m, kh o nghi m. Trong trư ng h p có thay đ i b t kỳ n i dung nào trong quy t đ nh ph i báo cáo C c Thú y b ng văn b n nêu rõ lý do và ch đư c ti p t c th nghi m, kh o nghi m n u đư c s đ ng ý c a C c Thú y. 4. Đánh giá trung th c k t qu th nghi m, kh o nghi m và làm báo cáo th nghi m, kh o nghi m thu c thú y g i C c Thú y. 5. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a báo cáo k t q a th nghi m, kh o nghi m thu c thú y. Đi u 18. Trách nhi m c a cơ s th nghi m, kh o nghi m 1. Th c hi n nghiêm ch nh h p đ ng đã ký v i bên có thu c th nghi m, kh o nghi m. 2. Đánh giá trung th c k t qu th nghi m, kh o nghi m và ph i h p v i cơ s có thu c làm báo cáo th nghi m, kh o nghi m thu c thú y g i C c Thú y 3. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a báo cáo k t q a th nghi m, kh o nghi m thu c thú y. Đi u 19. Trách nhi m c a Chi c c Thú y các t nh, thành ph tr c thu c trung ương 1. Th m đ nh các đi u ki n th nghi m, kh o nghi m thu c thú y nêu t i các Kho n 1,2,3 Đi u 10 c a b n Quy đ nh này và báo cáo k t qu v C c Thú y. 2. Giám sát quá trình th nghi m, kh o nghi m dư c ph m, hoá ch t dùng trong thú y theo Quy t đ nh c a C c Thú y. 3. Xác nh n báo cáo k t qu th nghi m, kh o nghi m. Đi u 20. Trách nhi m c a các đơn v tr c thu c C c Thú y 1. Th m đ nh các đi u ki n th nghi m, kh o nghi m thu c thú y nêu t i các Kho n 1,2,3 Đi u 10 c a b n Quy đ nh này và báo cáo k t qu v C c Thú y. 2. Giám sát quá trình th nghi m, kh o nghi m dư c ph m, v c xin, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y theo Quy t đ nh c a C c Thú y. 3. Xác nh n báo cáo k t qu th nghi m, kh o nghi m. Đi u 21. Trách nhi m c a C c Thú y
 6. 1. Hư ng d n các t ch c, cá nhân đăng ký, th c hi n vi c th nghi m, kh o nghi m thu c thú y theo đúng quy đ nh hi n hành. 2. Th m đ nh, đánh giá h sơ và ban hành Quy t đ nh th nghi m, kh o nghi m thu c thú y. 3. Đánh giá k t qu th nghi m, kh o nghi m thu c thú y, trình H i đ ng chuyên ngành c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xét, duy t b sung vào Danh m c thu c thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam. Chương 5: T CH C TH C HI N Đi u 22. C c trư ng C c Thú y, Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy đ nh này./.
 7. PH L C 1: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc GI Y ĐĂNG KÝ TH NGHI M, KH O NGHI M THU C THÚ Y (Đ a danh), ngày.......tháng......năm.......... Kính g i: C c Thú y - B Nông nghi p & Phát tri n nông thôn Cơ s đăng ký th nghi m, kh o nghi m thu c thú y:..................................... Đ a ch : S đi n tho i Cơ s th nghi m, kh o nghi m thu c thú y:................................... Đ a ch : S đi n tho i Đ ngh đư c th nghi m, kh o nghi m các lo i thu c (v c xin…) sau: T Lo i đ ng v t (1) và Lo i đ ng v t (2) và Lo i đ ng v t T quy mô kh o quy mô kh o (3) và quy Tên Thành ph n và Các ch nghi m nghi m mô KN thu c đư ng dùng tiêu Ghi thú y thu c đăng ký chú th Loài S lư ng Loài S lư ng ....... nghi m, kh o ...... ....... nghi m . thành đư ng đ c cái đ c cái ph n dùng 1 … … 2 …. …. 3 ….. ….. a) Th i gian d ki n b t đ u: b) Th i gian d ki n k t thúc: c) Đ a đi m: d) N i dung th nghi m, kh o nghi m: - Hi u l c - An toàn - Các ch tiêu khác. Chúng tôi cam k t ch p hành đúng các quy đ nh c a Nhà nư c v th nghi m, kh o nghi m thu c thú y. H sơ kèm theo: Đ I DI N - H p đ ng th nghi m, kh o nghi m Ký và đóng d u - Đ cương th nghi m, kh o nghi m - H sơ k thu t (theo H sơ đăng ký) - Các gi y t khác có liên quan
 8. Ghi chú : * Ghi rõ bên c nh tên thu c cá ký hi u (sx) cho đăng ký s n xu t m i; (nk) Cho đăng ký nh p kh u; (nc) cho thu c trong chương trình nghiên c u c p Nhà nư c đã đư c B Nông nghi p và PTNT cho phép s n xu t th ; (tdk) cho thu c đã đư c c p đăng ký s n xu t nhưng xin phép thay đ i v công th c, thành ph n, d ng thu c, tiêu chu n ch t lư ng.
 9. PH L C 2: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc H P Đ NG TH NGHI M, KH O NGHI M THU C THÚ Y S :.............HĐTN, KN (Đ a danh)., ngày.......tháng......năm.......... Bên A: Bên có thu c thú y th nghi m, kh o nghi m Đ i di n: ông/bà Ch c v : Đ a ch : S đi n tho i: S Fax: Bên B: Bên nh n th nghi m, kh o nghi m Đ i di n: ông/bà Ch c v : Đ a ch : S đi n tho i: S Fax: Sau khi th o lu n k v các n i dung nêu trong đ cương th nghi m, kh o nghi m thu c thú y, hai bên cùng nh t trí ký k t H p đ ng bao g m nh ng đi u kho n sau: I- Các s n ph m thu c thú y th nghi m, kh o nghi m: T Lo i đ ng v t (1) và Lo i đ ng v t (2) và Lo i đ ng T quy mô TN, KN quy mô TN, KN v t (3) và Tên Thành ph n và Các ch quy mô TN, thu đư ng dùng tiêu th KN Ghi c thú thu c nghi m, Loài S lư ng Loài S lư ng chú y kh o ....... nghi m ....... ...... . thành đư ng đ c cái đ c cái ph n dùng 1 … … 2 …. …. 3 ….. ….. 1. Th i gian d ki n b t đ u: 2. Th i gian d ki n k t thúc: 3. Đ a đi m: 4. N i dung th nghi m, kh o nghi m: - Hi u l c - An toàn - Các ch tiêu khác. II- Trách nhi m c a m i bên: 1. Trách nhi m c a bên A: - Cung c p đ y đ thu c thú y trong su t quá trình th nghi m, kh o nghi m.
 10. - C cán b k thu t ph i h p cùng v i bên B ti n hành và theo dõi trong su t quá trình th nghi m, kh o nghi m . - Cùng bên B th ng nh t gi i quy t nh ng s c có th x y ra trong quá trình th nghi m, kh o nghi m. - Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính an toàn và hi u qu c a các s n ph m thu c th nghi m và b i thư ng trong trư ng h p x y ra t n th t do th nghi m, kh o nghi m thu c thú y. - Thanh toán m i phí t n trong quá trình th nghi m, kh o nghi m thu c Các th a thu n khác v trách nhi m bên A: + + - Làm báo cáo k t qu th nghi m, kh o nghi m sau khi k t thúc quá trình ki m tra theo đúng h sơ theo dõi. 2. Trách nhi m c a bên B: - Th c hi n nghi m ch nh vi c th nghi m, kh o nghi m thu c thú y theo đúng h p đ ng đã ký v i bên A: + Ch n đ ng v t th nghi m, kh o nghi m, phân nhóm. + C cán b k thu t, công nhân ph i h p th c hi n. + Giúp đ phương ti n th c hi n th nghi m, kh o nghi m trong ph m vi có th (cân, đo, c đ nh đ ng v t theo dõi k t qu ...). - Cùng bên A gi i quy t k p th i khi phát hi n nh ng s c trên đàn đ ng v t th nghi m, kh o nghi m. - Ký xác nh n trong báo cáo k t qu th nghi m, kh o nghi m. - Các th a thu n khác v trách nhi m bên B: + + III. Đi u kho n chung: Hai bên cam k t th c hi n đúng và đ y đ trách nhi m c a mình. Trong quá trình th c hi n, n u có nh ng n i dung c n thay đ i ph i có văn b n ghi nh n v i s th ng nh t c a hai bên, báo cáo C c Thú y cho phép. H p đ ng này đư c l p thành 04 b n, bên B gi 01 b n, bên A gi 01 b n, và g i: 01 b n g i đơn v giám sát; 01 b n đư c lưu trong H sơ th nghi m, kh o nghi m c a C c Thú y. Đ I DI N BÊN A Đ I DI N BÊN B Ký tên, đóng d u Ký tên, đóng d u * Ghi chú: M u ch ghi các đi u kho n c n thi t liên quan đ n th nghi m, kh o nghi m. Trong b n H p đ ng này, các đơn v có th b sung các đi u kho n phù h p.
 11. PH L C 3: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ cl p–T do – H nh phúc S :…............ (Đ a danh), ngày…..tháng…..năm…...... BÁO CÁO K T QU TH NGHI M, KH O NGHI M THU C THÚ Y 1. Tên đơn v có thu c th nghi m, kh o nghi m 2. Tên đơn v th nghi m, kh o nghi m 3. Tên đơn v giám sát th nghi m, kh o nghi m 4. H và tên Bác s thú y c a cơ s có thu c thú y tr c ti p ti n hành th nghi m, kh o nghi m. 5. H và tên ngư i (có ch ng ch hành ngh ) c a cơ s th nghi m, kh o nghi m ch u trách nhi m ph i h p trong quá trình th nghi m, kh o nghi m 6. Th i gian, đ a đi m a/ Th i gian b t đ u: b/ Th i gian k t thúc: c/ Đ a đi m: 7. M c đích, n i dung th nghi m, kh o nghi m . a/ M c đích: b/ N i dung: - N i dung th nghi m, kh o nghi m thu c thú y (an toàn, hi u l c ….) - N i dung th nghi m, kh o nghi m v c xin thú y (an toàn, hi u l c, công cư ng đ c….) 8. Nguyên v t li u: a/ Tên s n ph m: b/ Thành ph n c/ Các công d ng c a s n ph m d/ Các nguyên v t li u khác ph c v quá trình th nghi m, kh o nghi m 9. Đ ng v t th nghi m, kh o nghi m: a/ Loài, s lư ng, gi i tính, l a tu i đ ng v t th nghi m, kh o nghi m b/ Tình tr ng s c kho và k t qu các ch tiêu ki m tra kháng th c a đ ng v t trư c khi tham gia th nghi m, kh o nghi m. 10. Các phương pháp gây b nh th c nghi m trên đ ng v t (n u có) 11. Quá trình th nghi m, kh o nghi m . a/ L ch dùng thu c th nghi m, kh o nghi m trên đ ng v t b/ Loài, s lư ng, nhóm đ ng v t (tu i, gi ng, tr ng lư ng…....) đư c dùng thu c c/ Loài, s lư ng, nhóm đ ng v t (tu i, gi ng, tr ng lư ng.......) đ i ch ng không dùng thu c d/ S theo dõi (hàng ngày) s đ ng v t đư c th nghi m, kh o nghi m trong th i gian dùng thu c. đ/ S theo dõi ghi chép chi ti t s m, ch t liên quan đ n b nh mà thu c th nghi m, kh o nghi m có ch đ nh đi u tr . e/ Th i gian và s l n l y máu đ ng v t th nghi m, kh o nghi m đ xác đ nh hi u giá kháng th trong huy t thanh (ho c s lư ng đ ng v t đ tiêm cư ng đ c). f/ Các ho t đ ng có liên quan khác trong quá th nghi m, kh o nghi m 12. K t qu
 12. a/ Ch tiêu an toàn - Tình tr ng s c kho c a ngư i s d ng thu c - Tình hình s c kho , d ch b nh chung c a các nhóm đ ng v t tham gia th nghi m, kh o nghi m , s m, ch t…. ) b/ Ch tiêu hi u l c (Các công d ng c a thu c đã đư c th nghi m, kh o nghi m, s đ ng v t kh i b nh, k t qu ki m tra huy t thanh, t l b o h , ….) c/ Các k t qu khác nêu trong đ cương và h sơ đăng ký. d/ Nh ng thay đ i (n u có) trong quá trình th nghi m, kh o nghi m 13. K t lu n 14. Ý ki n, đ ngh c a các bên tham gia th nghi m, kh o nghi m. 15. Xác nh n c a đơn v giám sát Ngư i th c hi n bên A Ngư i th c hi n bên B (Ký tên, đóng d u) (Ký tên, đóng d u) Đ i di n bên A xác nh n Đ i di n bên B xác nh n (Ký tên, đóng d u) (Ký tên, đóng d u) XÁC NH N C A CƠ QUAN GIÁM SÁT (Ký tên, đóng d u) * Ghi chú: M u ch ghi các đi u kho n c n thi t liên quan đ n th nghi m, kh o nghi m, đơn v có th b sung các n i dung có liên quan khác.
Đồng bộ tài khoản