intTypePromotion=1

Quyết định số 712/2006/QĐ-UBND-BN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
61
lượt xem
5
download

Quyết định số 712/2006/QĐ-UBND-BN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 712/2006/QĐ-UBND-BN về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm tiêu Hán Quảng huyện Quế Võ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 712/2006/QĐ-UBND-BN

  1. U BAN NHÂN DÂN T NH B C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHIÃ VI T NAM NINH Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 712 /QĐ - UBND B c Ninh, ngày 25 tháng 5 năm 2006 QUY T Đ NH V/V PHÊ DUY T D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH TR M BƠM TIÊU HÁN QU NG HUY N QU VÕ. CH T CH UBND T NH B C NINH Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07.02.2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Xét báo cáo th m đ nh s 859/KH-XDCB ngày 18.11.2005 c a s K ho ch và đ u tư v vi c đ u tư xây d ng công trình tr m bơm Hán Qu ng huy n Qu Võ, QUY T Đ NH : Đi u 1. Phê duy t d án đ u tư xây d ng công trình tr m bơm tiêu Hán Qu ng huy n Qu Võ v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Tên d án: Tr m bơm tiêu Hán Qu ng huy n Qu Võ. 2. Ch đ u tư: Ban qu n lý d án S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. Đ a đi m xây d ng: K37+990 đê t Đu ng thu c xã Hán Qu ng huy n Qu Võ. Di n tích chi m đ t: 205.426m2. Trong đó di n tích vĩnh vi n 180.576m2, di n tích t m th i 24.850m2. 4. Nhi m v c a công trình: Tiêu cho 1.920 ha đ t t nhiên. Trong đó có 1.557 ha đ t canh tác c a các xã: Hán Qu ng, Nam Sơn huy n Qu Võ và m t ph n thu c các xã: L c V , H p Lĩnh, Tân Chi huy n Tiên Du. 5. Quy mô đ u tư - gi i pháp xây d ng: Công trình c p IV, t n su t thi t k tư i P = 75%, t n su t thi t k tiêu P = 10%, h s tiêu thi t k q = 4,9 l/s/ha. Gi i pháp thi t k và các thông s ch y u c a phương án ch n là: Phương án IVa - V trí 2 c th như sau: 5.1. Khu đ u m i tr m bơm. 5.1.1. Nhà máy bơm: Theo ki u kh i t ng, chia làm 2 t ng. + T ng trên: Là nhà tr m có kích thư c 29,75x7,2m, k t c u d ng khung c t BTCT ch u l c, tư ng xây VXM mác 50. + T ng dư i: Là bu ng hút chia làm 5 ngăn, k t c u b ng BTCT.
  2. Lưu lư ng tiêu thi t k 9,4 m3/s, ki u lo i máy bơm liên doanh tr c đ ng, cao trình m c nư c thi t k b hút +1,5m, cao trình m c nư c thi t k b x +8,78m, cao trình m c nư c sông Đu ng thi t k +8,58m, cao trình đáy bu ng hút thi t k -2m, cao trình đ nh b x thi t k +9,56m, cao trình sàn đ ng cơ +5m, cao đ sàn bơm +1,15m, cao trình đ m c u tr c +11,3m, cao trình tr n nhà máy +13,29m, cao đ đáy b x +4,5m, s t máy bơm 5 t máy, lưu lư ng bơm c a 1 máy 1,88m3/s, công su t đ ng cơ 250Kw, công su t tr m bi n áp 1.800KVA. 5.1.2. C ng x qua đê: Lưu lư ng thi t k Q = 9,4m3/s, kh u đ BxH= 2x1,4x2,5m, cao đ đáy +4,5, k t c u BTCT, có b trí dàn van máy đóng m ch y đi n k t h p th công, cánh c a thép. 5.1.3. C ng l y phù sa b x : Lưu lư ng thi t k Q=2,05m3/s, m c nư c l y phù sa khi m c nư c sông Đu ng t BĐ1 đ n BĐ2, kh u đ BXH=1,0x1,3m, cao trình ngư ng c ng +4,5, k t c u BTCT, có b trí dàn văn máy dóng m ch y b ng đi n k t h p th công, cánh c a thép. 5.1.4. C ng d n nư c vào kênh N6: Lưu lư ng thi t k Q=2,05m3/s, m c nư c thư ng lưu +4,25m, m c nư c h lưu +4,15m, kh u đ BxH=2x1,5m, cao trình đáy +3,05, k t c u BTCT. 5.1.5. Nhà qu n lý: Theo ki u nhà c p IV, mái b ng, đi n tích 110m2, tư ng xây g ch ch u l c, mái BTCT đ t i ch ch ng nóng b ng tôn Đông Anh, c a g nhóm III không khuôn, n n lát g ch C amic, tư ng quét vôi ve. 5.1.6. Sân, tư ng rào, đư ng n i b , cây xanh: Xây d ng sân, tư ng rào, đư ng vào khu qu n lý, trong khuôn viên khu qu n lý b trí cây xanh t o môi trư ng xanh s ch d p. 5.2. H th ng kênh và công trình trên kênh: 5.2.1. Kênh x : Dài 95m, d n lưu lư ng Q=9,4m3/s, m t c t hình thang Bk=4,5m, hk=1,68m, m=2, cao đ đáy t i đ u kênh +4,5, cơ +6,58, đ d c đáy kênh i=1x104, gia c đáy, mái, b kênh b ng đá xây. 5.2.2. Kênh d n: Dài 1.340m, chia làm 2 đo n. + Đo n 1 t K0 đ n K0+650 có: Q=8,42m3/s, m t c t hình thang m=2, Bk=7m, hk=1,9m, cao đ đáy t i đ u kênh -0,18, đ d c đáy kênh i=1x104. + Đo n 2 t K0+650 đ n Kc có: Q=9,4m3/s, m t c t hình thang m=2, Bk=7m, hk=2,01m, cao đ đáy t i b hút -0,52, đ d c đáy kênh i=1x104. Các công trình trên kênh d n g m 4 công trình: + C u máng kênh N6: T i K0+810, BxHxL=0,8x1,5x43,8m. + C ng du i đê tào khê: T i đ u kênh d n (K3+453 ngòi Tào khê) có kh u đ BxH=2x(2,8x2,3)m, cao trình đáy +0,2m. + C ng tiêu đ u kênh T3: T i K0+750, kh u đ BxH=1,2x1,2m, cao đ đáy +1,8m. + Công tiêu đ u kênh T4: T i K0+650, kh u đ BxH=1,2x1,2m, cao đ đáy +1,8m. 5.2.3. Kênh tiêu c p I: Bao g m kênh Tào khê, Ngòi Cơn Tên. B ng các ch tiêu thi t k cơ b n
  3. TT Tên kênh Dài (m) Qtk i m n Kh u đ (m) (m3/) Ngòi Tào Khê R ngCao 1 K0-K0+780 780 1,07 1,5x10-4 2,0 0,03 5.00,67 2 K0+780-K1+445 665 2,45 1,5x10-4 2,0 0,03 5.01,04 3 K1+445-K2+270 825 3,94 1,5x10-4 2,0 0,03 5.01,29 4 K2+270-K3+469 1.199 4,49 1,0x10-4 2,0 0,03 5.01,58 Ngòi Cơn Tên 1 K0+371-K0+936 565 1,12 1,0x10-4 2,0 0,03 4.00,85 2 K0+936-K1+432 946 1,85 1,0x10-4 2,0 0,03 4.01,10 3 K1+432-K3+372 1.940 3,75 1,0x10-4 2,0 0,03 5.01,44 4 K3+372-K3+818 1.446 3,915 1,0x10-4 2,0 0,03 5.01,47 5.2.4. Công trình trên kênh tiêu c p1: Làm m i, gia c , s a ch a các c ng làm nhi m v đi u ti t nư c và giao thông dân d ng nhu sau: TT Tên h ng m c V trí Kh u đ (m) Đ cao Hình th c xây đáy(m) d ng Ngòi Tào Khê 1 C ng đ u kênh T9 K0+60 0,8x0,8 1,3 Làm m i 2 C ng đ u kênh T7 K0+451 1,0x1,0 1,3 Làm m i 3 C ng đ u kênh T10 K0+624 1,0x1,0 1,25 Làm m i 4 C ng đ u kênh T12 K1+297 1,2x1,2 1,2 Làm m i 5 C ng đ u kênh T5 K1+416 1,2x1,2 1,2 Làm m i 6 C ng đ u kênh T14 K1+990 0,8x0,8 1,25 Làm m i 7 C ng đ u kênh T16 K2+800 0,8x0,8 1,5 Làm m i 8 C ng đ u kênh T8 K0+22 Gia c 9 C ng đ u kênh T18 K3+413 S a ch a 10 C ng ĐT C u Tr m Thay văn c a 11 C ng ĐT La Mi t Thay văn c a Ngòi Cơn Tên 1 C ng đ u kênh T22 K0+319 1,5x1,5 1,3 Làm m i 2 C ng đ u kênh An Đ ng K0+825 1,2x1,2 1,2 Làm m i 3 C ng đ u kênh T20 K1+415 1,5x1,5 1,25 Làm m i 4 C ng đi u ti t C u Tây K3+372 2(1,8x2) 0,5 Làm m i 5 C u Núi Rùa Gia c K t c u công trình:
  4. + Các c ng đ u kênh: Đáy b ng bê tông mác 150, tư ng đ u thu ng h lưu c ng xây g ch VXM mác 75, ng c ng BTCT đúc s n, l p dàn van và máy đóng m . + C ng đi u ti t C u Tây: C ng hình h p BTCT, l p đ t dàn van máy đóng m ch y đi n k t h p th công. 5.2.5. Kênh tiêu c p 2: B ng các ch tiêu thi t k cơ b n kênh tiêu c p 2 TT Tên kênh Dài (m) Đi n tích Qtk i n bk hk (ha) (m3/s) 1 T22 1.578 228,0 1,117 2x10-4 1,5 0,99 2 An Đ ng 2.605 148,6 0,728 5x10-5 0,03 2,0 1,02 3 T20 1.915 388,4 1,903 3x10-4 0,03 1,8 1,19 4 T18 1.278 33,6 0,165 5x10-4 0,03 0,8 0,39 5 T16 764 65,8 0,323 5x10-4 0,03 1,0 0,50 6 T9 345 88,0 0,431 5x10-4 1,0 0,57 7 T7 869 113,0 0,566 5x10-4 0,03 1,0 0,65 8 T10 1.089 78,8 0,386 5x10-4 0,03 1,0 0,54 9 T12 1.779 166,2 0,814 2x10-4 0,03 1,4 0,87 10 T5 3.198 178,8 0,876 2x10-4 1,4 0,90 11 T14 1.002 56,4 0,276 5x10-4 0,8 0,50 12 T3 947 66,0 0,324 5x10-4 1,0 0,50 T ng 17.369 5.2.6. Công trình trên kênh tiêu c p 2: C i t o, nâng c p và xây m i 41 công trình, trong đó: C u thô sơ 34 chi c, c u máng 4 chi c, c ng 3 chi c. Gi l i 48 công trình và 5 tr m bơm. K t c u công trình: + C u thô sơ: M c u xây g ch VXM mác 75, t m đan m t c u b ng BTCT mác 200, có g ch n bánh. + Xi phông: Hình h p BTCT mác 200. + C ng qua đư ng: Tư ng c ng xây g ch VXM mác 75, t m n p BTCT mác 200. 5.3. Đư ng đi n cao th , h th và cơ khí máy bơm. 5.3.1. Đi n cao th , h th : Đư ng đi n cao th l y t đư ng dây 35Kv l 372-E-74 đang c p đi n cho tr m bơm Tân Chi (ngu n đi n l y t tr m trung gian Võ Cư ng), cách tr m bơm 4 km. L p đ t 01 máy bi n áp 1000KVA-35/0.4Kv. L p đ t toàn b h th ng đi u khi n và đi n h th .
  5. 5.3.2. Cơ khí máy bơm: L p d t 5 t máy bơm liên doanh lo i h n h p lưu tr c đ ng, đ ng cơ 250KW, lưu lư ng 1 máy 1,88m3/s. L p d t h th ng C u tr c 3 t n ch y đi n. 6. T ng v n đ u tư và ngu n v n đ u tư: 6.1. V n đ u tư: T ng m c đ u tư: 53.759.000.000 đ ng (năm ba t b y trăm năm chín tri u đ ng). Trong đó: Xây l p: 27.695.000.000 đ ng. Thi t b : 9.377.000.000 đ ng. Chi qu n lý và chi khác: 3.800.000.000 đ ng. Chi đ n bù GPMB: 8.000.000.000 đ ng. D phòng: 4. 887.000.000 đ ng. 6.2. Ngu n v n đ u tư: Ti n d u giá quy n s d ng đ t, Ngân sách Nhà nư c, v n đ a phương dóng góp và các ngu n v n khác. 7. Ph n chia gói th u: Gói 1: Khu đ u m i tr m bơm Hán Qu ng. Gói 2: C ng x qua đê, kênh x , kè c a ra kênh x . Gói 3: Xây l p, thi t b cơ đi n. Gói 4: Kênh và công trình trên kênh d n, kênh c p 1. Gói 5: Xây l p và thi t b cơ đi n. Gói 6: Kênh và công trình trên kênh c p 2. Hình th c l a ch n nhà th u: Đ u th u r ng rãi trong nư c. 7. T ch c th c hi n: Qu n lý d án: Ch đ u tư tr c ti p qu n lý d án. Th i gian th c hi n: Khi chu n b đ v n. 8. Trách nhi m c a Ch đ u tư: Hoàn thi n h sơ thi t k cơ s và thi t k ki n trúc nhà tr m bơm. Ki m tra k t c u và tính toán x lý n n móng công trình sao cho h p lý và ti t ki m, đ ng th i xin tho thu n v i C c qu n lý đê đi u v v trí công trình. Đi u 2. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, s Nông nghi p và phát tri n nông thôn, s K ho ch và đ u tư, s Tài chính, UBND huy n Qu Võ; Ban qu n lý d án s
  6. Nông nghi p và phát tri n nông thôn, UBND xã Hán Qu ng, Công ty khai thác công trình thu l i B c Đu ng căn c Quy t đ nh thi hành./. KT. CH T CH PHÓ CH T CH Tr n Văn Tuý

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản