Quyết định số 712-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 712-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 712-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc thời kỳ 1996 - 2010 do Thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 712-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 712-TTg Hà N i, ngày 30 tháng 8 năm 1997 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÙNG TÂY B C TH I KỲ 1996 - 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i T trình s 1708/NN-KH/CV ngày 23 tháng 5 năm 1997 và ngh c a Ch t ch H i ng nhân dân th m nh Nhà nư c v các d án u tư t i Công văn s 4544/H T ngày 25 tháng 7 năm 1997, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng Tây B c th i kỳ 1996 - 2010 v i nh ng n i dung ch y u sau: I. NNH HƯ NG CHUNG: Phát tri n kinh t - xã h i vùng Tây B c theo hư ng: - Khai thác hi u qu các th m nh nông, lâm nghi p, tài nguyên, khoáng s n, du l ch, nh m t o ra nhi u s n phNm hàng hoá, tăng ngu n thu ngân sách c a t ng a phương, nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a ng bào các dân t c; - Phát tri n kinh t hàng hoá nhi u thành ph n, dư i s qu n lý c a Nhà nư c, m b o cơ c u kinh t h p lý, nh m t o ra th trư ng các a phương trong vùng g n li n v i th trư ng trong nư c và xu t khNu; - B o t n và phát huy truy n th ng, b n s c c a các dân t c, nâng cao ngu n l c và dân trí c a ng bào các dân t c; - Phát tri n kinh t - xã h i g n li n v i vi c b o m môi trư ng sinh thái. B o v và gi gìn c nh quan môi trư ng, b o v và phát tri n r ng, ph xanh t tr ng i tr c nh m h n ch nh ng thi t h i do lũ l t gây ra; - B o m an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i và tăng cư ng an ninh qu c phòng trong vùng. II. NH NG M C TIÊU CƠ B N
  2. 1. V kinh t T c tăng trư ng kinh t bình quân t nay n năm 2000 là 9%, ph n u tăng lên 11% th i kỳ 2001 - 2010. Ph n u n năm 2000, GDP bình quân u ngư i t kho ng 230 USD và năm 2010 t kho ng 518 USD, v i cơ c u phát tri n n năm 2000 công nghi p chi m 35,4%, d ch v 23,9% nông nghi p 29,9%, xây d ng chi m 10,8% và n năm 2010 công nghi p t 40,7%; d ch v chi m 31,2% nông lâm nghi p chi m 18% và xây d ng chi m 10,1%. Giá tr xu t khNu bình quân u ngư i th i kỳ 1996 - 2000 là 11,0 USD, th i kỳ 2001 -2010 là 64,0 USD. T i năm 2000 cơ b n xoá xong h ói và gi m xu ng còn 10% h nghèo vào năm 2010. 2. V xã h i: Bư c u s p x p l i n nh dân cư, gi m t l tăng dân s xu ng dư i 2,5% vào năm 2000 và dư i 2,2% vào năm 2010; ph n u n năm 2010 có 70 - 80% dân s ư c dùng nư c s ch, gi m t l suy dinh dư ng t 42% hi n nay xu ng còn 8% vào năm 2010; vào năm 2000, 80% dân s ư c nghe ài phát thanh qu c gia và 45% dân s ư c xem truy n hình; n năm 2010, 100% dân s ư c nghe ài phát thanh qu c gia và 80% dân s ư c xem truy n hình Trung ương; xoá mù ch , ph c p giáo d c ti u h c, ti n t i ph c p văn hoá c p II và m t ph n c p III cho ngư i lao ng dư i 35 tu i th xã, khu công nghi p; ph c p ngh cho ngư i lao ng t o ngu n nhân l c; m b o vi c làm và thu nh p n nh cho ngư i lao ng; xoá b các b nh t t như bư u c , s t rét và các t n n xã h i. 3. V môi trư ng: Xây d ng h th ng r ng phòng h ; nâng che ph chung lên 40% vào năm 2010; ch ng xói mòn, lũ l t, h n hán; b o v môi trư ng v r ng, t, nư c. 4. V an ninh qu c phòng: Xây d ng hành lang biên gi i, g n vi c c ng c , tăng cư ng an ninh qu c phòng v i phát tri n kinh t - xã h i. III. NHI M V PHÁT TRI N NGÀNH: 1. V phát tri n cơ s h t ng: Nâng c p qu c l 6, trư c m t nâng c p o n t th xã Hoà Bình i th xã i n Biên - Lai Châu và các qu c l 37, 4D, 279, 12. Nâng c p các tr c ư ng t nh, ư ng huy t m ch quan tr ng. Phát tri n giao thông nông thôn, n năm 2010 ph n u 100% s xã có i u ki n m ư c ư ng ô tô thì m ư ng vào trung tâm xã, nh ng xã quá khó khăn thì m ư ng ng a và xe th có th i l i d dàng. C i t o ư ng thu , nâng c p các c ng sông chuyên dùng như V n Yên, Tà H c, Sơn La.
  3. C i t o và nâng c p các dân bay hi n có. V bưu i n: Phát tri n v i t c cao và hi n i. T nay n năm 2000 nâng c p h th ng truy n d n hi n có sang m ch s hoá, dung lư ng, áp ng nhu c u thông tin liên l c trong và ngoài vùng thu n l i, chính xác. V lư i i n: n năm 2010 ph n u 100% s xã có lư i i n qu c gia, k t h p gi a phát tri n lư i i n qu c gia v i phát tri n thu i n v a và nh , c c nh theo quy mô b n, h gia ình, ph n u n năm 2010 có 70% s dân ư c dùng i n. V thu l i, c p nư c. Khôi ph c nhanh r ng u ngu n, b o v các ngu n nư c trên các h , m, ao, sông, su i. S a ch a và xây d ng m i m t s p thu l i ch ng nư c tư i cho lúa, các cây công nghi p, cây ăn qu , ti n t i 100% s dân ô th và 70% s dân nông thôn ư c dùng nư c s ch. 2. V công nghi p: Hư ng phát tri n m nh vào các ngành ch y u như công nghi p i n (thu i n l n, v a và nh ); công nghi p ch bi n lâm s n, công nghi p khai thác khoáng s n; công nghi p v t li u xây d ng; công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng và ti u th công nghi p các khu ô th và nông thôn. C n nâng c p c i t o các xí nghi p hi n có và t ng bư c xây d ng thêm các xí nghi p m i theo hư ng hi n i hoá s n phNm có s c c nh tranh, t o th trư ng tiêu th n nh. 3. V nông, lâm nghi p: K t h p gi a thâm canh tăng v và m r ng di n tích. T p trung vào thâm canh lúa nư c, ngô gi ng m i, gi m d n di n tích nương r y; cây công nghi p t p trung vào các lo i như u tương, chè, cà phê, bông, dâu t m. Chăn nuôi gia súc t p trung vào trâu, bò s a, l n. Trong lâm nghi p: th c hi n gi r ng, b o v r ng hi n có và tr ng r ng m i. T n d ng các di n tích m t nư c phát tri n nuôi tr ng thu s n, t o vi c làm cho ngư i lao ng. 4. V thương m i và d ch v . Phát tri n các trung tâm thương m i các c a khNu, phát tri n các ch nông thôn c m xã, c ng c thương nghi p qu c doanh và khuy n khích các thành ph n kinh t khác trong các ho t ng thương nghi p. Phát tri n các d ch v như tài chính, ngân hàng, b o hi m xã h i... huy ng v n u tư phát tri n kinh t - xã h i. Phát huy ti m năng du l ch s n có c a t ng a phương, tôn t o m r ng các khu di tích l ch s thu hút ngày càng nhi u khách du l ch. 5. V giáo d c - ào t o: c ng c và phát tri n thêm trư ng n i trú thu hút con em các dân t c ít ngư i, nghiên c u thành l p trư ng i h c a ngành Sơn La, m i h c t i ch c và trư ng d y ngh các t nh. 6. V y t : nâng c p b nh vi n t nh, huy n, các tr m a khoa khu v c và các tr m xá c a các cơ quan, các xã. Tăng cư ng cán b y t ; thi t b và d ng c y t cho các huy n; t ch c các i y t lưu ng s c khám và ch a b nh cho ng bào. 7. V văn hoá th thao: Duy trì và b o t n văn hoá c truy n c a các dân t c, xây d ng văn hoá c ng ng làng, b n, xã lành m nh. T ch c phong trào th d c, th
  4. thao truy n th ng, qu n chúng, l a ch n môn th thao c thù c a t ng vùng phát tri n. IV. NH NG GI I PHÁP CH Y U: th c hi n quy ho ch ph i có h th ng bi n pháp ng b nh m huy ng m i ngu n l c trong nư c và ngoài nư c, các t nh vùng Tây B c ph i th hi n và c th hoá các phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i ch y u c a quy ho ch vùng và quy ho ch c a t ng t nh trong các k ho ch 5 năm, hàng năm b ng các chương trình, các d án c th . Ưu tiên phát tri n k t c u h t ng ( c bi t là giao thông), ti p n là u tư giáo d c nâng cao dân trí, ào t o ngu n nhân l c, gi i quy t nh ng v n c p bách trong lĩnh v c xã h i. C th hoá các gi i pháp v v n, ngu n nhân l c, khoa h c, công ngh và môi trư ng... b ng cơ ch chính sách phù h p v i t ng t nh nh m th c hi n t t các ch tiêu, m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i nêu trong quy ho ch. i u 2. Các B , ngành và U ban nhân dân các t nh vùng Tây B c ph i có k ho ch, bi n pháp c th 5 năm và hàng năm t ch c ch o th c hi n các m c tiêu phát tri n trên a bàn lãnh th t ng t nh. Ch t ch U ban nhân dân các t nh vùng Tây B c ph i có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các B , ngành Trung ương trong vi c xây d ng và t ch c th c hi n các chương trình và các d án. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o cơ quan l p quy ho ch ph i h p v i B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan thư ng xuyên n m tình hình, theo dõi, nghiên c u i u ch nh n i dung quy ho ch này cho phù h p v i th c ti n hàng năm. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản