intTypePromotion=1

Quyết định số 713/2006/QĐ-UBND-BN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 713/2006/QĐ-UBND-BN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 713/2006/QĐ-UBND-BN về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ phường Kinh Bắc thành phố Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 713/2006/QĐ-UBND-BN

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 713/2006/Q -UBND-BN B c Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2006 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG H T NG K THU T KHU NHÀ DÂN CƯ DNCH V PHƯ NG KINH B C THÀNH PH B C NINH CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t Xây d ng ngày 26. tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07.02.2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Xét ngh c a UBND thành ph B c Ninh t i t trình s 293/TT-UB ngày 18.4.2006 và báo cáo th m nh s 309/KH-XDCB ngày 04.5.2006 c a S K ho ch và u tư, v vi c phê duy t d án u tư xây d ng h t ng k thu t khu nhà dân cư d ch v phư ng Kinh B c thành ph B c Ninh, QUY T NNH: i u 1: Phê duy t d án u tư xây d ng h t ng k thu t khu nhà dân cư d ch v phư ng Kinh B c thành ph B c Ninh, v i các n i dung ch y u sau: 1. Tên d án: H t ng k thu t khu nhà dân cư d ch v phư ng Kinh B c thành ph B c Ninh. 2. Ch u tư: UBND phư ng Kinh B c. - Hình th c qu n lý th c hi n d án: Thuê tư v n qu n lý d án. 3. a i m xây d ng: Thôn Y Na phư ng Kinh B c thành ph B c Ninh. 4. i n tích chi m t: 49.800 m2. 5. Tư v n l p d án: Công ty TNHH Giao thông V n t i trư ng i h c Giao thông V n t i. 6. N i dung, quy mô u tư và gi i pháp xây d ng: Xây d ng h t ng k thu t khu nhà dân cư d ch v bao g m: San n n, ư ng giao thông n i b , c p thoát nư c, h th ng i n, chi u sáng, cây xanh.
  2. 6.1 San n n b ng cát en, h s m ch t K=0,85, khu v c tr ng cây xanh không d m nén gi x p; cao san n n theo quy ho ch chi ti t du c duy t. 6.2 Giao thông: H th ng giao thông n i b có t ng chi u dài 2.660,44 m; bao g m tuy n T1 dài 236,35 m m t c t ngang r ng 10,5 m = (7+3,5); các tuy n T3, T4, T5, T7, T8 dài 847,34 m có m t c t ngang r ng 14 m = (3,5+7+3,5); tuy n T2 dài 228,45 m m t c t ngang r ng 22,5 m; tuy n T6 dài 83 m m t c t ngang r ng 16,5m = (6+10,5). - p n n ư ng b ng cát en m ch t h s K=(0,95÷0,98) (bóc b toàn b l p t h u cơ dư i n n ư ng). Cao m t ư ng kh ng ch theo cao quy ho ch ư c duy t. d c ngang m t ư ng i = 2%, hè ph i = 1,5%. - K t c u m t ư ng g m: + L p bê tông mác 250 ( á 2x4) dày 22 cm tuy n T6; các tuy n còn l i dày 20 cm; + L p d t c p ph i dày 30 cm m ch t K=98; + L p cát en m ch t K=0,95. - Tuy n T2 thi t k v i xe có t i tr ng tr c Q = 10 T/tr c, cư ng m t ư ng có Ey/c = 1500 daN/cm2; k t c u m t ư ng g m: + L p bê tông nh a h t m n dày 5 cm; + L p bê tông nh a h t thô dày 5 cm; + Tư i nh a bám dính 1,0 kg/m2; + C p ph i á dăm lo i I dày 20 cm; + C p ph i á dăm lo i II dày 25 cm; +L p t c p ph i dày 30 cm m ch t K=98; + L p cát en m ch t K=0,95. - Ngăn cách gi a lòng ư ng và hè ph b ng t m v a vát bê tông dúc s n mác 200. Hè ư ng chính và ư ng khu v c lát g ch Bl c dày 7 cm trên l p cát en m ch t; d h tr ng cây xanh trên v a hè, kho ng cách các h tr ng cây t (5÷7) m/h . - H th ng c c tiêu bi n báo theo i u l quy nh. 6.3 C p, thoát nư c: - H th ng thoát nư c m t b ng các c ng tròn BTCT Ø600, Ø800 và Ø1000, thoát vào h th ng thoát nư c thành ph ; nư c th i sinh ho t t các h dân cư thoát vào rãnh (600x600) mm, theo h th ng r i thoát vào h th ng thoát nư c chung (các kh i lu ng chính c a h th ng thoát nư c theo báo cáo thNm nh).
  3. - Thi t k c p, thoát nư c theo tiêu chuNn TCXD51-1984, TCXD 33-1985 c a B Xây d ng. - Xây d ng h th ng ư ng ng phân ph i và h th ng ng d ch v d ng m ch vòng ư ng kính D90; ngu n nư c t m ng c p nư c thành ph . 6.4 H th ng c p i n, i n chi u sáng: - Xây d ng ư ng i n ph c v sinh ho t, l p d t 01 tr m bi n áp 400KVA ph c v nhu c u s d ng i n cho khu nhà dân cư d ch v ; ngu n i n u n i t ư ng dây 10(22)Kv g n khu v c. Xây d ng h th ng i n chi u sáng ư ng tr c chính, các tuy n nhánh và chi u sáng sân vư n n i b ; cáp chi u sáng dùng cáp (3x16+1x10) mm2 có ai thép b o v lu n trong ng nh a i ng m trong t ( o n qua ư ng du c lu n trong ng thép), b o m t n th t i n áp =5%; dây lên èn XLPE/PVC/CƯ (2x10). èn chi u sáng ư ng ph lo i C511-S250, ánh sáng vàng, èn trang trí CH07-4, bóng M-80W ánh sáng tr ng; dùng c t li n c n lo i 1 nhánh cao H = 10 m cho các tuy n ư ng có m t c t ngang r ng 10,5 m (T2, T6), các tuy n còn l i chi u cao c t H = 9,0 m, kho ng cách trung bình gi a các c t 40 m. 6.5 H th ng cây xanh th m c , sân vư n khuôn viên: Tr ng các lo i cây xanh bóng mát, th m c hè ph và khuôn viên, k t h p v i các lo i èn chi u sáng sân vư n. (gi i pháp xây d ng c th theo báo cáo thNm nh) 7. T ng m c u tư: 17.169.182.000 ng (mư i b y t , m t trăm sáu mươi chín tri u, m t trăm tám mươi hai nghìn ng); trong ó: - Xây l p : 10.843.499.000 ng; - Thi t b : 300.000.000 ng; - Chi khác : 4.464.848.000 ng; - D phòng : 1.560.835.000 ng. (các kho n chi phí c th theo báo cáo thNm nh) - Phân chia gói th u: Xây l p chia làm 03 gói th u: + Gói 1: San n n; + Gói 2: Giao thông (c hè ư ng), c p thoát nư c; + Gói 3: H th ng i n và các h ng m c còn l i. 8. Hình th c l a ch n nhà th u: u th u. 9. Ngu n v n u tư: T óng góp c a các h dân và các ngu n v n khác c a d a phuong.
  4. 10. Trách nhi m ch u tư: T ch c th c hi n d án u tư xây d ng công trình theo úng quy nh hi n hành. 11. Th i gian th c hi n d án: Năm 2006-2007. i u 2: Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh; các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng; Tài nguyên và Môi trư ng; Kho b c Nhà nư c t nh, Ch t ch UBND thành ph B c Ninh và Ch t ch UBND phư ng Kinh B c căn c Quy t nh th c hi n./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Bùi Vĩnh Kiên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản