Quyết định số 713-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 713-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 713-TTg về việc bổ sung danh mục khu công nghiệp ưu tiên đầu tư đến năm 2000 do Thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 713-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 713-TTg Hà N i, ngày 30 tháng 8 năm 1997 QUY T NNH V VI C B SUNG DANH M C KHU CÔNG NGHI P ƯU TIÊN U TƯ N NĂM 2000 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997; Xét T trình s 4784/BKH-QLDA ngày 05 tháng 8 năm 1997 c a B trư ng B K ho ch và u tư và T trình s 150/BQL ngày 18 tháng 7 năm 1997 c a Trư ng ban Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1.- B sung các khu công nghi p sau ây vào danh m c các khu công nghi p ư c u tư thành l p n năm 2000 t i Quy t nh 519/TTg ngày 06 tháng 8 năm 1996: 1. Khu công nghi p Thu Vân (Phú Th ), 2. Khu công nghi p Kim Hoa (Vĩnh Phúc), 3. Khu công nghi p Sông Công (Thái Nguyên), 4. Khu công nghi p Phú Cát (Hà Tây), 5. Khu công nghi p L Môn (Thanh Hoá), 6. Khu công nghi p Nghi Sơn (Thanh Hoá), 7. Khu công nghi p Vũng áng (Hà Tĩnh), 8. Khu công nghi p ư ng 9 (Qu ng Tr ), 9. Khu công nghi p B c Chu Lai (Qu ng Nam), 10. Khu công nghi p Qu ng Phú (Qu ng Ngãi),
  2. 11. Khu công nghi p Phú Tài (Bình nh), 12. Khu công nghi p Hi p Hoà - Tuy Hoà (Phú Yên), 13. Khu công nghi p Phan Thi t (Bình Thu n), 14. Khu công nghi p Hưng Phú (C n Thơ), 15. Khu công nghi p c Hoà 1 (Long An), 16. Khu công nghi p M Tho (Ti n Giang), 17. Khu công nghi p t i t nh ng Tháp (Sa éc ho c Cao Lãnh) i u 2.- Căn c vào danh m c các khu công nghi p ư c b sung trên ây, U ban nhân dân các t nh có liên quan t ch c, ch o vi c l p báo cáo kh thi trình Th tư ng Chính ph xét duy t theo quy nh hi n hành. Khi l p báo cáo nghiên c u kh thi ph i làm rõ các v n nêu t i i u 4 c a Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph . i u 3.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 4.- Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh có liên quan, Trư ng ban Ban Qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam và các Trư ng ban Qu n lý khu công nghi p c p t nh có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n c Lương ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản