Quyết định số 715/2006/QĐ-UBND-BN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
19
lượt xem
1
download

Quyết định số 715/2006/QĐ-UBND-BN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 715/2006/QĐ-UBND-BN về việc cử huấn luyện viên và vận động viên tham dự các giải thể thao quốc gia năm 2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 715/2006/QĐ-UBND-BN

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 715/2006/Q -UBND-BN B c Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2006 QUY T NNH V VI C C HU N LUY N VIÊN VÀ V N NG VIÊN THAM D CÁC GI I TH THAO QU C GIA NĂM 2006. CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26.11.2003; Căn c i u l s 18 L/UBTDTT ngày 24.01.2006 c a U ban Th d c - Th thao v thi u gi i C t tr nam 2006; Xét ngh c a S Th d c - Th thao t i t trình s 151/TDTT-TTC ngày 11.5.2006, QUY T NNH : i u 1. C các hu n luy n viên, v n ng viên có tên sau tham d gi i C t tr toàn qu c năm 2006 t i t nh Sóc Trăng t ngày 28.5 n ngày 13.6.2006. 1. ình Du - HLV. 1. Nguy n Văn Minh - V V. 3. Th Phương - V V. 4. Dương Th Huy n - V V. i u 2. Giao S Th d c - Th thao t ch c oàn hu n luy n viên, v n ng viên i tham d gi i C t tr m b o an toàn, hi u qu , úng các quy nh Nhà nư c. i u 3. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, S Th d c - Th thao, S N i v , S Tài chính và các hu n luy n viên, v n ng viên có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản