intTypePromotion=3

Quyết định số 716/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
4
download

Quyết định số 716/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 716/QĐ-BGTVT về việc duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 716/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 716/Q -BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH DUY T H SƠ M I TH U VÀ TIÊU CHU N ÁNH GIÁ H SƠ D TH U CÁC GÓI TH U B O HI M S 5E, 5F THU C D ÁN C U THANH TRÌ VÀ O N TUY N NAM VÀNH AI 3 HÀ N I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c h i khoá XI; Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n th c hi n Lu t u th u; Căn c Quy t nh s 1106/Q -TTg ngày 26/11/1999 c a Th tư ng Chính ph phê duy t u tư D án c u Thanh Trì và o n tuy n Nam vành ai 3 Hà N i và s 1334/TTg-CN ngày 08/9/2005 b sung các Ti u d án và i u ch nh t ng m c u tư; Căn c Quy t nh s 2013/Q -BGTVT ngày 09/7/2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t i u ch nh k ho ch u th u hai gói th u b o hi m s 5E, 5F thu c D án c u Thanh Trì và o n tuy n Nam vành ai 3 Hà N i; Căn c Quy t nh s 2198/Q -BGTVT ngày 28/7/2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t d toán hai gói th u b o hi m s 5E, 5F thu c D án c u Thanh Trì và o n tuy n Nam vành ai 3 Hà N i; Căn c Quy t nh s 3554/Q -BGTVT ngày 24/11/2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t h sơ m i th u hai gói th u b o hi m s 5E, 5F thu c D án c u Thanh Trì và o n tuy n Nam vành ai 3 Hà N i; Căn c Quy t nh s 674/Q -BGTVT ngày 20/3/2009 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c hu k t qu u th u hai gói th u b o hi m s 5E, 5F thu c D án c u Thanh Trì và o n tuy n Nam vành ai 3 Hà N i; Xét t trình s 485/TCKT ngày 20/3/2009 c a Ban Qu n lý d án Thăng Long xin duy t H sơ m i th u và tiêu chu n ánh giá các gói th u b o hi m s 5E, 5F thu c D án c u Thanh Trì và o n tuy n Nam vành ai 3 Hà N i; Căn c Thông báo cu c h p s 122 /TB-BGTVT ngày 23/3/2009 c a T Tư v n B Giao thông v n t i v vi c th m nh H sơ m i th u và tiêu chu n ánh giá h sơ d th u các gói th u b o hi m s 5E, 5F thu c D án c u Thanh Trì và o n tuy n Nam vành ai 3 Hà N i; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính, QUY T NNH:
  2. i u 1. Duy t H sơ m i th u các gói th u b o hi m s 5E (B o hi m công trình c u c n Pháp Vân kéo dài); gói th u s 5F (B o hi m công trình c u Phù ng 2) thu c D án c u Thanh Trì và o n tuy n Nam vành ai 3 Hà N i, g m các ph n sau: Ph n I: Yêu c u th t c v u th u; Ph n II: Các yêu c u v b o hi m; Ph n III: M u h p ng b o hi m; Ph n IV: Nh ng thông tin cơ b n v d án liên quan n công tác b o hi m; Ph n V: Gi y yêu c u b o hi m. Giá tr công trình tính b o hi m ư c th c hi n theo giá tr công trình tính b o hi m ư c duy t t i Quy t nh s 2198/Q -BGTVT ngày 28/7/2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 2. Ban qu n lý d án Thăng Long căn c Lu t u th u và các văn b n hư ng d n tri n khai công tác u th u các gói th u b o hi m nêu trên theo úng quy nh và trình k t qu v B . i u 3. V trư ng V Tài chính, V trư ng V K ho ch u tư, V trư ng V Khoa h c công ngh , C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông, T ng Giám c Ban qu n lý d án Thăng Long và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - Lưu VT, TC (03). Nguy n H ng Trư ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản