Quyết định số 718/2006/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 718/2006/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 718/2006/QĐ-UBTDTT về việc ban hành Quy định về hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao xã, phường, thị trấn do Ủy ban Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 718/2006/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 718/2006/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 14 tháng 04 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V HƯ NG D N VIÊN, C NG TÁC VIÊN TH D C TH THAO XÃ, PHƯ NG, THN TR N B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11/3/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c Th thao; Căn c Quy t nh s 100/2005/Q -TTg ngày 10/5/2005 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phát tri n th d c th thao xã, phư ng, th tr n n năm 2010; Theo ngh c a V trư ng V Th d c th thao qu n chúng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v hư ng d n viên, c ng tác viên th d c th thao xã, phư ng, th tr n" g m 6 i u. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Th d c th thao qu n chúng, Th trư ng các V , ơn v tr c thu c y ban Th d c th thao, S Th d c th thao, S Văn hóa thông tin - Th thao, Cơ quan Th d c th thao các ngành và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nguy n Tr ng H QUY NNH V HƯ NG D N VIÊN, C NG TÁC VIÊN TH D C TH THAO XÃ, PHƯ NG, THN TR N ( Ban hành kèm theo Quy t nh s 718/2006/Q -UBTDTT c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao ngày 14 tháng 4 năm 2006)
  2. i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh 1. Quy nh này quy nh v tiêu chuNn hư ng d n viên, c ng tác viên th d c th thao xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là hư ng d n viên c p xã); n i dung b i dư ng chuyên môn nghi p v hư ng d n viên c p xã; trách nhi m c a các cơ quan, t ch c; quy n và nghĩa v c a hư ng d n viên c p xã. 2. Hư ng d n viên c p xã là cán b không chuyên trách theo quy nh t i Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21/10/2003 c a Chính ph v ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n và Thông tư liên t ch s 88/2005/TTLT- BNV-UBTDTT ngày 30/5/2005 c a y ban Th d c th thao và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý nhà nư c v th d c th thao a phương. Đi u 2. Tiêu chu n hư ng d n viên c p xã 1. Ham thích th d c th thao, nhi t tình tham gia các ho t ng th d c th thao. 2. Có ch ng ch chuyên môn nghi p v do S Th d c th thao, S Văn hóa – thông tin – Th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p. 3. K thu t, phương pháp t p luy n, lu t thi u v các môn th thao; phương pháp t ch c các ho t ng th d c th thao. 4. Ki n th c v s c kh e và v sinh th d c th thao. i u 4. Trách nhi m c a các cơ quan, t ch c 1. S Th d c th thao, S Văn hóa thông tin - Th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch b i dư ng i ngũ hư ng d n viên c p xã sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t phù h p v i quy ho ch phát tri n chung c a ngành th d c th thao. 2. Căn c vào i u ki n c th t ng a phương, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh và b o m ch ph c p cho hư ng d n viên c p xã. Đi u 5. Nghĩa v và quy n l i c a hư ng d n viên c p xã 1. Hư ng d n viên c p xã có trách nhi m v n ng, t ch c và hư ng d n qu n chúng t p luy n, thi u các môn th thao; tham gia phát tri n phong trào th d c th thao c p xã. 2. Hư ng d n viên c p xã ư c hư ng ch ph c p hàng tháng. M c ph c p do y ban nhân dân c p t nh quy t nh theo quy nh t i Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21/10/2003 c a Chính ph . i u 6. T ch c th c hi n
  3. 1. V Th d c th thao qu n chúng - y ban Th d c th thao có trách nhi m t ch c theo dõi, ôn c vi c th c hi n Quy nh này, nh kỳ báo cáo lãnh o y ban Th d c th thao. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các ơn v , t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v y ban Th d c th thao xem xét b sung, s a i quy nh cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản