Quyết định số 72/2007/QĐ-BNN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
69
lượt xem
1
download

Quyết định số 72/2007/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 72/2007/QĐ-BNN ban hành Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 72/2007/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 72/2007/Q -BNN Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH KI M TRA CH T LƯ NG THU C THÚ Y B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c gh nh s 86/2003/N -CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t s 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Căn c Pháp l nh Thú y n g à y 2 9 / 4 / 2 0 0 4 và N g h n h s 33/2005/N -CP ngày 15/03/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Quy t nh s 50/2006/Q -TTg, ngày 07/3/2006 c a Th tư ng Chính ph ban hành Danh m c s n ph m, hàng hoá ph i ki m tra v ch t lư ng; Căn c Thông tư s 02/2006/TT-BKHCN ngày 10/01/2006 c a B Khoa h c và Công ngh hư ng d n v i u ki n và th t c ch nh t ch c th c hi n ki m tra ch t lư ng s n ph m hàng hoá; Xét ngh c a C c trư ng C c Thú y, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh ki m tra ch t lư ng thu c thú y ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo Chính ph . i u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Thú y, Th trư ng các ơn v , t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , Cơ quan ngang B có liên quan; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo Chính ph , Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n, B Tư pháp; - V Pháp ch , B Nông nghi p và PTNT;
  2. - S NN và PTNT các t nh, TP; - Lưu VT, C c Thú y. Bùi Bá B ng QUY NNH KI M TRA CH T LƯ NG THU C THÚ Y (Ban hành kèm theo Quy t nh s 72/2007/Q -BNN, ngày 06 tháng 8 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh trình t , th t c ki m tra ch t lư ng nguyên li u làm thu c thú y và thu c thú y (sau ây g i là thu c thú y) s n xu t, kinh doanh, xu t khNu, nh p khNu, lưu hành t i Vi t Nam. i u 2. i tư ng áp d ng T ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c có ho t ng s n xu t, gia công, óng gói l i (sau ây g i là s n xu t), kinh doanh, nh p khNu, xu t khNu thu c thú y và t ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n vi c ki m tra ch t lư ng thu c thú y ph i tuân theo Quy nh này và nh ng quy nh c a các văn b n Pháp lu t khác có liên quan. i u 3. Gi i thích t ng Trong quy nh này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Thu c thú y là nh ng ch t ho c h p ch t có ngu n g c t ng v t, th c v t, vi sinh v t, khoáng ch t, hóa ch t ư c dùng phòng b nh, chNn oán b nh, ch a b nh ho c ph c h i, i u ch nh, c i thi n các ch c năng c a cơ th ng v t, bao g m dư c phNm, hóa ch t, v c xin, hoocmon, m t s ch phNm sinh h c khác và m t s vi sinh v t dùng trong thú y. 2. Ki m tra ch t lư ng thu c thú y là vi c xác nh s phù h p c a các ch tiêu ch t lư ng thu c thú y, các quy chuNn k thu t và các i u ki n b o m ch t lư ng theo quy nh. 3. Tiêu chu n là quy nh v c tính k thu t và yêu c u qu n lý dùng làm chuNn phân lo i, ánh giá s n phNm, hàng hoá, d ch v , quá trình, môi trư ng và các i tư ng khác trong ho t ng kinh t - xã h i nh m nâng cao ch t lư ng và hi u qu c a các i tư ng này. Tiêu chuNn do m t t ch c công b dư i d ng văn b n t nguy n áp d ng.
  3. 4. Quy chu n k thu t là quy nh v m c gi i h n c a c tính k thu t và yêu c u qu n lý mà s n phNm, hàng hoá, d ch v , quá trình, môi trư ng và các i tư ng khác trong ho t ng kinh t - xã h i ph i tuân th m b o an toàn v sinh, s c kho con ngư i, b o v ng v t, th c v t, môi trư ng; b o v l i ích và an ninh qu c gia, quy n l i c a ngư i tiêu dùng và các yêu c u thi t y u khác. Quy chuNn k thu t do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành dư i d ng văn b n b t bu c áp d ng. 5. Tiêu chu n ch t lư ng thu c là các ch tiêu v k thu t, phương pháp ki m nghi m, yêu c u bao gói, ghi nhãn, b o qu n, v n chuy n và các yêu c u khác có liên quan n ch t lư ng thu c. 6. Thu c thú y t ch t lư ng: là thu c t các ch tiêu ch t lư ng mà nhà s n xu t, kinh doanh ã công b (ho c ăng ký) theo tiêu chuNn Qu c gia, quy chuNn k thu t ho c tiêu chuNn cơ s c a nhà s n xu t, kinh doanh và ã ư c cơ quan qu n lý có thNm quy n phê duy t. 7. Thu c thú y không t ch t lư ng là thu c không t m t ho c m t s ch tiêu ch t lư ng mà nhà s n xu t, kinh doanh ã công b (ho c ăng ký) và ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t các ch tiêu ch t lư ng. 8. H n dùng thu c là kho ng th i gian ư c n nh cho m t lo i thu c mà trong th i gian này thu c ư c b o qu n trong i u ki n quy nh ph i m b o t ch t lư ng theo tiêu chuNn ã ăng ký ho c công b . H n dùng thu c thư ng ư c ghi b ng s ho c b ng ch trên nhãn thu c nh m ch rõ sau th i h n này thu c không còn giá tr s d ng . 9. Thu c thú y gi là nh ng s n phNm ư c s n xu t, lưu hành dư i d ng thu c thu c m t trong các trư ng h p sau: a/ Không có ho c không lo i ho t ch t như ã ăng ký; b) Có dư c ch t khác v i dư c ch t ghi trên nhãn; c) S d ng nhãn hi u hàng hoá, mã s ăng ký lưu hành s n phNm ho c gi m o tên c a cơ s khác. d) S d ng nhãn hi u hàng hoá, ch d n a lý ang ư c b o h dùng cho chính m t hàng ó mà không ư c phép c a ch s h u nhãn hi u ho c c a t ch c qu n lý ch d n a lý. i u 4. Các trư ng h p thu c thú y ph i ki m tra ch t lư ng 1. Thu c thú y ã có trong Danh m c thu c thú y, Danh m c v c xin, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y ư c phép lưu hành t i Vi t Nam (Sau ây g i là Danh m c thu c thú y ư c phép lưu hành).
  4. 2. Thu c thú y chưa có trong Danh m c thu c thú y ư c phép lưu hành t i Vi t Nam nhưng ư c C c Thú y duy t ơn hàng nh p khNu ph c v s n xu t và phòng ch ng d ch b nh. i u 5. Các trư ng h p thu c thú y không ph i ki m tra ch t lư ng 1. Thu c thú y là hàng m u, hàng ph c v tri n lãm, không có giá tr thương m i. 2. Thu c thú y ki m nghi m, th nghi m, kh o nghi m cho m c ích ăng ký lưu hành. 3. Thu c thú y bi t dư c nh p khNu v i s lư ng ít, không có giá tr thương m i chNn oán, phòng tr , b nh cho ng v t quý hi m. i u 6. H th ng qu n lý, ki m tra ch t lư ng thu c thú y 1. C c Thú y ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng thu c thú y trên ph m vi toàn qu c. 2. Chi c c thú y các t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i là Chi c c Thú y c p t nh) ch u trách nhi m qu n lý ch t lư ng thu c thú y lưu hành trong ph m vi a bàn qu n lý. 3. Cơ quan ch u trách nhi m ki m tra ch t lư ng thu c thú y (sau ây g i là cơ quan ki m tra): a) Trung tâm ki m nghi m thu c thú y Trung ương I và II ch u trách nhi m ki m tra ch t lư ng thu c thú y; b) Trung tâm ki m tra v sinh thú y Trung ương I và II ch u trách nhi m ki m tra i u ki n v sinh thú y cơ s s n xu t, kinh doanh xu t, nh p khNu, b o qu n, v n chuy n thu c thú y; c) Các t ch c k thu t có i u ki n theo quy nh t i Thông tư s 02/2006/TT- BKHCN ngày 10/01/2006 c a B Khoa h c và Công ngh hư ng d n v i u ki n và th t c ch nh t ch c th c hi n ki m tra ch t lư ng s n phNm hàng hoá, ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch nh. i u 7. Phí và l phí T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh xu t khNu, nh p khNu, thu c thú y ph i n p l phí và phí theo quy nh c a nhà nư c. Chương 2: KI M TRA CH T LƯ NG THU C THÚ Y i u 8. Căn c k thu t ki m tra ch t lư ng thu c thú y 1. Các tiêu chuNn Qu c gia (TCVN).
  5. 2. Các quy chuNn k thu t do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành. 3. Tiêu chuNn cơ s c a các t ch c ư c phép xây d ng và công b theo quy nh t i i u 11 Lu t tiêu chuNn và quy chuNn k thu t 4. Tiêu chuNn trong Dư c i n Vi t Nam hay Dư c i n c a các nư c, tiêu chuNn qu c t , tiêu chuNn khu v c ư c phép áp d ng t i Vi t Nam. i u 9. N i dung ki m tra ch t lư ng thu c thú y 1. Ki m tra ch t lư ng thu c thú y trên cơ s các ch tiêu ch t lư ng ã ư c các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh công b (ho c ăng ký) theo i u 8 c a Quy nh này. 2. Ki m tra vi c th c hi n các quy nh v tiêu chuNn ch t lư ng thu c thú y (tài li u k thu t v ch t lư ng, trang thi t b trong s n xu t, o lư ng, ki m nghi m, vi c tuân th quy trình s n xu t, quy trình công ngh , các quy nh v bao gói, b o qu n, v n chuy n). 3. Ki m tra i u ki n v sinh thú y các y u t m b o ch t lư ng thu c thú y. i u 10. Cơ ch ki m tra ch t lư ng thu c thú y 1. i v i thu c thú y ã có trong Danh m c ư c phép lưu hành thì không ki m tra ch t lư ng theo t ng lô hàng mà ki m tra theo quy nh sau: a) Ki m tra nh kỳ: Hàng năm, căn c tình hình th c t , C c Thú y t ch c l y m u thu c thú y nh kỳ t i các cơ s s n xu t, kinh doanh, nh p khNu, b o qu n, v n chuy n ki m tra ch t lư ng. b) Ki m tra t xu t: ư c th c hi n khi có khi u n i, t cáo v ch t lư ng thu c thú y ho c theo yêu c u c a các cơ quan có thNm quy n. 2. i v i nguyên li u làm thu c thú y nh p khNu ã có tên trong Danh m c thu c ư c phép lưu hành nhưng chưa có s ăng ký, vi c ki m tra ch t lư ng ư c th c hi n theo phương th c ăng ký trư c, ki m tra sau: a) Trư c khi nh p khNu, Doanh nghi p làm h sơ theo quy nh t i kho n 2 i u 11 c a b n Quy nh này, g i v C c Thú y; b) C c Thú y thNm nh và xác nh n vào h sơ Doanh nghi p nh p khNu ăng ký ki m tra ch t lư ng v i cơ quan ki m tra và làm th t c thông quan; c) Căn c xác nh n c a C c Thú y t i h sơ ăng ký, cơ quan ki m tra ti n hành l y m u ki m tra ch t lư ng; d) Cơ quan ki m tra g i k t qu ki m tra ch t lư ng v C c Thú y và Doanh nghi p nh p khNu.
  6. Căn c k t qu ki m tra ch t lư ng, C c Thú y quy t nh ưa hàng hoá vào lưu thông, s d ng ho c x lý theo quy nh. 3. i u ki n nh p khNu nguyên li u làm thu c thú y ã có tên trong Danh m c thu c thú y ư c phép lưu hành nhưng chưa có s ăng ký: a) Có h sơ ăng ký theo kho n 2, i u 11; b) K t qu ki m tra ch t lư ng m u nguyên li u nh p khNu c a cơ quan ki m tra có thNm quy n. 4. Th i h n cơ quan ki m tra tr l i k t qu ki m nghi m: a) i v i dư c phNm: Trong ph m vi 10 ngày làm vi c, k t ngày l y ho c nh n m u. Trư ng h p c bi t có th n 30 ngày. b) i v i v c xin, ch phNm sinh h c, vi sinh v t dùng trong thú y: Trong ph m vi 02 tháng. Trư ng h p c bi t có th n 06 tháng. Nh ng trư ng h p c bi t ph i kéo dài th i h n tr l i k t qu nêu t i i m a, b Kho n 4 c a i u này, cơ quan ki m tra ph i nêu rõ nguyên nhân và thông báo cho khách hàng. i u 11. H sơ nh p kh u nguyên li u làm thu c thú y ã có tên trong Danh m c thu c ư c phép lưu hành nhưng chưa có s ăng ký. 1. T ch c, cá nhân nh p khNu nguyên li u làm thu c thú y l p h sơ ăng ký ki m tra ch t lư ng v i C c Thú y . 2. H sơ ăng ký g m: a) ơn hàng nh p khNu: 03 b n, n i dung ghi rõ s lư ng, ch ng lo i các lo i nguyên li u, tên nhà s n xu t, d ki n th i i m hàng v t i Vi t Nam và a i m t p k t hàng sau khi thông quan ( a i m ki m tra). b) Gi y ch ng nh n xu t x (CO); c) Gi y ch ng nh n phân tích ch t lư ng (CA) c a nhà s n xu t; d) Tóm t t c tính s n phNm; e) B n sao gi y ch ng nh n GMP, ISO ( i v i m t s lo i hoá ch t dùng trong thú y) c a nhà s n xu t; f) B n sao k t qu ki m tra ch t lư ng m u nguyên li u nh p khNu (có cùng xu t x , cùng nhà s n xu t) c a cơ quan ki m tra có thNm quy n ã th c hi n trong ph m vi không quá 06 (sáu) tháng. i u 12. K t lu n sau khi ki m tra ch t lư ng
  7. Cơ quan ki m tra ph i có k t lu n sau khi ki m tra ch t lư ng thu c thú y m t trong hai m c sau: 1. M c A: t y , úng tiêu chuNn và n i dung ki m tra ch t lư ng theo quy nh . 2. M c B: Không t tiêu chuNn ph i x lý theo quy nh c a C c Thú y. Chương 3: TRÁCH NHI M C A CÁC BÊN LIÊN QUAN i u 13. Trách nhi m c a C c thú y 1. Qu n lý nhà nư c v ch t lư ng thu c thú y trong các ho t ng xu t khNu, nh p khNu và s n xu t, lưu thông trong ph m vi c nư c. 2. T ch c ch o, th c hi n công tác ki m tra ch t lư ng các lo i thu c thú y trong ph m vi c nư c. 3. Gi i quy t các trư ng h p vi ph m ch t lư ng thu c thú y, các trư ng h p khi u n i, t cáo theo quy nh c a Pháp lu t. 4. Ban hành Quy t nh x lý các lo i thu c thú y không t ch t lư ng theo quy nh hi n hành. i u 14. Trách nhi m c a Chi c c Thú y c p t nh 1. T ch c ch o, th c hi n công tác ki m tra ch t lư ng các lo i thu c thú y lưu hành trong ph m vi a bàn qu n lý. 2. Gi i quy t các trư ng h p vi ph m ch t lư ng thu c thú y, các trư ng h p khi u n i, t cáo theo quy nh c a Pháp lu t 3. T ch c ki m tra, giám sát vi c thu h i, x lý thu c thú y không t ch t lư ng trong ph m vi a bàn qu n lý. i u 15. Trách nhi m c a cơ quan ki m tra ch t lư ng thu c thú y 1. Tr c ti p th c hi n vi c l y (ho c ti p nh n) m u thu c ki m tra ch t lư ng, t ch c ki m nghi m các ch tiêu ch t lư ng m t cách chính xác, úng th i h n theo quy nh i v i t ng lo i m u thu c thú y và lưu m u ki m tra theo quy nh. 2. Tr l i k t qu ki m tra ch t lư ng thu c thú y cho các t ch c, cá nhân theo úng quy nh. 3. Ch u trách nhi m v k t qu ki m tra ch t lư ng thu c thú y trư c Pháp lu t. 4. Xây d ng các quy chuNn k thu t trong lĩnh v c ki m tra ch t lư ng thu c thú y.
  8. i u 16. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c có ho t ng s n xu t, xu t kh u, nh p kh u, lưu hành thu c thú y. 1. Cung c p tài li u k thu t và t o i u ki n thu n l i cho cơ quan ki m tra trong khi làm nhi m v . 2. Ch u trách nhi m trư c Pháp lu t v ch t lư ng thu c thú y do cơ s s n xu t, xu t khNu, nh p khNu và lưu hành. 3. N p phí, l phí theo quy nh c a nhà nư c. 4. Ch p hành quy t nh x lý thu c thú y không t ch t lư ng c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. Chương 4: THANH TRA, X LÝ CÁC VI PH M VÀ GI I QUY T KHI U N I, T CÁO i u 17. Thanh tra, ki m tra ch t lư ng thu c thú y. 1.C c Thú y ch u trách nhi m ki m tra, thanh tra v ch t lư ng thu c thú y; gi i quy t tranh ch p, khi u n i t cáo, x lý các vi ph m v ch t lư ng thu c thú y theo quy nh c a Pháp lu t; 2. Chi c c Thú y c p t nh ch u trách nhi m ki m tra, thanh tra v ch t lư ng thu c thú y; gi i quy t tranh ch p, khi u n i t cáo, x lý các vi ph m v ch t lư ng thu c thú y trong ph m vi a bàn qu n lý theo quy nh c a Pháp lu t. i u 18. X lý thu c thú y không t tiêu chu n ch t lư ng Vi c x lý thu c thú y không t tiêu chuNn ch t lư ng theo quy nh c a Pháp l nh Thú y ư c th c hi n như sau: 1. Thu h i thu c thú y: a) C c Thú y ra quy t nh thu h i, thông báo cho Chi c c Thú y, các cơ s có thu c th c hi n vi c ình ch lưu hành và thu h i thu c thú y theo quy nh; b) Nh n ư c thông báo, Chi c c Thú y ki m tra, giám sát vi c thu h i, x lý thu c thú y trong ph m vi a bàn qu n lý; c) Các cơ s có thu c thú y b thu h i, có trách nhi m: Thông báo cho các cơ s kinh doanh, s d ng thu c; thu h i và g i báo cáo v vi c thu h i, x lý i v i lô thu c không t ch t lư ng t i C c thú y và các cơ quan ch c năng có liên quan; gi i quy t nh ng h u qu do thu c không t tiêu chuNn ch t lư ng gây ra. 2. Tiêu hu thu c thú y:
  9. a) C c Thú y ra quy t nh tiêu hu thu c và thông báo cho Chi c c Thú y, cơ s có thu c b hu và các cơ quan ch u trách nhi m giám sát bi t và t ch c th c hi n quy t nh; b) Chi c c Thú y ngh S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành l p H i ng giám sát vi c tiêu hu thu c; c) Cơ s có thu c b tiêu hu ch u trách nhi m t ch c th c hi n vi c tiêu hu theo quy nh c a Pháp lu t v b o v môi trư ng và các quy nh c a Pháp lu t khác có liên quan, báo cáo k t qu v C c Thú y. i u 19. Khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo. Vi c khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo trong lĩnh v c ki m tra ch t lư ng thu c thú y ư c th c hi n theo quy nh c a Pháp lu t v khi u n i và t cáo. Chương 5: T CH C TH C HI N i u 20. C c trư ng C c Thú y ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy nh này.
Đồng bộ tài khoản