Quyết định số 72/BYT-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định số 72/BYT-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 72/BYT-QĐ về việc sửa đổi Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực y dược được ban hành kèm theo Quyết định số 446/BYT-QĐ ngày 6/5/1993 do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 72/BYT-QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 72/BYT-Q Hà N i, ngày 24 tháng 1 năm 1994 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 72/BYT-Q NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 1994 V VI C S A I QUY CH B O V BÍ M T NHÀ NƯ C TRONG LĨNH V C Y DƯ C Ư C BAN HÀNH THEO Q S 446/BYT-Q NGÀY 6/5/1993 B TRƯ NG B YT Căn c Quy t nh s 630/TTg ngày 31/12/1993 c a Th tư ng Chính ph v vi c l p danh m c bí m t Nhà nư c trong ngành y t ; Xét ngh c a ông: Chánh Văn phòng B Y t , QUY T NNH i u 1. Hu b chương 1 "Danh m c các m c m t Nhà nư c thu c lĩnh v c y, dư c c a Quy ch b o v bí m t Nhà nư c trong lĩnh v c y, dư c" ban thành theo Quy t nh c a B Y t s 446/BYT-Q ngày 6/5/1993. i u 2. Danh m c bí m t Nhà nư c trong ngành y t ư c th c hi n theo Quy t nh s 630/TTg ngày 31/12/1993 c a Th tư ng Chính ph v vi c l p danh m c bí m t Nhà nư c trong ngành y t . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 4. Các ông Chánh thanh tra B Y t , Chánh Văn phòng, các V trư ng, Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, th trư ng ơn v tr c thu c B Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Văn Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản