Quyết định số 725/1999/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 725/1999/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 725/1999/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chế quy định tạm thời một số biện pháp phòng ngừa và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 725/1999/QĐ-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 725/1999/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 725/1999/Q -BL TBXH NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY CH QUY NNH T M TH I M T S BI N PHÁP PHÒNG NG A VÀ X LÝ CÁC VI PH M TRONG LĨNH V C ƯA LAO NG I LÀM VI C NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 96/CP ngày 7/12/1993 c a Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh nh s 07/CP ngày 20/01/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a B lu t Lao ng v ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c có th i h n nư c ngoài; Theo ngh c a ông C c trư ng C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch quy nh t m th i m t s bi n pháp phòng ng a và x lý các vi ph m trong lĩnh v c ưa lao ng và chuyên gia i làm vi c nư c ngoài. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Các ông tránh văn phòng B , C c trư ng C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c các doanh nghi p ưa lao ng và chuyên gia i làm vi c có th i h n nư c ngoài ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Th H ng ( ã ký) B LAO NG-THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM c l p - T do - H nh phúc
  2. QUY CH QUY NNH T M TH I V M T S BI N PHÁP PHÒNG NG A VÀ X LÝ CÁC VI PH M TRONG LĨNH V C ƯA LAO NG VÀ CHUYÊN GIA I LÀM VI C NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 725/1999/Q -BL TBXH ngày 30 tháng 6 năm 1999 c a B trư ng B lao ng- Thương binh và Xã h i) Nh m tăng cư ng công tác qu n lý, b o m l i ích h p pháp c a ngư i lao ng, c a Doanh nghi p ưa lao ng i làm vi c nư c ngoài (sau ây g i là Doanh nghi p và c a ngư i lao ng) b o m uy tín c a lao ng Vi t Nam trên th trư ng qu c t . Sau khi tham kh o ý ki n c a các B , Ngành liên quan T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành Quy ch quy nh t m th i m t s bi n pháp phòng ng a và x lý các vi ph m trong lĩnh v c ưa lao ng và chuyên gia i làm vi c có th i h n nư c ngoài như sau: Chương 1 TUY N CH N, ÀO T O GIÁO D C, QU N LÝ LAO NG VÀ CH TÀI CHÍNH i u 1: Công tác tuy n ch n và ào t o, giáo d c nh hư ng cho ngư i lao ng, (k c lao ng làm vi c nư c ngoài theo hình th c tu nghi p sinh) và chuyên gia trư c khi i: 1- Khi tuy n ch n, Doanh nghi p ph i công khai v s lư ng, tiêu chuNn, gi i tính, tu i i, th i gian tuy n, công vi c mà ngư i lao ng s m nhi m, nơi làm vi c, th i h n h p ng, i u ki n làm vi c và sinh ho t, ti n lương, b o hi m y t , b o hi m xã h i và nghĩa v c a ngư i lao ng. Doanh nghi p th c hi n tuy n ch n tr c ti p úng s lư ng, ch t lư ng lao ng, có tư cách o c và s c kho t t theo h p ng cung ng lao ng ã ký k t. 2- Doanh nghi p ph i h p v i t ch c ti p nh n t ch c ào t o, giáo d c nh hư ng theo chương trình th ng nh t do C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh v n i dung và th i gian (ít nh t m t tháng), riêng chuyên gia, t ch c ào t o theo chương trình quy nh c a B ch qu n. Quá trình ào t o, giáo d c nh hư ng i v i ngư i lao ng và chuyên gia ph i ư c t ch c ch t ch ; k t thúc khoá h c ph i t ch c ki m tra ánh giá k t qu h c t p và ý th c ch p hành n i quy c a h c viên. Không ư c ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài khi chưa ào t o, giáo d c nh hư ng ho c h c không t k t qu . i u 2: Doanh nghi p ph i ký h p ng i làm vi c có th i h n nư c ngoài v i ngư i lao ng (theo m u s 1 kèm theo Quy ch này), i v i chuyên gia theo m u quy nh c a B ch qu n, trong ó ghi rõ trách nhi m c a Doanh nghi p, c a ngư i lao ng và chuyên gia trong vi c th c hi n h p ng ã ký và trách nhi m b i thư ng thi t h i khi m t trong hai bên vi ph m h p ng.
  3. i u 3: Ch tài chính: Doanh nghi p ph i công khai trên báo và t i văn phòng Doanh nghi p các kho n ti n ngư i lao ng và chuyên gia ph i n p; th c hi n thu tr c ti p t ngư i lao ng và chuyên gia, không thu qua t ch c kinh t , cá nhân trung gian. i u 4: Công tác qu n lý lao ng nư c ngoài: 1- Doanh nghi p ph i ph i h p ch t ch v i t ch c ti p nh n ngư i lao ng trong vi c qu n lý, giáo d c ngư i lao ng, x lý nh ng phát sinh v quan h lao ng nư c ngoài. 2- N u có s lư ng t 500 lao ng ho c dư i 500 lao ng nhưng a bàn m i, ph c t p thì Doanh nghi p ph i c cán b qu n lý lao ng. 3- Cán b Doanh nghi p i qu n lý lao ng nư c ngoài ph i có phNm ch t o c t t, có trình chuyên môn và ngo i ng áp ng nhi m v ư c giao và có trách nhi m: theo dõi, giám sát vi c th c hi n h p ng ã ký; x lý tranh ch p lao ng và nh ng v n phát sinh liên quan n ngư i lao ng cho n khi hoàn thành h p ng và ưa ngư i lao ng và chuyên gia v nư c. 4- Doanh nghi p ph i thông báo cán b ư c c i qu n lý cho C c Qu n lý lao ng v i ngư i nư c ngoài thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i và cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c nh n lao ng. Cán b qu n lý lao ng nư c ngoài ch u s ch o qu n lý Nhà nư c c a cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c s t i. 5- Nh ng v n phát sinh c a ngư i lao ng và chuyên gia nư c ngoài vư t quá ph m vi thNm quy n thì Doanh nghi p ph i báo cáo ngay v i cơ quan ch qu n b ng văn b n xin ý ki n ch o; ng th i ph i báo cáo b ng văn b n v i cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c s t i và C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Chương 2 TRÁCH NHI M C A DOANH NGHI P, C A NGƯ I LAO NG VÀ CHUYÊN GIA VÀ C A CƠ QUAN CH QU N i u 5: Trách nhi m c a Doanh nghi p 1- Th c hi n úng h p ng ã ký v i t ch c ti p nh n lao ng và chuyên gia; gi i thích rõ các i u kho n trong h p ng ký v i t ch c ti p nh n có liên quan n ngư i lao ng và chuyên gia. 2- Làm t t công tác thông tin 2 chi u gi a các Doanh nghi p và cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài v th trư ng lao ng và tình hình làm vi c, sinh s ng c a ngư i lao ng. 3- Doanh nghi p ph i th c hi n úng trách nhi m v qu n lý theo quy nh; ph i l p s theo dõi lao ng và chuyên gia i làm vi c nư c ngoài (Theo m u s 2 kèm theo Quy ch này). Trư ng h p ngư i lao ng và chuyên gia b h p ng thì Doanh
  4. nghi p v n có trách nhi m gi i quy t m i phát sinh liên quan cho n khi ngư i lao ng và chuyên gia v nư c và ư c kh u tr các kho n ti n ã chi gi i quy t h u qu do ngư i lao ng và chuyên gia vi ph m. i u 6: Trách nhi m c a ngư i lao ng và chuyên gia: 1- Trư c khi i làm vi c nư c ngoài ph i qua khoá ào t o, giáo d c nh hư ng và t k t qu ki m tra cu i khoá h c. 2- Ch p hành pháp lu t, quy ch và n i quy c a cơ quan, t ch c ti p nh n ho c c a Doanh nghi p nư c ngoài ã ký trong h p ng. 3- Không ư c tham gia các ho t ng, h i h p ho c ình công b t h p pháp. 4- Ký và th c hi n y h p ng i làm vi c nư c ngoài v i Doanh nghi p Vi t Nam và h p ng lao ng v i ch s d ng lao ng và chuyên gia, làm vi c úng nơi quy nh ư c ký trong h p ng. C m t ý b i làm vi c nơi khác. Khi h t h n h p ng n u mu n gia h n thì ph i ư c s ng ý c a Doanh nghi p c i và t ch c ti p nh n, n u không ư c gia h n ti p thì ph i v nư c. i u 7: Trách nhi m c a cơ quan ch qu n: Ch o các Doanh nghi p t ch c qu n lý t khâu tuy n ch n, ào t o, giáo d c nh hư ng, thu chi tài chính theo quy nh; ký k t h p ng và qu n lý ngư i lao ng và chuyên gia nư c ngoài; gi i quy t các v n phát sinh. Nh ng v vi c ph c t p, ph i ph i h p v i C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài thu c B Lao ng- Thương binh và Xã h i và các cơ quan ch c năng khác gi i quy t, không kéo dài, gây h u qu . Chương 3 X LÝ VI PH M i u 8: i v i Doanh nghi p: 1- Các hành vi vi ph m: - H p ng ký k t không , không úng n i dung theo quy nh, không ăng ký th c hi n h p ng mà ã t ch c tuy n ch n lao ng; tuy n ch n qua trung gian; không công khai s lư ng, tiêu chuNn, gi i tính, tu i i, ngh , ti n lương và nghĩa v c a ngư i lao ng và chuyên gia. - ưa ngư i lao ng chưa qua ào t o theo quy nh c a C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài và ngư i chuyên gia chưa qua ào t o theo quy nh c a B ch qu n i làm vi c nư c ngoài. - Trư c khi ưa i, không ký ho c ký không úng n i dung h p ng i làm vi c nư c ngoài v i ngư i lao ng. - Thu ti n không úng quy nh, thu ti n thông qua trung gian.
  5. - ngư i lao ng và chuyên gia t ý b i làm vi c nơi khác t 5% tr lên so v i t ng s lao ng ưa i theo t ng h p ng. - xNy ra tranh ch p mà x lý không k p th i, gây h u qu x u. 2- Các hình th c x lý vi ph m: Tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m, Doanh nghi p s b x lý như sau: - C nh cáo và thông báo chung. - ình ch vi c ưa ngư i lao ng và chuyên gia i làm vi c nư c ngoài trong th i gian m t năm k t ngày có quy t nh; - Thu h i gi y phép ho t ng. i u 9: - i v i ngư i lao ng và chuyên gia: 1- Các hành vi vi ph m: - Vi ph m h p ng ã ký k t v i doanh nghi p Vi t Nam và cơ quan, t ch c ti p nh n ho c ch s d ng lao ng và chuyên gia; - ình công trái pháp lu t nư c s t i; - T ch c, lôi kéo, e do bu c ngư i khác vi ph m h p ng ho c tham gia ình công trái pháp lu t. 2- Các hình th c x lý vi ph m: Tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m s b x lý như sau: - Bu c v nư c ch u toàn b chi phí và không ư c hoàn tr ti n t c c. Doanh nghi p thông báo cho a phương và gia ình ngư i lao ng và chuyên gia bi t. - N u gây thi t h i cho doanh nghi p thì ph i b i thư ng theo pháp lu t - Không ư c tái tuy n i làm vi c nư c ngoài. - K t thúc h p ng không v nư c thì không ư c hư ng các ch , chính sách theo quy nh hi n hành. Chương 4 T CH C TH C HI N i u 10: Các B , ngành, UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o doanh nghi p tr c thu c th c hi n Quy ch này.
  6. i u 11: Các doanh nghi p có trách nhi m th c hi n và ph bi n Quy ch này n ngư i lao ng trư c khi ưa h ra nư c ngoài làm vi c. i u 12: C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài thu c B Lao ng - Thương Binh và Xã h i có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. N u phát hi n có vi ph m Quy ch ph i k p th i x lý theo thNm quy n ho c báo cáo các cơ quan có trách nhi m x lý. M US 1 (Ban hành kèm theo Quy ch ngày 30 tháng 06 năm 1999 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H P NG I LÀM VI C NƯ C NGOÀI (gi a ngư i lao ng và doanh nghi p Vi t Nam) H p ng i làm vi c có th i h n t i nư c...................... Hôm nay, ngày tháng năm 199 Chúng tôi g m: 1- Tên doanh nghi p Vi t Nam:................................................................ - i di n là Ông, Bà:............................................................................... - Ch c v :................................................................................................. - a ch cơ quan:...................................................................................... - i n tho i:.............................................................................................. 2- H và tên ngư i lao ng:..................................................................... - Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................... - S h chi u:............................................; ngày c p:............................... - S ch ng minh thư:..................................; ngày c p:.............................. Cơ quan c p:...............................................; nơi c p:................................ ................................................................................................................... - a ch trư c khi i:.................................................................................
  7. - Ngh nghi p trư c khi i:........................................................................ - Khi c n báo tin cho:................................; a ch .................................... ................................................................................................................... Hai bên tho thu n và cam k t th c hi n các i u kho n h p ng sau ây: i u 1: Th i h n và công vi c c a h p ng: - Th i h n h p ng:.................................................................................. - Th i gian th vi c:................................................................................... - Th i gian làm vi c: (gi /ngày, gi /tu n, các ngày ngh v.v...) - Nư c n làm vi c: - Nơi làm vi c c a ngư i lao ng........ (nhà máy, công trư ng, cơ quan, t ch c ti p nh n)................................................................................................... - Lo i công vi c:............................................................................... i u 2: Quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng: A/ Quy n l i: 1- Ti n lương theo h p ng mà doanh nghi p Vi t Nam ký v i t ch c kinh t nư c ngoài:........../ tháng 2- Ti n lương làm thêm gi :........... (ghi rõ m c ư c hư ng n u có)............ 3- Ti n thư ng:........ (n u có)......................................................................... 4- Ti n lương th c lĩnh hàng tháng (sau khi tr các kho n phí d ch v , phí qu n lý nư c ngoài, b o hi m xã h i... và các kho n ph i n p khác theo lu t pháp Nhà nư c Vi t Nam và lu t pháp c a nư c n làm vi c là:................/ tháng 5- Chi tr lương: (chi tr hàng tháng t i âu, ai tr ....... ghi rõ vào h p ng) 6- i u ki n ăn, : (ghi rõ ch mi n phí hay t tr , i u ki n ch ng nóng, ch ng l nh, m, giư ng, chăn g i, nhà t m v.v...) 7- ư c hư ng b o hi m tai n n, b o hi m y t theo quy nh c a ai? 8- Trong th i gian làm vi c t i nư c ngoài lao ng b m n ng ai ch u ti n vi n phí (ghi rõ). 9- ư c cung c p trang thi t b b o h lao ng (ghi rõ ai cung c p).
  8. 10- Ti n cho phương ti n i, v , i l i t nơi n nơi làm vi c v.v...). B/ Nghĩa v c a ngư i lao ng: 1- Ngư i lao ng ph i qua ki m tra s c kho và làm h sơ g m: lý l ch có xác nh n c a c p phư ng, th tr n, xã th t c cho xu t c nh. 2- Th c hi n y các i u kho n thu c trách nhi m, nghĩa v c a ngư i lao ng trong các h p ng ã ký k t: gi a doanh nghi p Vi t Nam v i ngư i lao ng và t ch c kinh t nư c ngoài. 3- T ch u trách nhi m v nh ng thi t h i do ngư i lao ng gây ra trong th i gian s ng và làm vi c t i...............; 4- Ph i n p cho doanh nghi p Vi t Nam trư c khi i m t kho n ti n sau: - Ti n t c c theo quy nh là:.................................................................. - Ti n phí d ch v :....................................................................................... - Ti n b o hi m xã h i:............................................................................... - Phí qu n lý nư c ngoài (n u có):.......................................................... - Ti n vé máy bay t Vi t Nam n nư c làm vi c:................................... 5- Ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t nư c n làm vi c, n i quy, quy ch , ch làm vi c c a cơ quan, t ch c ho c doanh nghi p ti p nh n lao ng. 6- Không ư c tham gia các ho t ng chính tr ho c h i h p b t h p pháp ho c ình công trái pháp lu t; 7- Th c hi n úng th i gian làm vi c cơ quan, t ch c ho c doanh nghi p ti p nh n ư c ch nh cho n khi h t h n h p ng. Khi k t thúc h p ng n u gia h n ph i ư cs ng ý c a doanh nghi p c i và t ch c ti p nh n, n u không ư c gia h n thì ph i v nư c không l i b t h p pháp, n u ơn phương ch m d t h p ng ho c vi ph m h p ng, ph i b i hoàn thi t h i cho doanh nghi p, m c b i thư ng theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam và nư c n làm vi c. i u 3: Trách nhi m và quy n h n c a doanh nghi p Vi t Nam: A/ Quy n h n: 1- ư c thu các kho n ti n theo quy nh t i m c B i u 2 trên ây. 2- Giám c doanh nghi p có quy n thi hành k lu t v i các hình th c phê bình, c nh cáo ho c ch m d t h p ng trư c th i h n i v i ngư i vi ph m h p ng và òi ngư i lao ng ph i b i thư ng m i chi phí và thi t h i do l i c a ngư i lao ng gây ra (n u có).
  9. B/ Trách nhi m: 1- Làm th t c xin c p h chi u, th t c v i phía i tác xin viza, mua vé máy bay, th c hi n chương trình t p hu n b t bu c cho ngư i lao ng trư c khi i ra nư c ngoài. 2- Th c hi n y các quy n l i c a ngư i lao ng theo i u 2 m c A h p ng này. 3- Giám sát t ch c ti p nh n, s d ng lao ng v vi c th c hi n các i u kho n ã ký b o m quy n l i cho ngư i lao ng. 4- Doanh nghi p có trách nhi m gi kho n ti n t c c, m b o khi ngư i lao ng v nư c n u không gây thi t h i cho doanh nghi p thì ph i hoàn tr l i cho ngư i lao ng k c ti n lãi, tr s BHXH, s lao ng cho ngư i lao ng. 5- Qu n lý ngư i lao ng trong th i gian làm vi c nư c ngoài, tr c ti p gi i quy t và x lý các v n phát sinh t khi ưa i n khi thanh lý h p ng, chuy n tr v nơi trư c khi i. i u 4: Trách nhi m h p ng Hai bên th c hi n y các i u kho n ã ký k t trong h p ng, trư ng h p m t trong hai bên vi ph m s b x ph t theo Lu t Lao ng và các Lu t pháp có liên quan, quy trách nhi m b i thư ng v t ch t theo m c thi t h i do m i bên gây ra. i u 5: Gia h n h p ng Trư ng h p, h p ng gi a ngư i lao ng và t ch c nh n ư c gia h n thêm thì doanh nghi p Vi t Nam và ngư i lao ng có trách nhi m th c hi n y các i u kho n t i i u 2, i u 3 c a h p ng này. i u 6: H p ng này ư c làm thành hai b n, m t b n do doanh nghi p gi , m t b n do ngư i lao ng gi th c hi n, có hi u l c k t ngày ký và có giá tr trong th i h n.......... năm. Hai bên i di n doanh nghi p và ngư i lao ng ã c k và hi u rõ các i u kho n trên ây nh t trí ký tên. Ngư i lao ng i di n doanh nghi p (ký tên, ghi rõ h tên) (ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản