intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
81
lượt xem
7
download

Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 để thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn thu vượt dự toán năm 2005, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại 03 xã điểm xây dựng mô hình phát triển nông thôn cấp xã và các dự án sử dụng nguồn vốn phân cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 73/2006/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2006 QUY T NNH V GIAO CH TIÊU K HO CH U TƯ XÂY D NG NĂM 2006 TH C HI N CÁC D ÁN U TƯ T NGU N THU VƯ T D TOÁN NĂM 2005, CÁC D ÁN XÂY D NG CƠ S H T NG T I 03 XÃ I M XÂY D NG MÔ HÌNH PHÁT TRI N NÔNG THÔN C P XÃ VÀ CÁC D ÁN S D NG NGU N V N PHÂN C P Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 34/2005/NQ-H ND ngày 02 tháng 12 năm 2005 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t - xã h i năm 2006 và Ngh quy t s 32/2005/NQ-H ND ngày 02 tháng 12 năm 2005 c a H i ng nhân dân thành ph v tình hình th c hi n ngân sách thành ph năm 2005 và d toán thu – chi ngân sách thành ph năm 2006; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 2338/KH T-TH ngày 09 tháng 5 năm 2006; QUY T NNH: i u 1. Giao cho y ban nhân dân các qu n - huy n ch tiêu k ho ch u tư xây d ng năm 2006 ngu n v n phân c p cho y ban nhân dân qu n - huy n qu n lý, v i t ng s v n 182,158 t ng (theo bi u ình kèm). i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch u tư xây d ng năm 2006 ngu n v n phân c p cho y ban nhân dân qu n - huy n qu n lý, y ban nhân dân các qu n - huy n ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Th c, qu n Tân Phú, huy n Bình Chánh, huy n Hóc Môn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH TNCH - Như i u 3; - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - TTUB: CT, các PCT - Ban Kinh t Ngân sách H i ng nhân dân thành ph - VPH -UB: PVP/ T, VX - T DA, T, VX, TM, TH (5b) Lê Thanh H i - Lưu (TH-LT) MH.40 B NG T NG H P DANH M C U TƯ NĂM 2006 NGU N V N PHÂN C P CHO Y BAN NHÂN DÂN QU N - HUY N QU N LÝ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 73/2006/Q -UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ) K ho ch K ho ch năm 2006 ã giao t i Q s STT Qu n - huy n b sung Ghi chú 45/2006/Q -UBND ngày 28/03/2006 năm 2006 T ng s 52.300 182.158 1 y ban nhân dân 15.600 55.454 K ho ch b sung huy n Bình Chánh năm 2006 ư c c p t ngu n thu vư t d toán năm 2005 2 y ban nhân dân 10.000 49.441 K ho ch b sung qu n Th c năm 2006 ư c c p t ngu n thu vư t d toán năm 2005 3 y ban nhân dân 13.900 9.963 B sung v n phân huy n Hóc Môn c p th c hi n 11 công trình giao thông nông thôn trên a bàn xã i m Xuân Th i Thư ng 4 y ban nhân dân 12.800 67.300 B sung v n phân qu n Tân Phú c p th c hi n các công trình ư ng giao thông th c hi n theo hình th c v n ng nhân dân hi n t làm ư ng và 13
 3. công trình dân d ng ã tri n khai t năm 2005 chuy n ti p sang năm 2006 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản